Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta:

Ką daryti, jei, pakeitus energijos tiekėją, sąskaitas siunčia ir buvęs tiekėjas?


​Vartotojui keičiant esamą tiekėją ar nutraukiant elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, elektros apskaitos prietaisų rodmenys fiksuojami tiekėjų pasikeitimo momentu arba paskutinę sutarties galiojimo dieną. Vartotojas privalo deklaruoti operatoriui ir (ar) tiekėjui elektros apskaitos prietaisų rodmenis, pateikdamas operatoriaus nustatytos formos pažymą, o operatorius ir (ar) buvęs ir būsimas tiekėjai turi teisę patikrinti elektros apskaitos prietaiso rodmenis, juos užfiksuodami rodmenų fiksavimo akte, kurį pasirašo abu tiekėjai ir (ar) operatorius ir vartotojas. Naujas tiekėjas tiekia elektros energiją nuo vartotojo deklaruotų rodmenų (jeigu yra tiekėjų ir (ar) operatoriaus pasirašytas rodmenų fiksavimo aktas – nuo akte nurodytų rodmenų). Suvartotos elektros energijos kiekio sumažėjimą ar padidėjimą, tiekėjų pasikeitimo momentu arba paskutinę sutarties galiojimo dieną, buvęs tiekėjas nurodo mokėjimo dokumentuose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį užfiksuoti faktiniai elektros apskaitos prietaiso rodmenys. Jei pagal užfiksuotus vartotojo elektros apskaitos prietaiso rodmenis, paaiškėja, kad faktiškai suvartotos elektros energijos kiekis yra kitoks nei buvo nurodytas mokėjimo dokumentuose, arba rodmenys pateikti kitą ataskaitinį laikotarpį, tokiu atveju buvęs tiekėjas ne vėliau kaip per 6 savaites, jeigu sutartyje nenustatytas trumpesnis laikotarpis, nuo sutarties nutraukimo ar tiekėjo pasikeitimo dienos išrašo ir vartotojui pateikia kreditinį dokumentą.