Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Ar yra reguliavimo priemonės kainų augimo sutarties galiojimo laikotarpiu rizikai mažinti?


Vartotojams, nurodytiems Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte, yra taikomos reguliuojamos visuomeninės elektros energijos kainos. Kiti vartotojai elektrą perka iš nepriklausomų elektros energijos tiekėjų. Buitiniams vartotojams, nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ar kai jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su buitiniais vartotojais sąlygomis, nutraukia veiklą arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį, elektros energijos tiekimą šiame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis užtikrina garantinis elektros energijos tiekėjas, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus, kai atitinkamam vartotojui elektros energija tiekiama visuomenine elektros energijos kaina. Buitiniams vartotojams garantinis elektros energijos tiekimas užtikrinamas pagal garantinio elektros energijos tiekėjo viešai skelbiamas garantinio elektros energijos tiekimo užtikrinimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sąlygas, kurios rengiamos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Kai gamtinių dujų tiekimo įmonė nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti gamtines dujas su vartotojais sutartomis sąlygomis arba kai tiekimo įmonei leidimo verstis tiekimo veikla galiojimas yra sustabdomas ar panaikinamas, tokios tiekimo įmonės garantinis gamtinių dujų tiekimas vartotojams užtikrinamas Gamtinių dujų įstatymo 39 straipsnio nustatyta tvarka ir sąlygomis. Garantinio tiekimo pradžia laikoma Tarybos sprendimo dėl leidimo verstis tiekimo veikla galiojimo sustabdymo ar panaikinimo paskelbimo Licencijų informacinėje sistemoje diena arba sprendime nurodyta diena, jeigu ši diena yra vėlesnė negu sprendimo paskelbimo Licencijų informacinėje sistemoje diena.