Įeiti
Publikuota: 2019-10-22. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl šilumos ir vandentvarkos veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, atsižvelgiant į susijusių teisės aktų pakeitimus, teikia viešajai konsultacijai šiuos teisės aktų pakeitimo projektus:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašas (PROJEKTAS 1):
- ūkio subjektui vykdant ilgalaikio turto paskirstymą, reguliuojamosios veiklos verslo vienetams ir paslaugoms bus draudžiama priskirti ilgalaikio turto (ar jo dalies), įsigyto įvykdžius investicinius projektus, teisės aktų nustatyta tvarka nesuderintą su Taryba turto vertę;
- ūkio subjektui vykdant sąnaudų paskirstymą, bus draudžiama reguliuojamųjų kainų paslaugoms ir atitinkamiems verslo vienetams, į kurių sudėtį įeina reguliuojamųjų kainų paslaugos, priskirti nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalį nuo nesuderintos su Taryba turto vertės;
- numatyta, kad nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis priskirtinas nereguliuojamai veiklai, kartu panaikinant privalomus įpareigojimus ūkio subjektams dėl sąnaudų paskirstymo;
- atsisakoma papildomo reguliavimo, t. y. baldų ir biuro įrangos nusidėvėjimo laikotarpių nustatymo, bei įpareigojimo ūkio subjektams teikti ataskaitinio laikotarpio veiklos ir plėtros plano vykdymo ataskaitas.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas (PROJEKTAS 2):
- siekiant supaprastinti reguliuojamos veiklos administravimą, nebeliks papildomo reguliavimo (baldų ir biuro įrangos nusidėvėjimo laikotarpių nustatymo).

• Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės (PROJEKTAS 3):
- papildomai numatyta, kad geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai už praėjusį ataskaitinį laikotarpį (iki einamųjų metų gegužės 1 d.) Tarybai teiks investicijų vykdymo ataskaitą.

*****

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2019-11-06 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.