Įeiti
Publikuota: 2020.03.13. Atnaujinta:

VERT lengvina mažoms geriamojo vandens tiekimo įmonėms audito procedūras


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą pagal įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus vandentvarkos įmonėms*, patikslino Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį.

Esminiai pakeitimai:
• siekiant sumažinti administracinę naštą labai mažoms vandens sektoriaus įmonėms, geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, teikiantiems paslaugas mažiau kaip 150 vartotojų ir abonentų, 2019 m. ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų (RVA) patikrai numatyta galimybė susiaurinti patikros apimtis, atliekant tik tris patikros procedūras (patikrinti, ar duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa, ar RVA nėra matematinių klaidų, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa). Tai aktualu Jotainių socialinės globos namams, Skemų socialinės globos namams, Prūdiškių socialinės globos namams, VšĮ „Antazavės vanduo“, individualiai Emilijos Kaminskienės įmonei, individualiai Juozo Oleko įmonei „Liepsnelė“, UAB „Didma“ (29 vnt.) bei UAB „Gargždų plytų gamykla“;
• atsisakius nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis reguliavimo, patikslintos atskirų sąnaudų grupės, pakoreguoti vandens sektoriaus įmonėms skirti Techninės užduoties priedai. 

 


Išsamiai susipažinti su VERT 2020-03-13 posėdžio medžiaga galite čia.

 

* 2019 m. gruodžio 20 d. pakeistas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašas.