Įeiti
Publikuota: 2015.04.27. Atnaujinta: 2019.12.31

Elektros sektorius


Klausimas​Atsakymas
​Kaip teisingai apmokėti už einamąjį mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį, kai nuo kito mėnesio keičiasi elektros energijos tarifai?​Buitiniai vartotojai einamąjį mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį turi deklaruoti iki paskutinės mėnesio dienos ir už jį atsiskaityti ne vėliau, kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos, kainomis, kurios galiojo tą mėnesį, už kurį yra atsiskaitoma. Pavyzdžiui, vartotojai 2018 m. gruodžio mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį turi deklaruoti ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir už jį atsiskaityti iš karto arba iki 2019 m. sausio 31 d., taikydami 2018 m. galiojusius elektros energijos tarifus.
Tuo atveju, jei vartotojas einamąjį mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį deklaruoja vėliau, t. y. ne iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, šis kiekis bus vertinamas kaip suvartotas kitą mėnesį ir atsiskaitant už jį bus taikomi tuo laikotarpiu galiojantys tarifai.  Pavyzdžiui, jeigu 2018 m. gruodžio mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį vartotojas deklaruos 2019 m. sausio mėnesį, atsiskaitant už jį bus taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d. galiosiantys elektros energijos tarifai.
​ Ar buitinis vartotojas gali pirkti elektros energiją ne iš visuomeninio tiekėjo?​Tiekėjai gali būti visuomeniniai ir nepriklausomi (Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalis). Taigi laisvoje elektros rinkoje, visi vartotojai (tarp jų ir buitiniai) turi teisę laisvai pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją. Pasirinkus nepriklausomą elektros energijos tiekėją tarp vartotojo ir tiekėjo susiklosto sutartiniai santykiai. Šalims sudarant sutartį dėl elektros energijos tiekimo, joje numatoma elektros energijos tiekimo paslaugos kaina, atsiskaitymų už tiekiamą elektros energiją terminai ir būdai, sutarties nutraukimo sąlygos, įsipareigojimai ir kitos elektros energijos tiekimo sutarties sąlygos.
​Kaip pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją? Tarybos tinklalapyje skelbiamas nuolat atnaujinamas licencijas turinčių nepriklausomų tiekėjų sąrašas.
Prieš pasirenkant nepriklausomą elektros energijos tiekėją siūlytina įvertinti:
• suvartojamos elektros energijos kiekius ir planuojamus suvartoti elektros energijos kiekius, paros laiką, kuomet suvartojamas didžiausias elektros energijos kiekis.
• ar elektros energijos tiekimo paslaugą siūlantis juridinis asmuo turi nepriklausomo tiekėjo licenciją.
• nepriklausomo tiekėjo siūlomas atsiskaitymo už elektros energijos tiekimą sąlygas.
Pasirinkdamas nepriklausomą elektros energijos tiekėją, vartotojas turi atlikti šiuos veiksmus:
• Kreiptis į pasirinktą tiekėją ir pateikti jam informaciją apie elektros energijos suvartojimą, arba užpildyti tiekėjo paieškos formą.
• Sudaryti dvi sutartis:
1. elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį su nepriklausomu tiekėju ir informuoti apie tai skirstomųjų tinklų operatorių;
2. elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį su operatoriumi, prie kurio elektros tinklų yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai.
 ​Kas sudaro elektros energijos kainą?Elektros energijos kainą sudaro:
1) įsigijimo kaina, į kurią įskaičiuojamos ir balansavimo energijos sąnaudos. 
2) perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugų kaina, kurią sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais;
3) elektros energijos skirstymo vidutiniais ir žemos įtampos tinklais paslaugų kaina, priklausanti nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna elektros energiją. Paslaugų kainą sudaro skirstomųjų tinklų įmonių, paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais, patiriami kaštai;
4) visuomeninio tiekimo paslaugos kaina, kurią sudaro visuomeninių tiekėjų teikiamų elektros energijos pardavimo, sąskaitų išrašymo, vartotojų aptarnavimo paslaugų sąnaudos;
5) sisteminių paslaugų, skirtų užtikrinti energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais, kaina;
6) VIAP   susideda iš kelių dedamųjų. Dalis šios kainos yra skirta AB Lietuvos elektrinei, kurioje elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams užtikrinti, remti termofikacines elektrines, elektrą gaminančias termofikaciniu režimu kombinuoto elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse bei remti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines (vėjo jėgaines, hidro, biokurą naudojančias ir saulės elektrines).
