Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2016-12-29

Šilumos ir karšto vandens sektorius


1. Byla: UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ v. Komisija
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: 2009 m. birželio 18 d. protokolinis sprendimas Nr. O2-22, kuriuo Komisija nurodė savivaldybei šilumos kainų nustatymo pažeidimus.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Skundžiamą sprendimą, įpareigoti Komisiją iš naujo svarstyti Pareiškėjo perskaičiuotos šilumos kainos projektą ir jos pagrindimą bei priimti sprendimą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, Komisija, priimdama Skundžiamą sprendimą, netinkamai taikė Šilumos kainų nustatymo metodikos 77.1.4.2 ir 77.1.6 punktus, reglamentuojančius kuro kainų, taikomų šilumos kainų perskaičiavime, apskaičiavimą; 114.3 punktą, reglamentuojantį kompensacijos dėl ataskaitiniu laikotarpiu nepadengtų sąnaudų kurui apskaičiavimą. Taip pat teigia, kad Komisijos priimti sprendimai prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo, Energetikos įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo, Nacionalinės energetikos strategijos nuostatoms, o Komisija, priimdama Skundžiamą sprendimą, viršijo jai suteiktos diskrecijos ribas.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą, konstatavęs, kad Pareiškėjas neturi materialinės reikalavimo teisės dėl tokio pobūdžio sprendimo panaikinimo.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 11 d. nutartis.
Prašymas: UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ atskiruoju skundo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gruodžio 24 d. nutartimi atskirąjį skundą patenkino ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 19 d. sprendimas – UAB “Litesko” skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Prašymas: UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 19 d. sprendimą ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. vasario 7 d. nutartimi apeliacinį skundą patenkino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2011 m. balandžio 12 d. pradėjęs iš naujo nagrinėti bylą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 3 d. sprendimu pareiškėjos UAB “Litesko” filialo “Telšių šiluma” skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 3 d. sprendimas.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė.

2. Byla: UAB „Miesto energija“ v. Komisija
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2009 m. spalio 29 d. nutarimas Nr. O3-175 „Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Komisijos 2009 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. O3-175 „Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“ ir įpareigoti Komisiją perskaičiuoti ir nustatyti naujas 2009-2011 metų laikotarpio šilumos kainų dedamąsias.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, Komisija, nustatydama šilumos bazinių kainų dedamąsias, pažeidė Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas, neteisingai apskaičiavo sąnaudas elektros energijos technologinėms reikmėms, turto amortizacijos (nusidėvėjimo sąnaudas) sąnaudas, personalo ir darbo užmokesčio fondo sąnaudas, veiklos sąnaudas.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą, konstatavęs, kad Komisija nepažeidė teisės aktų reikalavimų ir tinkamai taikė šilumos kainų nustatymą reglamentuojančius aktus.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 19 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikintiVilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, panaikinant Komisijos 2009 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. O3-175.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 10 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 19 d. sprendimą.

3. Byla: UAB „Miesto energija“ v. Komisija
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2010 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. O3-204 „Dėl UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo sustabdymo“.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Skundžiamą nutarimą.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, skundžiamas nutarimas yra nepagrįstas, nes UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimas sustabdytas, nesant tam teisės aktuose įtvirtinto pagrindo ir neatitinka imperatyvių Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintų reikalavimų.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 31 d. sprendimu atmetė UAB „Miesto energija“ skundą dėl Komisijos 2010 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3-204 „Dėl UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licencijos galiojimo sustabdymo“ panaikinimo kaip nepagrįstą. Vilniaus apygardos administracinis teismas padarė išvadą, kad sustabdydama licencijos UAB „Miesto energija" galiojimą, Komisija pagrįstai gynė šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus, kol du ūkio subjektai (Ukmergės rajono savivaldybė ir bendrovė „Miesto energija") išspręs tarpusavio ginčą. Komisijos 2010 m. spalio 5 d. nutarimas atitinka Energetikos bei Šilumos ūkio įstatymų nuostatas, būtinumo ir proporcingumo principus, užtikrinant nepertraukiamą šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams artėjant žiemai, todėl yra teisėtas, pagrįstas ir nėra teisinio pagrindo jo naikinti.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 31 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Miesto energija” prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 31 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Komisijos 2010 m. spalio 5 d. nutarimą Nr. O3-204 „Dėl UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo sustabdymo“.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi patenkino UAB “Miesto energija” apeliacinį skundą ir panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 31 d. sprendimą bei priėmė naują sprendimą – panaikino Komisijos 2010 m. spalio 5 d. nutarimą Nr. O3-204 “Dėl UAB “Miesto energija” licencijos galiojimo sustabdymo. LVAT pasisakė, kad ekstremalios situacijos metu teisės aktai nepriskyrė Komisijaispecialių funkcijų ir pažymėjo, kad “Komisija, vertindama ūkio subjekto galimybes tiekti šilumą pagal galiojančią licenciją, turi vadovautis tik galutiniais ginčo rezultatais dėl šilumos tiekimo įrenginių valdymo ir negali savo sprendimais daryti poveikio tokio ginčo eigai, nes tai prieštarautų Komisijos kompetencijai”.

4. Byla: UAB Kauno termofikacijos elektrinė v. Komisija
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Objektas: Komisijos 2010 m. lapkričio 22 d. nutarimas Nr. O3-288 „Dėl UAB Kauno termofikacijos elektrinės perskaičiuotų šilumos gamybos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir Komisijos neveikimas.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Skundžiamą nutarimą ir įpareigoti Komisiją per 90 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti ir pateikti Vyriausybei tvirtinti Šilumos kainų nustatymo metodikos principus.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, skundžiamas nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, pažeidžia Pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, taip pat prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, nes Komisija nėra įgyvendinusi Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo, t. y. iki 2010 m. sausio 1 d. neparengė ir nepateikė Vyriausybei tvirtinti Šilumos kainų nustatymo metodikos principų.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 14 d. sprendimu atmetė UAB Kauno termofikacijos elektrinė skundą dėl Komisijos 2010 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. O3-288 „Dėl UAB Kauno termofikacijos elektrinės perskaičiuotų šilumos gamybos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“. Vilniaus apygardos administracinis teismas padarė išvadą, kad Komisija turėjo įstatymų leidėjo jai nustatytą pareigą įvertinti pareiškėjo nustatytų šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimą, įpareigoti ištaisyti nustatytus pažeidimus, o pareiškėjui to nepadarius, vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 14 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėjas UAB Kauno termofikacijos elektrinė prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Komisijos skundžiamą nutarimą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. lapkričio 28 d. nutartimi netenkino UAB Kauno termofikacijos elektrinė apeliacinio skundo ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 14 d. sprendimą.

5. Byla: UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“, Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje v. Ukmergės rajono savivaldybės administracija. Tretieji suinteresuotieji asmenys: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, UAB „Ukmergės šiluma“ , UAB „Dainavos energetika“
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-10 įsakymai Nr. 13-636 bei Nr. 13-637 bei jų pagrindu išduotos šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-3 UAB „Ukmergės šiluma“ ir Nr. L4-ŠT-4 UAB „Dainavos energetika“.
Prašymas: Pareiškėjai prašo panaikinti Skundžiamus įsakymus bei jų pagrindu išduotas šilumos tiekimo licencijas Nr. L4-ŠT-3 UAB „Ukmergės šiluma“ ir Nr. L4-ŠT-4 UAB „Dainavos energetika“.
Motyvas: Pareiškėjų teigimu, skundžiami įsakymai prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 4 daliai ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintiems įstatymų viršenybės bei nepiktnaudžiavimo valdžia principams.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 13 d. nusprendė panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymus ir jų pagrindu išduotas licencijas. Teismas konstatavo, kad šie administraciniai aktai yra prieštaraujantys Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 4 daliai, jog licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje, ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintiems įstatymų viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia principams.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimas.
Prašymas: Atsakovas Ukmergės rajono savivaldybė prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi atmetė Ukmergės rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą ir paliko galioti nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą.

6. Byla: Ukmergės rajono savivaldybės administracija v. Komisija

Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2010 m. liepos 30 d. nutarimas Nr. O3-146 „Dėl UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo panaikinimo“.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Skundžiamą nutarimą ir įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją priimti naują sprendimą - išbraukti iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-87 išduotos UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-1 priedo 2 punkto žodžius „Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose“.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, Komisija, priimdama skundžiamą nutarimą, netinkamai aiškino ir taikė teisės aktus, reglamentuojančius šilumos ūkio licencijuojamą veiklą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 10 d. sprendimu nutarė Ukmergės rajono savivaldybės skundą tenkinti. Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. liepos 30 d. nutarimą Nr. O3-146 „Dėl UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo panaikinimo“ ir įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją priimti naują sprendimą pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. lapkričio 18d. nutarimu Nr. O3-87 išduotą UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-1, pakeistą 2008 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. O3-87, būtent pakeisti licencijos, išduotos UAB „Miesto energija“, galiojimo teritoriją, išbraukiant iš licencijos teisę tiekti šilumą Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose (Ukmergės rajono savivaldybėje).
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 10 d. sprendimas.
Prašymas: Apeliantė Komisija prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 10 d. sprendimą ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos skundą atmesti.
Ukmergės rajono savivaldybė pareiškė nušalinimą LVAT teisėjams, nagrinėjantiems bylą kaip galimai iš anksto turintiems neigiamą nuomonę į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos veiksmus. Byla bus nagrinėjama 2010 m. sausio 25 d., kitos teisėjų sudėties kolegijos.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. vasario 3 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 10 d. sprendimą panaikino, o pareiškėjo Ukmergės rajono savivaldybės skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7. Byla: Komisija v. UAB „Vilniaus vandenys“
Instancija: Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas.
Objektas: Komisijos 2011 m. liepos 8 d. administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. K1-9 dėl ATPK 99(7) straipsnio 1 dalyje nurodyto pažeidimo.
Prašymas: Pareiškėjas prašo nutraukti administracinę teiseną, nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties.
Motyvas: Administracinė atsakomybė UAB „Vilniaus vandenys“ direktoriui V. S. negali būti taikoma, nes V. S. neturėjo galimybės įgyvendinti Komisijos įpareigojimų visa apimtimi, t.y. neturėjo galimybės surinkti įmokų iš vartotojų ir jas pervesti UAB „Vilniaus vandenys“ – tai nepriklausė nuo jo valios.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. spalio 19 d. nutarimas.
Motyvas: Komisijos nutarimuose suformuluotų nurodymų bendrovėms (UAB ,,Vilniaus vandenys” ir UAB ,,Vilniaus energija”) įgyvendinimas priklausė išimtinai nuo UAB ,,Vilniaus vandenys” valios, kadangi UAB ,,Vilniaus vandenys” atsisakant imtis bet kokio pobūdžio UAB ,,Vilniaus energija” nurodytų veiksmų, pastaroji bendrovė neturėjo reikiamų įgaliojimų sudaryti sąlygas buitiniams vartotojams atsiskaityti už jų apskaitytą, tačiau neapmokėtą geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti, ir tokiu būdu tinkamai įvykdyti Komisijos įpareigojimus. Be to, UAB ,,Vilniaus vandenys“ informavo Komisiją apie tai, kad 2011 m. rugpjūčio 16 d. pasirašė Bendradarbiavimo sutartį su UAB ,,Vilniaus energija“ dėl Komisijos 2011 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-146 vykdymo ir ėmėsi visų būtinų priemonių šiai sutarčiai įgyvendinti. Nurodyta informacija dar kartą patvirtina faktą, jog realiam Komisijos nutarimo įgyvendinimui, reikėjo bendrovių konsensuso dėl vykdomų veiksmų suderinimo, ką pripažino UAB ,,Vilniaus vandenys“ pasirašydama šią bendradarbiavimo sutartį.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. išnagrinėjo ir patenkino Komisijos apeliaciją bei prėmė nutarimą, kuriuo buvusiam UAB „Vilniaus vandenys“ direktoriui V. S. paskirta 300 Lt bauda. 

8. Byla: Komisija v. AB „City service“
Instancija: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas.
Objektas: Administracinės nuobaudos AB „City sevice“ atsakingam pareigūnui V. T. skyrimas pagal Komisijos 2010 m. sausio 15 d. surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. K1-01 dėl ATPK 99(7) str. 1 d. numatyto pažeidimo.
Prašymas: Pareiškėjas prašo nutraukti administracinę teiseną, nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties.
Motyvas: Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teigimu, jo veiksmuose nebuvo ATPK 99(7) str. numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties, kadangi minėtas straipsnis numato administracinio pažeidimo sudėtį už Komisijos teisėtų nurodymų kainodaros energetikos bei šalto vandens tiekimo srityje nevykdymą, tuo tarpu tokių nurodymų Komisijos 2009 m. spalio 23 d. rašte Nr. R2-1668 dėl kainodaros nebuvo pateikta. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teigimu, AB „City service“ nėra šilumos tiekėjas, bendrovė energetikos veikla nesiverčia, todėl nėra Komisijos reguliavimo sferoje.
Sprendimas: Vilniaus miesto apylinkės 2 teismas nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, nesant administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 99(7) str. 1 d., sudėties.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutarimas.
Prašymas: Komisija prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės 2010 m. balandžio 30 d. nutarimą ir išspręsti bylą iš esmės paskiriant administracinę nuobaudą pagal ATPK 99(7) str. 1 d. už padarytą administracinės teisės pažeidimą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi iš dalies tenkino Komisijos apeliacinį skundą ir grąžino bylą nagrinėti pirmosios instancijos teisme.
Instancija: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas.
Objektas: Administracinės nuobaudos AB „City sevice“ atsakingam pareigūnui V. T. skyrimas pagal Komisijos 2010 m. sausio 15 d. surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. K1-01 dėl ATPK 99(7) str. 1 d. numatyto pažeidimo.
Prašymas: Pareiškėjas prašo nutraukti administracinę teiseną, nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties.
Sprendimas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarimu pripažino V. T. kaltu padariusį administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 99(7) str. 1 d. ir paskyrė jam administracinę nuobaudą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarimas administracinėje byloje Nr. A2-4-2560-818/2011.
Prašymas: Apeliantas prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarimą, priimtą administracinėje byloje Nr. A2-4-2560-818/2011, ir administracinę bylą Vytauto Turonio atžvilgiu nutraukti.
Sprendimas: Atsisakyti priimti Apelianto apeliacinį skundą (praleistas įstatyme numatytas apeliacinio skundo padavimo terminas) ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarimas administracinėje byloje Nr. A2-4-2560-818/2011.
Prašymas: Apeliantas prašo atnaujinti praleistą apeliacinio skundo pateikimo terminą ir panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarimą, priimtą administracinėje byloje Nr. A2-4-2560-818/2011, ir administracinę bylą Vytauto Turonio atžvilgiu nutraukti.
Sprendimas:
Apeliacinis skundas atmestas, o Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutarimas paliktas galioti nepakeistas. 

