Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta:

Kokia tvarka vartotojas gali nutraukti sutartį su tiekėju ir pasirinkti kitą tiekėją?


· Buitinis vartotojas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti sutartį su visuomeniniu tiekėju. Vartotojas privalo apie sutarties nutraukimą raštu įspėti visuomeninį tiekėją ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki sutarties nutraukimo dienos ir iki sutarties nutraukimo dienos visiškai atsiskaityti su visuomeniniu tiekėju už suvartotą elektros energiją. Vartotojas, numatantis nutraukti sutartį, privalo iki sutarties nutraukimo dienos raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pranešti elektros komercinės apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją bei visiškai atsiskaityti su operatoriumi ir (ar) tiekėju už patiektą elektros energiją bei jos persiuntimo paslaugas, o nebuitinis vartotojas – ir už reaktyviąją elektros energiją. Sutartis su vartotoju gali būti nutraukta vartotojo pageidaujama data, jei ji nėra ankstesnė nei vartotojo pranešimo apie sutarties nutraukimą pateikimo data ir jei operatoriui pateiktas bendras vartotojo ir nepriklausomo tiekėjo prašymas dėl nutraukimo. Operatorius gali paprašyti vartotoją ir (ar) tiekėją pateikti papildomą informaciją, susijusią su būsimu tiekėjų pasikeitimu.

Vartotojui keičiant esamą tiekėją ar nutraukiant elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, elektros apskaitos prietaisų rodmenys fiksuojami tiekėjų pasikeitimo momentu arba paskutinę sutarties galiojimo dieną. Vartotojui keičiant tiekėją, elektros apskaitos prietaiso rodmenis nuskaito vartotojas arba tiekėjai, rodmenų fiksavimo duomenys (pažyma arba aktas) turi būti pateikiami operatoriui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo rodmenų užfiksavimo datos. Kai vartotojas nutraukia sutartį su vienu tiekėju ir nesudaro naujos sutarties su kitu tiekėju, jis privalo sutarties nutraukimo dieną nurašyti elektros apskaitos prietaiso rodmenis ir juos pateikti operatoriui.

· Vartotojas, norintis pakeisti tiekimo įmonę ir sudaryti naują Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, turi pateikti naujai tiekimo įmonei prašymą sudaryti tokią sutartį. Vartotojas, norintis pakeisti tiekimo įmonę, naujai tiekimo įmonei turi pateikti nustatytos formos pranešimą apie vartotojo tiekimo įmonės pakeitimą. Vartotojas, nutraukiantis galiojančią Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, privalo paskutinę esamos Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties galiojimo dieną užfiksuoti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis galutiniam atsiskaitymui ir raštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, tą pačią dieną arba pirmą naujos sutarties įsigaliojimo darbo dieną, kai nauja sutartis įsigalioja nedarbo dieną, pranešti naujai tiekimo įmonei.