Įeiti
Publikuota: 2020.05.20. Atnaujinta: 2020.05.20

VERT ragina užtikrinti tinkamą šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą daugiabučiuose namuose


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atkreipia dėmesį į būtinybę skirti didesnį dėmesį saugaus šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo priežiūrai daugiabučiuose namuose.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų interesams atstovauja daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai. Jie, su butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktu prižiūrėtoju turi sudaryti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį arba teisės aktuose nustatyta tvarka patys yra atsakingi už šildymo ir karšto vandens sistemos technologinį valdymą ir techninę priežiūrą (eksploatavimą), savivaldybės – kontroliuojanti institucija, užtikrina, bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę.

VERT specialistai ne rečiau kaip kartą per keturis metus įvertina, ar daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatuojamos ir jų priežiūra vykdoma vadovaujantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Lietuvos savivaldybėse pagal planą 2019 m. patikrinus, kaip daugiabučiuose namuose užtikrinamas šildymo ir karšto vandens sistemų saugus eksploatavimas ir jų priežiūra, identifikuoti šie dažniausiai pasikartojantys pažeidimai:

• nėra šilumos punktų ir karšto vandens sistemų projektų;

• šildymo prietaisai neturi galios atitikties projektui nustatymo aktų;

• nėra  reguliatorių, skirtų šilumos suvartojimui name reguliuoti;

• neatliekama šilumos suvartojimo rodiklių (namui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti) analizė;

• karšto vandens vartojimo vietose nepalaikoma nustatyta temperatūra;

• nerengiami ir gyventojams neteikiami siūlymai dėl šilumos energijos taupymo priemonių;

• ir kt.

Apie nustatytus pažeidimus informuojamos savivaldybių administracijos, prašant pateikti informaciją, kokių veiksmų ketina imtis, kad priežiūra būtų vykdoma tinkamai.

VERT atkreipia dėmesį, kad kokybiškai atliekamos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų / administratorių funkcijos leidžia užtikrinti efektyvų šilumos vartojimą namuose, sumažinant vartotojų mokėjimus už šilumos energiją, taip pat gerinti komfortines ir higienos sąlygas, padeda išvengti avarinių ar ekstremalių situacijų.