9. Byla: UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“ v. Komisija. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilkaviškio rajono savivaldybė
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas  
Objektas: Komisijos 2011 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl savivaldybių tarybų ir šilumos tiekėjų nustatytų šilumos kainų dedamųjų pakeitimų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatas“ 6 punktas.  
Prašymas: Panaikinti skundžiamo Komisijos nutarimo 6 punktą  ir įpareigoti Komisiją priimti naują nutarimą, konstatuojantį, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. B-TS-201 priimtas pažeidžiant Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies reikalavimus, bei įvertinti ir numatyti negautų pajamų kompensaciją dėl galimai neteisėto šilumos punktų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų padengimo sumažinimo (nutraukimo) priimant ir taikant skundžiamo nutarimo 6 punktą.  
Motyvas: Pareiškėjas mano, kad Komisija, priimdama skundžiamą nutarimą, kuriuo konstatavo, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba šilumos kainos dedamąsias nustatė be pažeidimų, pažeidė Energetikos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies 6 punktą, 15 straipsnio 2 dalį, Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą bei 23 straipsnyje įtvirtintą nuosavybės apsaugos ir neliečiamumo principą.    
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 12 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.  
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.    
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimas.    
Prašymas: Apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti UAB ,,Litesko“ filialo ,,Vilkaviškio šiluma“ skundą.    
Motyvas: Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismas sprendime netinkamai, nesistemiškai įvertino Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 8 straipsnio 6 dalies ir Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 ir 3 dalis, nevertino konkrečių bylos aplinkybių, išsamiai ir objektyviai neišnagrinėjo bylos aplinkybių viseto.
Sprendimas: Apeliacinis skundas atmestas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 12d. sprendimas paliktas nepakeistas.  

10. Byla: P. M. v. UAB „Vilniaus energija” ir UAB „Naujamiesčio būstas"  
Instancija: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas.  
Objektas: buto šilumos vartojimo sutarties pripažinimas nutraukta ir išlaidų už netinkamai vykdytą šilumos vartojimo sutartį priteisimas.  
Motyvas: Ieškovas savo reikalavimus grindžia tuo, kad UAB „Vilniaus energija“ netinkamai vykdė šilumos vartojimo sutarties sąlygų, o UAB „Naujamiesčio būstas“ netinkamai vykdė šildymo sistemų priežiūros sutarties sąlygų.  
Sprendimas: 2012 m. sausio 9 d. sprendimu ieškinys atmestas.  

11. Byla. UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“ v. Komisija  
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas  
Objektas: Komisijos 2011 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. O3-139 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Alytaus energija“  
Prašymas: Panaikinti Komisijos 2011 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. O3-139 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Alytaus energija“, įpareigoti Komisiją iš naujo įvertinti leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose ir nustatyti planuojamo realizuoti karšto vandens kiekį, nustatyti atitinkamai pakeistas karšto vandens dedamąsias, kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištiri Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 39 punkto atitikimą Šilumos ūkio įstatymui, Energetikos įstatymui, Civiliniam kodeksui ir kitiems teisės aktams.  
Motyvas: Pareiškėjas skunde teigia, kad Komisija, apskaičiuodama planuojamą realizuoti karšto vandens kiekį, nepagrįstai ir neteisėtai pritaikė 5 proc. dydžio leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, vietoje Pareiškėjo nurodyto faktinio šių netekčių dydžio, t. y. 12,5 proc.  
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi skundas atmestas.  
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas  
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis  
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartį ir patenkinti Pareiškėjo skundą.  
Sprendimas: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 14 d. nutartimi apeliacinis skundas atmestas.  

12. Byla: UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ v. Komisija  
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.  
Objektas: Komisijos 2009 m. liepos 30 d. protokolinis sprendimas Nr. O2-28 ir 2009 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. O3-112 „Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo UAB „Litesko“ filialiui „Telšių šiluma“.  
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Skundžiamus sprendimus, įpareigoti Komisiją iš naujo svarstyti Pareiškėjo perskaičiuotos šilumos kainos projektą ir jos pagrindimą bei priimti sprendimą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus.  
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, Komisija, vienašališkai nustatydama šilumos kainas, netinkamai taikė Šilumos kainų nustatymo metodikos 77.1.4.2 ir 77.1.6 punktus, reglamentuojančius kuro kainų, taikomų šilumos kainų perskaičiavime, apskaičiavimą; 114.3 punktą, reglamentuojantį kompensacijos dėl ataskaitiniu laikotarpiu nepadengtų sąnaudų kurui apskaičiavimą. Taip pat teigia, kad Komisijos priimti sprendimai prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo, Energetikos įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo, Nacionalinės energetikos strategijos nuostatoms, o Komisija, priimdama Skundžiamus sprendimus, viršijo jai suteiktos diskrecijos ribas.  
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 17 d. sprendimu bylą dalyje dėl 2009 m. liepos 30 d. protokolinio sprendimo Nr. O2-28 nutraukė, skundo dalį dėl 2009 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. O3-112 „Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo UAB „Litesko“ filialiui „Telšių šiluma“ atmetė.  
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.  
Objektas: Vilniaus apygardos administracinis teismo 2012 m. vasario 17 d. sprendimas.  
Prašymas: UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti Pareiškėjo skundą.  
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė.

13. Byla. UAB „Litesko“ (filialai „Marijampolės šiluma“, „Druskininkų šiluma“, „Alytaus energija“, „Kelmės šiluma“, „Biržų šiluma“) v. Komisija
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Objektas: Komisijos 2011-10-26 nutarimas Nr. O3-292 „Dėl Komisijos 2010 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. O3-49 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ Kazlų rūdos mieste perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo“, 2011-10-26 nutarimas Nr. O3-302 „Dėl Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ pakeitimo“, 2011-10-26 nutarimas Nr. O3-305 „Dėl Komisijos 2011 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-141 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Alytaus energija“ ir Komisijos 2011 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-252 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Alytaus energija“ vienašališko laikinų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, 2011-10-26 nutarimas Nr. O3-306 „Dėl Komisijos 2010 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. O3-38 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ vienašališko laikinų šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, 2011-10-26 nutarimas Nr. O3-307 „Dėl Komisijos 2010 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. O3-37 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo“, 2011-10-26 nutarimas Nr. O3-322 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Kelmės šiluma“.
Prašymas: Panaikinti skundžiamus  Komisijos nutarimus ir įpareigoti Komisiją įvertinti ir numatyti negautų pajamų kompensaciją dėl galimai neteisėto šilumos punktų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų padengimo sumažinimo (nutraukimo)  priėmus skundžiamą nutarimą.
Motyvas: Pareiškėjas teigia, kad Komisija priėmė skundžiamus nutarimus ir panaikino šilumos kainų diferencijavimą pagal šilumos punktų nuosavybę, pažeisdama Energetikos įstatymo 17 straispnio 8 dalies 6 punktą, 15 straispnio 2 dalį, Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą bei 23 straispnyje įtvirtintą nuosavybės apsaugos r neliečiamumo principą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimu skundas atmestas.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimas
Prašymas: Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi apeliacinis skundas atmestas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

14. Byla: E.Z. v. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Komisija – trečiasis asmuo. 
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: 2011-11-07 Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimas Nr. 3R-283 (AG-248/01-2011), Energetikos inspekcijos sprendimas Nr. (13)2R-1066.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti 2011-11-07 Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą Nr. 3R-283 (AG-248/01-2011), panaikinti 2011-10-10 Energetikos inspekcijos sprendimą Nr. (13)2R-1066, įpareigoti Energetikos inspekciją atsakyti į pareiškėjo paklausimą, priteisti iš Lietuvos valstybės 30 000 Lt Pareiškėjo patirtai neturtinei žalai atlyginti bei visas bylinėjimosi išlaidas.
Motyvas: Atsakovas neatsakė į pareiškėjo paklausime nurodytas aplinkybes.
Sprendimas: VAAT Pareiškėjo skundą tenkino iš dalies. Panaikino Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011-11-07 sprendimą Nr. 3R-283 (AG-248/01-2011), panaikino Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2011-10-10 sprendimą Nr. (13)2R-1066 ir įpareigojo Energetikos inspekciją išnagrinėti E.Z. 2011-08-18 paklausimą bei išsamiai atsakyti į jame formuluojamus klausimus. Likusioje dalyje VAAT skundo reikalavimus atmetė.  
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Prašymas: Panaikinti VAAT 2012 m. balandžio 2 d. sprendimą.
Sprendimas: VAAT sprendimo dalis, kuria pareiškėjo reikalavimas priteisti neturtinės žalos atlyginimą atmestas kaip nepagrįstas, pakeistas ir išdėstytas taip: pripažinti, kad buvo pažeista pareiškėjo teisė teisės aktų nustatyta tvarka gauti atsakymą į jo 2011 m. rugpjūčio 18 d. paklausimą. Pareiškėjo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo pinigais atmestas kaip nepagrįstas. Likusi VAAT sprendimo dalis palikta nepakeista.  

15. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. A.J.  
Instancija: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas.  
Objektas: Mokestis už suvartotą šilumos energiją.  
Prašymas: Ieškovas kreipėsi į teismą dėl mokesčio už patiektą šilumos energiją, palūkanų tvirta pinigų suma iki ieškinio pateikimo teismui dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo.  
Motyvas: Ieškovas nurodo, kad tiekė centralizuotą šilumos energiją daugiabučiam namui, kuriame šilumos energija skirstoma Komisijos 2005-07-22 nutarimu Nr.O3-41 patvirtintu Šilumos paskirstymo metudo Nr. 5, kuris taikomas kartu su Komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr.O3-19 patvirtintu Šilumos paskirstymo metodu Nr.4, kai dalis vartotojams priklausančių patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu, siekiant nustatyti pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui paskirtą šilumos kiekio dalį, kuri vėliau yra paskirstoma bendraturčiams proporcingai daliai. Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Civilinio kodekso 6.38 str.).  
Sprendimas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas visiškai patenkino ieškovo – UAB “Vilniaus energija”, ieškinį dėl užmokesčio už patiektą šilumos energiją, palūkanų tvirta pinigų sumą iki ieškinio pateikimo teismui dienos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui A.J.  
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.  
Objektas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimas.  
Prašymas: Atsakovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti kaip nepagrįstą Ieškovo reikalavimą priteisti iš Atsakovo A.J. skolą už šilumos energiją.  
Sprendimas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistas.  

16. Byla: UAB „Vilniaus valda“ v. D.B., G.B. 
Instancija: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas.
Objektas: Dėl įsiskolinimo už šilumos energiją ir karšto vandens tiekimo paslaugas priteisimo.
Prašymas: Ieškovas prašo solidariai iš A.B. ir G. B. ieškovo naudai priteisti skolą už suteiktas paslaugas ir delspinigių už ne laiku vykdomus sutartinius įsipareigojimus.
Motyvas: Ieškovas nurodė, kad atsakovai už buto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas neatsiskaitė su ieškovu nuo 2010-06-01 iki 2011-09-30. Ieškovas pažymi, kad jo ir atsakovų santykius reglamentuoja sudaryta šilumos ir karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis, kuria remiantis ieškovas įsipareigojo tiekti šilumą ir karštą vandenį, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už suteiktas paslaugas.
Sprendimas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas atmetė ieškovo ieškinį.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimas.
Prašymas: Panaikinti skundžiamą pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas apeliacinį skundą atmetė.  

17. Byla: UAB ,,Litesko“ filialas ,,Marijampolės šiluma“ v. Komisija. Trečiasis suinteresuotas asmuo Marijampolės rajono savivaldybė.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. O3-412 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės ,,Litesko“ filialui ,,Marijampolės šiluma“, 2011 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. O3-452 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Litesko“ filialo ,,Marijampolės šiluma“ šilumos kainos dedamųjų“, Marijampolės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 1-328 ,,Dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo UAB ,,Litesko“ filialui ,,Marijampolės šiluma“.
Prašymas: Panaikinti skundžiamus  Komisijos nutarimus ir savivaldybės sprendimą, įpareigoti Komisiją įvertinti ir numatyti negautų pajamų kompensaciją dėl galimai neteisėto šilumos punktų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų padengimo sumažinimo (nutraukimo) priėmus skundžiamus nutarimus ir sprendimą.
Motyvas: Pareiškėjas mano, kad Komisija ir savivaldybė, priimdamos skundžiamus nutarimus ir sprendimą, kuriais panaikino šilumos kainų diferencijavimą pagal šilumos punktų nuosavybę, pažeidė Energetikos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies 6 punktą, 15 straipsnio 2 dalį, Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą bei 23 straipsnyje įtvirtintą nuosavybės apsaugos ir neliečiamumo principą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 2 d. sprendimu pareiškėjo UAB ,,Litesko" filialo ,,Marijampolės šiluma" skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 2 d. sprendimas.

Prašymas:
Apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti UAB ,,Litesko“ filialo ,,Marijampolės šiluma“ skundą.

