Įeiti
Publikuota: 2020.07.23. Atnaujinta:

Pateikta elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir pateikė Europos Komisijai Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinę ataskaitą už 2019 metus – tokią pareigą nacionalinei reguliavimo institucijai numato III ES energetikos paketas ir Švarios energijos paketas. Ataskaitoje apžvelgiami pagrindiniai elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų plėtros etapai, įvardijami esminiai šių sektorių pokyčiai.

Esminiai įvykiai 2019 metais:

Elektros energijos rinka:
• 2019 m. Lietuvos elektros energetikos sistemoje importuotas elektros energijos kiekis toliau augo ir 2019 m. sudarė 103,1 proc. bendro elektros energijos poreikio šalyje. 2019 m. šalyje buvo pagaminta 3,64 TWh elektros energijos, elektros energijos importas sudarė 13,39 TWh, o eksportas – 4,04 TWh. Elektros energijos suvartojimas šalyje 2019 m. sudarė 12,15 TWh. Bendra instaliuota galia elektrinėse 2019 m. padidėjo ir siekė 3 681 MW (2018 m. – 3 679 MW).
• Lietuvoje maksimalus valandinis elektros energijos poreikis (netto) 2019 m. buvo 2.032 MW, t. y. 1,65 proc. didesnis nei 2018 m. (1.999 MW).
• Bendros tinklų investicijos 2019 m., lyginant su praėjusiais metais, mažėjo: skirstymo sistemos operatorių investicijos sudarė 138,58 mln. Eur (lyginant su 2018 m., mažėjo 32,6 proc.), to paties laikotarpio perdavimo sistemos operatoriaus investicijos siekė 45,93 mln. Eur ir buvo 1,4 karto didesnes nei 2018 m.
• Lyginant 2019 m. su 2018 m., iš atsinaujinančių energijos išteklių elektrą gaminančių vartotojų skaičius išaugo 3 kartus – nuo 1098 iki 3395, o įrengtoji galia didėjo nuo 9,230 MW 2018 m. pabaigoje iki 30,159 MW 2019 m. pabaigoje.
• 2019 m. elektros energetikos sektoriuje VERT reguliavimą taikė 3476 ūkio subjektų atžvilgiu. Tai apima licencijuojamas arba leidimais reguliuojamas nepriklausomo elektros energijos tiekimo, perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo ir elektros energijos gamybos veiklas, taip pat išduotus leidimus plėtoti gamybos pajėgumus, importuoti ir eksportuoti elektros energiją iš/į valstybes, kurios nėra ES valstybės narės.
• 2019 m. 59 įmonės turėjo nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimus, iš jų 27 vykdė nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.
• 2019 m. rugsėjį VERT suderino išmaniosios apskaitos projekto, vykdomo elektros ir dujų skirstymo sistemos operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius", investicijas, kurių bendra vertė yra 147 mln. Eur – nuo pateikto derinti pirminio projekto jų vertė sumažėjo 79 mln. Eur. Pirminiame projekte buvo numatyta kartu diegti išmaniąją gamtinių dujų apskaitą, tačiau, VERT analizuojant tiek ekonominius aspektus, tiek projekto įgyvendinimo laiką, įmonė nusprendė atsisakyti investicijų į išmaniuosius skaitiklius dujų sektoriuje. Išmanieji skaitikliai bus diegiami visiems elektros energijos vartotojams iki 2023 m. – 100 proc. komerciniams ir 54 proc. buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 1000 kWh per metus.
