Įeiti
Publikuota: 2020.07.27. Atnaujinta:

Patvirtinta Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausių kainų nustatymo metodika


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įgyvendindama pajėgumų užtikrinimo mechanizmo kūrimą Lietuvoje,  patvirtino Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausių kainų nustatymo metodiką.

Šis dokumentas reglamentuos, kaip vykdant technologiškai neutralius aukcionus tiek esamiems, tiek naujiems gamintojams, valdantiems pajėgumus užtikrinančius įrenginius, t. y. elektros energijos gamybos, kaupimo (pvz., baterijos), nepriklausomų elektros paklausos telkėjų valdomiems įrenginiams,  bus nustatomos didžiausių pasiūlymų kainų ribos.

Esminės nuostatos:

• Nustatant didžiausias kainas naujo gamintojo elektros energijos gamybos, energijos kaupimo įrenginių elektros sistemoje, nepriklausomų elektros energijos paklausos telkėjo įrenginiams vertinimas bus atliekamas šiais etapais: atrenkama atskaitinė technologija; aprašomos atrinktos atskaitinės technologijos savybės; nustatomi bendri atskaitinės technologijos kaštai; nustatomi grynieji naujo dalyvio kaštai; nustatomos esamus ir planuojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius valdančių asmenų pasiūlymų didžiausios kainų ribos.

• Atskaitinės technologijos ir jos kaštų dydžiai, kiti rodikliai/parametrai bus vertinami remiantis kitų šalių patirtimi, naujausia ekspertų, kompetentingų institucijų ir suinteresuotųjų šalių informacija, tyrimais ir moksline literatūra, konsultantų atliktomis analizėmis ir kt.

• Didžiausia kainos riba naujiems gamintojams bus apskaičiuojama atskaitinės technologijos kaštus pakoreguojant (padidinant) 1,5 koeficientu, kuris susijęs su prognozuojamų sąnaudų ir gautinų pajamų neapibrėžtumais. Koeficientas pasirinktas remiantis kitų šalių (Airija, Lenkija) praktika.

• Didžiausia kainos riba esamiems gamintojams bus nustatoma 0,6 koeficientu pakoreguojant (sumažinant) didžiausią naujų dalyvių kainos ribą. Šis koeficientas pasirinktas atsižvelgiant ir į tai, kad dalies esamų gamintojų investicijos jau yra atsipirkusios (remiantis Lenkijos taikoma praktika) bei siekiant didžiausio ekonominio naudingumo ir mažiausios finansinės naštos elektros energijos vartotojams, kadangi Pajėgumų mechanizmas neturi būti vienintelis Pajėgumų mechanizme dalyvausiančių asmenų kaštų padengimo šaltinis, taip jie skatinami aktyviai dalyvauti rinkoje ir tokiu būdu gauti papildomas pajamas.

Perdavimo sistemos operatorius, LR energetikos ministerija ir VERT iki metų pabaigos priims ir kitus, su pajėgumų mechanizmu susijusius, Elektros energetikos įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Information in English  (update: full translation of the document is available)