Įeiti
Publikuota: 2020-08-11. Atnaujinta:

VERT pristato svarbiausius energetikos ir geriamojo vandens sektorių rodiklius


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių apžvalgą (atsisiųskite), kurioje pristatomos svarbiausios 2019 m. sektorių tendencijos: pajamos, pardavimų apimtys, vartojimo pokyčiai, investicijos ir kt.

SVARBIAUSI 2019 M. RODIKLIAI:

Elektros energetikos sektorius

Elektros energetikos sektoriaus pajamos 2019 m. sudarė 1001 mln. Eur – šiam sektoriui tenka didžiausia dalis – beveik 47 proc. – tarp visų VERT reguliuojamų sektorių (bendros VERT reguliuojamų sektorių pajamos – 2133,18 mln. Eur, daugiau informacijos – grafike žemiau).

1 pav. 2014–2019 m. energetikos, geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių reguliuojamų veiklų pajamų dinamika, mln. Eur

 apzvalga_pajamos_pav.jpg

Stebimas nepriklausomų elektros energijos tiekėjų aktyvėjimas – 2019 m. buvo 59 nepriklausomi tiekėjai, iš jų 32 vykdė aktyvią veiklą. Tai siejama su elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimu buitinių vartotojų segmente nuo 2021 m.

Vartotojams, pasirinkusiems nepriklausomą tiekėją, 2019 m. vidutinė nepriklausomų tiekėjų galutiniams nereguliuojamiems vartotojams parduodamos elektros energijos kaina (elektros energijos įsigijimo ir tiekimo paslaugos kaina, neįskaitant persiuntimo ir VIAP dedamųjų) sudarė 4,9 ct/kWh ir buvo 16,7 proc. didesnė nei 2018-aisiais (4,2 ct/kWh).

2019 m., palyginti su 2018-aisiais, Lietuvoje elektros energijos importas augo 7,6 proc., eksportas – 4 proc., gamyba –  13,0 proc. (nuo 3,2 TWh iki 3,6 TWh). 2019 m. atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) pagamintos ir į tinklus patiektos elektros energijos dalis sudarė 64 proc.

Elektros energijos biržos kainos 2019 m., palyginti su 2018 m., Lietuvoje mažėjo 8,41 proc. Kainų mažėjimas biržoje stebimas ir kitose Baltijos bei Šiaurės šalyse, tai iš esmės lėmė  elektros energijos vartojimo pokyčiai, palankios oro sąlygos elektros energijos gamybai hidroelektrinėse ir vėjo elektrinėse bei kt.

Bendras elektros energijos suvartojimas Lietuvoje 2019 m., palyginti su 2018 m., augo 1 proc. – nuo 12,9 iki 13,0 TWh, tačiau vartotojams elektros patiekta 0,3 proc. mažiau. 

Didžiausia investicijų dalis tarp VERT reguliuojamų sektorių – 40 proc. – tenka elektros energetikos sektoriui, 2019 m. tai sudarė 185 mln. Eur. Nors, palyginus su 2018 m., faktiškai atliktų investicijų suma šiame sektoriuje mažėjo 19,28 proc., tačiau 3,5 proc. – nuo 73 iki 75,6 mln. Eur augo skirstomųjų tinklų operatorių investicijos į naujų vartotojų prijungimą.

Gamtinių dujų sektorius

2019 m. perdavimo sistema buvo transportuota 55521 GWh gamtinių dujų (10,71 proc. daugiau nei 2018 m.), paskirstyta – 7812 GWh (1,68 proc. daugiau nei 2018 m.), patiekta – 13795 GWh (0,71 proc. mažiau nei 2018 m.).

Gamtinių dujų sektoriaus pajamos 2019 m., palyginti su 2018 m., mažėjo 26,46 proc., tai iš esmės lėmė sumažėjusios gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo pajamos – atitinkamai 35,09 proc. ir 7,98 proc. Perdavimo ir SGD pakartotinio dujinimo veiklų pajamos didėjo po beveik 11 proc.

2019 m. importuota 28464 GWh gamtinių dujų, t. y. 21,37 proc. daugiau nei 2018 m. Gamtinės dujos į Lietuvą buvo importuojamos vamzdynais ir per SGD terminalą. Per SGD terminalą 2019 m. buvo importuota daugiau nei pusė – 65,35 proc. – gamtinių dujų, t. y. 18600 GWh.

