Įeiti
Publikuota: 2018-01-18. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Litgrid“ investicijas


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir kokybišką elektros energijos perdavimą bei vartotojų poreikius atitinkančią sistemos plėtrą Lietuvos pietvakarių regione, suderino AB „Litgrid“ investicijų projektus: 330 KV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimą į 330/110/10 KV Bitėnų transformatorių pastotę (II etapas) ir 110 KV elektros perdavimo linijos Pagėgiai–Bitėnai statybą.

AB „Litgrid“ numačiusi išplėsti esamas 330 kV ir 110 kV Bitėnų transformatorių pastočių skirstyklas ir pastatyti dvigrandę 110 kV elektros perdavimo liniją Pagėgiai – Bitėnai (17 km), įrengti išmaniąsias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kurios sudarys sąlygas nuskaityti duomenis tam tikrais laiko momentais, perduoti juos naudojant modernias informacijos perdavimo technologijas.

Atlikus darbus, bus užtikrintas patikimas, efektyvus elektros energijos tiekimas ir perdavimas pietvakarinėje Lietuvos dalyje (Bitėnų, Pagėgių, Šilutės ir Tauragės savivaldybėse) bei sudarytos galimybės tolimesnei vėjo elektrinių plėtrai regione (atlikus režimų skaičiavimų analizę nustatyta, jog papildomų vėjo elektrinių prie 110 kV tinklo pietvakariniame Lietuvos regione šiuo metu prijungti nebegalima dėl 110 kV tinklo perkrovų), taip pat bus sudarytos būtinos sąlygos patikimam ir neribotam tarpsisteminių jungčių – NordBalt ir LitPol Link – darbui, kadangi šiuo metu, esant atitinkamoms sąlygoms, susidaro perkrovos, ribojančios šių jungčių maksimalų išnaudojimą.

AB „Litgrid“ darbus planuoja baigti 2019 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais. Komisija įpareigojo bendrovę, laikantis gamintojų prijungimo paslaugos teikimą reglamentuojančių teisės aktų, prie naujai sukurtos infrastruktūros prijungiant naujus elektros energijos gamintojus bei taikant ribinių kaštų ir priskiriamos instaliuotos galios principą, nustatyti jiems priskiriamą projekto kaštų dalį, o taip pat  padengti papildomas investicijų sąnaudas dėl konkretaus gamintojo prijungimo, atitinkamai atstatant perkrovų valdymo pajamų fondą.

AB „Litgrid“ investicijų projekto įtaka elektros energijos perdavimo kainai sudarys 0,0001-0,0002 ct/kWh arba 0,002-0,003 %.