Motyvas:
Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismas sprendime netinkamai, nesistemiškai įvertino Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 8 straipsnio 6 dalies ir Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 ir 3 dalis, nevertino konkrečių bylos aplinkybių, išsamiai ir objektyviai neišnagrinėjo bylos aplinkybių viseto.

Sprendimas:
Apeliacinis skundas atmestas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 2d. sprendimas paliktas nepakeistas.


18. Byla: AB „Panevėžio energija“ v. UAB „Kaunuva“, I.K., UAB „Ūkininko rojus“.
Instancija: Panevėžio miesto apylinkės teismas.
Objektas: Apmokėjimas už šilumos energiją.
Prašymas: Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų skolas ir susidariusias palūkanas už suvartotą šilumos energiją šildymui.
Motyvas: Pareiškėjas nurodo, kad pagal Civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalį nuo to momento, kai atsakovai tapo patalpų savininkais ir prie šilumos energijos tinklų yra prijungti šilumos vartojimo įrenginiai, buvo sudaryta atsiskaitymo už suvartotą šilumos energiją sutartis. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalis sutartys sudaromos laikantis standartinių sąlygų. Ieškovo ir atsakovų santykius reglamentuoja Ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 patvirtintos šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių standartinės sąlygos. Ieškovas pažymi, kad Nekilnojamojo turto registre nurodyta, kad atsakovų patalpose yra centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų, ir šie duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka (Civilinio kodekso 4.262 straipsniai).
Sprendimas.
Ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Kaunuva“, UAB „Ūkininko rojus“ ir I.K. skolą bei  palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Instancija: Panevėžio apygardos teismas.
Objektas:
Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimas.
Sprendimas:
Pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą, rezoliucinę sprendimo dalį išdėstant taip: ieškinį patenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovų UAB „Kaunuva“, UAB „Ūkininko rojus“, I.K., Z.R. firmos „Vidrilė“ skolą ir delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei, taip pat advokato pagalbos išlaidas ieškovui AB „Panevėžio energija“.  Priteisti iš AB „Panevėžio energija“ žyminį mokestį I.K. naudai. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.  

19. Byla: G.K.  v. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus  apygardos administracinis teismas.
Objektas: Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos sprendimas.
Prašymas: Panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos sprendimą.
Sprendimas: Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos sprendimas panaikintas ir Energetikos inspekcija įpareigota išnagrinėti Pareiškėjo G.K. prašymą.  

20. Byla: UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ v. Komisija
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: 2011 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. O3-322 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui ,,Kelmės šiluma“ ir 2011 m. spalio 26 d. nutarimas ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui ,,Kelmės šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011-2015 metams“.
Prašymas: Panaikinti minėtus Komisijos nutarimus kaip nepagrįstus ir įpareigoti Komisiją atlikti turto priežiūros ir eksploatavimo (remonto darbų) plano derinimo su Pareiškėju procedūrą iš naujo ir atitinkamai pakeisti bazinės šilumos energijos kainos dedamąsias.
Motyvas: Pareiškėjas teigia, kad Komisija, apskaičiuodama vidutines metines remonto sąnaudas 2011-2015 metų laikotarpiui nepagrįstai sumažino Pareiškėjo Projekte pateiktą sąnaudų sumą, taip pažeisdama tiek Metodikos 65 bei 80.1 punktų nuostatas, tiek Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo principą nustatant energijos resursų kainas vartotojams. Pareiškėjas taip pat tvirtina, kad skundžiami nutarimai buvo priimti pažeidžiant pagrindinius Viešojo administravimo įstatymo 3 str. ir 8 str., Komisijos darbo reglamento 3 p. ir 61 p. nustatytus procedūrinius principus, tame tarpe įstatymo viršenybės, teisėtumo, skaidrumo, proporcingumo ir objektyvumo principus, turėjusius užtikrinti objektyvų ir visapusišką visų su remonto sąnaudų apskaičiavimu ir nustatymu susijusių aplinkybių įvertinimą bei sprendimų pagrįstumą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 5 d. sprendimu skundas atmestas.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 5 d. sprendimas.
Prašymas: Apeliantas prašo panaikinti skundžiamus Komisijos nutarimus.
Motyvas: Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismas sprendime netinkamai aiškino ir pritaikė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio keliamus reikalavimus individualiam administraciniam aktui bei nevertino jokių skunde nurodytų motyvų dėl skundžiamų nutarimų neteisėtumo, tai yra konkrečių teisės normų pažeidimų.
Sprendimas: 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.  

21. Byla. UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija ir Energetikos ministerija
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos ir Energetikos ministerijos veikla ar neveikimas įgyvendinant Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą.
Prašymas: Įpareigoti Energetikos ministeriją ir Komisiją priimti Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies ir Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies reikalavimus atitinkančią tvarką, kuri užtikrintų visų Pareiškėjo atliktų ir per šilumos kainą nepadengtų investicijų į šilumos punktų įrengimą/ jų modernizavimą sugrąžinimą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 24 d. sprendimu pareiškėjo skundas patenkintas.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 24 d. sprendimas.
Prašymas: Apeliantai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Energetikos ministerija prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą administracinėje byloje, atsižvelgiant į tai, kad teismas netinkamai ir nesistemiškai įvertino teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias Komisijos ir Energetikos ministerijos kompetenciją įgyvendinant Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą, nepagrįstai ir nemotyvuotai konstatavo Komisijos neveikimą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimu panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 24 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.  

22. Byla: A.J.  v. UAB „Vilniaus energija“
Instancija:
Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas.
Objektas:
Įpareigojimas tinkamai skaičiuoti mokestį už šilumos energiją.
Prašymas:
Įpareigoti atsakovę UAB „Vilniaus energija“ perskaičiuoti nuo 2009-01-01 priskaičiuotą mokestį už ieškovui priskiriamą šilumos kiekį, skirtą namo bendrojo naudojimo patalpų šildymui ir toliau skaičiuoti šį mokestį, atimant karštam vandeniui paruošti sunaudotą energiją, jos kiekį apskaičiuojant pagal faktiškai pašildytą šalto vandens, kurį fiksuoja šilumos punkte esantis šalto vandens apskaitos prietaisas, įrengtas prieš karšto vandens ruošimo įrenginį.
Motyvas:
Ieškovas nurodo, kad daugiabučiame name yra įrengtas įvadinis šilumos apskaitos prietaisas bei bendras šalto vandens, skirto karšto vandens ruošimui apskaitos prietaisas, todėl nėra pagrindo suvartotą šilumos energijos kiekį, skirtą vandeniui pašildyti, skaičiuoti remiantis butuose ar kitose patalpose įrengtų apskaitos prietaisų parodymais. Skaičiavimas, atliktas vadovaujantis bendru šalto vandens, skirto karšto vandens ruošimui, apskaitos prietaiso, rodančio faktiškai suvartoto karšto vandens kiekį rodmenis yra daug tikslesnis, kadangi šio skaitiklio parodymai nepriklauso nuo daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų deklaruojamo suvartoto karšto vandens kiekio. Ieškovo nuomone, visą šilumos energiją, kuri buvo panaudota iš esmės savarankiškai paslaugai – karšto vandens ruošimui, o ne namo patalpų šildymui, turėtų būti atskirta ir jos faktiniai gavėjai turėtų už ją atsiskaityti individualiai. Šilumos energija, apskaičiuojama name esančių patalpų (tame tarpe namo bendrųjų patalpų) šildymui neturėtų persipinti su karšto vandens ruošimui skirta energija.
Sprendimas.
Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas ieškinį atmetė.
Instancija. Vilniaus apygardos teismas.
Objektas. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimas.
Sprendimas. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistas.  

23. Byla:  UAB „Vilniaus energija“ v A.J ir S.J.
Instancija: Panevėžio miesto apylinkės teismas.
Objektas: Įsiskolinimo už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš A.J. ir S.J. skolą už šilumos energiją, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas UAB „Vilniaus energija“ naudai.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi LR CK 6.385 str. ir Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsniu teigia, kad kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį.  Ieškovas taikė šilumos paskirstymo metodus Nr. 4 ir Nr. 5. Ieškovas teigia, kad patalpos buvo neteisėtai atjungtos nuo centrinio šildymo, todėl atsakovai turi apmokėti už tiektą ir jiems priskirtą šilumą.
Sprendimas: Teismas nutarė patvirtinti šalių taikos sutartį.  

24. Byla: UAB „Senamiesčio ūkis“  v. UAB „Vilniaus energija“. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija:
Vilniaus  m. 2 apylinkės teismas
Objektas:
skolos priteisimas
Prašymas:
Priteisti iš UAB „Vilniaus energija“  skolą pagal laikinąją rangos sutartį UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai.
Motyvas:
Ieškovas vadovaujasi laikinąją rangos sutartimi, pagal kurią  UAB „Vilniaus energija“ pavedė, o   UAB „Senamiesčio ūkis“ įsipareigojo atlikti šilumos punktų priežiūros darbus ir UAB „Vilniaus energija“ įsipareigojo apmokėti už atliktus darbus (Sutarties 25 p.). UAB „Senamiesčio ūkis“ nuo sutarties sudarymo atlikdavo darbus, o UAB „Vilniaus energija“ už darbus apmokėdavo. UAB „Vilniaus energija“ neapmokėjo tik 2011 m. rugsėjo 30 d. bei 2011 m. spalio 31 d. išrašytų PVM sąskaitų faktūrų.  

25. Byla:  UAB „Vilniaus energija“ v G.R.
Instancija: Vilniaus  m. 1 apylinkės teismas.
Objektas: Įsiskolinimo už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš G. R. skolą už šildymą ir karštą vandenį, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas UAB „Vilniaus energija“ naudai.
Motyvas: Ieškovas tiekė šildymą ir karštą vandenį atsakovei. Atsakovas nereiškė pretenzijų dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo. Ieškovas vadovaujasi LR CK 6.38 str. ir teigia, kad kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovui buvo tiekiama šiluma ir karštas vanduo, todėl Atsakovas privalo atsiskaityti.  

26. Byla: UAB „Fabeta“  v. UAB „Vilniaus energija“. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus  m. 1 apylinkės teismas.
Objektas: Išlaidų daiktui pagerinti atlyginimas.
Prašymas: Priteisti iš UAB „Vilniaus energija“  daikto pagerinimo išlaidas UAB „Fabeta“ naudai.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-236, prieduose esančia nuoroda (17 ir 18 lentelės), kad šilumos punktų, kartu su šildymo ir karšto vandens sistemomis, eksploatavimo sąnaudos, įskaitant ir remonto darbams reikalingas medžiagas ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos  eksploatavimo tarifą, apmoka šildymo ir karšto vandens įrenginių savininkas teisės aktų nustatyta tvarka.
Sprendimas: Ieškinys atmestas.

27. Byla: Alytaus miesto savivaldybės taryba v. Komisija. Tretieji asmenys byloje: UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2011 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-252 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Alytaus energija“ vienašališko laikinųjų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“.
Prašymas: Panaikinti Komisijos 2011 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-252 4 ir 5 punktus kaip nepagrįstus.
Motyvas: Pareiškėja tvirtina, jog Komisijos nustatyto dydžio UAB ,,Litesko“ filialo „Alytaus energija“ patirtos, tačiau nepadengtos kuro sąnaudos už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. negali būti vertinamos nustatant 2011 m. šilumos kainos dedamąsias, kadangi Komisijos patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje nėra įtvirtinto reikalavimo, kad pasibaigus šilumos bazinės kainos galiojimui (bendrovei nustatyta šilumos bazinė kaina galiojo iki 2009 m. lapkričio 30 d.), būtų reikalavimas įvertinti šilumos tiekėjo nepadengtas kuro sąnaudas. Pareiškėja taip pat laiko nepagrįstomis UAB „Litesko“ filialui „Alytaus energija“, priklausančių šilumos punktų priežiūros sąnaudas, susidariusias už laikotarpį nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2011 m. birželio 17 d., kadangi, anot Pareiškėjos, nei Šilumos ūkio įstatyme, nei Šilumos kainų nustatymo metodikoje nėra jokių reikalavimų, kad šilumos tiekėjo praėjusio laikotarpio nepadengtas šilumos punktų priežiūros sąnaudas būtina įvertinti, nustatant pirmųjų bazinės kainos galiojimo laikotarpio metų šilumos kainos dedamąsias.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 20 d. sprendimu skundas atmestas.
Instancija: Lietuvos vyriausias administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 20 d. sprendimas.
Motyvai: Pareiškėjas savo apeliacinį skundą grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas Pareiškėjo skundą dėl Komisijos 2011 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-252 „Dėl UAB „ Litesko” filialo ,,Alytaus energija” vienašališko laikino šilumos kainos dedamųjų nustatymo” 4 ir 5 punktų panaikinimo, netinkamai motyvavo tokį sprendimą ir jį grindė teismų praktika, kuri visiškai šiuo klausimu nepasisako. Pareiškėjo teigimu, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. vasario 7 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-858-259/2011, kuriuo taip pat grindžiamas ir pirmosios instancijos sprendimas, pateikė išaiškinimą tik tokia apimtimi, kuri susijusi su Pareiškėjo teise skųsti Komisijos sprendimą dėl pažeidimų pašalinimo. Lietuvos vyriausias administracinis teismas minėtoje nutartyje nepasisakė, ar tokį sprendimą būtina skųsti ir kokias pasekmes sukelia tokio sprendimo neapskundimas. Pareiškėjas taip pat pakartotinai nurodo pirmosios instancijos teismui teiktame skunde išdėstytus argumentus dėl nepadengtų kuro bei šilumos punktų priežiūros sąnaudų įvertinimo.
Sprendimas: 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Apelianto apeliacinis skundas patenkintas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas ir byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimu Alytaus miesto savivaldybės tarybos skundas atmestas.