2019 m. importuojamų gamtinių dujų kaina buvo 23,25 proc. mažesnė nei 2018 m. ir siekė 17,88 Eur/MWh.

2019 m. Lietuvos didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje dvišalių sutarčių pagrindu buvo parduota ir (ar) nupirkta 21535 GWh gamtinių dujų, t. y. 17 proc. daugiau nei 2018 m. Vidutinė gamtinių dujų kaina UAB „GET Baltic" biržoje 2019 m. buvo 19,03 Eur/MWh , t. y. 11,67 proc. mažesnė nei 2018 m. (21,55 Eur/MWh).

2019 m. Lietuvoje buvo 603 tūkst. gamtinių dujų vartotojų, iš kurių – 595,3 tūkst. – buitiniai ir 7,7 tūkst. – nebuitiniai. Buitiniai vartotojai, kurie pagal vartotojų skaičių užima 98,72 proc. visos mažmeninės vartotojų rinkos, suvartojo 32,60 proc. mažmeninėje rinkoje patiektų gamtinių dujų.

Gamtinių dujų sektoriuje, kaip ir elektros energetikos sektoriuje, investicijų suma mažėjo: 2019 m. į gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo veiklas įmonės 2019 m. iš viso investavo 69 mln. Eur, t. y. 10,52 proc. mažiau nei 2018 m. (77,2 mln. Eur).

Šilumos sektorius

2019 m. šildymo sezonas buvo šiltesnis nei 2018 m., todėl į tinklą patiekta 4,4 proc. mažiau šilumos energijos – apie 8,6 TWh. Nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG) pardavė 3,0 TWh šilumos (iš viso 2019 m. veikė 27 NŠG).

2019 m. šilumos energijos gamyboje daugiausia buvo sunaudota biokuro, t. y. biokuras šilumos gamyboje naudojamo kuro struktūroje sudarė 60 proc., dujos – 36,5 proc.

2019 m. licencijuojamų šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas biokuro kiekis sudarė 497,6 tūkst. tne ir buvo 22,7 proc. didesnis nei 2018 m. Didžiausią dalį 2019 m. biokuro struktūroje sudarė medienos kilmės biokuras – 98,6 proc.

Vidutinė svertinė šilumos kaina 2019 m. buvo 4,70 ct/kWh be PVM. Už mažiausią kainą vartotojams šilumą tiekė UAB „Utenos šilumos tinklai" – 3,89 ct/kWh be PVM.

Šilumos sektoriuje faktiškai atliktos investicijos 2019 m. sudarė 99,61 mln. Eur (2018 m. – 64 mln. Eur). Daugiausia investuota į šilumos perdavimą – 78,77 mln. Eur. Investicijų augimą iš esmės lėmė su ES parama įgyvendinami projektai: šilumos tiekimo sistemų modernizavimas, susidėvėjusių trasų rekonstrukcija, investicijos į iškastinio kuro mažinimą šilumos gamyboje ir kt.

Vandens sektorius

2019 m. VERT reguliuojami geriamojo vandens tiekėjai ir (arba) nuotekų tvarkytojai (licencijas turėjo 71 ūkio subjektas) tiekė geriamąjį vandenį ir (arba) teikė nuotekų tvarkymo paslaugas 1,09 mln. vartotojų. Aptarnaujamų namų ūkių skaičius 2019 m., palyginus su 2018 m., augo 0,47 proc.

2019 m. išgauta 136,2 mln. m3 geriamojo vandens ir sutvarkyta 158,9 mln. m3 nuotekų. Lyginant su 2018 m., buvo išgauta 0,21 proc. daugiau geriamojo vandens, sutvarkyta 2,66 proc. mažiau nuotekų. Vienam namų ūkiui 2019 m. teko vidutiniškai 4,50 m3 geriamojo vandens per mėnesį.

Avarijų skaičius vandentiekyje sumažėjo nuo 12,3 tūkst. 2018 m. iki 9,7 tūkst. 2019 m., nuotekų tinkluose – nuo 14,02 tūkst. iki 12,8 tūkst. Avarijų skaičius, tenkantis 1 km vamzdyno, per metus vandens tiekimo veikloje sumažėjo 22,74 proc., nuotekų surinkimo veikloje – 12,39 proc.

2019 m. į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą investuota 103,4 mln. Eur, iš kurių 40 proc. lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų. Investicijos buvo skiriamos paslaugų plėtrai, kokybei, tiekimo patikimumui didinti ir kt.