Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2016-12-29

Atsinaujinantys ištekliai


1. Byla. UAB „Baltijos vėjas“ vs. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2012 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. O3-322 „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurie jungiami prie perdavimo tinklo, sąlygų aprašo patvirtinimo“, Komisijos 2012 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. O3-361 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. O3-322 „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurie jungiami prie perdavimo tinklo, sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Prašymas: panaikinti Komisijos 2012 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. O3-322  ir 2012 m. lapkričio 9 d. nutarimą Nr. O3-361.
Motyvas: pareiškėjas teigia, kad negalėjo dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurie jungiami prie perdavimo tinklo, nes nuo paskelbimo apie aukcioną iki Komisijos aukciono dalyvių registracijos pradžios buvo nustatytas mažesnis terminas, nei įtvirtinta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 28 punkte, nors Komisija 2012 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. O3-361 pakoregavo terminus, tačiau ir vėl pažeidė  Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 28 punktą, nes, anot pareiškėjo, turėjo būti tvirtinamas naujas Aukciono sąlygų aprašas ir skaičiuojami nauji terminai.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas skundą atmetė kaip nepagrįstą, konstatavęs, kad pareiškėjos skunde nurodyti formalūs Komisijos pažeidimai dėl Komisijos 2012 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. O3-322, neturi esminės įtakos Aukciono sąlygų aprašo teisėtumui ir pagrįstumui, nes pačios Komisijos 2012 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. O3-361 buvo pašalinti ištaisius 3 dienų termino neatitikimą, todėl negali būti pagrindas panaikinti skundžiamus nutarimus.

2. Byla. UAB „Baltijos vėjas“ vs. Komisija.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto 2012 m. gruodžio 10 d. viešojo posėdžio protokolo Nr. A4-3 2.11, 2.12 ir 2.13 punktai.
Prašymas: panaikinti Komisijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto 2012 m. gruodžio 10 d. viešojo posėdžio protokolo Nr. A4-3 2.11, 2.12 ir 2.13 punktus kaip neteisėtus.
Motyvas: pareiškėjas teigia, kad Komitetas, motyvuodamas tuo, jog pareiškėjas nepateikė visų kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose nustatytų dokumentų, nepagrįstai pašalino pareiškėją iš aukciono dalyvių sąrašo. Pareiškėjo teigimu, pareiškėjo atžvilgiu taikytina nuostatų 35 punkte nurodyta išimtis dėl teisės neteikti dalies dokumentų.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 27 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

3. Byla: UAB „Vitlita diagnostika“ v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministerijos 2013 m. kovo 26 d. išduoto leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Prašymas: Panaikinti Energetikos ministerijos išduoto gamybos leidimo dalį, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti Energetikos ministeriją gamybos leidime nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Motyvai: Pareiškėjos teigimu, Energetikos ministerija, išduodama leidimą gaminti ginčijamoje dalyje, pagal kurią energijos supirkimo tarifas buvo fiksuojamas gamybos leidimo išdavimo dieną, neteisėtai jau susiklosčiusiems administraciniams teisiniams santykiams pritaikė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatas ir tuo pažeidė konstitucinius lex retro non agit, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, saugumo bei sąžiningumo principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Pareiškėjos UAB „Vitlita diagnostika" skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiais administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėja prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Pareiškėjos UAB „Vitlita diagnostika" skundą patenkinti.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. gruodžio 23 d. nutartimi Pareiškėjos UAB „Vitlita diagnostika" apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimą paliko nepakeistą.

4. Byla: A. M., R. M., UAB „Arūmunalda“. v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministerijos 2013 m. gegužės 23 d. išduotų leidimų gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, kuriose nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Prašymas: Panaikinti Energetikos ministerijos išduotų gamybos leidimų dalis, kuriose nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti Energetikos ministeriją gamybos leidimuose nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimui fiksuoti tarifai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš Lietuvos valstybės žalą.
Motyvai: Pareiškėjų teigimu, Energetikos ministerija, išduodama leidimus gaminti ginčijamose dalyse, pagal kurią energijos supirkimo tarifas buvo fiksuojamas gamybos leidimo išdavimo dieną, neteisėtai jau susiklosčiusiems administraciniams teisiniams santykiams pritaikė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 12-560) nuostatas ir tuo pažeidė konstitucinius lex retro non agit, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, saugumo bei sąžiningumo principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 6 d. sprendimu Pareiškėjos R. M. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

5. Byla: A. T. v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministerijos 2013 m. gegužės 28 d. išduoto leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Prašymas: Panaikinti Energetikos ministerijos išduoto gamybos leidimo dalį, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti Energetikos ministeriją gamybos leidime nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimui fiksuoti tarifai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš Lietuvos valstybės žalą.
Motyvai: Pareiškėjo teigimu, Energetikos ministerija, išduodama leidimą gaminti ginčijamoje dalyje, pagal kurią energijos supirkimo tarifas buvo fiksuojamas gamybos leidimo išdavimo dieną, neteisėtai jau susiklosčiusiems administraciniams teisiniams santykiams pritaikė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 12-560) nuostatas ir tuo pažeidė konstitucinius lex retro non agit, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, saugumo bei sąžiningumo principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 6 d. sprendimu Pareiškėjo A. T. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6. Byla: G. N. v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministerijos 2013 m. birželio 11 d. išduoto leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Prašymas: Panaikinti Energetikos ministerijos išduoto gamybos leidimo dalį, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti Energetikos ministeriją gamybos leidime nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimui fiksuoti tarifai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš Lietuvos valstybės žalą.
Motyvai: Pareiškėjos teigimu, Energetikos ministerija, išduodama leidimą gaminti ginčijamoje dalyje, pagal kurią energijos supirkimo tarifas buvo fiksuojamas gamybos leidimo išdavimo dieną, neteisėtai jau susiklosčiusiems administraciniams teisiniams santykiams pritaikė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 12-560) nuostatas ir tuo pažeidė konstitucinius lex retro non agit, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, saugumo bei sąžiningumo principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 10 d. sprendimu Pareiškėjos G. N. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7. Byla: J. B. v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministerijos 2013 m. birželio 18 d. išduoto leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Prašymas: Panaikinti Energetikos ministerijos išduoto gamybos leidimo dalį, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti Energetikos ministeriją gamybos leidime nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimui fiksuoti tarifai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš Lietuvos valstybės žalą.
Motyvai: Pareiškėjos teigimu, Energetikos ministerija, išduodama leidimą gaminti ginčijamoje dalyje, pagal kurią energijos supirkimo tarifas buvo fiksuojamas gamybos leidimo išdavimo dieną, neteisėtai jau susiklosčiusiems administraciniams teisiniams santykiams pritaikė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 12-560) nuostatas ir tuo pažeidė konstitucinius lex retro non agit, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, saugumo bei sąžiningumo principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 10 d. sprendimu Pareiškėjos J. B. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

