Įeiti
Publikuota: 2019-07-25. Atnaujinta:

Suderinta AB ESO papildomų reguliuojamos veiklos paslaugų įkainių nustatymo metodika


Siekiant užtikrinti, kad elektros ir gamtinių dujų vartotojams būtų sąžiningai ir pagrįstai apskaičiuojami įkainiai už persiuntimo, tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo ir kitas papildomas reguliuojamos veiklos paslaugas, Taryba suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ parengtą Papildomų reguliuojamos veiklos paslaugų įkainių nustatymo metodiką.

Ši Metodika bus taikoma elektros apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo bei elektros ir dujų persiuntimo (tiekimo) nutraukimo, apribojimo ir atnaujinimo  paslaugų įkainiams nustatyti.

Esminės nuostatos:

- galiojančius įkainius bendrovė peržiūri ne rečiau nei vieną kartą per metus (kasmet iki birželio 30 d.), tačiau Tarybai derinti įkainiai gali būti teikiami tik tuomet, jei nuo galiojančių skiriasi daugiau kaip 5 proc.;

- įkainių atskirų dedamųjų pokyčiui įvertinti naudojami lyginamieji indeksai. Darbo užmokesčio sąnaudų ir subrangovų teikiamų paslaugų dedamosioms nustatomas darbo užmokesčio (DU) lyginamasis indeksas, kitoms dedamosioms – vartotojų kainų indekso (VKI) lyginamasis indeksas;

- įkainio dydis nustatomas vadovaujantis būtinųjų sąnaudų principu, įvertinus tiesiogines ir netiesiogines sąnaudas, būtinas konkrečiai paslaugai vykdyti;

- sąnaudos įvertinamos pagal turimus duomenis ir (ar) sutartis. Nesant galimybių tam tikras sąnaudas įvertinti pagal faktinius duomenis ar turimas sutartis, joms įvertinti gali būti taikomi kiti būdai ir šaltiniai (ekspertinis vertinimas, bendrovės biudžetas ir kt.);

- Taryba turi teisę nederinti įkainių, jei operatorius nevykdo bent vieno ar kelių reikalavimų (pateikia ne visą informaciją, reikalingą įkainiams derinti, neturi teisės teikti paslaugų, kurių įkainius pateikia derinti, ir kt.).

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. liepos 25 d. posėdžio medžiaga galite čia.