28. Byla: UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ v. Druskininkų savivaldybės taryba ir Komisija.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-142 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo“.
Prašymas: Panaikinti minėtą Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimą kaip neteisėtą, nepagrįstą, iš Druskininkų savivaldybės tarybos išreikalauti įrodymus, įpareigoti Druskininkų savivaldybės tarybą iš naujo įvertinti ir nustatyti gamybos ir perdavimo veiklų elektros energijos ir vandens technologijos sąnaudas, taip pat kuro struktūrą, įvertinti pareiškėjo 2010 m. patirtas, bet nepadengtas 157,7 tūkst. Lt šilumos punktų, priklausančių pareiškėjui nuosavybės teise, priežiūros sąnaudas, įpareigoti atitinkamai pakeisti pareiškėjo centralizuotai teikiamos šilumos kainų dedamąsias.
Motyvas: Pareiškėjas teigia, kad Druskininkų savivaldybės taryba, priimdama skundžiamą sprendimą neteisėtai ir nepagrįstai apskaičiavo gamybos ir perdavimo veiklų elektros energijos ir vandens technologijos sąnaudas, pakeitė kuro struktūrą, neįvertino 157,7 tūkst. Lt nepadengtų šilumos tiekėjui nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų priežiūros sąnaudų.
Patikslintas prašymas: Komisiją įtraukti atsakovu bei panaikinti Komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-443 „Dėl šilumos kainos dedamųjų UAB „Litesko“ filialui „Druskininkų šilumą“ ir 2012 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. O3-25 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 2 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

29. Byla: G.G. v. Komisija
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: G.G. 2012 m. balandžio 6 d. skundas.
Prašymas: Pareiškėjas prašo įpareigoti Komisiją iš esmės išnagrinėti 2012 m. balandžio 6 d. skundą ir priimti motyvuotą sprendimą.
Motyvas: Komisija, neišnagrinėdama 2012 m. balandžio 6 d. skundo, kaip viešojo administravimo subjektas vilkino atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus.
Sprendimas. Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą atmetė.  

30. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. P. M.
Instancija: Vilniaus 1 apylinkės teismas.
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skolą ir palūkanas už bendrojo naudojimo patalpų šildymą.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui, ir Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5, patvirtintu Komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41.
Sprendimas: Vilniaus 1 apylinkės teismas patenkino ieškovo prašymą.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Vilniaus 1 apylinkės teismo sprendimas.
Prašymas: Panaikinti skundžiamą primos instancijos teismo sprendimą ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo arba priimti naują sprendimą atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą.
Sprendimas:
  2013 m. balandžio 4 d. sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.  

31. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. D. S.
Instancija: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas.
Objektas: Skolos už šilumos energiją priteisimas.
Motyvai: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui, ir Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5, patvirtintu Komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41.
Sprendimas: Ieškovo reikalavimai patenkinti, iš atsakovo priteista skola už bendrojo naudojimo patapų šildymą.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 22 d. sprendimas.
Motyvai: Apeliantas nesutinka su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu, mano, kad teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes, susijusias su namo bendrojo naudojimo patalpų šildymu ir kiekvienam mano butui tenkančiu centralizuotai tiekiamos šilumos kiekiu.
Sprendimas: 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.   

32. Byla: UAB „Litesko“ v. Palangos savivaldybė, Komisija – trečiasis asmuo
Instancija: Klaipėdos apygardos administracinis teismas.
Objektas: Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T2-276.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir įpareigoti Palangos miesto savivaldybės tarybą iš naujo svarstyti UAB „Litesko“ (filialo „Palangos šiluma“) atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektą ir jo pagrindimą bei priimti sprendimus, atitinkančius Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos, Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 4 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies reikalavimus.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T2-276, kuriuo Pareiškėjui Palangos miesto savivaldybės tarybos buvo nustatytas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktui, Energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 ir 2 dalims, Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 daliai, 16 straipsnio 4 daliai, 32 straipsnio 2 daliai, Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos 3, 17, 20-26 punktams) bei teisės principams, jis yra naikintinas.
Sprendimas: Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 4 d. nusprendė UAB „Litesko“ skundą patenkini. Panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T2-276 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“. Įpareigojo Palangos miesto savivaldybės tarybą iš naujo svarstyti UAB „Litesko“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektą ir jo pagrindimą bei priimti sprendimą.

33. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija. Tretysis suinteresuotas asmuo - H.K.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas:
Komisijos 2012 m. liepos 16 d. raštas Nr. R2-1671, kuriuo Komisija įpareigojo UAB ,,Vilniaus energija“ perskaičiuoti karšto vandens suvartojimą vartotojui H.K. nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. liepos 4 d. pagal faktinius vartotojo deklaruotus karšto vandens suvartojimo duomenis, tai yra netaikant karšto vandens suvartojimo normatyvų.
Prašymas:
Panaikinti kaip nepagrįstą Komisijos 2012 m. liepos 16 d. rašte Nr. R2-1671 išdėstytą nurodymą.
Motyvas:
Pareiškėjas mano, kad, vartotojui raštu atsisakius įleisti karšto vandens tiekėjo įgaliotus atstovus, karšto vandens tiekėjas turi teisę šių patalpų savininkų suvartotą karšto vandens kiekį nustatyti pagal Komisijos patvirtintą metodiką netaikydamas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatytos karšto vandens vartotojo atliekamo pažeidimo konstatavimo procedūros, kadangi formalus konstatavimo akto surašymas būtų perteklinis ir visiškai nereikalingas, prieštaraujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems proporcingumo ir efektyvumo principams, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje nurodytam protingumo bei 6.200 straipsnyje nurodytam sutarčių (tame tarpe sutartinių santykių tarp karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo) vykdymo principams.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 26 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 26 d. sprendimas.
Prašymas: Apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.
Motyvas: Apelianto nuomone, Teismas netinkamai pritaikė Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 228 punktą šio teisminio ginčo atveju. Apeliantas teigia, kad minėtoje taisyklių nuostatoje įtvirtinta procedūra taikytina ne visų, o tam tikro pobūdžio pažeidimų fiksavimui, be to, šios procedūros vykdymas yra Apeliantės teisė, o ne pareiga. Apeliantė taip pat aiškina, kad energijos tiekimo sutarties, kaip vartojimo sutarties rūšies, pobūdis, nesuabsoliutina tiekėjo atsakomybės, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šio vartotojų teisių gynimą vertina kaip viešąjį interesą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausias administracinis teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

34. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Metrologijos inspekcija. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas:  Metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012 m. birželio 13 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-1960(V12).
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012 m. birželio 13 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-1960(V12).
Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos, ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas UAB „Vilniaus energija“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 23 d. sprendimas.
Prašymas: panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir patenkinti pareiškėjo skundą.
Motyvas: netinkamai taikytos materialinės teisės normos.
Sprendimas: apeliacinis skundas netenkintas.  

35. Byla. E. Ž. v. Vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl nesąžiningų šilumos vartojimo sutarties nesąžiningų sąlygų ir Komisijos priimtų rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų derinimo su Vartotojų teisių apsaugos tarnyba apskundimas.
Prašymas: Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą dėl atsisakymo nagrinėti ginčą ir įpareigoti išnagrinėti pareiškėjo skundą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Prašymas: Panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą.
Sprendimas: 2013 m. kovo 6 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu apeliacinis skundas atmestas.

36. Byla: UAB „Litesko“ v. Komisija.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2012 m. liepos 24 d. nutarimai: Nr. O3-192 ,,Dėl karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo uždarosios akcinės bendrovės ,,Litesko“ filialui ,,Alytaus energija“, Nr. O3-194 ,,Dėl karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Palangos šiluma“, Nr. O3-197 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui ,,Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje, Nr.O3-198 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ Sargėnuose“ .
Prašymas: Panaikinti Komisijos 2012 m. liepos 24 d. nutarimus: Nr. O3-192 ,,Dėl karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo uždarosios akcinės bendrovės ,,Litesko“ filialui „Alytaus energija“, Nr. O3-194 ,,Dėl karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo uždarosios akcinės bendrovės ,,Litesko“ filialui ,,Palangos šiluma“, Nr. O3-197 ,,Dėl karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje, Nr.O3-198 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ Sargėnuose“ ir įpareigoti Komisiją iš naujo įvertinti leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose ir nustatyti planuojamo realizuoti karšto vandens kiekį, nustatyti atitinkamai pakeistas karšto vandens dedamąsias, kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištiri Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 39 punkto atitikimą Šilumos ūkio įstatymui, Energetikos įstatymui, Civiliniam kodeksui ir kitiems teisės aktams.
Motyvas: Pareiškėjas skunde teigia, kad Komisija, apskaičiuodama planuojamą realizuoti karšto vandens kiekį, nepagrįstai ir neteisėtai pritaikė 5 proc. dydžio leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, vietoje Pareiškėjo nurodyto faktinio šių netekčių dydžio, t. y. 8,6-16,6 proc.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu skundą atmetė ir netenkino pareiškėjo prašymų skirti ekspertizę ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Prašymas: Panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.
Motyvas: Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir pritaikė materialinės teisės normas bei nemotyvavo dalies savo išvadų.  
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

37. Byla: UAB „Vilmetrona“  v. UAB „Vilniaus energija“. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija:
Vilniaus  m. 2 apylinkės teismas.
Objektas: Skolos ir delspinigių priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš UAB „Vilniaus energija“  skolą už atliktas šilumos punktų priežiūros paslaugas UAB „Vilmetrona“ naudai.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi laikinąją rangos sutartimi, pagal kurią UAB „Vilmetrona“ pagal sutartyje aptartas sąlygas įsipareigojo atlikti šilumos punktų priežiūros darbus, o atsakovas UAB „Vilniaus energija“ apmokėti už atliktus darbus. Ieškovas kreipėsi į teismą, nes atsakovas už 2011 m. rugsėjo ir spalio mėn. atliktus darbus pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų neapmokėjo ir tokiu būdu pažeidė prisiimtus sutartinius įsipareigojimus.
Sprendimas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 5 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies - priteisė iš UAB „Vilniaus energija“ išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, ir delspinigius bei bylinėjimosi išlaidas UAB „Vilniaus energija“ naudai.    

38. Byla: UAB „Litesko“ filialas „Palangos šiluma“ v. Palangos miesto savivaldybės taryba, Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija:
Klaipėdos apygardos administracinis teismas.
Objektas: Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. T2-196 “Dėl tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T2-247 pakeitimo”.
Prašymas: Panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T2-196 „Dėl tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T2-247 pakeitimo“ ir įpareigoti Palangos miesto savivaldybės tarybą įvertinti bei numatyti UAB „Litesko“ nustatomose reguliuojamose energetikos veiklų kainose UAB „Litesko“ negautų pajamų kompensaciją dėl neteisėto Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies reikalavimų neatitinkančių šilumos punktų nusidėvejimo (amortizacijos) sąnaudų padengimo sumažinimo (nutraukimo) priimant ir taikant Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T2-196 „ Dėl tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T2-247 pakeitimo“.
Motyvas: Savivaldybės taryba 2011 m. spalio 27 d. priėmė sprendimą, kuriuo pakeitė 2009 m. spalio 8 d. nustatytas šilumos kainos dedamąsias ir išėme šilumos punktų nusidėvejimo (amortizacijos) sąnaudas iš šilumos kainos. Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimams ir priėmus Savivaldybės tarybos minėtą sprendimą, bendrovė nebegali į šilumos kainą įskaičiuoti šilumos punktų nusidėvejimo (amortizacijos) sąnaudų. Pareiškėjo nuomone Savivaldybės taryba priimdama minėtą sprendimą  pažeidė Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą ir 23 straipsnį.
Sprendimas: Klaipėdos apygardos administracinis teismas pareiškėjos UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.     

39. Byla: AB „Kauno energija“ v. V.P.
Instancija:
Kauno miesto apylinkės teismas.
Objektas: Mokestis už suvartotą šilumos energiją.
Prašymas: Ieškovas AB „Kauno energija“ kreipėsi į teismą dėl mokesčio už patiektą šilumos energiją, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo.
Sprendimas: Kauno miesto apylinkės teismas ieškinį tenkino.
Instancija: Kauno apygardos teismas.
Objektas: pirmosios instancijos teismo sprendimas.
Prašymas: panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.
Sprendimas: apeliacinį skundą atmesti.  

40. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. UAB „Buktesa“
Instancija: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas.
Objektas: Mokestis už suvartotą šilumos energiją.
Prašymas: Ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu iš atsakovės priteisti skolą už susidariusią šilumos energiją, materialiąsias metines palūkanas, palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
Motyvas: Ieškovas nurodo, kad tiekė centralizuotą šilumos energiją daugiabučiam namui, kuriame šilumos energija skirstoma Komisijos 2005-07-22 nutarimu Nr.O3-41 patvirtintu Šilumos paskirstymo metodu Nr. 5, kuris taikomas kartu su Komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr.O3-19 patvirtintu Šilumos paskirstymo metodu Nr. 4, kai dalis vartotojams priklausančių patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu, siekiant nustatyti pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui paskirtą šilumos kiekio dalį, kuri vėliau yra paskirstoma bendraturčiams proporcingai daliai. Atsakovė neapmokėjo už suvartotą šilumos energiją nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d.
Sprendimas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas ieškinį patenkino iš dalies, priteisdamas iš atsakovės ieškovo UAB „Vilniaus energija“ naudai skolą už bendrojo naudojimo patalpų šildymą bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo šios sumos, pradedant nuo 2012-01-31. Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovo naudai proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis.  

41. Byla:  K.V., E.V. v AB „Kauno energija“
Instancija: Kauno miesto apylinkės teismas.
Objektas: Centralizuotos šilumos vartojimo santykių pripažinimas nutrauktais.
Prašymas:
Pripažinti  centralizuotos šilumos vartojimo santykių nutrauktais  ir įpareigoti atsakovą atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą.
Motyvas: Ieškovas teigia, kad atsakovė formaliai reikalauja iš ieškovo mokėti už šildymą, nors butas šildomas nebuvo. Ieškovas teigia, kad buvo pasirinktas ir jo butui privalėjo būti taikomas 0 koeficientas, todėl Ieškovas neprivalėjo mokėti už bendrųjų patalpų šildymą.
Sprendimas: Palikti ieškinį nenagrinėtu.  

42. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Metrologijos inspekcija. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas:  Metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012 m. gegužės 21 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-1660(V12).
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012 m. gegužės 21 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-1660(V12).
Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti iki 2012 m. birželio 7 d. inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos, ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.
Sprendimas: Pirmosios instancijos teismas 2013 m. vasario 18 d. sprendimu Pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: pirmosios instancijos teismo sprendimas.
Prašymas: panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 18 d. sprendimą.
Motyvas: Vilniaus apygardos teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias karšto vandens tiekimą bei karšto vandens skaitiklių metrologinę priežiūrą, taip pat netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, neišlaikytas jurisprudencijos tęstinumas patikrinimo grafikų sudarymo dalyje.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. liepos 18 d. sprendimu pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

43. Byla: DNSB „Šerkšnas” v. UAB „Litesko” filialas „Alytaus energija“
Instancija:
Alytaus rajono apylinkės teismas.
Objektas: Dėl nuostolių, patirtų mokant už šilumos tiekėjui nuosavybės teise priklausančio šilumos punkto eksploataciją ir priežiūrą.
Prašymas: Priteisti iš UAB „Litesko” filialo „Alytaus energija” skolą ir palūkanas.
Motyvas: Ieškovas nurodo, jog elektros energija, sunaudota šilumos punkto eksploatacijai, priskiriama prie šilumos tiekėjo sąnaudų ir bendrijos šių sąnaudų neprivalo dengti - už sunaudotą elektros energiją atsakovas privalo sumokėti bendrijai.
Sprendimas: Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė.
Instancija: Kauno apygardos teismas.
Objektas: Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimas.
Prašymas: DNSB „Šerkšnas” pateikė apeliacinį skundą  ir prašė panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą.
Sprendimas:  Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 18 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė, pažymėdamas, kad į šilumos kainą nėra įskaičiuotos išlaidos už šilumos punkte suvartotą elektros energiją, todėl ieškovo išlaidos buvo neišvengiamos (pagrįstos). 

44. Byla: UAB ,,Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ v. Druskininkų savivaldybės taryba. Komisija – trečiasis asmuo
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-141 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“.
Prašymas: Panaikinti minėtą Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimą kaip neteisėtą, nepagrįstą ir prieštaraujantį aukštesnės galios teisės aktams, įpareigoti Druskininkų savivaldybės tarybą įvertinti ir numatyti UAB “Litesko” nustatomose reguliuojamose energetikos veiklų kainose negautų pajamų kompensaciją.
Motyvas: Pareiškėjas teigia, kad Druskininkų savivaldybės taryba, priimdama skundžiamą sprendimą ir nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iš šilumos kainų išėmus teisės aktų nustatyta tvarka suderintų bei atliktų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, ir nebenumačius kitokios jų padengimo tvarkos, pažeidė Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, pagal kurią nustatant valstybės reguliuojamas kainas, turi būti numatytos būtinos išlaidos energetikos sektoriaus plėtrai ir energijos efektyvumui, taip pat Konstitucijoje įtvirtintus teisinės valstybės, nuosavybės apsaugos ir neliečiamumo principus.
Sprendimas:
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 8 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinis teismo 2012 m. kovo 8 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 15 d. nutartimi UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ apeliacinį skundą atmetė. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nei Komisija, nei Druskininkų savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą sprendimą, neturėjo teisės keisti įstatyme įtvirtintos jo įsigaliojimo datos, o priešingas sprendimas reikštų esminį kompetencijos viršijimą, bei Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų principų pažeidimą.

45. Byla: UAB „Miesto energija“ v. Ukmergės rajono savivaldybės administracija; Tretieji asmenys byloje: Komisija, UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Dainavos energetika“.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymo bei jo pagrindu atlikto šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-3 papildymo panaikinimo.
Prašymas: Panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymą ir jo pagrindu atliktą UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-3 papildymą, išreikalauti iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymą.
Motyvai: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius priimdamas 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymą, kuriuo papildė UAB „Ukmergės šiluma“ išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-3 aptarnavimo teritorijomis, viršijo kompetenciją, minėtos licencijos papildymas atliktas pažeidžiant imperatyvius Šilumos ūkio įstatymo 30 str. reikalavimus, nesilaikant Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių ir viešojo administravimo subjektų kompetencijos, todėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtas įsakymas yra neteisėtas ir negalioja.
Sprendimas:
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 1 d. sprendimu patenkino pareiškėjo UAB „Miesto energija“ skundą ir panaikino Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymą ir jo pagrindu atliktą UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-3 papildymą. Teismas konstatavo, kad savivaldybė, suteikdama teisę šilumą tiekti dviem subjektams toje pačioje teritorijoje, akivaizdžiai ir neginčytinai pažeidė imperatyvias nuostatas, o tai sąlygoja išvadą, kad įsakymas ir jo pagrindu atliktas UAB „Ukmergės šiluma“ licencijos papildymas prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 30 str. 4 daliai ir jau vien šiuo aspektu yra naikintinas.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinis teismo 2012 m. kovo 1 d. sprendimas.
Prašymas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija pateikė apeliacinį skundą ir prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 1 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą atmetė.   

46 Byla: Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje v. Ukmergės rajono savivaldybės administracija. Trečiasis suinteresuotas asmuo: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-08-12 sprendimas Nr. 7-185 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ šilumos bazinių kainų dedamųjų taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės šiluma“.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Skundžiamą sprendimą.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, skundžiamas sprendimas prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 4 daliai.
Sprendimas:
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 23 d. sprendimu patenkino pareiškėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą ir panaikino Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-08-12 sprendimą Nr. 7-185 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ šilumos bazinių kainų dedamųjų taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės šiluma“. Teismas konstatavo, kad neturintis šilumos tiekimo licencijos tam tikroje teritorijoje subjektas negali būti šilumos tiekėju ir jam negali būti nustatomos šilumos kainos jam nenustatytoje teritorijoje, todėl ginčijamas sprendimas priimtas neturint teisinio pagrindo.

47. Byla: UAB „Litesko“ v. Komisija. Tretieji suinteresuoti asmenys – Druskininkų savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Palangos miesto savivaldybė
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2011 m spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-391 „Dėl savivaldybių tarybų ir šilumos tiekėjų nustatytų šilumos kainų dedamųjų pakeitimų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatas“ 2, 4, 5 punktai.
Prašymas: Panaikinti minėto Komisijos nutarimo 2, 4, 5 punktus, įpareigoti Komisiją įvertinti ir numatyti UAB „Litesko” nustatomose reguliuojamose energetikos veiklų kainose UAB „Litesko” negautų pajamų kompensaciją.
Motyvas: Pareiškėjas teigia, kad Komisija, priimdama skundžiamą nutarimą, pažeidė Energetikos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies 6 punktą, 15 straipsnio 2 dalį, pagal kurią nustatant valstybės reguliuojamas kainas, turi būti numatytos būtinos išlaidos energetikos sektoriaus plėtrai ir energijos efektyvumui, taip pat Konstitucijoje įtvirtintus teisinės valstybės, nuosavybės apsaugos ir neliečiamumo principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 19 d. sprendimu UAB „Litesko“ skundą atmetė.
Instancija: Lietuvos vyriausias administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 19 d. sprendimas.
Prašymas: Panaikinti Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 19 d. sprendimą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2012 m. spalio 25 d. nutartimi UAB „Litesko“ apeliacinį skundą atmetė.

48. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr.O3-316 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų UAB „Vilniaus energija“ ir nutarimo Nr. O3-318 „Dėl UAB „Vilniaus energija“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2009-2013 metams“.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti minėtus Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimus ir įpareigoti Komisiją priimti naujus nutarimus.
Motyvas: UAB „Vilniaus energija” teigimu, Komisija, apskaičiuodama ir nustatydama įmonei šilumos bazinės kainos dedamąsias pažeidė Šilumos kainų nustatymo metodikoje įtvirtintąją Šilumos technologinių nuostolių bei remonto sąnaudų apskaičiavimo tvarką, kas sukelia Pareiškėjui tiesiogines neigiamas ekonomines pasekmes visam 5-erių metų bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui bei neužtikrina būtinųjų sąnaudų licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti, kas, anot Pareiškėjo, gali lemti grėsmę šilumos tiekimo vartotojams saugumui bei patikimumui. Pagal Pareiškėją, Komisija, apskaičiuodama ir nustatydama Šilumos technologinius nuostolius, netaikė ir nesivadovavo imperatyviais Šilumos kainų metodikos 65 p. ir 79 p. reikalavimais, be to, apskaičiuodama vidutines metines Remonto sąnaudas 2009-2013 metų laikotarpiui nepagrįstai sumažino Pareiškėjo šilumos bazinės kainos dedamųjų projekte pateiktą sąnaudų sumą, taip pažeisdama tiek Šilumos kainų nustatymo metodikos 65 bei 80.1 punktų nuostatas, tiek Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo principą nustatant energijos resursų kainas vartotojams.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu skundas iš dalies tenkintas ir panaikinti skundžiami  Komisijos nutarimai.
Instancija: Lietuvos vyriausias administracinis teismas.
Objektas:
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimas.
Motyvai: Komisija pateikė apeliacinį skundą, nesutikdama su VAAT vertinimu, kaip turi būti skaičiuojami technologiniai nuostoliai.
Sprendimas: Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimu patenkino Komisijos apeliacinį skundą, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. sprendimą ir UAB „Vilniaus energija“ skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas konstatavo, kad Komisija nepažeidė teisės aktų nuostatų, įgyvendino jai suteiktas galias, laikėsi nustatytų procedūrų ir neviršijo jai suteiktų galių. Vertindamas šilumos perdavimo technologinių nuostolių dydžio nustatymą, teismas pažymėjo, kad, spręsdama šį klausimą, Komisija, be kita ko, turi teisę vadovautis ekonominio tikslingumo kriterijumi (taip pat ir vertindama UAB „Vilniaus energija“ pateiktą 2010-2013 m. turto priežiūros ir eksploatavimo (remonto darbų) planą), be to, spręsdama šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo pastoviųjų būtinųjų sąnaudų klausimą, gali ir turi įvertinti paskutinių praėjusių trejų kalendorinių metų faktines sąnaudas. Realizuodama šią savo diskreciją, Komisija, kaip valstybinis ekonominis reguliuotojas, nustatydama priimtinų (jos pakoreguotų) sąnaudų dydį, gali pasinaudoti tam tikro „valingo“ sprendimo priėmimo teise, ir atsižvelgti į Šilumos ūkio įstatymo tikslą – mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams (1 str. 2 d. 1 p.), ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus (Įstatymo 1 str. 2 d. 3 p.).  

49. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. H.Z.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas.
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovo skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: patvirtinta šalių taikos sutartis.

50. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. T.P.
Instancija: Vilniaus m. 1 apylinkės teismas.
Objektas: įsiskolinimo už šilumos energiją priteisimas, ginčas dėl ploto pagal kurį turi būti skaičiuojamas šilumos tiekimo mokestis.
Prašymas: Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skolą už šildymą, cirkuliaciją ir karštą vandenį, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
Motyvas: Energijos tiekėjas (ieškovas) turi teisę gauti apmokėjimą už visą energijos kiekį, kurį pateikė vartotojui. Pateiktos ir suvartotos energijos kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis ar kitu sutartyje numatytu būdu (CK 6.385). Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 str. 1 dalyje numatyta, kad šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo – pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Ieškovas pateikė atsakovui energiją, tačiau atsakovas neatsiskaitė.
Sprendimas: Ieškinį patenkinti iš dalies.
Instancija: Apeliacija.
Prašymas: Panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai.
Sprendimas: Pirmos instancijos sprendimas iš dalies pakeistas, padidinta UAB „Vilniaus energija“ iš atsakovo priteista suma.

51. Byla:  UAB „Vilniaus energija“ v R.G.
Instancija: Vilniaus  m. 1 apylinkės teismas.
Objektas: Įsiskolinimo už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš R.G  skolą už šilumos energiją, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas UAB „Vilniaus energija“ naudai.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi LR CK 6.385 str. ir Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsniu teigia, kad kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį. Ieškovas taikė šilumos paskirstymo metodą Nr.5.  Ieškovas pabrėžia, kad kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.
Sprendimas: Ieškinį tenkinti.
Instancija: Apeliacija.
Prašymas: Panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.
Sprendimas: Pirmos instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

52. Byla:  R. Š. v. UAB „Vilniaus energija“.
Instancija: Vilniaus  m. 2 apylinkės teismas.
Objektas: Skolos už suvartotą energiją priteisimas.
Motyvas: Ieškovas nesutinka su UAB „Vilniaus energija“ atliekamu šilumos paskirstymu, kadangi, anot ieškovo, toks paskirstymas atliekamas, nesilaikant sutartinių įsipareigojimų.
Sprendimas. Ieškinys atmestas, priešieškinys patenkintas visiškai.
Instancija: Apeliacija.
Prašymas: Panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai.
Sprendimas: ieškinys atmestas.

53. Byla:  AB „Šiaulių energija“ vs. Kęstučio Jono Vasiliausko įmonė.
Instancija: Šiaulių apylinkės teismas.
Objektas: skolos už šilumos energiją priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš atsakovo skolą.
Motyvas: Tarp AB „Šiaulių energija“ ir Kęstučio Jono Vasiliausko įmonės yra susiklostę šilumos energijos tiekimo – vartojimo sutartiniai santykiai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.384 str. 1 d. nustatytais pagrindais.
Sprendimas: Ieškinys tenkintas visiškai.

54. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. M.M.
Instancija: Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Objektas: Skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš atsakovės skolą už suvartotą šilumos energiją ir palūkanas.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Ieškinys tenkintas visiškai.

55. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2013 m. gegužės 2 d. priimtas sprendimas „Dėl mokėjimų už bendrųjų patalpų šildymą“.
Prašymas: panaikinti Komisijos 2013 m. gegužės 2 d. priimtas sprendimą „Dėl mokėjimų už bendrųjų patalpų šildymą“, iki galutinio sprendimo sustabdyti Komisijos įpareigojimo, atlikti šilumos paskirstymo vartotojams perskaičiavimą, galiojimą.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, Komisija, priimdama sprendimą nesilaikė skundo nagrinėjimo terminų, neteisingai nurodė nuobaudos skyrimo pagrindą.
Sprendimas: UAB „Vilniaus energija“ skundas atmestas.

56. Byla: UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ v. Komisija ir Druskininkų savivaldybė.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimai Nr. O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“, Nr. O3-326 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2009-2013 metams“, Komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimai Nr. O3-339 „Dėl Komisijos 2010-12-15 nutarimo Nr.O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ klaidos ištaisymo“, Nr. O3-340 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainų dedamųjų“ bei Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T1-209 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ ir 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. T1-236 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. 2010-12-23 sprendimas Nr. T1-209 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ redakcinio pakeitimo“.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti minėtus Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. bei 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimus bei Druskininkų savivaldybės 2010 m. gruodžio 23 d. bei 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimus, įpareigoti Komisiją iš naujo atlikti Pareiškėjo 2010-2013 m. UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ turto priežiūros ir eksploatavimo planą derinimo procedūrą bei priimti sprendimus, atitinkančius Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimų ir tvarkos.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, Komisija, apskaičiuodama ir nustatydama Pareiškėjui šilumos bazinės kainos dedamąsias, pažeidė Šilumos kainų nustatymo metodikoje įtvirtintą remonto sąnaudų apskaičiavimo tvarką, kas sukelia Pareiškėjui tiesiogines neigiamas ekonomines pasekmes visam 3-erių metų bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui bei neužtikrina būtinųjų sąnaudų licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti, kas, anot Pareiškėjo, gali lemti grėsmę šilumos tiekimo saugumui bei patikimumui. Anot Pareiškėjo, Komisija, apskaičiuodama vidutines metines remonto sąnaudas 2010-2013 metų laikotarpiui, nepagrįstai sumažino AB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų projekte pateiktas sąnaudas, taip pažeisdama tiek Šilumos kainų nustatymo metodikos 65 bei 80.1 punktų nuostatas, tiek Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo principą nustatant energijos resursų kainas vartotojams. Taip pat teigia, kad skundžiami nutarimai turi būti panaikinti kaip neteisėti, nes juos priimant pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi į bylą įtraukė Valstybinės energetikos inspekcijos specialistą, o birželio 27 d. sprendimu atmetė pareiškėjos UAB „Litesko“ skundą kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. sprendimas.
Sprendimas: Pareiškėjo skundas atmestas.

57. Byla: UAB „Kauno energija“ v. UAB „GECO Kaunas“. Trečiasis suinteresuotas asmuo: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: UAB „GECO Kaunas“ 2013 m. sausio 24 d. Komisijai pateikė prašymą Nr. 02-07-12 išspręsti ginčą tarp UAB „GECO Kaunas“ ir UAB „Kauno energija“ dėl šilumos supirkimo kainos perskaičiavimo pagal perskaičiuotas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas ir nuostolių atlyginimo. Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje numatytą funkciją nagrinėti išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo, išnagrinėjo UAB „GECO Kaunas“ prašymą išspręsti ginčą ir 2013 m. kovo 15 d. priėmė nutarimą Nr. O3-90 (toliau – Nutarimas).
Prašymas: UAB „Kauno energija“ nesutiko su Komisijos sprendimu ir vadovaudamasis Energetikos įstatymo 34 straipsnio 16 dalimi, kurioje numatyta, kad „ginčo šalys per 30 dienų nuo vartotojų ir energetikos įmonių ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo, kuriuo ginčas išsprendžiamas iš esmės ar ginčo nagrinėjimas nutraukiamas, priėmimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės“, su 2013 m. balandžio 15 d. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą.
Motyvas: UAB „Kauno energija“ teigimu, įmonės veiksmai atitiko Šilumos ūkio įstatymo ir šilumos supirkimą iš nepriklausomų gamintojų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

58. Byla. UAB „Vilniaus energija“ v. Komisija. Tretieji asmenys - G.G.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2012 m. rugsėjo 25 d. raštas Nr. R2-2192
Prašymas: Panaikinti skundžiamą sprendimą ir juo nustatytus įpareigojimus kaip nepagrįstus bei sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostata „nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name.“ Neprieštarauja Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, 23 straipsniui ir 46 straipsnio 1 ir 3 dalims.
Motyvas: Pareiškėjas skunde teigia, kad Komisija nepakankamai, nenuosekliai, atsietai nuo teisinio reglamentavimo bei faktinių aplinkybių išanalizavo ir pritaikė minėtą Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostatą. Be to, pareiškėjo įsitikinimu, yra būtina stabdyti bylos nagrinėjimą ir teismui kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies nuostata ta apimti, kiek ja nėra įtvirtintas baigtinis „karšto vandens apskaitos sutvarkymo“ kriterijų, pagal kuriuos sprendžiama, ar tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą, sąrašas; nėra numatyta, kaip tiekėjų sąnaudos pateikiant visą daugiabučiame name suvartotą šilumos energiją (tame tarpe ir su nepaskirstytu karštu vandeniu) yra įvertinamos nustatant valstybės reguliuojamas kainas, kai dėl tiekėjo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą neįvykdymo nėra tiekėjų kaltės; nėra numatyta būdų, kaip tiekėjams kompensuojamos nepaskirstyto karšto vandens, kurio negalima tiesiogiai priskirti ir išdalinti vartotojams dėl priežasčių, objektyviai nepriklausančių nuo tiekėjų valios, paruošimo ir pateikimo sąnaudos, neprieštarauja Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, 23 straipsniui ir 46 straipsnio 1 ir 3 dalims.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas tenkino Pareiškėjo skundą ir panaikino skundžiamą Komisijos sprendimą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 18 d. sprendimas.
Motyvas: Trečiojo suinteresuotojo asmens teigimu, pirmosios instancijos teismas priėmė neteisingą, neobjektyvų sprendimą ir nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos analogiškose bylose.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė.

59. Byla. Druskininkų savivaldybė vs. Komisija. Tretieji asmenys – UAB „Litesko“ (filialas „Druskininkų šiluma).
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimai Nr. O3-70 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovbės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“, Nr. O3-67 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. O3-432 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo ,,Druskininkų šiluma“ 2012-2014 metų investicijų“ pakeitimo“ ir Nr. O3-68 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-173 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2010-2013 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos“ pakeitimo“. Pareiškėjas taip pat apskundė Komisijos 2013 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. O3-136 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, dėl kurio pradėta atskira administracinė byla. Teismas nutartimi prijungė šią bylą prie nagrinėjamos administracinės bylos.
Prašymas: panaikinti skundžiamus Komsijos nutarimus ir įpareigoti Komisiją iš naujo išnagrinėti Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-265 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ nustatytas šilumos kainų dedamąsias, įvertinant atliktų investicijų ir šilumos kainos įsigaliojimo įtaką šilumos kainų dedamosioms bei iš naujo nagrinėti klausimą dėl UAB ,,Litesko“ 2012 metų investicijų plano derinimo ir suderinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T1-159 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2012 metų investicijų plano derinimo“ suderintas investicijas. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą ištirti Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, teisėtumą tuo aspektu, jog metodika nenumato šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo dėl užsitęsusio kainų galiojimo (tai yra, kainoms galiojant ilgiau nei 12 mėnesių).
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, Komisija, priimdama sprendimą, kuriuo nustatė savivaldybių nustatytų šilumos kainų dedamųjų nustatymo pažeidimus ir neįvertindama investicijos „Druskininkų katilinės rezervinio kuro – mazuto pakeitimas skalūnų alyva“ įtakos kainų dedamosioms tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, sudarė sąlygas papildomų filialo pajamų gavimui, ir tokiu būdu pažeidė Šilumos ūkio įstatymo tikslus. Pareiškėjas taip pat įsitikinęs, jog Komisija nepagrįstai nusprendė, jog Druskininkų savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias, nesilaikė Metodikos 80.2.1.1 punkto.  
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 2 d. sprendimu Pareiškėjo skundo netenkino.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: pirmosios instancijos teismo sprendimas.
Motyvas: teismas, nagrinėdamas skundą netinkamai aiškino ir pritaikė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas dėl individualiam teisės aktui keliamų reikalavimų, netinkamai traktavo teisės aktų reikalavimus, iš dalies visiškai nepasisakė dėl Pareiškėjo nurodytų argumentų, jog skundžiami nutarimai iš esmės neteisėti, dėl prieštaravimų aukštesnės galios teisės aktams, todėl yra naikintini.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartimi Druskininkų savivaldybės apeliacinį skundą atmetė kaip nepagrįstą.

60. Byla. UAB „Vilniaus energija vs. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Objektas: Komisijos 2013 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. O3-135 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ ir 2013 m. gegužės 24 d. nutarimas Nr. O3-178 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. balandžio 19 d. nutarimo Nr. O3-135 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ nustatymo„ klaidos ištaisymo“.
Prašymas: Panaikinti skundžiamus Komisijos nutarimus ir įpareigoti Komisiją iš naujo įvertinti leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose ir nustatyti planuojamo realizuoti karšto vandens kiekį, nustatyti atitinkamai pakeistas karšto vandens dedamąsias; kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištiri Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 39 punkto atitikimą Šilumos ūkio įstatymui, Energetikos įstatymui, Civiliniam kodeksui ir kitiems teisės aktams; skirti byloje teismo ekspertizę.
Motyvas: Pareiškėja skunde teigia, kad Komisija, apskaičiuodama planuojamą realizuoti karšto vandens kiekį, nepagrįstai ir neteisėtai pritaikė 5 proc. dydžio leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, vietoje Pareiškėjo nurodyto faktinio šių netekčių dydžio, t. y. 19,2 proc.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 22 d. priėmė sprendimą administracinėje byloj, kuriuo atmetė Pareiškėjo skundą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: pirmosios instancijos teismo sprendimas.
Motyvas: teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino materialinės teisės normas bei nemotyvavo dalies savo išvadų.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas2014 m. gegužės 13 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą, o pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą atmetė.  

61. Byla. UAB „Litesko vs. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Objektas: Komisijos 2013 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. O3-116 ,,Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo ,,Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padaliniui“ ir 2013 m. gegužės 31 d. nutarimas Nr. O3-210 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. O3-116 ,,Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padaliniui“ papildymo“.
Prašymas: Panaikinti skundžiamus Komisijos nutarimus ir įpareigoti Komisiją iš naujo įvertinti leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose ir nustatyti planuojamo realizuoti karšto vandens kiekį, nustatyti atitinkamai pakeistas karšto vandens dedamąsias; kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištiri Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 39 punkto atitikimą Šilumos ūkio įstatymui, Energetikos įstatymui, Civiliniam kodeksui ir kitiems teisės aktams; skirti byloje teismo ekspertizę.
Motyvas: Pareiškėja skunde teigia, kad Komisija, apskaičiuodama planuojamą realizuoti karšto vandens kiekį, nepagrįstai ir neteisėtai pritaikė 5 proc. dydžio leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, vietoje Pareiškėjo nurodyto faktinio šių netekčių dydžio.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 9 d. sprendimu Pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: pirmosios instancijos teismo sprendimas.
Motyvas: teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino materialinės teisės normas bei nemotyvavo dalies savo išvadų.
Sprendimas: Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2014 m. birželio 4 d. nutartimi Pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė, o pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą

62. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. 521-oji daugiabučio namo Neužmirštuolių g. 6 savininkų bendrija.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas.
Objektas: Skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš atsakovo skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Vilniaus m. apylinkės teismo 2014.11.26 sprendimuIeškinys tenkintas iš dalies.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismo 2016-01-11 Vilniaus apylinkės teismo sprendimas ir papildomas sprendimas palikti nepakeisti.
 
63 Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. A. P., V.B.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas
Prašymas: priteisti iš atsakovo skolą už suvartotą šilumos energiją
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Vilniaus m. apylinkės teismo 2015.06.15 nutartimi tenkintas UAB „Vilniaus energija“ ieškinio atsisakymas, civilinė byla nutraukta.
 
64. Byla. AB „Panevėžio energija“ vs. L.V., R.V.
Instancija: Panevėžio m. apylinkės teismas.
Objektas: Skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš atsakovo skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Panevėžio m. apylinkės teismo 2014.10.28 sprendimu Ieškinys patenkintas iš dalies.
Instancija: Panevėžio apygardos teismas
Sprendimas: Panevėžio apygardos teismo 2015-08-06 nutartimi pirmos instancijos teismo 2015-04-16 sprendimas paliktas nepakeistas.
 
65. Byla. AB „Kauno energija“ vs. Š.S.
Instancija: Kauno m. apylinkės teismas
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas
Prašymas: priteisti iš atsakovo skolą už suvartotą šilumos energiją
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Kauno m. apylinkės teismo 2015.04.16 nutartimi patvirtinta šalių taikos sutartis.

66. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. D.S., A.S.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas.
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas
Prašymas: priteisti iš atsakovo skolą už suvartotą šilumos energiją
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Vilniaus m. apylinkės teismo 2015.03.23 sprendimu ieškinys patenkintas.

67. Byla. AB „Kauno energija“ vs. L.B., V.B., B.J., R.J.
Instancija: Kauno apylinkės teismas.
Objektas: Skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš atsakovo skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Nepašalinus ieškinio trūkumų 2015-03-18 priimta teismo nutartis ieškinį palikti nenagrinėtu.

68. Byla. L. Z., J. Z., R. S., L. S., G.L., V. G., V. P. vs. Valstybinė energetikos inspekcija.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimo panaikinimas ir įpareigojimas atlikti veiksmus.
Prašymas: panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimą ir įpareigot atlikti veiksmus.
Motyvas: atsakovė nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė nagrinėti ieškovės ieškinį, nes netinkamai nustatė tikrąjį ieškinio dalyką ir ieškinio pagrindą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismo 2014-06-17 sprendimu ieškinys tenkintas.
Instancija: Lietuvos apeliacinis teismas.
Sprendimas: Lietuvos apeliacinio teismo 2015-03-12 nutartimi Vilniaus apygardos sprendimas paliktas nepakeistas.

69. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. A.Č., V.P.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas.
Objektas: Įsiskolinimo už šilumos energiją, karštą vandenį priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš atsakovų įsiskolinimą už šilumos energiją ir karštą vandenį.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Vilniaus m. apylinkės teismo 2014.03.31 sprendimu ieškinys patenkintas.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismo 2015-03-06 nutartimi pirmos instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

70. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. Š.P.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teisme.
Objektas: Skolos už šilumos energiją, karštą vandenį ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš atsakovų skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Vilniaus m. apylinkės teismo 2013.11.25 sprendimu ieškinys tenkintas.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismo 2014-08-29 nutartimi pirmos instancijos sprendimas paliktas nepakeistas, apeliacinis skundas atmestas

71. Byla. 585-oji daugiabučių namų savininkų bendrija v. R.G.
Instancija: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas.
Objektas: Apmokėjimas už šilumos energiją.
Prašymas: Įpareigoti atsakovą apmokėti skolą, susidariusią už patiektą šilumos energiją, priteisti delspinigius, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
Sprendimas: Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2013.11.19 sprendimu ieškinys atmestas
Instancija: Vilniaus apygardos teismas
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismo 2014-09-30 nutartimi pirmos instancijos sprendimas paliktas nepakeistas, apeliacinis skundas atmestas.

72. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. A.Ž.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas
Prašymas: priteisti iš atsakovo skolą už suvartotą šilumos energiją
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Vilniaus m. apylinkės teismo 2014.12.22 sprendimu ieškinys atmestas visiškai.

73. Byla. J.M. vs. Valstybinė energetikos inspekcija.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimo panaikinimas ir įpareigojimas atlikti veiksmus.
Prašymas: panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimą ir įpareigot atlikti veiksmus.
Motyvas: atsakovė nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė nagrinėti ieškovės ieškinį, nes netinkamai nustatė tikrąjį ieškinio dalyką ir ieškinio pagrindą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartimi ieškovo skundas netenkintas.
Instancija: Lietuvos apeliacinis teismas.
Sprendimas: Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 6 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo sprendimas paliktas nepakeistas ir apeliacinis skundas atmestas

74. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. V.S.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas.
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovo skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Vilniaus m. apylinkės teismo 2014.09.09 sprendimu ieškinys visiškai tenkintas
Instancija: Vilniaus apygardos teismas
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismo 2015-02-17 nutartimi pirmos instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.
 
75. Byla. UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ vs. E. K.
Instancija: Telšių r. apylinkės teismas.
Objektas: Skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš atsakovo skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Telšių r. apylinkės teismo 2014.05.05 sprendimu ieškinys tenkintas
Instancija: Šiaulių apygardos teismas
Sprendimas: Šiaulių apygardos teismo 2014-10-28 nutartimi pirmos instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas

76. Byla. AB „Klaipėdos energija“ vs. E.B.
Instancija: Klaipėdos m. apylinkės teismas.
Objektas: Skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš atsakovų skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Klaipėdos m. apylinkės teismo 2014-05-12 sprendimu Ieškinys tenkintas iš dalies.
Instancija: Klaipėdos apygardos teismas
Sprendimas: Klaipėdos apygardos teismo 2014-12-04 sprendimu pirmos instancijos sprendimas paliktas nepakeistas

77. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. L.P.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas.
Objektas: Įsiskolinimo už šilumos energiją priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš atsakovų įsiskolinimą už šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Vilniaus m. apylinkės teismo 2014.06.03 nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo

78. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. AB „City Service“.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas.
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovo skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
Sprendimas: Vilniaus m. apylinkės teismo 2014.07.24 nutartimi patvirtinta taikos sutartis.

79. Byla. E.V. v AB „Kauno energija“.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Centralizuotos šilumos vartojimo santykių pripažinimas nutrauktais.
Prašymas: Pripažinti centralizuotos šilumos vartojimo santykių nutrauktais ir įpareigoti atsakovą atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą.
Motyvas: Ieškovas teigia, kad atsakovė formaliai reikalauja iš ieškovo mokėti už šildymą, nors butas šildomas nebuvo. Ieškovas teigia, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostata, numatanti, kad ieškovas išliko bendro naudojimo patalpų šilumos vartotoju, prieštarauja Statybos įstatymo ir Civilinio kodekso normoms.
Sprendimas: Ieškinys atmestas.
Instancija: Apeliacija.
Prašymas: Panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismo 2013.02.18 sprendimu ieškinys atmestas.
Instancija: Lietuvos apeliacinis teismas
Sprendimas: Lietuvos apeliacinio teismo 2014-03-27 nutartimi pirmos instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.
 
80. Byla. UAB „Vilniaus energija“ v. E.Ž.
Instancija: Vilniaus m. 3 apylinkės teismas.
Objektas: Skolos už šilumos energiją priteisimas vartotojui atsijungus nuo šildymo sistemos.
Prašymas: Ieškovas prašo priteisti įsiskolinimą už priskirtą šilumos energiją.
Motyvas: Gyventojams nepasirinkus šilumos paskirstymo metodo vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488), 29.2.4 punktą turi būti taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr.4 kartu su Šilumos paskirstymo metodu Nr.5. Atsakovė nuo šildymo sistemos atsijungė neteisėtai, todėl privalo apmokėti už jai priskirtą šilumos kiekį.
Sprendimas: Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2013.06.20 sprendimu ieškinys tenkintas
Instancija: Vilniaus apygardos teismas
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismo 2014-04-18 nutartimi pirmos instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

81. Byla: Elektrėnų savivaldybė v. Komisija. Tretieji suinteresuoti asmenys: AB „Lietuvos energijos gamyba", UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. O3-434 „Dėl „Lietuvos energijos gamyba", AB Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo“.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, Komisija skundžiamu nutarimu nepagrįstai konstatavo, kad šilumos gamybos kainos dedamosios nustatytos be pažeidimų, t. y. priimtas skundžiamas nutarimas yra nepagrįstas, nepakankamai motyvuotas, priimtas nesilaikant Šilumos ūkio įstatymo bei Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimų bei priimtas nesilaikant metodikos 49.5 punkte nustatytų terminų.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 28 d. sprendimu atmetė pareiškėjos Elektrėnų savivaldybės skundą kaip nepagrįstą.

82. Byla: UAB „Litesko“ vs. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. O3-303 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Palangos šiluma“.
Prašymas: Panaikinti skundžiamą Komisijos nutarimą ir įpareigoti Komisiją iš naujo įvertinti leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose ir nustatyti planuojamo realizuoti karšto vandens kiekį, nustatyti atitinkamai pakeistas karšto vandens dedamąsias; kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištiri Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 39 punkto atitikimą Šilumos ūkio įstatymui, Energetikos įstatymui, Civiliniam kodeksui ir kitiems teisės aktams; skirti byloje teismo ekspertizę.
Motyvas: Pareiškėja skunde teigia, kad Komisija, apskaičiuodama planuojamą realizuoti karšto vandens kiekį, nepagrįstai ir neteisėtai pritaikė 5 proc. dydžio leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, vietoje Pareiškėjo nurodyto faktinio šių netekčių dydžio.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimas.
Prašymas: panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą ir patenkinti skundo reikalavimus bei prašymus.
Motyvas: pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino teisės normas, reguliuojančias planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio skaičiavimus. Teismas nemotyvavo dalies savo išvadų dėl pareiškėjo Nutarimo neteisėtumą įrodančių argumentų, dėl to sprendimas yra nemotyvuotas. Teismas neatsižvelgė į pareiškėjo argumentus dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 39 punkto prieštaravimo aukštesnės galios teisės aktams bei atsisakė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su pareiškėjo prašymu ištirti paminėtos nuostatos teisėtumą. Teismas protokoline nutartimi nepagrįstai atsisakė byloje skirti ekspertizę, nors pareiškėjas nurodė aiškius ir išsamius argumentus dėl to, kad, vadovaujantis teismų praktika bylose, kuriose yra ginčijamos tam tikro nacionalinio reguliatoriaus nustatytos įvairios viešųjų paslaugų sektorių kainos (taigi ir nagrinėjamoje byloje), asmuo tokio reguliatoriaus sprendimus gali ginčyti tik įgaliotų specialistų išvados pagrindu.
Sprendimas: 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi apeliacinis skundas atmestas kaip nepagrįstas.

83. Byla: UAB „Litesko“ vs. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. O3-313 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Alytaus energija“.
Prašymas: Panaikinti skundžiamą Komisijos nutarimą ir įpareigoti Komisiją iš naujo įvertinti leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose ir nustatyti planuojamo realizuoti karšto vandens kiekį, nustatyti atitinkamai pakeistas karšto vandens dedamąsias; kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištiri Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 39 punkto atitikimą Šilumos ūkio įstatymui, Energetikos įstatymui, Civiliniam kodeksui ir kitiems teisės aktams; skirti byloje teismo ekspertizę.
Motyvas: Pareiškėja skunde teigia, kad Komisija, apskaičiuodama planuojamą realizuoti karšto vandens kiekį, nepagrįstai ir neteisėtai pritaikė 5 proc. dydžio leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, vietoje Pareiškėjo nurodyto faktinio šių netekčių dydžio.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimas
Prašymas: panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimą ir patenkinti skundo reikalavimus bei prašymus.
Motyvas: teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino materialinės teisės normas bei nemotyvavo dalies savo išvadų. Teismo išvada, kad Komisija galėjo nustatyti 5 proc. netekčių dydį, prieštarauja Komisijos patvirtintos metodikos 39 punkto nuostatoms. Teismas ignoravo ir visiškai nevertino pareiškėjo skunde išdėstytų argumentų dėl karšto vandens faktinių ir teorinių netekčių taikymo. Teigia, kad net jeigu teismas nuspręstų, jog pareiškėjui yra taikomos Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 39 punktas nustatant pareiškėjo netektis, karšto vandens netektys turi būti taikomos taikant 10 proc., o ne 5 proc. teorinę ribą. Atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas prašymą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl norminio akto tyrimo, neanalizavo ir visiškai nevertino pagrindinio pareiškėjo argumento dėl metodikos 39 punkte numatytos legislatyvinės omisijos.
Sprendimas: 2014 m. liepos 31 d. nutartimi apeliacinis skundas atmestas kaip nepagrįstas.

84. Byla: UAB „Litesko“ (filialas „Marijampolės šiluma“) v. Marijampolės savivaldybės taryba. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Kauno apygardos administracinis teismas.
Objektas: Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimas Nr. 1-267.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti skundžiamą sprendimą.
Motyvas: Pareiškėjas mano, kad savivaldybė, priimdama skundžiamą sprendimą, kuriais panaikino šilumos kainų diferencijavimą pagal šilumos punktų nuosavybę ir iš šilumos kainos išėmė investicijų amortizacijos sąnaudas bei nenurodė, kokiu būdu šilumos punktų investicijos turėtų atsipirkti Pareiškėjui, pažeidė Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, 17 straipsnio 8 dalies 6 punktą, Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą bei 23 straipsnyje įtvirtintą nuosavybės apsaugos ir neliečiamumo principą.
Sprendimas: Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 6 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

85. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Lietuvos metrologijos inspekcija. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012 m. gruodžio 10 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-3894(V12).
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012 m. lapkričio 1 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-3894(V12).
Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Lietuvos metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.
Sprendimas: Pirmosios instancijos teismas 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu Pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: pirmosios instancijos teismo sprendimas.
Prašymas: panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimą.
Motyvas: Vilniaus apygardos teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias karšto vandens tiekimą bei karšto vandens skaitiklių metrologinę priežiūrą, taip pat netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, neišlaikytas jurisprudencijos tęstinumas patikrinimo grafikų sudarymo dalyje.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu pareiškėjo apeliacinis skundas atmestas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

86. Byla. R.R., G.A. ir I.K. vs. UAB „Vilniaus energija“. Tretieji asmenys – Komisija, Daugiabučio namo savininkų bendrija (S.Daukanto g. 12A, Varniai, Telšių raj.)
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: šilumos tiekėjo atliekami veiksmai skirstant name suvartotą šilumos kiekį pagal Komisijos patvirtintus metodus Nr. 4 ir Nr. 5 bei Komisijos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimai Nr. R2-2979 ir Nr. R2-2980.
Prašymas: įpareigoti UAB „Telšių šilumos tinklai“ perskaičiuoti šilumos paskirstymą pagal bendrijos pasirinktą metodą Nr. 4, netaikant metodo Nr. 5, kartu panaikinant Komisijos sprendimus dėl šilumos paskirstymo name kaip neteisėtus ir nepagrįstus.
Motyvas: Ieškovės tvirtina, jog 2007 m. įvykusiame daugiabučio namo savininkų bendrijos susirinkime gyventojų balsų dauguma buvo pasirinktas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4. Ieškovių nuomone, tik šis bendrijos sprendimas dėl metodo Nr. 4 taikymo šilumos skirstymui yra teisėtas, galiojantis ir jo nepakeitė dalies namo bendraturčių 2012 m. nesilaikant CK nustatytos sprendimų priėmimo tvarkos priimtas sprendimas dėl Metodo Nr. 5 taikymo. Be to, Ieškovės tvirtina, kad Metodas Nr. 5 taikomas tik tuo atveju, kai bendrojo naudojimo patalpos yra šildomos centralizuotai, ir netaikomas, jei bendrojo naudojimo patalpos apskritai nėra šildomos.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu civilinės bylos dalį dėl Komisijos sprendimų panaikinimo nutraukė, o kitą ieškinio dalį atmetė.
Instancija: Lietuvos apeliacinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimas.
Prašymas: panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai ir įpareigoti atsakovą atlikti ieškovėms šilumos paskirstymo perskaičiavimą daugiabučiame name bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
Motyvas: teismas nepagrįstai nesivadovavo teismo ekspertizės išvadomis, kuriose ekspertas nurodė, kad pagal projektą bendro naudojimo patalpose yra numatytas centralizuotas šildymas, tačiau paaiškėjus aplinkybėms, kad šios bendro naudojimo patalpos nėra faktiškai šildomos, laikytina, kad ieškovės negavo jokio centralizuotos šilumos energijos kiekio. Teismas nepagrįstai sprendė, kad daugiabučio namo butų savininkai negalėjo pasirinkti Šilumos paskirstymo metodo Nr. 4 kaip vienintelio, nuspręsdamas, kad butų savininkų priimti 2007 ir 2012 m. sprendimai dėl šildymo būdo pasirinkimo yra neteisėti.
Sprendimas: Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. spalio 19 d. nutartimi apeliacinio skundo netenkino, o pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

