Įeiti
Publikuota: 2016-04-22. Atnaujinta:

Dėl vidutinės gamtinių dujų transportavimo kainos apskaičiavimo


Komisija, reaguodama į šilumos tiekėjų ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – šilumos gamintojai) paklausimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsniu, teikia konsultaciją dėl gamtinių dujų transportavimo kainos skaičiavimo, kuri naudojama šilumos kainai apskaičiuoti, patikslinus 2016 m. reikalingus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus bei pasikeitus gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomai dedamajai prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – Saugumo dedamoji).

1. Vidutinės gamtinių dujų transportavimo kainos apskaičiavimas, patikslinus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 182 pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1224 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" 2.2 papunktį ir nustatė, kad esant objektyvioms pagrįstoms aplinkybėms, sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, energijos gamintojai ir skirstymo sistemos operatoriai, kurie pagal Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nuostatas privalo deklaruoti reikiamus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, 2016 m. reikalingus vartojimo pajėgumus galėjo patikslinti iki 2016 m. kovo 31 d.. Objektyvių aplinkybių pagrindimas turi būti pateikiamas gamtinių dujų sistemos operatoriui ar tiekimo įmonei ir Komisijai.
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 3 dalis numato, kad keičiantis šilumos ir (ar) karšto vandens kainoms, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai bei šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti nepriklausomi šilumos gamintojai iki mėnesio 25 dienos viešai informuoja vartotojus, savivaldybes bei Komisiją apie apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos", 58.4.5.1 papunktyje nustatyta, kad gamtinių dujų kaina lygi gamtinių dujų pirkimo, perdavimo ir skirstymo kainų sumai. Gamtinių dujų pirkimo kaina lygi paskutinio mėnesio, einančio prieš šilumos kainų (kainų dedamųjų) skaičiavimą, faktinei gamtinių dujų pirkimo kainai. Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kaina apskaičiuojama pagal galiojančias dujų perdavimo ir skirstymo sutartis.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, šilumos gamintojai, patikslinę 2016 m. reikalingus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, naujus vartojimo pajėgumus turi įvertinti skaičiuodami gamtinių dujų transportavimo kainą nuo kovo mėn. ir taikyti skaičiuojant gegužės mėn. šilumos kainas. Šiuo atveju metinės gamtinių dujų transportavimo kainos skaičiavimuose pakeičiama tik vartojimo pajėgumų apimtis.

2. Vidutinės gamtinių dujų transportavimo kainos apskaičiavimas pasikeitus Saugumo dedamajai.
Komisija, atsižvelgdama į tai, kad pasikeitė UAB „Litgas" suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pirkimo iš Statoil ASA sutarties sąlygos, t. y. 2016 m. bus perkamas mažesnis SGD kiekis ir patiriamos mažesnės sąnaudos, kurios yra įtrauktos į Saugumo dedamosios skaičiavimą, 2016 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. O3-70 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo" patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo" (toliau – Metodika), pakeitimus. Atsižvelgusi į pasikeitusį teisinį reglamentavimą bei pasikeitusias UAB „Litgas" SGD pirkimo iš Statoil ASA sutarties sąlygas, Komisija 2016 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. O3-83 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo" (toliau – Nutarimas) nustatė naują Saugumo dedamąją – 315,97 Eur/(MWh/parą/metus), vietoje dabar taikomos 510,16 Eur/(MWh/parą/metus). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo nuostatomis ir nutarimu, ši Saugumo dedamoji įsigalios 2016 m. gegužės 1 d.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Saugumo dedamosios pasikeitimą šilumos gamintojai turi įvertinti skaičiuodami gamtinių dujų transportavimo kainą nuo gegužės mėn. ir ją taikyti skaičiuodami liepos mėn. šilumos kainas.  Šiuo atveju gamtinių dujų transportavimo kaina turėtų būti pakoreguota pakeičiant tik Saugumo dedamosios kainą.
Metodikos 46.1 papunktyje numatyta, jog saugumo dedamoji gali būti koreguojama kas ketvirtį. Todėl Komisijai ateityje perskaičiavus Saugumo dedamąją, šilumos gamintojai turi perskaičiuoti gamtinių dujų transportavimo kainas ir jas taikyti skaičiuodami šilumos kainas, vadovaudamiesi šio išaiškinimo nuostatomis.
Atsižvelgiant į tai, kad Komisija, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 19 dalimi, kontroliuoja, ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos ir karšto vandens kainų kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos ir karšto vandens kainos, įmonėms teikiant 2016 m. gegužės mėn. šilumos ir karšto vandens mėnesio kainų skaičiavimus, kartu reikia pateikti gamtinių dujų transportavimo kainos skaičiavimus, pakoreguotus dėl patikslintų 2016 m. reikalingų gamtinių dujų vartojimo pajėgumų. Taip pat gamtinių dujų transportavimo kainos koregavimo skaičiavimai turi būti pateikti kiekvieną kartą, keičiantis Saugumo dedamajai.

Koreguojant gamtinių dujų transportavimo (perdavimo ir skirstymo) kainą, taikomą galutinės šilumos kainos skaičiavimuose, ataskaitą „Informacija apie vidutinės gamtinių dujų transportavimo (perdavimo ir skirstymo) kainos apskaičiavimą" (Excel formatu) būtina pateikti per Komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (DSAIS) arba teikiant kita
forma (tinkamai pasirašytus dokumentus popieriniu formatu ir el. paštu rastine@regula.lt, pridedant skaičiavimus Excel formatu).  

Komisija taip pat atkreipia dėmesį, jog šilumos tiekėjai iki 2016 m. kovo 31 d. tikslinę gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, iškilus klausimams dėl 2016 m. sausio – vasario mėn. faktiškai patirtų gamtinių dujų sąnaudų ir pagal naujus pajėgumus perskaičiuotų gamtinių dujų sąnaudų skirtumo kompensavimo mechanizmo, turėtų kreiptis į perdavimo sistemos operatorių.

Faktinių ir į šilumos kainas įskaičiuotų kuro sąnaudų skirtumas, susidaręs dėl gamtinių dujų vartojimo pajėgumų patikslinimo (mokėtinų sumų už 2016 m. sausio ir vasario mėn. koregavimo) ir sąnaudų skirtumas dėl Saugumo dedamosios pasikeitimų, šilumos kainoje bus įvertintas šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) nustatymo ir jų perskaičiavimo metu, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 76 punktu.