Įeiti
Publikuota: 2015.05.04. Atnaujinta: 2019.06.28

Atsinaujinančių išteklių sektorius


Klausimas​Atsakymas
1. ​Ar nusipirkus/pardavus elektrinę, kurios pagamintai elektros energijai taikomas fiksuotas tarifas, tarifas nepakis ir bus toliau taikomas?​​Energijos gamintoju ar vartotoju, naudojančiu atsinaujinančius energijos išteklius, kuriam nustatyta tvarka gali būti taikomos skatinimo priemonės, laikomas asmuo, nuosavybės ar kita teise valdantis energijos gamybos įrenginį, naudojantį atsinaujinančius energijos išteklius, ir turintis leidimą vykdyti elektros energijos gamybos veiklą šiame įrenginyje, kai leidimas yra privalomas. Tokio gamybos įrenginio perleidimas kitam asmeniui nepanaikina skatinimo priemonėmis suteikiamų garantijų įrenginį perėmusio asmens, atitinkančio ankščiau nurodytus reikalavimus, naudai ir nepakeičia šių skatinimo priemonių taikymo tvarkos, sąlygų, apimties ar laikotarpio, t. y. pardavus elektrinę ir toliau joje pagamintai elektros energijai bus taikomas nustatytas fiksuotas tarifas ir skatinimo laikotarpis nepakis (Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 62 punktas).
2. ​​​Kas yra skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas?​​​Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas – teisės gauti skatinimo kvotas ir nustatyti fiksuotus elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) tarifus būdas, kai neribojamas potencialių dalyvių skaičius konkrečiai elektros energijos iš AEI gamintojų grupei, o teisė gauti skatinimo kvotą suteikiama potencialiam gamintojui, pasiūliusiam mažiausią pageidaujamą fiksuotą tarifą. Taigi gamintojai, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW, norėdami gauti fiksuotą tarifą, turi dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose. Laimėtoju pripažįstamas gamintojas, pasiūlęs mažiausią pageidaujamą fiksuotą tarifą, kuris šiam gamintojui bus taikomas 12 metų nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.
3. Kada galima pretenduoti į skatinimo kvotą ir taip pasinaudoti Tarybos nustatytu ir interneto svetainėje skelbiamu fiksuotu elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifu?​Gamintojai pretenduoti į skatinimo kvotą ir taip pasinaudoti Tarybos nustatytu fiksuotu elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifu turi teisę tik tuo atveju, jei yra laisvos skatinimo kvotos. Informaciją apie priskirtas įrengtąsias sumines galias ir esamas laisvas skatinimo kvotas nuolat atnaujina ir skelbia Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.
4. ​Koks elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo galiojimo laikotarpis?​Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojai, prieš dalyvaudami skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, su tinklų operatoriumi privalo pasirašyti ketinimų protokolą ir pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – AIEĮ) nustatyta tvarka. Ketinimų protokole, vadovaujantis AIEĮ 14 straipsnio 11 dalies 2 punktu, turi būti nurodytas terminas, per kurį gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti reikalingus dokumentus Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktui-pažymai (paleidimo ir derinimo darbams) gauti.
Atkreiptinas dėmesys, kad šis terminas gali būti pratęsiamas:
1) dėl valstybės veiksmų, trečiųjų asmenų veiksmų ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms;
2) gamintojo prašymu, pateikus papildomą jo prievolių įvykdymo užtikrinimą;
3) elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
Atitinkamai turi būti pratęsiamas ketinimų protokolo galiojimo laikotarpis.
Ketinimų protokolas nustoja galioti Ketinimo protokole nustatytais atvejais, atsižvelgiant į AIEĮ ir Skatinimo tvarkos aprašo nuostatas. Vadovaujantis Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos nuostatomis, protokolas nustoja galioti:
1) gamintojui nelaimėjus (nesudalyvavus) skatinimo kvotų paskirstymo aukciono (-e);
2) gamintojui atsiėmus prievolių įvykdymo užtikrinimą, pateiktą tinklų operatoriui;
3) elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimams šio Protokolo ir (ar) teisės aktų numatytais atvejais netekus galios arba kai prievolės pagal Ketinimų protokolą ir (ar) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį pasibaigia teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atskiroms Ketinimų protokolo sąlygoms, Ketinimų protokole numatytas išimtis
