Įeiti
Publikuota: 2020-09-29. Atnaujinta:

Keičiasi Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į tai, kad  AB „LITGRID“ ir AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ 1 metams pratęstas reguliavimo periodas, taip pat į prasidėjusį elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo procesą, priėmė sprendimą pakeisti Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:
• Reglamentuota, kaip pratęsto reguliavimo periodo laikotarpiu bus apskaičiuojamos (koreguojamos) ilgalaikio turto, kuris 2016–2020 m. taikant LRAIC modelį buvo optimizuotas arba priskirtas optimizuotinam, vertės, t. y. atsižvelgiant į tai, kad pratęstu laikotarpiu LRAIC modeliu nebuvo sumodeliuotas investicijų į optimizuotiną turtą dydis, šio turto vertė bus koreguojama atitinkamai įvertinus faktiškai per einamuosius metus į šį turtą atliktas investicijas, be to, viso turto vertė atitinkamais metais bus koreguojama įvertinus nusidėvėjimą, pardavimus ir nurašymus. Viso kito turto (pagalbinio, LRAIC neįvertintos plėtros) verčių, taip pat nusidėvėjimo ir kt. skaičiavimo bei vertinimo principai išlieka tokie pat, kaip ir ankstesniais reguliavimo periodo metais.
• Pratęsto laikotarpio sąnaudos, susijusios su reguliuojamos veiklos darbo užmokesčiu, galės būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis.
• Įtvirtinta galimybė koreguoti veiklos (OPEX) sąnaudas ir tais atvejais, jei įmonės priimtas sprendimas didins šias sąnaudas, tačiau ne mažesniu dydžiu būtų mažinamos kitos sąnaudų eilutės.
• Apskaičiuojant ir (ar) koreguojant visuomeninio tiekimo paslaugos kainas bus įvertinama elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo įtaka atitinkamais metais, t. y.  numatyta, kad skirtumui, susidariusiam tarp visuomeninio tiekėjo faktiškai surinktų lėšų ir pagristų sąnaudų (įskaitant ir pinigų kainą), kompensuoti, bus apskaičiuojama papildoma (atskira) dedamoji prie skirstymo paslaugos.
• Nustatyta, kad naujame reguliavime periode investicijų grąžos vertinimas bus atliekamas dažniau, t. y. antrais ir ketvirtais reguliavimo periodo metais bei pasibaigus reguliavimo periodui.

Siekiant užtikrinti elektros energetikos sektoriaus įmonių reguliavimo skaidrumą bei atsižvelgiant į tai, kad VERT nustatytas elektros energijos perdavimo ir skirstymo kainas viršutines ribas naujam reguliavimo periodui sąlygos faktiškai atliktų investicijų (įtrauktų į LRAIC modeliu sumodeliuotų investicijų sąrašą) ir LRAIC modeliu sumodeliuotų investicijų į optimizuotą ilgalaikį turtą ir su jomis susijusių kapitalo kaštų neatitikimai, VERT priėmė sprendimą, kad būtina reglamentuoti šių neatitikimų kapitalo kaštų vertinimo tvarką, kuri būtų taikoma atliekant perdavimo ir skirstymo paslaugų 2016–2021 m. reguliavimo periodo investicijų grąžos vertinimą.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-09-25 posėdžio medžiaga galite ČIA.