Įeiti
Publikuota: 2018-01-26. Atnaujinta:

Komisijos veiksmai vykdant teismo sprendimą dėl UAB „Vilniaus energija“ 2010 m. šilumos kainų perskaičiavimo


Komisija nedelsiant ėmėsi ir imasi aktyvių veiksmų, kad būtų įvykdytas 2017 m. sausio mėn. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas, kuriuo paliktas galioti 2015 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas įpareigoti Komisiją iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ 2010–2015 m. šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos kintamąsias dedamąsias.
Komisija ypatingą dėmesį skiria UAB „Vilniaus energija“ ataskaitose pateikiamų audituotų duomenų pagrįstumo vertinimui. Komisija kreipėsi į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą, Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, Auditorių rūmus, Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetą dėl UAB „Vilniaus energija“ reguliuojamos veiklos ataskaitų audito kokybės patikrinimo. Komisija mato būtinybę įvertinti ir nepriklausomų auditorių, auditavusių UAB „Vilniaus energija“ 2006−2008 m. reguliuojamos veiklos ataskaitas, kuriomis Komisija rėmėsi priimdama reguliavimo ekonominius sprendimus, atsakomybės klausimą. Minėtų institucijų išvados gali turėti reikšmės Komisijai priimant sprendimus dėl UAB „Vilniaus energija“ 2010−2015 m. šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos kintamųjų dedamųjų perskaičiavimo.
Komisija deda visas pastangas, kad Teismo sprendimas būtų įvykdytas tinkamai. Tam būtina visapusiškai ir išsamiai išnagrinėti UAB „Vilniaus energija“ šilumos tiekimo veiklai priskirtas faktines 2006−2008 m. sąnaudas, užtikrinant, kad su šilumos ir karšto vandens tiekimo veikla nesusijusios sąnaudos nebūtų įtrauktos į kainas vartotojams.

