Įeiti
Publikuota: 2015-12-04. Atnaujinta:

Komisija teikia išaiškinimą dėl šilumos kainoms nustatyti būtinos informacijos pateikimo


​Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), atsižvelgdama į Komisijos 2015 m. spalio 12 d. viešojo posėdžio metu išsakytą rinkos dalyvių prašymą ir siekdama užtikrinti kuo didesnį visų suinteresuotųjų subjektų informuotumą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36³ straipsniu teikia išaiškinimą dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos 52 punkto taikymo.

Komisija 2015 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. O3-542 papildė Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (toliau – Metodika), 52 punktą numatydama, kad Ūkio subjektas, teikdamas reguliuojamų kainų projektus, Reguliuojančiajai institucijai* turi pateikti išsamią informaciją, reikalingą ir pakankamą Reguliuojančiajai institucijai įsitikinti sąnaudų pagrįstumu ir būtinumu. Jeigu Ūkio subjektas nepateikia reikiamos informacijos ir neįrodo sąnaudų pagrįstumo, laikoma, kad Ūkio subjekto sąnaudos yra nepagrįstos. Nepagrįstos sąnaudos neįtraukiamos nustatant reguliuojamas kainas.

Tuo pačiu nutarimu Komisija papildė ir Metodikos 89.6 ir 90.4 papunkčius, numatydama, kad:

• Su šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo projektu ūkio subjektai turi pateikti: aiškinamąjį raštą ir skaičiavimų pagrindimus, kuriuose turi būti pateikta išsami informacija apie šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) projekte nurodytas planuojamas sąnaudas, šių sąnaudų išsamūs skaičiavimai (lentelių ar kita forma) bei jų pagrindimas, kurie reikalingi ir pakankami Reguliuojančiajai institucijai įsitikinti sąnaudų pagrįstumu ir būtinumu.

• Su šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo projektu ūkio subjektai turi pateikti aiškinamąjį raštą ir skaičiavimų pagrindimus, kuriuose turi būti pateikta išsami informacija apie šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo ir koregavimo koeficientų skaičiavimą ir jų įtaką šilumos kainai (kainos dedamosioms), taip pat kitų sąnaudų, dėl kurių koreguojama šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios), išsamūs skaičiavimai (lentelių ar kita forma) bei jų pagrindimas, kurie reikalingi ir pakankami Reguliuojančiajai institucijai įsitikinti sąnaudų pagrįstumu ir būtinumu.

Šie pakeitimai užtikrins, kad ūkio subjektai, teikdami Reguliuojančiajai institucijai prašymą į šilumos kainą įskaičiuoti tam tikrą sąnaudų sumą, būtų suinteresuoti kartu su projektu pateikti išsamią, sąnaudų būtinumą pagrindžiančią informaciją, t. y. ne tik Šilumos kainų nustatymo metodikoje nurodytas kainų skaičiavimo lenteles, bet ir paaiškinimus, pagrindimus, reikiamus dokumentus bei tarpinius skaičiavimus, kad Reguliuojančioji institucija galėtų priimti motyvuotą sprendimą dėl sąnaudų įtraukimo į šilumos kainą.

Komisija siekia išvengti atvejų, kai ūkio subjektas šilumos kainos skaičiavimo projekte prašo įskaičiuoti tam tikrą sąnaudų dydį, tačiau nepateikia jų būtinumo pagrindimo ir skaičiavimų. Šilumos sektoriuje veikiantys ūkio subjektai suinteresuoti, kad jų patiriamos sąnaudos būtų įtrauktos į šilumos kainą, todėl teikdami kainos projektą Reguliuojančiajai institucijai turi pateikti kaip įmanoma daugiau išsamios informacijos, būtinos pagrįstam sprendimui įtraukti sąnaudas į šilumos kainą.  

Pateikiame galimos situacijos kelis pavyzdžius.

Pavyzdys. Ūkio subjektas šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo projekte pateikia prašymą į šilumos kainą įskaičiuoti praėjusiais kalendoriniais metais atliktą investiciją už 20 tūkst. Eur. Su Komisija suderinta investicijos vertė – 22 tūkst. Eur. Investicijų plano vykdymo ataskaitoje / ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaitoje nurodyta investicijos vertė – 21 tūkst. Eur. Komisijai paprašius paaiškinti priežastis, kodėl skirtingose ataskaitose nurodoma tos pačios investicijos vertė skiriasi, ūkio subjektas patikslina sumą ir nurodo, kad investicija atlikta už 21,5 tūkst. Eur. Komisijai pakartotinai paprašius pateikti paaiškinimus dėl teikiamų skirtingų investicijos verčių ir ūkio subjektui nepateikus pagrįstų paaiškinimų ir dokumentų, įrodančių atliktos investicijos tikrąją vertę, Komisija pasilieka teisę neįskaičiuoti minėtos investicijos nusidėvėjimo ir investicijos grąžos tuo metu perskaičiuojant šilumos kainą. Ūkio subjektui pateikus pagrįstus paaiškinimus ir dokumentus vėlesnio perskaičiavimo metu, Komisija iš naujo spręs dėl investicijos sąnaudų įskaičiavimo į šilumos kainą.

Pavyzdys. Ūkio subjektas, teikdamas nepadengtų kuro sąnaudų skaičiavimą, nurodė bendrą biokuro, pirkto tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišalius sandorius, kiekius ir nurodė bendrą vidutinę kainą, įskaitant ir transportavimo sąnaudas. Atsižvelgus į galiojantį būtinųjų biokuro sąnaudų skaičiavimo reglamentavimą ir biokuro kainų ribojimą, Komisija paprašė ūkio subjekto pateikti biokuro kiekių, sąnaudų ir kainų iššifravimą, nurodant energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekius ir kainas, taip pat dvišalių sandorių pagrindu pirkto biokuro kiekius ir kainas, išskiriant žaliavos ir transportavimo sąnaudas. Ūkio subjektui nepateikus dvišalių sandorių pagrindu pirkto biokuro kainų iššifravimo, t. y. atskirai nenurodžius biokuro žaliavos kainos ir transportavimo kainos, Komisija pasilieka teisę bendrą kainą prilyginti biokuro žaliavos kainai ir ją riboti Komisijos skelbiama biokuro rinkos žaliavos kaina, kaip numatoma Šilumos ūkio įstatymo 3 dalyje bei Šilumos kainų nustatymo metodikos 58.4.5 papunktyje, ir dalį sąnaudų laikyti nepagrįstomis, kurios pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 52 punktą, neįtraukiamos nustatant reguliuojamas kainas.

Atkreipiame dėmesį, kad minėti Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimai neapriboja Reguliuojančiosios institucijos teisės prašyti papildomų duomenų ir paaiškinimų, o ūkio subjektams – teikti būtinosioms sąnaudoms pagrįsti reikiamą papildomą informaciją.

 

* Šilumos kainų nustatymo metodikos 5 punkte Reguliuojančioji institucija apibrėžiama kaip Komisija arba savivaldybės institucija, kurioms pagal Šilumos ūkio įstatymą yra suteikta kompetencija kontroliuoti atitinkamo ūkio subjekto licencijuojamą veiklą ar veiklą, kurios kainos yra reguliuojamos, ir nustatyti šilumos bazines kainas (kainos dedamąsias).