87. Byla: D.S. vs. UAB „Vilniaus energija“. Tretieji asmenys: Komisija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, kiti namo gyventojai.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Šilumos paskirstymo teisėtumas.
Prašymas: Įpareigoti atsakovę atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą ir panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo skundas buvo išnagrinėtas ikiteismine tvarka. Motyvas: Ieškovė teigia, kad atsakovė turėjo žinoti apie daugiabučio namo pastogėje esančių patalpų pardavimą tretiesiems asmenims ir skirstydama mokėjimus už šildymą privalėjo įvertinti šių patalpų plotus nuo šių pirkimo-pardavimo sandorio įregistravimo VĮ Registrų centre, o ne nuo sužinojimo momento.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: panaikino iš dalies Komisijos 2012 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. R2-1846 ir 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. R2-2143; įpareigojo atsakovą atlikti šilumos suvartojimo paskirstymo daugiabučiame name perskaičiavimą nuo 2009 m. liepos 5 d. iki 2012 m. sausio mėnesio; kitą ieškinio dalį atmetė;
Instancija: Lietuvos apeliacinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 13 d. sprendimas.
Prašymas: apeliacinius skundus pateikė tiek ieškovė, tiek atsakovė, tiek Komisija teikdamos atskirus prašymus.
Motyvas: Komisija nurodė, kad teismas neatsižvelgė į privalomo ikiteisminio ginčų nagrinėjimo instituto, grindžiamo siekiu išspręsti tarp dviejų šalių (energetinių paslaugų teikėjų ir vartotojų) kilusį ginčą, turinį ir tikslingumą bei neįvertino aplinkybės, jog galiojantis teisinis reglamentavimas nesuteikia kompetencijos teismui peržiūrėti (ir atitinkamai panaikinti) Komisijos priimtus sprendimus. Tokiu būdu skundžiamas Vilniaus apygardos teismo sprendimas pažeidžia Energetikos įstatymo 34 straipsnio nuostatas.
Sprendimas: Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą ir įpareigojo atsakovą UAB „Vilniaus energija“ atlikti ieškovei tenkančių mokėjimų už suvartotą šilumos energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti perskaičiavimą už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 5 d. iki 2012 m. sausio mėnesio. Teismas taip pat panaikino teismo sprendimo dalį, kuria nuspręsta iš dalies panaikinti Komisijos sprendimus, ir šioje dalyje priėmė naują teismo sprendimą – nutarta ieškinį šioje dalyje atmesti.
Instancija: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Objektas: Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartis.
Prašymas: atsakovė prašė panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį visiškai, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 13 d. sprendimą toje dalyje, kurioje ieškinys patenkintas, ir ieškovės ieškinį atmesti.
Motyvas: ieškinys patenkintas nenustačius civilinės atsakomybės sąlygų ir tinkamų atsakovų, kuriais turėjo būti namo bendraturčiai. Ieškovę ir kasatorių sieja sutartiniai energijos pirkimo–pardavimo santykiai ir iš jų kylančių sutartinių įsipareigojimų nevykdymas, todėl teismai ginčo santykius tarp šalių turėjo kvalifikuoti kaip sutartinius energijos pirkimo–pardavimo, o ne deliktinius santykius. Tiekiamos šilumos energijos perskaičiavimas tik vienai ieškovei, o ne viso daugiabučio namo bendraturčiams yra nepagrįstas, prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms.
Sprendimas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 29 d. nutartį paliko nepakeistą.

88. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Lietuvos metrologijos inspekcija. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas:  Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. sausio 14 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-3923(V12).
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. sausio 14 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-3923(V12).
Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Lietuvos metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.
Sprendimas: pirmosios instancijos teismas 2013 m. liepos 22 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.  
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo2013 m. liepos 22 d. sprendimas.
Prašymas: panaikinti pirmosios instancijos teismo 2013 m. liepos 22 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Motyvas: patikrinimo metu pareiškėjas nebuvo karšto vandens daugiabučiam namui tiekėjas. Vartotojai buvo pasirinkę 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, todėl už tinkamų apskaitos priteistų įsigijimą, sumontavimą, metrologinę patikrą ir panašiai atsakingi patys gyventojai. Teismas šių pareiškėjo argumentų neaptarė, nepaaiškino, kodėl juos atmeta ir nesivadovauja.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartimi UAV „Vilniaus energija“ apeliacinis skundas atmestas.

89. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Lietuvos metrologijos inspekcija. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija
: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas:  Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. sausio 29 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-126(V13).
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. sausio 29 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-126(V13).
Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Lietuvos metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.
Sprendimas:
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 17 d. sprendimu UAB „Vilniaus energija“ skundą atmetė.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo2013 m. birželio 17 d. sprendimas.
Prašymas: panaikinti pirmosios instancijos teismo 2013 m. birželio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.
Motyvas: Pareiškėjas iš esmės remiasi savo skunde pirmosios instancijos teismui išdėstytais argumentais. Inspekcija negali reikalauti (ir tuo labiau bausti už neva teisės pažeidimą), kad daugiabučiame name patikrinimo dienai jau būtų įrengti karšto vandens tiekėjai nuosavybės teise priklausantys karšto vandens skaitikliai, nes tikslus terminas per kurį karšto vandens tiekėjas turi įvykdyti pareigą įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus vieno ar kito konkretaus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose nėra apibrėžtas (jei nėra pasibaigęs vietos savivaldybės pagal Komisijos patvirtintą metodiką patvirtinto veiklos plano terminas). Teismų praktika dėl pareiškėjui nepriklausančių (vartotojų nuosavybėje esančių) karšto vandens skaitiklių sąrašų ir patikros grafikų sudarymo leidžia vienareikšmiškai teigti, kad pareiškėjas negali sudaryti svetimų, jam nepriklausančių karšto vandens skaitiklių patikros grafikų ir sąrašų yra prieštaraujantis teisės aktams.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartimi UAV „Vilniaus energija“ apeliacinis skundas atmestas.

90. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Lietuvos metrologijos inspekcija. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas:  Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. balandžio 11 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-1045(V13).
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. balandžio 11 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-1045(V13).
Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Lietuvos metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 8 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundą tenkino iš dalies. Panaikino Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyriaus 2013 m. balandžio 11 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto Nr. PA-1045(V13) dalį, kuria pareiškėjui nurodyta parengti atsiskaitymams su vartotojais už sunaudoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti jį vadovo parašu bei sudaryti karšto vandens skaitiklių patikros grafikus.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo2013 m. spalio 8 d. sprendimas.
Prašymas: UAB ,,Vilniaus energija“ prašoVilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 8 d. sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjo prašymas panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyriaus 2013 m. balandžio 11 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi Nr. PA-1045(V13) dalį atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia patikra bei priimti naują sprendimą – visiškai tenkinti pareiškėjo skundą. Teismui atmetus pareiškėjo apeliacinį skundą, išaiškinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 8 d. sprendimo dalies, kuria atmestas pareiškėjo prašymas panaikinti Inspekcijos akto dalį atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia patikra, vykdymo tvarką.
Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius apeliaciniu skundu (II t., b. l. 29–32) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 8 d. sprendimo dalį, kuria panaikinta Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyriaus 2013 m. balandžio 11 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto Nr. PA-1045(V13) dalis, kuria pareiškėjui nurodyta parengti atsiskaitymams su vartotojais už sunaudoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti jį vadovo parašu bei sudaryti karšto vandens skaitiklių patikros grafikus, ir šią Inspekcijos Vilniaus skyriaus akto dalį palikti galioti.
Motyvas: Pareiškėjas apeliacinį skundą iš esmės grindžia analogiškais argumentais, suformuluotais skunde pirmosios instancijos teismui. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad reikalavimas sudaryti bendrą matavimo priemonių sąrašą nėra savitikslis ar vien formalus reikalavimas. Atsiskaitymams naudojamų matavimo priemonių sąrašas, į kurį turi būti įtrauktos ir Inspekcijos patikrintame name naudojamos matavimo priemonės, atsakovui reikalingas teisinei metrologinei priežiūrai vykdyti, nes būtent iš šio sąrašo matyti, kokiuose daugiabučiuose namuose ar atskiruose gyventojų butuose vyksta atsiskaitymai su gyventojais naudojant teisinei metrologijai paskirtų matavimo priemonių rodmenis, kurių metrologinės patikros periodiškumą ir pavesta kontroliuoti Inspekcijai.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartimi UAB ,,Vilniaus energija“ apeliacinį skundą atmetė, atsakovo Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus apeliacinį skundą tenkino.

91. Byla: 107-oji DNSB, J. Milašius, V. Pranienė vs. Komisija, AB „Kauno energija“.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Dėl Komisijos sprendime išdėstytų įpareigojimų pripažinimo nepagrįstais ir mokėjimų už šilumos energiją perskaičiavimo.
Prašymas: Pareiškėjas prašo pripažinti nepagrįstu ir panaikinti Komisijos sprendimą dėl AB „Kauno energija“ naudojamo buto ploto skaičiuojant mokėjimus už suvartotą šilumos energiją bei Ieškovės buto atjungimo nuo centralizuoto šildymo tiekimo sistemos.

92. Byla: AB „Kauno energija“ vs. Komisija ir Valstybinė energetikos inspekcija.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Dėl Komisijos ir Inspekcijos atsisakymo priimti nagrinėti Pareiškėjos prašymą išspręsti ginčą.
Prašymas: Pareiškėjas prašo pripažinti nepagrįstais Komisijos ir Inspekcijos sprendimus, kuriais buvo atsisakyta nagrinėti AB „Kauno energija“ prašymą išnagrinėti ginčą, kilusį tarp bendrovės ir vartotojų dėl apmokėjimo už tiekiamą šilumą pastate ir įpareigoti Atsakovus išnagrinėti ginčą ikiteismine tvarka.

93. Byla. A.J. vs. AB „Kauno energija“, Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: nepagrįstas karšto vandens suvartojimo normatyvo taikymas, prašymas panaikinti Komisijos sprendimą ir įpareigoti Komisiją ir šilumos tiekėją atlikti veiksmus.
Prašymas: panaikinti Komisijos procedūrinį sprendimą, įpareigoti AB „Kauno energija“ atlikti mokesčių perskaičiavimus, priteisti neturtinę žalą.
Motyvas: ieškovo nuomone AB „Kauno energija“ nepagrįstai taikė vandens suvartojimo normatyvą.
Ieškovas skundą atsiiėmė.

94. Byla. R. M. v. Komisija.
Instancija: Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Objektas: Komisijos 2015 m. gruodžio 7 d. administracinių teisės pažeidimų protokolas Nr. K1-01.
Sprendimas: Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 25 d. nutartimi R. M. iš dalies pripažino kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso 997 straipsnio 1 dalyje.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 25 d. nutarimas.
Prašymas: R. M. Vilniaus apygardos teismo prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimo dalį, kuria Atsakovas pripažintas kaltu padaręs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 997 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį teisė pažeidimą.
Motyvas: Vilniaus miesto apylinkės teismas netinkamai vertino bylai reikšmingas aplinkybes, todėl minėtas teismo nutarimas laikytinasnepagrįstu, neteisėtu ir naikintinu.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 3 d. nutarimu panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 25 d. nutarimą. Vilniaus apygardos teismas nurodė, kad R. M. veikoje nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 25 d. nutarimas naikintinas.
Instancija: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Objektas: Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 3 d. nutarimas.
Prašymas: Komisija Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašo atnaujinti procesą byloje ir panaikinti 2016 m. birželio 3 d. Vilniaus apygardos teismo nutarimą.
Motyvas: Komisija nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo priimtame nutarime padaryti esminiai materialiosios teisės pažeidimai, todėl minėtas nutarimas yra priimtas neteisėtai bei yra pagrindai atnaujinti bylos nagrinėjimą.
Sprendimas: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi atmetė Komisijos prašymą ir bylos nagrinėjimo proceso neatnaujino. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vertinimu, nėra teisinio pagrindo atnaujinti bylos nagrinėjimą.

95. Byla. Komisija v. L. S.
Instancija: Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Objektas: Komisijos 2015 m. gruodžio 16 d. administracinių teisės pažeidimų protokolas Nr. K1-2.
Sprendimas: Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 5 d. nutarimu nutraukė administracinę bylą L. S. atžvilgiu, nenustačius jo veiksmuose administracinio teisės pažeidimo, numatyto Administracinių teisės pažeidimų kodekso 997 straipsnio 1 dalyje.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. nutarimas.
Prašymas: Komisija Vilniaus apygardos teismo prašėpanaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. nutarimą ir priimti naują nutarimą – skirti L. S. administracinę nuobaudą už Administracinių teisės pažeidimų kodekso 997 straipsnio 1 dalyje nustatyto pažeidimo padarymą.
Motyvas: Komisija nurodė, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas vadovavosi netinkamomis teisės aktų nuostatomis, painiojo bylos faktines aplinkybes, nevertino Komisijos pateiktų argumentų, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutarimą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 13 d. nutartimi nutarė palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 5 d. nutarimą nepakeistą ir Komisijos apeliacinio skundo netenkinti.