Įeiti
Publikuota: 2018-05-02. Atnaujinta:

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo


Komisija, siekdama suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose, pakartotinei viešajai konsultacijai teikia Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projektą.

Esminiai pasikeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos:
• verslo vienetų sąrašas pakoreguotas kitos reguliuojamos veiklos ir nereguliuojamos veiklos verslo vienetus priskiriant bendrai elektros energetikos įmonėms, o ne skaidant juos pagal elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ar tiekimo veiklas;
• į reguliuojamos veiklos turto bazę draudžiamo traukti turto sąrašas papildytas turtu, skirtu bendrosioms personalo reikmėms, valdomų teritorijų tvarkymui bei tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio nematerialaus turto verte (tokio turto įsigijimo sąnaudos gali būti įtraukiamos į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas), numatyta išimtis nebaigtos statybos vertei strategiškai svarbioms investicijoms, padedančioms siekti nacionalinės ir europinės energetikos politikos tikslų, turtu ar jo dalimi, nebenaudojamu po įgyvendintų investicijų;
• patikslintos nepaskirstomosios personalo sąnaudos;
• nepaskirstomųjų sąnaudų sąrašas papildytas papildomo draudimo (kai draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėtų elektros energetikos įmonės (darbuotojų) veiksmų) sąnaudomis;
• aiškiau reglamentuotas ilgalaikio turto nurašymas, kurio sąnaudos turi būti sumažintos pajamomis, gautomis realizuojant nurašomą ilgalaikį turtą;
• atsisakyta reikalavimo, susijusio su investicijų poreikio planavimu ir reikiamo rezervo sudarymu;
• pakoreguoti relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesinių įrenginių, elektros energijos apskaitos sistemų ir kito ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai;
• atsisakyta informacijos, susijusios su vidaus sandoriais, teikimo.

Pasikeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d. ir bus taikomi rengiant bei teikiant 2019 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. gegužės 11 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku [email protected].

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".