Įeiti
Publikuota: 2019.09.19. Atnaujinta:

Suderintas AB „Energijos skirstymo operatorius“ išmaniosios elektros energijos apskaitos diegimo Lietuvoje projektas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išsamiai įvertinusi AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktą išmaniosios elektros energijos apskaitos diegimo Lietuvoje 2020–2023 m. projektą, priėmė sprendimą jį derinti.

Sumažinta projekto vertė
Tarybos suderinta bendra projekto vertė yra 147 mln. Eur – nuo pateikto derinti pirminio projekto jo vertė sumažėjo 79 mln. Eur (pirminio projekto vertė buvo 226 mln. Eur, siekiant kartu diegti išmaniąją dujų apskaitą).
Tačiau, analizuojant tiek ekonominius, tiek projekto įgyvendinimo laiko apimties parametrus, buvo nuspręsta atsisakyti investicijų į išmaniuosius skaitiklius dujų sektoriuje. Nuspręsta apsiriboti elektros sektoriumi ir išmaniuosius skaitiklius diegti 100 proc. komerciniams vartotojams ir 54 proc. buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 1000 kWh/ metus.
Svarbu buvo nuspręsti dėl naudojamos ryšio technologijos, siekiant užtikrinti duomenų surinkimo patikimumą, galimybės prie šios technologijos integruoti kitus sektorius, jeigu toks funkcionalumas būtų ekonomiškai naudingas.
AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlikta kaštų naudos analizė parodė, kad projekto nauda vartotojams (vertinant 18 m. laikotarpiu) yra didesnė nei jo įgyvendinimo kaštai.
Taryba papildomai įvertino, ar bendrovės numatytos pasiekti finansinės ir ekonominės naudos, įgyvendinus projektą, yra pagrįstos – atliktos korekcijos konservatyviau įvertinant naudas dėl mažesnių investicijų poreikio įdiegus išmaniąją apskaitą, suvartojamo elektros energijos kiekio sutaupymo, mažesnio išmetamo CO2 kiekio, skaitiklių rodmenų nurašymo laiko sutaupymų ir kt.“, – sako Tarybos pirmininko pavaduotojas Renatas Pocius. 
Pagrindinės projekto socialinės ekonominės naudos – tai mažesnės energijos vartojimo sąnaudos, laiko sutaupymas nurašant skaitiklių rodmenis, finansinės – mažesni nuostoliai dėl netikslingo investicijų panaudojimo, sumažėję elektros energijos nuostoliai tinkle, mažesnės skaitiklių metrologinės patikros sąnaudos.

Nauda vartotojams
Išmaniosios elektros energijos apskaitos diegimo projekto įtaka reguliuojamai elektros energijos skirstymo paslaugos kainai vidutiniškai sudarys 0,05 ct/kWh (2 proc.).
Tačiau, pasak Tarybos pirmininko pavaduotojo R. Pociaus, elektros energijos skirstymo paslauga yra tik viena iš elektros energijos tarifo buitiniams vartotojams dedamųjų (sudaro apie 30 proc.), o įdiegus išmaniąją apskaitą, remiantis Europos šalių patirtimi, elektros energijos suvartojimas vidutiniškai mažėja iki 6 proc., todėl galutinė sąskaita vartotojams už elektros energiją turėtų mažėti.
Kas svarbu, įdiegus išmaniąją apskaitą, vartotojai galės rinktis lankstesnius atsiskaitymo už elektros energiją planus pagal mėnesio suvartojimą, palyginti suvartojimą su panašiais vartotojais, gaus detalius duomenis apie suvartojimą ir galės priimti sprendimus dėl taupymo (keisti vartojimo įpročius), nereiks nurašyti ir deklaruoti rodmenų, nutrūkus tiekimui jis galės bus atnaujintas per trumpesnį laiką (bus sudarytos galimybės bendrovei atlikti efektyvesnę tinklo kokybinių parametrų stebėseną).

Prisidės liberalizuojant rinką
Išmanioji apskaita taip pat prisidės liberalizuojant rinką: tiksli informacija apie elektros apskaitą sudarys sąlygas palengvinti ar netgi automatizuoti elektros energijos tiekėjo keitimo procesą, elektros energijos tiekėjai, naudodamiesi išmaniaisiais skaitikliais, galės lengviau gauti informaciją apie vartotojų energijos vartojimo įpročius ir, atsižvelgdami į juos, palankesnėmis bei priimtinesnėmis sąlygomis pasiūlyti sutartis.
Įdiegus išmaniuosius skaitiklius, elektros energijos tiekėjai galėtų pasiūlyti vartotojams naujų bei inovatyvių paslaugų, valdant vartojimą piko / ne piko metu. Visa tai atitinkamai skatintų ir patį vartotoją įsitraukti į rinką.
Svarbu, kad išmaniosios apskaitos įdiegimas padės įgyvendinti ir kitus rinkos mechanizmus, susijusius gaminančių vartotojų plėtra ir naujų rinkos dalyvių, tokių kaip atsinaujinančios energijos bendrijos ar agregatoriai, integravimu.

Diegimo etapai
AB „Energijos skirstymo operatorius“ išmaniuosius elektros energijos apskaitos prietaisus pradės diegti 2020-aisiais – pagrindinis diegimo etapas numatytas 2020–2023 m. (100 proc. komerciniams vartotojams ir 54 proc. buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 1000 kWh/ metus).
Išmaniuosius apskaitos prietaisus diegs AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai, gyventojams nieko daryti ar papildomai mokėti nereikia. Apie numatomus atlikti darbus gyventojai bus informuojami. 

Taryba vykdys nuolatinę stebėseną
Taryba įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ iki 2021 m. gruodžio 31 d. sukurti stebėsenos sistemą ir gauti Tarybos pritarimą šiai sistemai. Stebėsenos sistema leis kontroliuoti investicijų projekto įgyvendinimą ir užtikrintų efektyvumo priežiūrą.
2022 m. ir 2023 m. (ne vėliau kaip iki liepos 1 d.) AB „Energijos skirstymo operatorius“ turės pateikti Tarybai projekto įgyvendinimo ataskaitas ir pagrindžiančius dokumentus, siekiant įsitikinti, kad sukurtos naudos atitinka Tarybos suderinto investicijų projektų finansinius ir ekonominius rodiklius. Vėlesniais laikotarpiais ataskaitos bus teikiamos du kartus per reguliavimo periodą.

Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugsėjo 19 d. posėdžio medžiaga galite čia.