Įeiti
Publikuota: 2018-01-11. Atnaujinta:

Siūloma keisti energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Komisijoje tvarką


Siekiant užtikrinti sklandesnį ir efektyvesnį investicijų vertinimo ir derinimo procesą, tikslesnį energetikos įmonių lėšų planavimą ir panaudojimą, Komisija pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarką.

Esminiai pakeitimai:
• keičiamas investicijos finansinės grynosios dabartinės vertės ir finansinės vidinės investicijos grąžos normos apibrėžimas, siekiant suvienodinti teisinį reglamentavimą visuose galiojančiuose teisės aktuose;
• suvienodinamas investicijų projekto ataskaitinio laikotarpio atliekant finansinį vertinimą bei kaštų ir naudos analizę metų skaičius – abiem atvejais, t. y. projekto ataskaitinis laikotarpis bus lygus turto eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpiui, bet ne ilgesnis kaip 25 metai;
• finansinių rodiklių skaičiavimuose bus naudojamas pradinis investicijos dydis, kuris nustatomas įvertinant, kokią investicijos dalį numatoma padengti ES fondų, dotacijų, subsidijų ir kt. lėšomis bei atitinkamai šį dydį atimant iš investicijų vertės;
• energetikos įmonei pateikus derinti investiciją, skirtą nenudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimui, atnaujinamo (keičiamo) turto likutinė vertė negali būti priskirta reguliuojamų paslaugų (produktų) turto bazei ir pripažinta pagrįstomis sąnaudomis nustatant ir (ar) koreguojant reguliuojamų paslaugų kainų viršutines ribas ir konkrečias kainas;
• Komisija galės kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos, prireikus įvertinti būtinybę atlikti investiciją į nenudėvėtą ilgalaikį turtą ir šio turto eksploatavimo reikalavimų laikymąsi;
• esant poreikiui gauti nepriklausomų ekspertų ar kitų institucijų išvadas, prašymo derinti investiciją nagrinėjimo pradžia Komisijoje bus laikoma šių išvadų įregistravimo Komisijoje diena;
• energetikos įmonėms numatyta pareiga kasmet iki spalio 1 d. pateikti metinį (t. y. tolesnių vienerių metų) Komisijai planuojamų pateikti derinti investicijų sąrašą;
• numatyta galimybė kapitalizuoti su konkrečios investicijos įgyvendinimu susijusias darbo užmokesčio sąnaudas tuo atveju, jei jos nebuvo vertintos nustatant reguliuojamų paslaugų kainas;
• numatoma energetikos įmonės pareiga teikiant derinti investiciją, skirtą nenudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimui, nurodyti atnaujinamo turto tarnavimo laiką, kuris numatytas įrenginio gamintojo išduotame techniniame pase, bei pateikti šio techninio paso kopiją;
• Komisija atskirai nederins energetikos įmonių investicijų į turtą, skirtą bendrosioms personalo reikmėms, valdomų teritorijų tvarkymui, kurios neviršija 3 tūkst. Eur – sąnaudos, patirtos investuojant į tokį turtą, bus priskiriamos reguliuojamos veiklos sąnaudoms;
• atskiroms šilumos sektoriaus investicijų grupėms (sistemų modernizavimui, patikimumui, naujų vartotojų prijungimui ir t.t.) investicijos priskiriamos tik po jų įgyvendinimo – šiuo metu tai daroma derinant investicijas. 

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. vasario 10 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku [email protected].

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".