Įeiti
Publikuota: 2019-10-10. Atnaujinta:

Keičiasi Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimus.

Esminiai pakeitimai:
• visuomeninio tiekimo paslaugos teikimo atveju apyvartinio kapitalo, reikalingo visuomeninio tiekimo veiklai, apimtis apskaičiuojama buitinių vartotojų vidutinį atsiskaitymo terminą po sąskaitos išrašymo dienos (40 dienų) padauginus iš vidutinių vienos dienos visuomeninio tiekėjo paskirstomųjų sąnaudų bei įvertinant susidariusį skirtumą tarp faktinės ir prognozuojamos elektros energijos įsigijimo kainos;
• elektros energijos skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinkluose kainos viršutinės ribos gali būti koreguojama skirtumu, susidariusiu tarp skirstymo tinklų operatoriaus garantiniam elektros energijos tiekimui vykdyti patirtų kaštų ir iš garantinio elektros energijos tiekimo gautų pajamų;
• nustatyti visuomeninės elektros energijos kainos viršutinė ribos koregavimo principai dėl skirtingų skirstymo tinklų operatorių elektros energijos skirstymo viršutinių kainų ribų taikymo visuomeniniam tiekėjui teikiant visuomeninio elektros energijos tiekimo paslaugą kelių skirstymo tinklų operatorių licencijuojamos veiklos teritorijose;
• skirtinga elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba, taikoma visuomeninės kainos viršutinėje riboje, nustatoma atsižvelgiant į skirstymo tinklų operatoriaus pateikiamą elektros energijos skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą;
• nustatyta, kaip grąžinamas susidaręs skirtumas tarp prognozuotos elektros energijos įsigijimo kainos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainos, kai jis išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį;
• visuomeninės elektros energijos kainos viršutinėje riboje skirstymo paslaugos žemos įtampos tinkluose kainų viršutinei ribai taikomas skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientas kitam skirstymo veiklos reguliavimo periodui padidintas iki 1,4;
• reglamentuotas energetikos įmonių veiklos sąnaudų, atsirandančių dėl sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais strateginių projektų įgyvendinimo ar bendro intereso projektų įgyvendinimo, įtraukimas į reguliuojamas kainas.

Šie pakeitimai bus taikomi nustatant arba koreguojant 2020 metų ir vėlesnių laikotarpių elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutines ribas.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019-10-10 posėdžio medžiaga galite čia.