Įeiti
Publikuota: 2020-09-16. Atnaujinta:

Elektros energijos vartotojų dėmesiui: dėl teikiamų pasiūlymų pasirinkti nepriklausomą tiekėją


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atkreipia dėmesį, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, kurie jau pradėjo teikti gyventojams pasiūlymus dėl elektros energijos tiekimo, perduoda šiems pasiūlymams parengti* reikalingus duomenis, todėl vartotojams jokių duomenų teikti nereikia.

PASIŪLYMO TEIKIMAS

AB „Energijos skirstymo operatorius“, vykdydamas teisės aktų reikalavimus, nepriklausomiems tiekėjams pateikia šiuos vartotojų duomenis:
• objekto numerį;
• objekto adresą;
• kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą) (jei šiuos duomenis turi); 
• per kalendorinį mėnesį objekte suvartotos elektros energijos kiekį (12 mėn. laikotarpiu).

SVARBU: vartotojo asmens kodas nėra reikalingas pasiūlymui parengti, todėl jo vartotojas neturi pateikti, norėdamas gauti pasiūlymą.

Vartotojai, kurie patenka į I etapą (suvartoja daugiau nei 5000 kWh per metus) ir nuo kitų metų turės pirkti elektrą iš nepriklausomo tiekėjo, sprendimą dėl tiekėjo pasirinkimo turi priimti iki gruodžio 10 d. 

SUTARTIES SUDARYMAS

Vartotojui apsisprendus, iš kurio nepriklausomo tiekėjo pirks elektros energiją, tarp vartotojo ir tiekėjo sudaroma elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis.

Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija: 
Tiekėjas (pavadinimas, juridinio asmens, kitos organizacijos ar kitos valstybės narės juridinio asmens padalinio, įregistruoto Lietuvos Respublikoje, kodas, registruotos buveinės adresas, VERT išduoto leidimo atitinkamai veiklai vykdyti numeris ir išdavimo data (jeigu tiekėjui yra išduotas leidimas), kontaktinė informacija (tiekėjo ar jo padalinio adresas korespondencijai, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas, darbo laikas), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai.

Vartotojas (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinė informacija (tel. numeris, el. pašto adresas (jeigu tokie yra), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai (jei sutartis sudaroma per vartotojo įgaliotą atstovą).

Atkreipiame dėmesį, kad vartotojo asmens kodas reikalingas tik sudarant sutartį, tačiau nepriklausomi tiekėjai jokiu būdu nereikalaus banko prisijungimo kodų ir slaptažodžių!

Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis gali būti sudaroma raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti sutartį sudarantį asmenį.

 


* Duomenys neperduodami tuo atveju, jeigu vartotojas, pagal jam priskirtą tiekėjo pasirinkimo etapą, likus 4 mėn. iki visuomeninio tiekėjo sutarties nutrūkimo (sausio 1 d.) kreipiasi į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (iki rugpjūčio 31 d.) ir išreiškia nesutikimą dėl duomenų teikimo. Po rugsėjo 1 d., kai duomenys jau perduoti nepriklausomam tiekėjui,  apie savo nesutikimą tvarkyti duomenis, vartotojas turi informuoti konkretų nepriklausomą tiekėją.