Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Kokia būtina informacija turi būti pateikta vartotojo sąskaitoje?


​Vartotojo sąskaitoje pateikiama informacija:

· apskaitos dokumento pavadinimas, rekvizitai;
· ūkio subjekto, suteikusio paslaugas ar prekes, rekvizitai;
· apskaitos dokumento data;
· paslaugų ar prekių gavėjo rekvizitai;
· paslaugų pavadinimai;
· suteiktų paslaugų vertė pinigais ir (arba) jų kiekis atitinkamais mato vienetais;
· paslaugų teikimo data;
· teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM);
· PVM tarifas (tarifai);
· PVM suma eurais.

Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas taip pat nurodo:

1. Esamas su elektros energijos persiuntimu ir garantiniu tiekimu (jei vartotojui užtikrinamas garantinis tiekimas) susijusių paslaugų kainas, tarifus ir faktinį energijos suvartojimą už sąskaitoje ar per elektroninę prieigą pasiekiamuose vartotojo mokėjimo duomenyse nurodytą ataskaitinį laikotarpį;
2. Pateikia vartotojo einamuoju metu suvartojamo elektros energijos kiekio ir elektros energijos, suvartotos per tą patį praėjusių metų laikotarpį, palyginimą;
3. Pateikia, kai tai įmanoma, vartotojo elektros energijos suvartojimo palyginimą su vidutinio tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu;
4. Elektros energijos valandinius suvartojimo duomenis už praėjusį ataskaitinį laikotarpį kartu su sąskaita už šiuo laikotarpiu suteiktas paslaugas elektroniniu būdu pateikti vartotojams, kurių objektuose vartojamos elektros energijos apskaitos prietaisai yra prijungti prie išmaniosios energijos apskaitos sistemų. Vartotojams ir (ar), vartotojams raštiškai sutikus, nepriklausomiems tiekėjams operatoriai už iš anksto operatorių nustatytą paslaugos kainą, pagrįstą patiriamomis sąnaudomis, gali sudaryti galimybę naudotis išmaniosios energijos apskaitos sistemose esančiais elektros vartojimo duomenimis;
5. Vartotojui be papildomo mokesčio teikti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį (Taisyklių 105 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą) elektros energijos suvartojimą ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. Mokėjimų dokumentai vartotojui pateikiami ne rečiau kaip du kartus per metus, o vartotojo prašymu arba kai vartotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu – ne rečiau kaip kas ketvirtį;
6. Nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas.