Įeiti

VERT: nauja investicijų grąžos normos nustatymo tvarka užtikrins vienodų principų taikymą energetikos ir vandentvarkos sektoriuose


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti vienodų principų taikymą nustatant investicijų grąžos normą energetikos ir vandentvarkos sektoriuose, patvirtino naujos redakcijos Investicijų grąžos normos nustatymo metodiką.

Nauji investicijų grąžos normos nustatymo principai leis užtikrinti vienodų principų taikymą energetikos ir vandentvarkos sektoriams, išlaikyti tas pačias sektoriaus vystymosi tendencijas, ekonominį stabilumą ir paskatinti Lietuvos strateginių tikslų įgyvendinimą.

VERT, rengdama naujus investicijų grąžos normos nustatymo principus, įvertino Europos valstybių taikomą praktiką skaičiuojant investicijų grąžą, naudojamus šaltinius, ekonomikos ekspertų bei tarptautinių audito kompanijų atliktas studijas, taikomus indeksus, ilgalaikes prognozes bei rekomendacijas reguliuojamiems sektoriams.

PAGRINDINIAI NAUJOS METODIKOS PRINCIPAI:
• Skolinto kapitalo kainos skatinimas: įmonėms, kurioms prasidės naujas reguliavimo periodas, skaičiuojant skolinto kapitalo kainą, kaip viena iš dedamųjų bus vertinama, ar ūkio subjektas skolinasi pigiau nei Lietuvos banko skelbiamų paskolų palūkanų vidurkis, jeigu bus skolinamasi pigiau skolinto kapitalo kaina bus padidinama dalimi, kuri lygi skirtumui tarp vidutinės svertinės skolinto kapitalo kainos, suskaičiuotos kaip atitinkamo sektoriaus, kuriame ūkio subjektas vykdo veiklą, svertinis vidurkis, ir ūkio subjekto faktinės skolinto kapitalo kainos. Einamuoju reguliavimo periodu bus taikomos dvi skatinimo ribos: 1) faktinis sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis ir 2) skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis, vertinant įmonių skolinto kapitalo kainą. Taip pat VERT gali skirti iki 1 proc. skolinto kapitalo kainos priedą, jei ūkio subjektas pagrindžia, kad atitinka vieną iš trijų numatytų sąlygų*.
• Skolinto ir nuosavo kapitalo struktūra: visais atvejais ūkio subjektams bus taikoma optimali 50 proc./50 proc. skolinto / nuosavo kapitalo struktūra, kuri atitinka reguliuojamų sektorių esamą situaciją, yra artima faktinei sektorių skolinto ir nuosavo kapitalo struktūrai bei atitinka esamą tarptautinę praktiką (šiuo metu Lietuvoje taikoma struktūra: skolintas kapitalas sudaro 60 proc., o nuosavas – 40 proc.).
• Nuosavybės rizikos premija:  atsižvelgiant į kitų šalių taikomą praktiką ir ilgalaikes prognozes, reguliuojamiems sektoriams bus taikoma fiksuota 5 proc. nuosavybės rizikos premija.
• Santykinis rizikos matmuo: skaičiuojant santykinį rizikos matmenį „beta" bus naudojamas atitinkamos veiklos finansinio sverto neturinčios nuosavybės „beta" aritmetinis vidurkis. Kiekvienam reguliuojamam sektoriui bus naudojamas duomenų šaltinis, Europos energetikos reguliuotojų tarybos arba A. Damodoran duomenų bazė.
• Atsinaujinantys ištekliai: elektros ir konkurencinei šilumos gamybai panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, bus naudojamas atskiras A. Damodoran duomenų bazės Žalios ir atsinaujinančios energijos šaltinis.
• Investicijų, prisidedančių prie klimato kaitos mažinimo tikslų, skatinimas: VERT papildomai galės taikyti 1 proc. investicijų grąžos premiją investicijoms, prisidedančioms prie Lietuvos strateginių klimato kaitos mažinimo ir aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimo.
• Skatinimo priemonių pagal Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodiką taikymas: VERT elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriaus įmonėms gali taikyti ir kitokias reguliavimo priemones, susijusias su investicijų grąžos norma pagal Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodiką.

Naujos redakcijos Metodikos nuostatos įsigalios įmonėms nuo naujo reguliavimo periodo (ne anksčiau nei nuo 2021-08-01), išskyrus nuostatas, susijusias su skolinto kapitalo dalies nustatymu (skolinto kapitalo kaina yra perskaičiuojama kasmet).


* Metodikos 6.1 papunktyje nurodytos sąlygos.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-12-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.