Įeiti
Publikuota: 2018.08.01. Atnaujinta:

Pateikta Elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai


Komisija parengė ir pateikė Europos Komisijai Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinę ataskaitą už 2017 metus (atsisiųskite) – tokią pareigą nacionalinei reguliavimo institucijai numato III ES energetikos paketas. Ataskaitoje apžvelgiami pagrindiniai elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų plėtros etapai, įvardijami esminiai šių sektorių pokyčiai.

Esminiai įvykiai 2017 metais:

Elektros energijos rinka:
• 2017 m., kaip ir 2016 m., Lietuvos kainų zonoje fiksuotas elektros energijos kainų mažėjimas, o tam įtaką turėjo 2015–2016 m. sandūroje pradėtos eksploatuoti naujos tarpsisteminės jungtys „NordBalt" (Lietuva–Švedija) ir „LitPol Link" (Lietuva–Lenkija). Elektros energijos kainos dienos prieš elektros energijos biržoje „Nord Pool" 2017 m., palyginti su 2016 m., elektros energijos kainos Lietuvos kainų zonoje mažėjo 3,9 proc. (2016 m. palyginti su 2015 m. fiksuotas kainų mažėjimas sudarė atitinkamai 12,8 proc.).
• Baltijos šalių sinchronizacija yra kitas svarbus žingsnis integruojantis į Europos elektros rinką. Perdavimo tinklo strateginių projektų vertė dėl sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais turėtų sudaryti didžiausią dalį 2017–2026 m. perdavimo tinklo plėtros plane numatytų investicijų, kurių bendra vertė sieks apie 642,49 mln. Eur, t. y. 4,27 proc. mažiau, palyginus su 2016–2025 m. AB „Litgrid" planuotomis investicijomis. Skirstymo tinklų investicijos 2017 m. siekė 170,43 mln. eurų – tai 43,3 proc. daugiau nei 2016 m.
• 2017 m. pabaigoje buvo 24 aktyvūs nepriklausomi tiekėjai iš 37 leidimus turinčių nepriklausomų tiekėjų.
• 2017 m. fiziniai importo srautai (11,926 TWh) padidėjo, palyginti su 2016 m. (11,106 TWh), tačiau taip pat augo ir fizinio eksporto suma: 3,249 TWh per 2017 m., palyginti su 2,831 TWh per 2016 m.
• Bendras buitinių vartotojų elektros suvartojimas per 2017 m. šalyje siekė 2,713 TWh ir buvo 2,8 proc. didesnis nei 2016 m. (2,640 TWh). Nebuitinių vartotojų kategorijoje bendras elektros energijos suvartojimas per 2017 m. siekė 6,498 TWh (2,5 proc. arba 0,161 TWh daugiau nei per 2016 m.).
• 2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti bendra Baltijos šalių balansavimo rinka.
• Elektros sektoriuje įgyvendinant tinklo kodeksus, Komisija patvirtino eilę aprašų ir metodikų, taip pat paskyrė EPEX Spot SE paskirtuoju elektros energijos rinkos operatoriumi Lietuvos elektros energijos prekybos zonoje.

Gamtinių dujų rinka:
• Komisija kartu su Latvijos, Estijos bei Suomijos nacionalinėmis reguliavimo institucijomis parengė gaires, nustatančias pagrindinius Baltijos–Suomijos gamtinių dujų regiono kainodarinius principus, kurios patvirtintos 2017 m. lapkričio 27 d.
• Siekiant nuo 2020 m. sukurti bendrą Baltijos–Suomijos gamtinių dujų perdavimo įleidimo–išleidimo sistemą ir pasirinkti tinkamiausią iš trijų esamų alternatyvių gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų skaičiavimo metodologijų („pašto ženklo", pajėgumo ir atstumo įverčio ar matricinę) bei turėti visam regionui gamtinių dujų perdavimo tarifų nustatymo modelį, nacionalinės reguliavimo institucijos 2017 m. įgyvendino viešąjį pirkimą studijai parengti. Tarptautinė konsultacinė įmonė „Baringa" galutinius rengtos studijos rezultatus pateikė nacionalinėms reguliavimo institucijoms 2018 m. birželį. Konsultantai pasiūlė, kad, laikantis 2017 m. kovo 16 d. Komisijos Reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, atskirai kiekvienoje regiono šalyje būtų taikoma ta pati „pašto ženklo" metodika, o įleidimo į regioną tarifams suvienodinti taikoma lyginamoji analizė.
• 2017 m. liepos 1 d. Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai pradėjo naudoti susietojo pajėgumų paskirstymo modelį (angl. implicit capacity allocation model), kad efektyviau paskirstytų trumpalaikius gamtinių dujų perdavimo pajėgumus sujungimo taškuose tarp Baltijos šalių. Pajėgumų paskirstymas susietas su dujų prekyba gamtinių dujų biržoje UAB „GET Baltic". Tuo pat metu UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržos prekybos aikštelės pradėjo veikti ir Latvijoje bei Estijoje. Nuo 2018 m. liepos 2 d. Baltijos šalių gamtinių dujų biržoje yra pradėta prekyba einamosios paros produktu, kuri vykdoma kartu su susietojo pajėgumų paskirstymo būdu priskirtais tarpvalstybiniais pajėgumais sujungimo taškuose tarp Baltijos šalių.
• Gamtinių dujų sektoriuje Komisija reguliavimą taiko 44 ūkio subjektų atžvilgiu, lyginant su 2016 m., keitėsi tik gamtinių dujų tiekimo įmonių skaičius, kuris padidėjo nuo 33 iki 36 įmonių. Gamtinių dujų vartojimas Lietuvoje stabilizavosi ir 2017 m. buvo matomas jo augimas, gamtinių dujų tranzito į Rusiją srautai taip pat didėja.
• 2017 m. importuotų gamtinių dujų apimtys siekė 27374 GWh, t. y. apie 13 proc. daugiau nei 2016 m. (24222 GWh ). Perdavimo sistema 2017 m. transportuota 49954 GWh gamtinių dujų (6,63 proc. daugiau nei 2016 m.). 2017 m. buvo paskirstyta 7454 GWh gamtinių dujų, patiekta – 13941 GWh. 2017 m. Lietuvoje suvartota 24,3 TWh, t. y. 4,07 proc. daugiau gamtinių dujų negu 2016 m.
• Gamtinių dujų sektoriaus (perdavimas, skirstymas, suskystintų gamtinių dujų pakartotinis dujinimas, tiekimas) pajamos 2017 m. sudarė 532 mln. Eur, t. y. buvo 4,71 proc. didesnės nei 2016 m. (508 mln. Eur).
• 2017 m. didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje parduota ir (ar) suvartota 19173 GWh gamtinių dujų, t. y. 2,93 proc. daugiau nei 2016 m., kai buvo parduota 18628 GWh gamtinių dujų. 2017 m. mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje parduota 7834 GWh gamtinių dujų, t. y. 10,76 proc. daugiau negu 2016 m., kai buvo parduota 7073 GWh gamtinių dujų.

Ankstesniais metais Europos Komisijai teiktas ataskaitas galite rasti čia.