5. Ar gamintojas, pasinaudojęs atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programomis (pavyzdžiui, ES paramos lėšomis), gali gauti fiksuotą elektros energijos tarifą? Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – AIEĮ) 42 straipsnio 3 dalis numato, kad iš nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programos (toliau – Programa) lėšų negali būti finansuojami projektai, kurie yra skatinami taikant jiems fiksuoto tarifo paramos schemas.
AIEĮ 41 straipsnis detalizuoja Programos finansavimo šaltinius. Valstybės biudžeto asignavimai, klimato kaitos specialiosios programos lėšos, kaip numatyta Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme, Europos Sąjungos paramos lėšos, savanoriškos fizinių asmenų bei užsienio valstybių lėšos, skirtos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrai, bei kitos lėšos, gautos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, yra priskiriamos prie Programos finansavimo šaltinių.
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 (toliau - Aprašas), 57 punkte numatyta, kad projektai, kurie Įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansuojami iš Programos lėšų, negali būti skatinami taikant Aprašo III (Elektros energijos fiksuotų tarifų taikymas), IV (Elektros energijos supirkimas iš elektros energijos gamintojų) ir VIII (Elektros energijos balansavimas ir elektrinės gamybos pajėgumų rezervavimas) skyriuose nurodytas skatinimo priemones.
Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojui, kuris pasinaudojo ar ketina pasinaudoti AIEĮ 41 straipsnyje numatytais Programos finansavimo šaltiniais po AIEĮ įsigaliojimo dienos (t. y. 2011 m. gegužės 24 d.), įrenginiams) įsigyti, remiantis AIEĮ 20 straipsnio 17 dalimi, fiksuotas tarifas netaikomas, taip pat toks gamintojas atsako už pagamintos elektros energijos balansavimą, elektros energijos gamybos pajėgumų rezervavimą bei pagamintą elektros energiją parduoda Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais.
6. Kokius dokumentus turi pateikti gamintojas, norintis dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione?​Aukcionų organizavimo tvarką detalizuoja Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai, patvirtinti Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (toliau – Nuostatai), kuriuos taip pat galite rasti Tarybos interneto svetainėje, Teisinės informacijos skiltyje. Nuostatų 34 punkte yra pateiktas dokumentų sąrašas, kuriuos privalo pateikti gamintojai.
7. Ar galima perleisti aukciono laimėtojo teises ir pareigas kitam asmeniui?
​Leidimus plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus pagal kompetenciją išduoda Energetikos ministerija.
Remiantis Energetikos ministerijos išaiškinimu, pagal  Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 12 dalies 3 punktą leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išduodamas gamintojui pateikus patvirtinimą apie aukcione laimėtą fiksuotą tarifą skatinamai kvotai. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas asmeniui (juridiniam arba fiziniam), laimėjusiam minėtą aukcioną, ir neišduodamas asmeniui, perėmusiam skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimėjusio asmens teises ir pareigas.
Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 26 dalimi leidimų turėtojai neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį. Asmuo, kuris baigė vystyti elektrinės statybos projektą pagal turimą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, turi teisę kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją su prašymu gauti leidimą gaminti elektros energiją. Leidimo gaminti elektros energiją negali gauti kitas asmuo, kuris perėmė šio elektrinės statybos projekto vystymo teisę iš leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus turinčio asmens. Asmuo gali perleisti elektros energijos gamybos objektą, kuriam jau išduotas leidimas gaminti elektros energiją, kitam asmeniui. Šiuo atveju, pagal Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo 62 punktą, perleistam energiją gaminančiam objektui skatinimo priemonių skatinamojo supirkimo tarifo ir kitų skatinimo priemonių taikymas nepanaikinamas ir tęsiamas. Naujas elektrinės savininkas turi kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją su prašymu gauti naują leidimą gaminti elektros energiją senojo pagrindu.
8. ​Kokius tolesnius veiksmus turi atlikti aukciono laimėtojas?
​Gamintojai, laimėję aukcioną, vadovaudamiesi Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo 36.2 punktu, privalo per 3 mėnesius nuo paskelbimo skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtoju dienos kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos  dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo.