7) PVM – pridėtinės vertės mokestis sudaro 21 proc. bendros paslaugų kainų sumos.
​​Kodėl skirtumas tarp elektros energijos dienos ir nakties tarifų yra toks nedidelis?​Šiuo metu, kai nebeveikia Ignalinos atominė elektrinė, Lietuvos gamintojų pagaminta elektra tiek dienos, tiek nakties metu yra visa suvartojama, todėl nebėra jos pertekliaus, dėl šios priežasties nėra poreikio papildomai balansuoti dieną ir naktį suvartojamos elektros energijos kiekius. Be to, didžiąją dalį (apytiksliai 45 proc.) elektros energijos kainos sudaro elektros energijos įsigijimo kaina. Šiuo metu didžiausias elektros energijos kiekis tiek dienos metu, tiek ir nakties metu (Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės užsikrovimui) yra importuojamas, o importuojamos elektros energijos kainos dienos ir nakties metu skiriasi apytiksliai 0,04–0,08 euro ct/kWh. 
​Kaip bendrabučių, kuriuose nėra įrengtų elektros apskaitos prietaisų, gyventojams apskaičiuojama ir paskirstoma mokėtina suma už suvartotą elektros energiją?​​Bendrabučių tipo daugiabučių namų suvartota elektros energija gyvenamosiose ir negyvenamosiose patalpose paskirstoma pagal Įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio misnistro 2003 m. lapkričio9 3 d. įsakymu Nr. 4-412.  Bendrabučiuose, kuriuose nėra įrengtų elektros apskaitos prietaisų, atitinkančių komercinės elektros apskaitos įrangai keliamus reikalavimus, sunaudotas elektros energijos kiekis (užfiksuotas įvadiniame elektros apskaitos prietaise) bendrabučio gyventojams skirstomas proporcingai gyventojų gyvenamųjų patalpų plotui. Pavyzdžiui, jei bendra bendrabučio mokėtina už elektros energiją suma 500 Eur , o visas patalpų plotas 1000 kv. m., tai įmoka už sunaudotą elektros energiją 40 kv. m buto savininkui būtų apskaičiuojama taip: 500/1000*40=20 Eur .
​Ar ūkininkas, elektros energiją ketinantis vartoti savo šeimos poreikiams, prijungiant elektros įrenginius prie elektros tinklų gali būti laikomas buitiniu vartotoju?​Taip. Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis nustato, kad „buitinis elektros energijos vartotojas – fizinis asmuo, perkantis elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine, komercine ar profesine veikla“. Todėl šiuo atveju svarbu nustatyti, kokiu tikslu bus naudojama elektros energija – ūkinei veiklai ar asmeniniams poreikiams tenkinti.
Tuo atveju, jeigu ūkininkas ketina elektros energiją vartoti savo asmeniniams ar šeimos poreikiams tenkinti, jis laikytinas buitiniu vartotoju ir, prijungiant vartotojo įrenginius prie skirstomųjų tinklų, vartotojas turės apmokėti 20 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų, patirtų prijungiant vartotoją, arba mokėti pagal šį dydį apskaičiuotą ir Tarybos  patvirtintą įkainį. Buitiniam vartotojui per 12 mėn. nuo elektros įrenginių prijungimo momento pradėjus elektros energiją naudoti savo ar kitų asmenų ūkinės, komercinės ar profesinės veiklos reikmėms tenkinti, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 9 dalimi, vartotojas nebelaikomas buitiniu ir, gavęs skirstomųjų tinklų operatoriaus reikalavimą, privalo sumokėti skirtumą tarp buitiniam ir nebuitiniam vartotojui apskaičiuotos prijungimo įmokos.
​​Kaip apskaičiuojamas  prijungimo įmokos dydis?​​Prijungimo paslaugos įmokos dydis vartotojui apskaičiuojamas pagal Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką, patvirtintą 2011 m. liepos 29 d.,  ir  aktualiais prijungimo prie tinklų įkainiais.
