Įeiti
Publikuota: 2019.09.27. Atnaujinta: 2019.09.27

Suderintos AB „Litgrid“ elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinės sąlygos


 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įgyvendindama Elektros energetikos įstatymo nuostatas, įpareigojančias perdavimo sistemos operatorių parengti ir, suderinus su Taryba, paskelbti elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas savo interneto svetainėje, suderino AB „Litgrid“ parengtas standartines sutarčių sąlygas.

Atsižvelgiant į rinkos dalyvių pateiktas pastabas AB „Litgrid“ parengtam standartinių sutarties sąlygų projektui, atlikti šie esminiai pakeitimai:

• tinklų naudotojams sumažintas delspinigių dydis už kiekvieną pradelstą dieną – nuo 0,04 proc. iki 0,03 proc.;

• įtvirtinta, jog perdavimo sistemos operatorius ir tinklų naudotojas geranoriškai, abipusiškai bendradarbiaudami, turi susitarti dėl objektyviai pagrįstos ir reikalingos ilgesnės nei Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatytos elektros energijos tiekimo nutraukimo ar apribojimo trukmės;

• numatyta, kad perdavimo sistemos operatorius atlygina pagrįstus tinklų naudotojų tiesioginius nuostolius, patirtus dėl perdavimo sistemos operatoriaus kaltės;

• jei tinklų naudotojas neturi sudaręs balansavimo energijos pirkimo–pardavimo sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi ar kitu balansavimo energijos tiekėju, perdavimo sistemos operatorius gali vienašališkai nutraukti sutartį – tinklų naudotojui rašytinis pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos sutarties nutraukimo dienos;

• įgyvendinant Europos Komisijos 2017 m. lapkričio 24 d. reglamento (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai, nuostatą, kad kiekvienas perdavimo sistemos operatorius periodiškai vertina, ar tinkamai veikia sistemos apsaugos plane ir veikimo atkūrimo plane nurodyta įranga ir užtikrinamos visos juose nurodytos galimybės, atitinkamai patikslinti elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties priedai.

 

SVARBU. Taryba suderino AB „Litgrid“ standartines sutarčių sąlygas, kurios bus bendros visiems tinklų naudotojams ir skelbiamos viešai, tačiau projekto specialiosios sąlygos yra individualiai rengiamos kiekvienam tinklų naudotojui.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019-09-27 posėdžio medžiaga galite čia.