Įeiti
Publikuoti: 2014-02-03. Atnaujinta: 2022-12-07

Vartotojų kreipimaisi


​​

Operatyvus reagavimas į vartotojų keliamas problemas, vartotojų informavimas bei vartotojų teisėtų interesų gynimas – Tarybos darbo prioritetas.
Taryba pagal kompetenciją teikia vartotojams jų prašomą informaciją bei vykdo vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimą.

​Vartotojų informavimas

PRAŠYMAI

Prašymas su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

Jums kilusius klausimus Tarybai galite pateikti:

- tiesiogiai šioje svetainėje,

- elektroniniu paštu [email protected].

- nemokamu bendruoju informacijos numeriu 8 800 20500.
Nepavykus vartotojams prisiskambinti į nemokamą telefono liniją, prašome kreiptis el. paštu [email protected]

Informuojame, kad į prašymus, pateiktus aukščiau nurodytais būdais, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, atsakoma tą pačią darbo dieną.

Jeigu į žodžiu pateiktą prašymą Taryba neturės galimybių atsakyti tą pačią darbo dieną, Jums bus pasiūlyta Jums patogiu būdu pateikti pasirašytą prašymą, kuris bus išnagrinėtas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių nustatyta tvarka.

Pavyzdinę prašymo formą galite rasti čia.

Prašymą galite pateikti Tarybai Jums patogiu būdu el. paštu [email protected]., paštu ar pristatyti tiesiogiai į Tarybą. Jeigu turite pastabų ar pasiūlymų, jų lauksime el. paštu  [email protected].

Atkreiptinas dėmesys, kad raštu pateikti prašymai privalo būti pasirašyti. Prašymai raštu, atsiųsti Tarybai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galite rasti čia.

Prašymas gauti informaciją

Visi norintys gauti informaciją iš Tarybos, turėtų užpildyti prašymą ir jį pateikti Tarybai.

Prašymo gauti informaciją formą galite rasti čia

- Prašyme nurodykite, kokius dokumentus ir kokiu būdu pageidaujate gauti, savo vardą, pavardę, adresą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir pavardę (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir kontaktinius duomenis. 

- Jeigu dėl dokumentų kreipiasi pareiškėjo atstovas, prašyme nurodykite, kokius dokumentus ir kokiu būdu pageidaujate gauti, atstovo vardą, pavardę, adresą (jeigu atstovas yra fizinis asmuo), pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą (jeigu atstovas yra juridinis asmuo), atstovavimą liudijantį dokumentą, pareiškėjo, kurio vardu kreipiasi, ir kontaktinius duomenis. 

Vartotojų teisių bei teisėtų interesų gynimas

Gindama vartotojų teises ir teisėtus interesus Taryba pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų skundus ir vartotojų bei energetikos įmonių ginčus.

SKUNDAI

Skundas pareiškėjo rašytinis kreipimasis į Tarybą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Į Tarybą su skundu galite kreiptis jei manote, kad energetikos įmonė savo veikla ar neveikimu pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktuose energetikos įtvirtintą teisinį reglamentavimą.

Taryba nagrinėja skundus:
- dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos ir eksploatavimo;
- energijos kokybės reikalavimų;
- dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų;
- dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo;
- dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir (ar) sistemomis nesuteikimo;
- kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

Pavyzdinę skundo formą galite rasti čia.

Skundą galite pateikti Tarybai Jums patogiu būdu el. paštu [email protected], paštu ar pristatyti tiesiogiai į Tarybą.

Jeigu turite pastabų ar pasiūlymų, jų lauksime el. paštu [email protected].

GINČAI

Ginčas – iš vartojimo ar komercinės sutarties kilęs pareiškėjo ir skundžiamos įmonės nesutarimas dėl fakto ir (ar) teisės klausimų. Į Tarybą su prašymu nagrinėti ginčą galite kreiptis, jei manote, kad energetikos įmonė savo veikla ar neveikimu pažeidė tarp Jūsų ir energetikos įmonės sudarytą sutartį.

Taryba nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje:
- dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo;
- dėl energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo;
- dėl energijos taupymo paslaugų teikimo;
- dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją;
- dėl prisijungimo;
- dėl mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas;
- dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo;
- dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo;
- kitus ginčus energetikos srityje.

Taryba nagrinėja vartotojų ir geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų ginčus:
- dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų;
- dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų;
- dėl nuotekų transportavimo paslaugų kainų;
- dėl laikino atjungimo nuo/prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo.

Kitus vartotojo ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ginčus ne teismo tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jei manote, kad energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekėjas pažeidė Jūsų teises ir interesus  aukščiau įvardintose srityse, kylančius iš sutartinių teisinių santykių, pirmiausia privalote raštu kreiptis į paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Į energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikėją turite kreiptis ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojote ar turėjote sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

Jei energetikos paslaugų teikėjo atsakymas Jūsų netenkina arba energetikos paslaugos teikėjas per 30 dienų, o geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekėjas per 14 darbo dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos Jums neatsakė, turite teisę kreiptis į Tarybą ne vėliau kaip per vienerius metus nuo kreipimosi į paslaugų teikėją.

Pavyzdinę prašymo nagrinėti ginčą formą galite rasti čia.

Prašymą nagrinėti ginčą galite pateikti Tarybai Jums patogiu būdu el. paštu [email protected], paštu ar pristatyti tiesiogiai į Tarybą.

Jeigu turite pastabų ar pasiūlymų, jų lauksime el. paštu [email protected].

​​ Vartotojams aktualūs teisės aktai 

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės
Vartotojų skundų nagrinėjimo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklės
Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklės