Įeiti
Publikuota: 2019-10-03. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl naujai parengtos Šilumos kainų nustatymo metodikos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti aiškesnį šilumos kainų nustatymo reglamentavimą ir efektyvinti šilumos sektorių, parengė Šilumos kainų nustatymo metodikos PAKEITIMO PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki 2019 m. lapkričio 18 d.

Esminiai pakeitimai:

• Vertinamas suminis pastoviųjų sąnaudų dydis, o ne atskiros sąnaudų eilutės. Nustatant šilumos bazines kainas numatyta, kad jei ūkio subjekto planuojamų einamojo remonto ir aptarnavimo, darbo užmokesčio, finansinių, administracinių, rinkodaros ir pardavimų, kitų personalo ir kitų pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų paslaugai (produktui), suma neviršija suminio šių sąnaudų dydžio, apskaičiuoto taikant lyginamuosius rodiklius, atskiros šių sąnaudų grupės nėra ribojamos, t. y. ūkio subjektas pagrįstas sąnaudas tarp minėtų sąnaudų grupių paskirsto savo nuožiūra. Jeigu viršija, darbo užmokesčio sąnaudų ir (arba) einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų ir (arba) kitų pastoviųjų sąnaudų suma negali viršyti atitinkamos sąnaudų grupės sumos, apskaičiuotos pagal lyginamuosius rodiklius. Tokiu atveju minėtų sąnaudų grupių sumos koreguojamos taip, kad neviršytų bendros sąnaudų sumos.

• Vandens ir elektros sąnaudos vertinamos pagal suminę apimtį. Sąnaudų apimtis elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms vertinama atsižvelgiant į suminę šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudų apimtį ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudų apimtį, apskaičiuotą įvertinant atitinkamus lyginamuosius rodiklius.

• Naujas darbo užmokesčio skaičiavimo principas. Pakeistas darbo užmokesčio sąnaudų, įvertintų šilumos bazinėje kainoje (kainos dedamosiose), perskaičiavimo principas, numatant, kad ne didesnis, nei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognozuojamas darbo užmokesčio sąnaudų pokytis, vertinamas nuo galiojančiose šilumos kainose (kainos dedamosiose) įvertinto darbo užmokesčio sąnaudų.

• Aiškesnis sąnaudų perskaičiavimas, kai yra prijungiamos naujos šilumos tiekimo sistemos. Kai bazinės kainos galiojimo laikotarpiu yra prijungiamos naujos šilumos tiekimo sistemos, kintamosios sąnaudos yra perskaičiuojamos atsižvelgiant į pakitusią kuro struktūrą, lyginamąsias kuro, elektros ir vandens energijos sąnaudas šilumos vienetui gaminti, kitas kintamąsias sąnaudas.

• Įtvirtinamas skatinamasis reguliavimas leis didinti veiklos efektyvumą. Lyginant su šiuo metu galiojančia Metodika, nustatyta didesnė leistinos gauti investicijų grąžos (viršpelnio) riba. Numatyta, kad tuo atveju, kai ūkio subjekto investicijų grąža yra iki 2 proc. didesnė, nei ūkio subjektui nustatyta, ši investicijų grąža yra paliekama ūkio subjektui. Tuo atveju, jei ūkio subjekto faktinė investicijų grąža yra nuo 2 iki 6 proc. didesnė, nei ūkio subjektui nustatyta, ūkio subjektui paliekama visa investicijų grąža iki 2 proc. ir 50 proc. nustatytos investicijų grąžos viršijimo nuo 2 iki 6 proc.

SVARBU. Taryba artimiausiu metu viešajai konsultacijai paskelbs Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projektą, kuriame pakeitimai atlikti atsižvelgiant į naujoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje siūlomus pakeitimus.

*****

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2019-11-18 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".