Prijungimo įmokos apskaičiavimo principus ir skirtingoms vartotojų grupėms taikomus įkainius rasite Tarybos interneto svetainėje
Prijungimo įkainiai vartotojams taikomi, atsižvelgiant į tai, kokiai vartotojų grupei vartotojas priskirtinas. Vartotojo priskyrimas tam tikrai grupei priklauso nuo įrengiamos ar didinamos leistinosios naudoti galios ir būtinybės įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektus.
Prijungimo įmokos dydis apskaičiuojamas įvertinus 1) pageidaujamą įrengti ar padidinti leistinąją naudoti galią; 2) nutiestą ar rekonstruotą elektros tinklo ilgį (išskyrus I - os grupės vartotojus, kuriems įkainis už nutiestą 1 m elektros tinklo nėra skaičiuojamas), 3) elektros tinklų projekto parengimo išlaidas.
Konkrečią prijungimo įmoką vartotojui apskaičiuoja operatorius, teikiantis šią paslaugą. 
Buitiniai vartotojai, taip pat vartotojai, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodyti kaip socialiai pažeidžiami vartotojai, apmoka 20 proc. apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio. Nebuitiniai vartotojai apmoka 40 proc. apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio.
Ar elektros tinklų operatorius, apskaičiuodamas prijungimo įmoką, apskaičiavimams gali naudoti didesnę leistinąją naudoti galią nei vartotojas pageidauja įsirengti?​​Taip. Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos, patvirtintos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235, 12.4 punktas nustato, kad tais atvejais kai vartotojas pageidauja I arba II aprūpinimo elektra patikimumo kategorijos (Patikimumo kategorija, remiantis Elektros tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, apibrėžiama remiantis dviem pagrindiniais kriterijais: kuriam laikui elektros energijos tiekimas gali būti nutrauktas ir iš kelių elektros šaltinių vartotojas bus aprūpinamas elektra. III patikimumo kategorija taikoma standartiškai, jei vartotojas ir operatorius nesusitaria kitaip), operatorius, apskaičiuodamas prijungimo įmoką, naudoja naujai prijungiamą arba didinamą leistinąją naudoti galią padaugintą iš dviejų.
 Kaip apskaičiuojama prijungimo įmoka vartotojams, kurių naujai prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama jau prijungtų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 500 kW?
​Vartotojams, kurių naujai prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba didinama jau prijungtų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 500 kW, prijungimo įmoka apskaičiuojama pagal operatoriaus patirtas faktines išlaidas. Faktinių išlaidų kaina tarp operatoriaus ir vartotojo paskirstoma šia tvarka:
  • Buitiniams vartotojams apmokant 20 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos. Tais atvejais, kai buitinis vartotojas teisės aktų nustatyta tvarka savo lėšomis pats organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus papildomai taikoma 40 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos prijungimo įmokos.
  • Kitiems vartotojams apmokant 40 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos.
    Tais atvejais, kai vartotojas teisės aktų nustatyta tvarka savo lėšomis pats organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus papildomai taikoma 10 proc. nuolaida nuo apskaičiuotos prijungimo įmokos.
 Kur galiu sužinoti, koks elektros energijos tarifo planas yra taikomas mano butui? ​Šią informaciją Jums suteiks  UAB „Ignitis“  klientų aptarnavimo telefonu 1802 arba savitarnos svetainėje www.manogile.lt   arba bendrovės klientų aptarnavimo centruose.
Elektros energijos tarifo planas „Išmanusis“ – kas tai?​Elektros energijos tarifo planas „Išmanusis“ yra parengtas įgyvendinant bandomąjį projektą, kuris vykdomas tam tikruose Lietuvos regionuose. Elektros energijos skirstymo operatorius pagal techninius parametrus ir elektros suvartojimą iš viso atrinko 3000 vartotojų, kuriems įrengiami išmanieji elektros apskaitos prietaisai, sujungti su specialia kompiuterine programa. Išmanusis apskaitos prietaisas nuo įprasto skiraisi tuo, kad vartotojas realiu laiku mato, keik kainuoja elektros energija, todėl gali įvertinti, kuriuo paros metu labiau apsimoka naudotis, pavyzdžiui, skalbykle ar pan.
Toks planas leidžia vartotojams stebėti elektros energijos suvartojimą, atsisakyti nebūtinų poreikių piko metu bei sudaro sąlygas už elektros energiją mokėti palankesne kaina, nei gali pasiūlyti įprasti mokėjimo planai.