Įeiti
Publikuota: 2019.11.04. Atnaujinta:

Pasikeitė reglamentavimas dėl privalomų audito paslaugų metinėms reguliuojamosios veiklos ataskaitoms


​Informuojame, kad  pasikeitė reglamentavimas dėl privalomų audito paslaugų metinėms reguliuojamosios veiklos ataskaitoms – anksčiau galiojusią ataskaitų Auditavimo procedūrą ir Auditoriaus išvadą keičia Reguliuojamosios veiklos atskaitų patikra bei Patikros ataskaita.  

Šilumos,  elektros energetikos, gamtinių dujų,  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą reglamentuojantys teisės aktai numato, kad  prieš teikiant Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) 2019 m. ir vėlesnių metų reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinį, turi būti atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra dėl ataskaitų atitikties Tarybos patvirtintiems reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimams ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui – šią tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio 1 dalis ir Geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio 9 dalis.  

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra – tai energetikos įmonei, geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui auditoriaus, audito įmonės kasmet teikiama paslauga, kurią atlikus pagal Tarybos patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį (toliau – Techninė užduotis) pateikiama reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada.

Techninė užduotis, kuria remiantis turi būti atliekamos energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų 2019 m. ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros, patvirtinta Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386. Pagal Techninės užduoties 8.1 papunktį, tikrinama įmonė prieš patikros pradžią turi pateikti auditoriui šiame papunktyje nurodytus duomenis. Patikros rezultatai įforminami patikros ataskaitoje apie faktinius pastebėjimus (Techninės užduoties 2 priedas), parengtoje vadovaujantis Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintu 4400-uoju tarptautiniu susijusių paslaugų standartu „Užduotys atlikti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos“.

Siekiant sklandaus patikros proceso, Taryba rekomenduoja įmonėms kuo greičiau sudaryti sutartis su auditoriais dėl 2019 m. reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros paslaugų teikimo bei susipažinti su teiktinos informacijos / duomenų auditoriui sąrašu.