Kiti pagrindiniai etapai yra šie:
1. prijungimo sąlygų išdavimas;
2. techninių projektų prijungimo prie elektros tinklo daliai ir gamintojo elektrinės daliai parengimas;
3. prijungimo prie elektros tinklo dalies techninio projekto projektinių sprendinių suderinimas su operatoriumi ir patvirtinimo iš operatoriaus gavimas;
4. prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;
5. operatoriaus pritarimas gamintojo elektrinės dalies techniniam projektui;
6. statybas leidžiančių dokumentų gavimas;
7. prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų padidinimą (esant tokiai būtinybei);
8. komercinių sutarčių sudarymas;
9. prijungimo prie elektros tinklo dalies ir gamintojo elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas, vykdomas techninio vertinimo komisijos;
10. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktų-pažymų (paleidimo derinimo darbams) gavimas;
11. įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai – objektų derinimas, testavimas, atitikimo išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;
12. statybų užbaigimo procedūros;
13. elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas.
9. Kaip nurodyti vietovę, kurioje gamintojas planuoja statyti elektros energijos įrenginius?​​Pateikdamas prašymą dalyvauti aukcione, gamintojas privalo nurodyti vietovę, kurioje gamintojas planuoja statyti elektros gamybos įrenginius taip, kad būtų galima nustatyti šių įrenginių esamą ar planuojamą buvimo vietą. Nurodant vietovę, atsižvelgiant į elektros gamybos įrenginių buvimo vietą, jų techninę specifiką (pvz., saulės šviesos elektrinės gali būti statomos ant pastatų stogų ar integruojamos į pastatą arba jo dalį, todėl gali būti aktualus ir buto numeris), rekomenduotina remtis bendraisiais reikalavimais, kurie taikytini adreso struktūrai pagal Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092, t. y. nurodant savivaldybę (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre), seniūniją (išskyrus miestų seniūnijas), gyvenamąją vietovę, gatvę (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos), žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numerį gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje, korpuso numerį, jeigu jis yra suteiktas, buto ar negyvenamosios patalpos numerį (jeigu patalpa yra adreso objektas).
10. Kokia institucija tikrina, ar įrengta saulės jėgainė integruota į pastatą?
​Užbaigęs statinio paprastojo remonto darbus, statytojas gali surašyti deklaraciją apie statybos užbaigimą, kurią statytojo pageidavimu tvirtina Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.
Norint įrodyti, kad saulės jėgainė yra integruota į pastatą, reikia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos administracinio sprendimo, t. y. patvirtinimo apie integruotos į pastatą saulės jėgainės statybos užbaigimo darbus.
11. Kuo skiriasi integruota ir neintegruota į pastatą saulės jėgainė?
​​Integruota į pastatą saulės jėgainė – elektros energijos jėgainė, kurios elektros energiją generuojantys įrenginiai (saulės šviesos energijos moduliai arba speciali danga) montuojami į pastatą (pastato konstrukciją) ir naudojami kaip dalinis pastato paviršius, visiškai pakeičiantis pastato stogo ar sienos (arba jų dalį) plotą, užtikrinant pastato apsaugą nuo atmosferos poveikio (lietaus, sniego, vėjo). Tokios jėgainės įrenginius, generuojančius elektros energiją (saulės šviesos energijos modulius arba specialią dangą), pašalinus nuo pastato ar jo konstrukcijos iš esmės būtų pažeista pastato (pastato konstrukcijos) apsauga nuo atmosferos poveikio.
Neintegruota į pastatą saulės jėgainė – elektros energijos jėgainė, kurią sudaro stacionariai arba naudojant saulę sekančias sistemas – kintamai, sumontuoti saulės šviesos energijos moduliai ant pastato konstrukcijos ir (ar) žemės ir neužtikrinanti pastato apsaugos nuo atmosferos poveikio (lietaus, sniego, vėjo), t. y. nuo pastato ar jo konstrukcijos pašalinus saulės šviesos elektros energijos jėgainę iš esmės nebūtų pažeista pastato apsauga nuo atmosferos poveikio.
​12. Kur atsinaujinančių energijos išteklių gamintojas gali parduoti pagamintą elektros energiją, jei nesinaudoja skatinimo priemonėmis?​Elektros energijos gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, gali parduoti elektros energiją vadovaudamiesi bendrąja tvarka, kuri nustatyta Prekybos elektros energija taisyklėse.
​​13. Kaip sudaroma aukciono dalyvių eilė?

​Pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilė sudaroma pagal pageidaujamo fiksuoto tarifo dydį didėjimo tvarka, o jei fiksuoti tarifai sutampa – ir pagal didesnę elektrinės įrengtąją galią. Jei sutampa pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo ir elektrinės įrengtoji galia – sutapusių dalyvių pasiūlymai reitinguojami vienoje pozicijoje.

1-pav.png 

​​​14. Kaip paskirstoma skatinimo kvota, jei dalyvių pasiūlymai sutampa?

2-pav.png

A pripažįstamas laimėtoju, nes pasiūlė mažiausią fiksuotą tarifą, jam paskiriama pageidaujama skatinimo kvotos dalis – 10 MW. Tuo atveju, jei dalyviai B, C ir D sutinka, kad jiems būtų taikomas potencialaus aukciono laimėtojo pasiūlytas mažiausias fiksuotas tarifas, toliau pirmumo teisę gauti skatinimo kvotą turi antrasis eilėje esantis dalyvis B, likusią skatinimo kvotą dalinasi trečias eilėje esantis dalyvis ar dalyviai – šiuo pavyzdiniu atveju – dalyviai C ir D, nes jų pasiūlymai sutampa.
Kadangi lieka pakankamai skatinimo kvotos dalyviams C ir D (50 MW – 10 MW – 10 MW=30 MW, o dalyviai C ir D pageidauja po 9 MW), dalyviai gauna pageidaujamo dydžio skatinimo kvotas, t.y. po 9 MW.
3-pav.png 
Dalyvis A pripažįstamas laimėtoju, nes pasiūlė mažiausią fiksuotą tarifą, jam paskiriama pageidaujama skatinimo kvotos dalis – 10 MW. Tuo atveju, jei dalyviai B, C ir D sutinka, kad jiems būtų taikomas potencialaus aukciono laimėtojo pasiūlytas mažiausias fiksuotas tarifas, toliau pirmumo teisę gauti skatinimo kvotą turi antrasis eilėje esantis dalyvis B (jam paskiriama pageidaujama 10 MW dalis), likusią skatinimo kvotą (liko 15 MW) dalinasi trečias eilėje esantis dalyvis ar dalyviai – šiuo pavyzdiniu atveju – dalyviai C ir D, nes jų pasiūlymai sutampa.
Atsižvelgiant į tai, jog skatinimo kvotos nepakanka C ir D dalyviams (jų bendras pageidaujamos skatinimo kvotos dydis sudaro 18 MW, o likę tik 15 MW), skatinimo kvota dalinama proporcingai, t. y. po 7,5 MW, išskyrus atvejį, jei vienas ar keli dalyviai atsisako pageidaujamos skatinimo kvotos, tokiu atveju skatinimo kvota paskirstoma likusiems potencialiems aukciono laimėtojams.
​15. Už ką yra taikoma elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugos kaina?​Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugos kaina taikoma tik už iš elektros tinklų atgautą, o ne į elektros tinklus patiektą, elektros energijos kiekį.
​16. Kodėl nuo 2016-03-01  nėra pateikiama elektros energijos mėnesinė vidutinė rinkos kaina?​Elektros energijos rinkos kaina, kuri buvo taikoma apskaičiuojant mokėtiną viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų dydį elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojui buvo skaičiuojama ir skelbiama siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios numatė, jog VIAP lėšų dydis nustatoma, naudojant  praėjusio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą.
2016-03-01 įsigaliojus Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies pakeitimams,  panaikinta pareiga nustatyti praėjusio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą.