Įeiti
Publikuota: 2017.06.02. Atnaujinta:

Keičiama Šilumos kainų nustatymo metodika


​Komisija, siekdama šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams, taip pat atsižvelgdama į šilumos ūkio subjektų pastabas dėl šiuo metu taikomo reglamentavimo, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai:
• pakeistas šilumos gamybos (produkto) veiklos reguliavimo principas. Vietoj kas mėnesį nustatomos konkrečios gaminamos šilumos kainos, bus vertinama vidutinė metinė šilumos gamybos kaina (leistinas metinis pajamų lygis), t. y. ūkio subjektai, dalyvaudami šilumos supirkimo aukcione, atskirais mėnesiais turės galimybę taikyti mažesnę arba didesnę pagaminamos šilumos kainą, nei nustatyta vidutinė metinė šilumos gamybos kaina, tačiau per metus gaunamos pajamos už parduotą šilumą negalės būti didesnės, nei nustatytas leistinas gauti šilumos gamybos (produkto) metinis pajamų lygis. Taip sudaromos palankesnės konkuravimo sąlygos nepriklausomiems šilumos gamintojams bei šilumos tiekėjams;
• numatyta, kad atskirų šilumos gamybos paslaugų (šilumos poreikio piko pajėgumų ar rezervinių šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimo paslaugų) sąnaudos ir kaina (kainos dedamosios) bus skaičiuojamos atskirai – tai leis įgyvendinti Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų apraše numatytus pakeitimus, susijusius su šilumos poreikio piko pajėgumais ir rezerviniais šilumos gamybos pajėgumais;
• jei šilumos tiekėjas tiekia šilumą ne vienoje centralizuotoje sistemoje, šilumos bazinės gamybos (produkto) sąnaudos ir vidutinė kaina (kainos dedamosios) turės būti diferencijuojamos pagal kiekvieną centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, kurioje veikia bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, kas leis išvengti galimo kryžminio subsidijavimo tarp atskirų centralizuoto šilumos tiekimo sistemų;
• tuo atveju, jei šilumos tiekėjas, dirbdamas šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais įrenginiais gamino daugiau šilumos nei yra numatyta, dėl ko patyrė daugiau sąnaudų – papildomai patirtos sąnaudos bus įvertinamos ateities laikotarpiu. Tuo atveju, jei gaminant šilumą šilumos poreikio piko pajėgumais šilumos tiekėjas patyrė mažiau sąnaudų nei buvo įvertinta šilumos kainoje – susidaręs skirtumas (papildomai gautos pajamos) ateities laikotarpiais bus grąžinamas vartotojams;
• skaičiuojant šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias), darbo užmokesčio fondas bus ribojamas siektinu darbo užmokesčio fondo dydžiu, t. y. siektinas darbuotojų skaičius dauginamas iš Statistikos departamento vidutinio elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos skelbiamo vidutinio darbo užmokesčio. Taip pat numatyta galimybė koreguoti vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, įvertinus ne didesnį nei Finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytį, sumažintą efektyvumo rodikliu (šilumos sektoriuje jis lygus 1 proc.);
• siūloma perskaičiuojant bazinę šilumos kainą (kainos dedamąsias) koreguoti ne bazinę šilumos gamybos (produkto), šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo kainą (kainos dedamąsias), bet atitinkamas bazines sąnaudų apimtis – tai leis tiksliau įvertinti pasikeitimus ir jų įtaką šilumos kainai.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. liepos 3 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (213 5270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.