Įeiti
Publikuota: 2018.12.21. Atnaujinta:

Patvirtintas Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas


Komisija, siekdama suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose, patvirtino Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą.

Patvirtintas Aprašas įsigalios 2019 m. sausio 1 d. ir bus taikomas ūkio subjektams teikiant  2019 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis (anksčiau reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą reglamentavo Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašas).

Esminiai pasikeitimai:
• elektros energijos perdavimo ir skirstymo veiklose numatyta papildoma kompensacijų už servitutus paslauga;
• numatyta prievolė ilgalaikio turto, įsigyto už ES fondų, dotacijų ir subsidijų, perkrovų pajamas ir joms prilygintas lėšas, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas skaičiuoti pagal konkrečiam turto vienetui taikomus nusidėvėjimo normatyvus;
• nepaskirstomų sąnaudų sąrašas papildytas kompensacijomis vartotojams už laiku neatstatytą elektros energijos persiuntimą, prabangos prekių įsigijimo sąnaudas, numatyta išimtis draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudomis, asmenims dirbantiems pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais bei panaikintas draudimas paskirstyti atostogų kaupinių sąnaudas;
• numatyta, jog elektros energetikos įmonė, teikianti ilgalaikio turto vienetų ir (arba) jų grupių nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, kartu pateikia ir įmonėje taikomus ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų kapitalizavimo kriterijus;
• pakoreguoti Aprašo priedai, apimantys verslo vienetų ir paslaugų (produktų) ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaitą, nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, pajamų ir sąnaudų ataskaita ir kt.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. posėdžio medžiaga galite čia.