• Liberalizuojant elektros energetikos rinką, svarbu ir tai, kad, įdiegus išmaniąją apskaitą, vartotojai galės įsitraukti į energetikos rinką, rinktis lankstesnius atsiskaitymo už elektros energiją planus pagal mėnesio suvartojimą, palyginti savo ir panašių vartotojų suvartojimą, gaus detalius duomenis ir galės priimti sprendimus dėl taupymo, keisti vartojimo įpročius ar tiekėją. Įdiegus išmaniuosius skaitiklius, elektros energijos tiekėjai galėtų pasiūlyti vartotojams naujų bei inovatyvių paslaugų valdant vartojimą piko ir ne piko metu. Svarbu pažymėti, kad 2020 m. gegužę priimtos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pataisos leis Lietuvai prisijungti prie daugumos ES šalių, kurių vartotojai gali patys pasirinkti jiems tinkamiausią elektros energijos tiekėją. Nuosekliai, nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. sausio 1 d. bus atsisakoma monopolinių visuomeninio tiekėjo paslaugų ir kuriamos sąlygos aktyviai veikti elektros tiekėjams.
• Skatinant atsinaujinančių energijos išteklių integravimą, VERT 2019 m. rugsėjį organizavo pirmąjį technologiškai neutralų aukcioną, kuriame galėjo dalyvauti visų atsinaujinančių technologijų – saulės, vėjo, biodujų, biomasės – projektų plėtotojai. Aukciono dalyviai varžėsi dėl galimybės gauti kainos priedą prie biržos kainos. Aukcioną laimėjo vienas gamintojas iš atsinaujinančių energijos išteklių, pasiūlęs 0 Eur/MWh kainos priedą visai 2019 metais pasiūlytai skatinimo kvotai – 0,3 TWh.
• VERT, kaip aukcioną organizuojanti institucija, identifikavusi tobulintinas teisės aktų vietas, pakeitė Aukcionų nuostatus – tiek sumažinant perteklines administracines procedūras, tiek palengvinant pasiruošimą ir dokumentų teikimą aukciono dalyviams.
• VERT 2019 m. atliko AB „Energijos skirstymo operatorius" neplaninį patikrinimą, kurio tikslas buvo įvertinti, ar bendrovė nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d. laikėsi elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų. Patikrinimo metu nustatyta, jog SSO AB „Energijos skirstymo operatorius" teikė VERT klaidingą informaciją apie kokybinius skirstymo paslaugos rodiklius.
• 2019 m. baigtas tyrimas dėl 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) nuostatų pažeidimo. VERT nustatė, kad UAB „Geros dujos", atlikdama pardavimo sandorius Lietuvos gamtinių dujų biržoje, pažeidė REMIT nuostatas dėl manipuliavimo rinka.
• 2019–2020 m. VERT, kaip Lietuvos energetikos reguliavimo institucija, toliau prisidėjo prie sprendimų integruojantis į vieningą ES rinkos bei reguliavimo erdvę, skaidrių, nediskriminacinių, prognozuojamų veiklos sąlygų energetikos sektoriuje užtikrinimo ir vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos. 2020 m. balandį VERT suderino Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa projekto antro etapo investicijas, tenkančias elektros perdavimo sistemos operatoriui (PSO) AB „Litgrid", taip pat pasirašytas bendras visų reguliuotojų – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos – susitarimas dėl tarpvalstybinio kaštų pasidalijimo. Tai svarbus žingsnis, kurį gavę, keturių šalių PSO galėjo pateikti paraišką Europos Komisijai dėl finansavimo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (angl. Connecting Europe Facility – CEF).