Tai patvirtina šios aplinkybės:
 2017 m. vasario mėn. Komisijos pirmininko įsakymu buvo sudaryta darbo grupė dėl UAB „Vilniaus energija“ 2010–2015 m. šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos kintamųjų dedamųjų perskaičiavimo, kuriai pavesta perskaičiuoti ir pateikti Komisijos posėdžiui nutarimų dėl UAB „Vilniaus energija“ 2010–2015 metų šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos kintamųjų dedamųjų nustatymo projektus. Negavus laiku iš UAB „Vilniaus energija“ visos reikalingos informacijos, perskaičiavimą numatoma atlikti ir priimti sprendimą iki 2018 m. balandžio 1 d.
• 2017 m. vasario 1 d. ir 2017 m. vasario 17 d. – Komisijos raštai UAB „Vilniaus energija“ dėl duomenų ir dokumentų pateikimo. Bendrovė, nors ir atsakė į Komisijos raštus, pateikė paaiškinimus ir nurodė savo poziciją, tačiau prašomos informacijos nepateikė.
2017 m. kovo 6 d. – Komisija kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą, prašydama įvertinti, ar bendrovės veiksmais (Komisijai būtinos savo funkcijoms įgyvendinti ir Teismo sprendimui vykdyti iš bendrovės prašomos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nepateikimu) nėra pažeidžiamas viešasis interesas, bei Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo prokurorui suteiktomis teisėmis jį ginti ir padėti Komisijai įvykdyti Teismo sprendimą, t. y. gauti iš UAB „Vilniaus energija“ Teismo sprendimui vykdyti būtiną informaciją ir dokumentus.
2017 m. kovo 14 d. – Komisija nutarimu konstatuoja, kad UAB „Vilniaus energija“ pažeidė Komisijos reguliuojamos veiklos sąlygas, t. y. per Komisijos nustatytus terminus nepateikė privalomos Komisijai pateikti informacijos – UAB „Vilniaus energija“ nustatomas 5 darbo dienų terminas pažeidimui ištaisyti, bendrovė įspėjama, kad, nepašalinus pažeidimo, gali būti inicijuojama sankcijos skyrimo procedūra, kurios metu gali būti skiriama bauda nuo 289 eurų iki 0,5 proc. energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.
 2017 m. kovo 22 d. – susitikimas UAB „Vilniaus energija“ patalpose, dalyvaujant Generalinės prokuratūros prokurorui, kurio metu bendrovė pažadėjo reikalaujamus duomenis pateikti artimiausiu metu ar vykdant Komisijos nutarimo įpareigojimus.
 2017 m. kovo 24 d. – Generalinė prokuratūra persiunčia Komisijai UAB „Vilniaus energija“ pateiktą informaciją – bendrovės 2006–2009 m. apskaitos registro duomenis.
 2017 m. kovo 27 d. – UAB „Vilniaus energija“ su skundu kreipiasi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT), prašydama panaikinti Komisijos 2017 m. kovo 14 d. nutarimą.
2017 m. rugsėjo 6 d. VAAT priėmė sprendimą, kuriuo atmetė UAB „Vilniaus energija“ skundą kaip nepagrįstą. 2017 m. spalio 6 d. UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinį skundą dėl priimto VAAT sprendimo. 2017 m. spalio 24 d. Komisija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą.
2017 m. kovo 7 d., 2017 m. kovo 16 d., 2017 m. kovo 31 d., 2017 m. balandžio 24 d. – Komisijos raštai UAB „Vilniaus energija“ dėl informacijos pateikimo.
 2017 m. gegužės 31 d. – Komisija nutarimu konstatuoja, kad UAB „Vilniaus energija“ pažeidė Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 7 punktą, t. y. per Komisijos suteiktus terminus nepateikė nurodomos informacijos. Bendrovei nustatomas 20 darbo dienų terminas pažeidimui ištaisyti, ji taip pat įspėjama, kad, nepašalinus pažeidimo, vadovaujantis Energetikos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bendrovei gali būti inicijuojama sankcijos skyrimo procedūra, kurios metu gali būti skiriama bauda nuo 289 eurų iki 0,5 proc. energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.
 2017 m. birželio 30 d. – UAB „Vilniaus energija“ su skundu kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti Komisijos 2017 m. gegužės 31 d. nutarimą.
2018 m. sausio 10 d. VAAT priėmė sprendimą, kuriuo UAB „Vilniaus energija“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.
 2017 m. liepos 18 d. – Komisijos raštas bendrovei dėl trūkstamų dokumentų pateikimo.
 2017 m. rugpjūčio 16 d. – negavus visos informacijos tiesiogiai iš UAB „Vilniaus energija“, Komisijos prašymas Vilniaus apygardos administraciniam teismui kaip įmanoma skubiau įpareigoti UAB „Vilniaus energija“ pateikti Komisijai informaciją, reikalingą vykdant 2015 m. gruodžio 11 d. VAAT sprendimą. Atsižvelgdama į UAB „Vilniaus energija“ veiksmus, Komisija 2017 m. rugsėjo 15 d. bei 2018 m. sausio 16 d. tikslino pateiktą teismui prašymą – procesas vyksta toliau.
 2017 m. rugpjūčio 30 d. − Komisijos atstovai nuvyko į
UAB „Vilniaus energija“ archyvą, esantį Marijampolėje, siekdami gauti informaciją.
 2017 m. rugsėjo 1 d. – Komisijos raštas pateikti dokumentus ir duomenis, kuriuos Komisija turėjo gauti susitikimų su UAB „Vilniaus energija“ (2017 m. rugsėjo 4 d., 2017 m. rugsėjo 7 d. ir 2017 m. rugsėjo 12 d.) metu.
2017 m. rugsėjo 11 d. – Komisija dar kartą paragino bendrovę laikytis nurodytų terminų ir laiku teikti
2015 m. gruodžio 11 d. VAAT sprendimui, priimtam administracinėje byloje, vykdyti reikiamą informaciją.
2017 m. rugsėjo 21 d., 2017 m. spalio 19 d., 2017 m. lapkričio 24 d. – Komisijos raštai UAB „Vilniaus energija“ dėl informacijos pateikimo.
 2017 m. lapkričio 28 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, kad Komisija, nepriklausomai nuo to, jog sprendimas 2015 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo vykdymui buvo išsiųstas 2017 m. lapkričio 17 d., tačiau Komisija teismo sprendimą siekė įvykdyti jau nuo jo įsiteisėjimo pradžios.

Komisijai negaunant visos reikalingos informacijos Teismo sprendimui įvykdyti, buvo kreiptasi ir į kitas valstybės institucijas, kurios galėtų turėti tam tikrą informaciją, kuri leistų Komisijai priimti pagrįstus sprendimus dėl UAB „Vilniaus energija“ reguliuojamos veiklos sąnaudų. Komisija dėkoja visoms bendradarbiavusioms institucijoms.