Įeiti
Publikuota: 2018-12-31. Atnaujinta:

Patvirtintas Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas


Komisija, siekdama suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose ir įgyvendinti nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusio Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo bei  nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimus, patvirtino Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą.

Esminės nuostatos:
Detaliai reglamentuotas šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto paslaugų skaidymas.
• Išskirtas naujas verslo vienetas – neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos.
Numatyti ilgalaikio turto ir sąnaudų paskirstymo principai tarp Šilumos (produkto) gamybos ir Šilumos poreikio pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų šilumos tiekėjo aptarnaujamose šilumos tiekimo teritorijose, kuriose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai ir kuriose neveikia nepriklausomi šilumos gamintojai.
• Numatyta, kad reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) draudžiama priskirti šilumos generavimo šaltinių vertę, kurių galia viršija 70 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir šilumos rezervinės galios pajėgumų poreikio,  kitas su tokiais šilumos generavimo įrenginiais susijusias sąnaudas.
Papildytas turto, kurio negalima priskirti reguliuojamai veiklai, sąrašas, numatant, kad draudžiama priskirti studijų ir panašaus pobūdžio nematerialaus turto vertę (tokio turto įsigijimo sąnaudos gali būti įtraukiamos į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas). Taip pat numatyta, kad į reguliuojamo turto vertę draudžiama traukti turto ar jo dalies, nebenaudojamos po įgyvendintų investicijų, vertę. Analogiškai draudžiama traukti ir minėto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas.
• Numatyta, kad į reguliuojamų kainų verslo vienetų ir paslaugų (produktų) sąnaudas draudžiama įtraukti reprezentacines sąnaudas, sudarančias daugiau kaip 0,1 proc. atskiro reguliuojamų kainų verslo vieneto pastoviųjų  sąnaudų (išskyrus nusidėvėjimo sąnaudas).
Patikslintos nepaskirstomosios personalo sąnaudos, panaikintas draudimas paskirstyti atostogų kaupinių sąnaudas.
• Nepaskirstomųjų sąnaudų sąrašas papildytas papildomo draudimo (kai draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėtų ūkio subjekto veiksmų) sąnaudomis ir numatyta išimtis dėl darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudų.
• Tais atvejais, kai reguliuojamosios veiklos ataskaitose duomenys koreguojami ūkio subjektui gavus Komisijos pastabas dėl duomenų tikslinimo, auditoriaus įvertinimo ir pakartotinio audito nereikia.

 

Atitinkamai pakeisti su Aprašu susiję teisės aktai: Šilumos kainų nustatymo metodika, Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika.

Pasikeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d. ir bus taikomi rengiant bei teikiant 2019 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

 

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. posėdžio medžiaga galite čia.