Gamtinių dujų rinka:
• 2019 m. importuotų gamtinių dujų apimtys siekė 28.464 GWh ir buvo 21,37 proc. didesnės nei 2018 m.
• 2019 m., palyginti su 2018 m., gamtinių dujų sektoriaus pardavimai padidėjo 3,74 proc., nuo 13.894 iki 14.414 GWh.
• Gamtinių dujų sektoriaus (perdavimas, skirstymas, SGD pakartotinis dujinimas, tiekimas) pajamos 2019 m. sudarė 481 mln. Eur, t. y. buvo 28,53 proc. mažesnės nei 2018 m. (673 mln. Eur). 2019 m. perdavimo ir SGD sistemų operatorių reguliuojamos veiklos pajamos buvo didesnės nei 2018 metais, o skirstymo sistemos operatorių ir tiekimo įmonių veiklos pajamos buvo mažesnės nei 2018 m. Gamtinių dujų tiekimo įmonių pajamos mažėjo dėl to, kad 2019 m. sumažėjo importuojamų gamtinių dujų (produkto), įsigyjamų pagal dvišalius sandorius ir biržose, kaina.
• 2019 m. gamtinių dujų sektoriaus investicijos – 69 mln. Eur (mažėjimas 11 proc.). Gamtinių dujų sektoriuje investicijų sumos mažėjimui didžiausią įtaką turėjo sumažėjusios AB „Energijos skirstymo operatorius" investicijos.
• 2019 m. didmeninėje gamtinių dujų rinkoje parduota ir (ar) suvartota 21.682 GWh gamtinių dujų, t. y. 16,90 proc. daugiau, nei 2018 m., kai buvo parduota ir (ar) suvartota 18.548 GWh gamtinių dujų.
• 2019 m. buitiniai vartotojai suvartojo 2079 GWh gamtinių dujų, t. y. 2,33 proc. mažiau nei 2018 metais.
• Gamtinių dujų sektoriuje VERT 2019 m. reguliavo 30 ūkio subjektų. Gamtinių dujų sektoriuje licencijuojama arba leidimais reguliuojama perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus veikla.
• 23 įmonės turėjo gamtinių dujų tiekimo leidimus, iš jų 17 vykdė veiklą.
• Per 2019 metus Klaipėdos SGD terminale priimtas 51 SGD dujovežis, kuriais atgabenta 3 mln. kub. m SGD, o išdujinta 19,36 TWh gamtinių dujų. Tai daugiau nei 2 kartus viršija 2018 m. išdujinimo rodiklius ir atitinka maždaug 85 proc. Lietuvos metinio gamtinių dujų suvartojimo.
• Gamtinių dujų sektoriuje VERT toliau tęsė bendradarbiavimą regioninėje gamtinių dujų rinkos koordinavimo darbo grupėje (angl. regional gas market coordination group – RGMCG), kuriant bendrą trijų Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų rinką. 2020 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Suomijos, Estijos ir Latvijos (FINESTLAT) bendra gamtinių dujų tarifų zona. 2020 m. Lietuvos perdavimo sistema yra vertinama kaip atskira tarifų zona. Tačiau siekiant efektyviai vystyti regioninę Baltijos–Suomijos šalių dujų rinką ir siekti tolimesnės šalių integracijos, 2020 metams patvirtintos įleidimo taškų kainos harmonizuotos su kitomis FINESTLAT nustatytomis kainomis, t. y. įleidimo kaina yra vienoda visuose Baltijos–Suomijos regiono įleidimo taškuose. Svarbu pažymėti, kad 2020 m. balandį Baltijos energijos rinkos jungčių plano (angl. Baltic energy market interconnection plan – BEMIP) aukšto lygio grupėje patvirtintas regioninių rinkų integracijos tarp Estijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos planas (angl. roadmap) numatantis bendrą 4 šalių kainų zoną nuo 2022 metų. Minėtas planas numato integracinius veiksmus 2020–2022 metams, siekiant sukurti keturias valstybes apimančią dujų transportavimo kainodarą (atsisakant tarpvalstybinių tarifų ir nustatant su tuo susijusią perdavimo sistemos operatorių intersisteminio kompensavimo tvarką), regioninės dujų perdavimo sistemos pajėgumų paskirstymo sistemą, duomenų mainų principus, taip pat bendras informacines sistemas šiam regioninės dujų rinkos modeliui aptarnauti.
• 2019 m. kovą VERT paskelbė viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid" teikiamų paslaugų kainų nustatymo metodikos, laikydamasi 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau – Tarifų tinklo kodeksas) reikalavimų dėl referencinės kainos metodikos taikymo, skelbimo ir konsultavimosi. Atsižvelgiant į Tarifų tinklo kodekso 27 straipsnio 2 dalį, ES reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (angl. European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) paskelbė išvadą dėl VERT viešosios konsultacijos dokumento, apibrėžiančio Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid" teikiamų paslaugų kainų nustatymo principus. Atsižvelgdama į ACER išvadas bei patikrinusi, ar AB „Amber Grid" pateiktos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių ir neviršija nustatytos pajamų viršutinės ribos 2020 metams, VERT patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, kurios galioja nuo 2020 m. sausio 1 d.
• Pagal naują SGD terminalo finansavimo modelį, kurį buvo galima įgyvendinti tik po to, kai Lietuvos Respublikos Seimas nusprendė, jog Lietuvai reikės SGD terminalo ir po 2024 m., VERT nustatė apie 38 proc. mažesnę gamtinių dujų saugumo dedamąją, kuri įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 dienos. Visų atsakingų institucijų – Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Finansų ministerijos, Energetikos ministerijos, VERT – koordinuoti sprendimai tiek dėl Lietuvos energetinio saugumo, sudarant konkurencines sąlygas gamtinių dujų importo rinkoje, tiek dėl SGD terminalo išlaikymo mažinimo gamtinių dujų vartotojams per metus leis sutaupyti 36 mln. Eur. Ir šią naudą jau dabar dalijasi tiek buitiniai vartotojai, tiek verslas.
• 2019 m. lapkritį VERT suderino UAB „GET Baltic" prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento pakeitimus, kurie nuo 2020 metų užtikrina didesnį Baltijos šalių gamtinių dujų biržos likvidumą Lietuvos, Latvijos ir Estijos ir Suomijos prekybos ir aikštelėse – pakeista tvarka dėl susietųjų pajėgumų paskirstymo laikotarpio, taip pat atlikti pakeitimai dėl ilgesnio einamosios paros produkto prekybos sesijos laikotarpio.

Ataskaitą Europos Komisijai (lietuvių k.) galite rasti čia.

Ankstesniais metais Europos Komisijai teiktas ataskaitas galite rasti čia.