Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta:

Kokie yra bendri reikalavimai nutraukiant sutartį: 1) pakeitus gyvenamąją vietą; 2) pasikeitus patalpų naudotojui; 3) pakeitus tiekėją?


· Sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka privalo būti nurodytos energijos pirkimo-pardavimo sutartyse.

· Buitinis elektros ir dujų vartotojas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti sutartį su skirstymo sistemos operatoriumi ir (ar) tiekimo įmone. Nebuitinis elektros vartotojas esant sudarytai terminuotai sutarčiai ar sutarčiai su nepriklausomu elektros tiekėju – sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Nebuitinis dujų vartotojas turi teisę nutraukti sutartį prieš 30 dienų apie sutarties nutraukimą įspėjus kitą šalį, jeigu kita sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.

· Iki sutarties nutraukimo vartotojas privalo įvykdyti visus sutartinius įsipareigojimus, atsiskaityti už suvartotas dujas (elektrą) ir suteiktas paslaugas, jei buvo priskaičiuota, sumokėti baudas, delspinigius, palūkanas ir (ar) žalą dujų įmonei.

· Savininkas, perleidęs objektą, kuriame vartojamos dujos (elektra), kito asmens nuosavybėn, privalo nutraukti sudarytą Dujų (elektros) pirkimo–pardavimo sutartį ir iki sutarties nutraukimo dienos pranešti dujų (elektros) įmonei sutarties nutraukimo dienos dujų (elektros) kiekio matavimo priemonės rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją bei atsiskaityti su tiekimo įmone ir sistemų operatoriais už patiektas dujas (elektrą) bei kitas su tuo susijusias paslaugas.

· Vartotojas, prieš sudarydamas arba nutraukdamas elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį su tiekėju, taip pat keisdamas vieną tiekėją kitu tiekėju privalo prieš 3 savaites apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pranešti operatoriui, prie kurio elektros tinklų yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai. Vartotojui pateikus operatoriui pranešimą apie sudarytą sutartį su nepriklausomu tiekėju, laikoma, kad sutartis su ankstesniuoju nepriklausomu tiekėju yra nutraukta.

· Vartotojas privalo informuoti kitą šalį apie objekto savininko pasikeitimą, objekto paskirties pakeitimą, apie pasikeitusius rekvizitus ir t.t.