Įeiti
Publikuota: 2015.07.29. Atnaujinta:

Europos Komisijai teikiama Elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita


Komisija parengė ir teikia Europos Komisijai Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinę ataskaitą už 2014 metus – tokią pareigą nacionalinei reguliavimo institucijai numato III ES paketas. Ataskaitoje apžvelgiami pagrindiniai elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų plėtros etapai, įvardijami esminiai šių sektorių sprendžiami klausimai bei numatomi ateities darbai.

Esminiai įvykiai 2014 metais:
Elektros energijos rinka
• 2014 m., palyginti su 2013-aisiais, nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimus turinčių rinkos dalyvių skaičius didėjo – nuo 67 iki 73, tačiau aktyviai veikiančių tiekėjų mažėjo – nuo 25 iki 18. 
• Elektros biržoje ketvirtadaliu sumažėjo suprekiautas elektros energijos kiekis – iki 4224 GWh.
• Lietuvoje elektros energijos importas, palyginus su 2013 m., didėjo 2,3 proc., eksportas mažėjo 74,9 proc., gamybos apimtys – 5,8 proc.
• Elektros energijos suvartojimas augo 3,2 proc. – nuo 12,1 iki 12,4 TWh, įrengtoji elektrinių galia didėjo 0,2 proc. – nuo 4356 iki 4363 MW.
• Komisija baigė formuoti Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos model. LRAIC modelio bei atliktų elektros energijos perdavimo (AB „Litgrid") ir skirstymo (AB „Lesto") veiklos sąnaudų auditų rezultatai buvo pritaikyti nustatant elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas naujam 5 metų reguliavimo periodui (2016–2020 metams).
• 2014 m. balandžio mėn. Komisija baigė elektros energijos gamybos rinkos tyrimą, siekdama ištirti konkurencijos veiksmingumą elektros energijos gamybos rinkoje ir nustatyti didelę įtaką šioje rinkoje turinčius dalyvius.
• Komisija kartu su Baltijos šalių reguliuotojais 2013 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo tyrimą dėl kainų šuolio Nord Pool Spot AS elektros biržoje 2013 m. birželio 25 d. bei galimo 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1227/2011) pažeidimo. 2014 m. vasario 26 d. reguliuotojai pateikė bendrą tyrimo išvadą Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER), jog Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 nuostatos nebuvo pažeistos ir tyrimas baigiamas.
• Komisija, gavusi elektros biržos operatoriaus Nord Pool Spot AS pranešimą, 2014 m. spalio mėn. pradėjo tyrimą dėl galimo Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 3 straipsnio pažeidimo – prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija. Atlikus tyrimą nustatyta, kad AB „Lietuvos energijos gamyba" 2014 m. birželio 30 d. ir 2014 m. liepos 1 d. elektros biržoje prekiavo pasinaudodama viešai neatskleista informacija, dėl to galimai biržos operatorius ir kiti dalyviai patyrė nuostolių.
Gamtinių dujų rinka

• 2014 m. gamtines dujas importavo ne tik AB „Lietuvos dujos", UAB „Dujotekana", UAB „Haupas", AB „Achema", UAB Kauno termofikacijos elektrinė, bet ir UAB „Litgas". Gamtinės dujos į Lietuvą buvo importuojamos iš Rusijos OAO „Gazprom", UAB „Litgas" terminalo bandymams skirtą suskystintų gamtinių dujų krovinį įsigijo iš bendrovės „Statoil". UAB „Dujotekana" dujas importavo iš tarpininko „LT GAS Stream AG".
• Gamtinių dujų importo rinkoje veikiantys dalyviai, palyginus su 2013 m., importavo 4,4 proc. mažiau gamtinių dujų, tranzito apimtys mažėjo 3,6 proc., perdavimas Lietuvos vartotojams – 3,9 proc. Šie veiksniai nulėmė 3,8 proc. bendrų perdavimo apimčių mažėjimą.
• Nuo 2014 m. didmeninei gamtinių dujų tiekimo rinkai priskiriami rinkos dalyviai (fiziniai ar juridiniai asmenys), sudarantys sandorius vienoje ar daugiau didmeninių energijos rinkų, kuriose prekiaujama didmeniniais energetikos produktais, įskaitant gamtinių dujų tiekimo sutartis, ir kurių suvartojimas yra didesnis nei 600 GWh. Perskaičiavus 2013 m. didmeninės rinkos rodiklius pagal šiuos reikalavimus nustatyta, kad 2014 m. didmeninėje rinkoje parduota 0,12 proc. daugiau dujų nei 2013 m. – 2090,1 mln. m3
• Gamtinių dujų rinkos operatoriaus licencijų turėtojų skaičius nesikeitė, jas turėjo tos pačios 2 įmonės – UAB „Baltpool" ir UAB „GET Baltic". UAB „Baltpool" gamtinių dujų biržoje 2014 m. buvo prisiregistravę 22 biržos dalyviai, t. y. 4,4 karto daugiau negu 2013 m., UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržoje dalyvių skaičius taip pat  nuosekliai didėjo – 2014 m. pabaigoje buvo registruoti 44 dalyviai, t. y  dvigubai daugiau negu 2013 m.
• Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje 2014 m. patiekta 637 mln. m³ gamtinių dujų, t. y. 8 proc. mažiau nei 2013 m. Tiekimas nebuitiniams vartotojams mažėjo 9,6 proc., buitiniams vartotojams – 2,62 proc.
• Vykdant perdavimo ir tiekimo veiklų kontrolės atskyrimą, AB „Amber Grid" 2014 m. spalio 20 d. pateikė prašymą paskirti AB „Amber Grid" perdavimo sistemos operatoriumi bei išduoti neterminuotą gamtinių dujų perdavimo veiklos licenciją. Komisija 2015 m. sausio 15 d. nutarimu konstatavo, kad AB „Amber Grid" perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Gamtinių dujų įstatymo nuostatas ir bendrovė gali būti paskirta perdavimo sistemos operatoriumi.
• 2014 m. spalio 13 d.  Komisija išdavė UAB „Lietuvos dujų tiekimas" gamtinių dujų tiekimo licenciją. iki 2014 m. spalio 31 d. buvo visiškai įvykdytas perdavimo veiklos kontrolės atskyrimas bei teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirta AB „Lietuvos dujos" gamtinių dujų skirstymo veikla.

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinę ataskaitą Europos Komisijai už 2014 metus atsisiųskite.

Ankstesniais metais Europos Komisijai teiktas ataskaitas galite rasti čia