Įeiti
Publikuota: 2017.10.31. Atnaujinta:

Keičiasi Šilumos kainų nustatymo metodika


Komisija, siekdama šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, taip pat atsižvelgdama į šilumos ūkio subjektų pastabas dėl šiuo metu taikomo reglamentavimo, pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodiką.   

Esminiai pakeitimai:

• Šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo projektams, pateiktiems iki 2018 m. gruodžio 31 d., investicijų grąža bus skaičiuojama nuo atitinkamo verslo vieneto reguliuojamo turto likutinės vertės (mažmeninio aptarnavimo paslaugai – nuo būtinųjų sąnaudų) – taip siekiama suvienodinti kainų nustatymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose. 

• Skaičiuojant šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias) darbo užmokesčio fondas bus ribojamas siektinu darbo užmokesčio fondo dydžiu, kuris apskaičiuojamas siektiną darbuotojų skaičių, nustatytą pagal lyginamuosius rodiklius, padauginus iš Lietuvos statistikos departamento vidutinio elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos skelbiamo vidutinio darbo užmokesčio. Ūkio subjektui patekus Komisijai pagrindžiančius argumentus ir dokumentus, vidutinis mėnesio darbo užmokestis galės būti koreguojamas įvertinus ne didesnį nei Finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio darbo užmokesčio pokytį. Taip pat numatyta, kad darbo užmokestis galės būti koreguojamas šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo metu.

• Komisija, atsižvelgdama į ūkio subjekto faktines sąnaudas, investicijų planą ir galimybę grupės atitinkamų lyginamųjų rodiklių reikšmes pasiekti pirmaisiais reguliavimo periodo metais, gali ūkio subjektui suformuoti kitokias, nei grupės atitinkamų lyginamųjų rodiklių reikšmės, efektyvumo užduotis. Ūkio subjektui nesiimant priemonių įgyvendinti Komisijos duotą efektyvumo užduotį, kitą reguliavimo periodą ūkio subjektui nebus formuojama individuali efektyvumo užduotis.

Atsisakyta nepadengtų kuro sąnaudų skaičiavimo nepriklausomiems šilumos gamintojams, nes praktiškai nėra galimybės nustatyti kuro kainos, įskaičiuotos į šilumos supirkimo aukcione pasiūlytą šilumos kainą (nepriklausomi šilumos gamintojai šilumos supirkimo aukcione gali siūlyti parduoti šilumą už mažesnę šilumos (produkto) gamybos kainą).

• Nepriklausomiems šilumos gamintojams, kurie veikia centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose šilumos tiekėjas valdo tinkamus eksploatuoti šilumos gamybos įrenginius, nebus perskaičiuojama nustatyta šilumos (produkto) gamybos pastovioji dedamoji dėl faktiškai pagaminto ir nustatyto šilumos kiekio neatitikimo – nepriklausomi šilumos gamintojai šilumos supirkimo aukcione gali parduoti didesnį šilumos kiekį, nei nustatytas šilumos (produkto) gamybos bazinėje kainoje, tačiau už mažesnę kainą, nei nustatyta, o šilumos (produkto) gamybos kainos perskaičiavimo metu nėra vertinama parduotos šilumos kaina.