Įeiti

Patvirtintas Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama asmenims, vykdantiems leidimais / licencijomis reguliuojamą veiklą, ir (ar) kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos, aiškiau reglamentuoti informacijos skelbimo tvarką ir supaprastinti jos kontrolę, patvirtino Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą.

Esminės nuostatos:
• apraše atsisakyta nuostatų, kurios reglamentuotos kituose teisės aktuose (pvz., neliko nuostatos, įpareigojančios asmenis, turinčius šilumos tiekimo licenciją, viešai skelbti šilumos kainas ir kainų dedamąsias, kadangi šis reikalavimas įtvirtintas LR šilumos ūkio įstatyme,  Energetikos ministro įsakymu patvirtintame Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų apraše ir VERT patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje);
• nustatytas aiškus viešai skelbiamos informacijos periodiškumas (jei ūkio subjektų veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir aprašas nenurodo kitaip), vieša (viešai skelbiama) informacija skelbiama per 5 darbo dienas nuo jos gavimo, patvirtinimo ar pasikeitimo;
• VERT interneto svetainėje bus skelbiami privalomos viešinti informacijos sąrašai pagal atskirus sektorius.                      

Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugpjūčio 2 d. posėdžio medžiaga galite čia.