8. Byla: T. K. v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministerijos 2013 m. birželio 18 d. išduoto leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Prašymas: Panaikinti Energetikos ministerijos išduoto gamybos leidimo dalį, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti Energetikos ministeriją gamybos leidime nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimui fiksuoti tarifai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš Lietuvos valstybės žalą.
Motyvai: Pareiškėjo teigimu, Energetikos ministerija, išduodama leidimą gaminti ginčijamoje dalyje, pagal kurią energijos supirkimo tarifas buvo fiksuojamas gamybos leidimo išdavimo dieną, neteisėtai jau susiklosčiusiems administraciniams teisiniams santykiams pritaikė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 12-560) nuostatas ir tuo pažeidė konstitucinius lex retro non agit, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, saugumo bei sąžiningumo principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 10 d. sprendimu Pareiškėjo T. K. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

9. Byla: UAB „Švenčionių solar“ v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministerijos 2013 m. birželio 10 d. išduoto leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Prašymas: Panaikinti Energetikos ministerijos išduoto gamybos leidimo dalį, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti Energetikos ministeriją gamybos leidime nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimui fiksuoti tarifai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš Lietuvos valstybės žalą.
Motyvai: Pareiškėjos teigimu, Energetikos ministerija, išduodama leidimą gaminti ginčijamoje dalyje, pagal kurią energijos supirkimo tarifas buvo fiksuojamas gamybos leidimo išdavimo dieną, neteisėtai jau susiklosčiusiems administraciniams teisiniams santykiams pritaikė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 12-560nuostatas ir tuo pažeidė konstitucinius lex retro non agit, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, saugumo bei sąžiningumo principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 3 d. sprendimu Pareiškėjos UAB „Švenčionių solar“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

10. Byla: E. B. v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministerijos 2013 m. birželio 18 d. išduoto leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Prašymas: Panaikinti Energetikos ministerijos išduoto gamybos leidimo dalį, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti Energetikos ministeriją gamybos leidime nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimui fiksuoti tarifai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš Lietuvos valstybės žalą.
Motyvai: Pareiškėjo teigimu, Energetikos ministerija, išduodama leidimą gaminti ginčijamoje dalyje, pagal kurią energijos supirkimo tarifas buvo fiksuojamas gamybos leidimo išdavimo dieną, neteisėtai jau susiklosčiusiems administraciniams teisiniams santykiams pritaikė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 12-560) nuostatas ir tuo pažeidė konstitucinius lex retro non agit, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, saugumo bei sąžiningumo principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 12 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11. Byla: UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.  
Objektas: Komisijos 2013 m. gegužės 25 d. nutarimai Nr. O3-179 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, procedūrų nutraukimo“ ir Nr. O3-180 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, organizavimo, organizavimo sustabdymo“ (toliau - Nutarimai).  
Prašymas: Panaikinti Komisijos 2013 m. gegužės 25 d. nutarimus Nr. O3-179 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, procedūrų nutraukimo“ ir Nr. O3-180 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, organizavimo, organizavimo sustabdymo“ bei įpareigoti Komisiją patvirtinti Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, sąlygų aprašą.  
Motyvai: Pareiškėjo nuomone, Komisija priimdama Nutarimus dėl biomasės aukcionų procedūrų nutraukimo ir biomasės aukcionų sustabdymo, pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje numatytus įstatymų viršenybės, objektyvumo ir proporcingumo principus.  
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiais administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 31 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 31 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą byloje – tenkinti Pareiškėjo skundo reikalavimus.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio23 d. nutartimi Pareiškėjos UAB „Kauno termofikacijos elektrinė" apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 31 d. sprendimą paliko nepakeistą.

12. Byla: A. Š. v. Lietuvos valstybė, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos 2013 m. spalio 1 d. sprendimas (toliau – Sprendimas).
Prašymas: Panaikinti Sprendimą toje dalyje, kurioje buvo atmestas Pareiškėjo prašymas kompensuoti dalį patirtų išlaidų; priteisti Pareiškėjui iš Lietuos Respublikos patirtą žalą (išlaidų, tiesioginių nuostolių) bei 5 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; priteisti iš Lietuvos Respublikos ir Kompensavimo komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.
Motyvai: Pareiškėjo teigimu, Sprendimas toje dalyje, kurioje atmestas Pareiškėjo prašymas kompensuoti dalį patirtų išlaidų yra nemotyvuotas, tuo pažeidžiant Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 594, 21 punktą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir teismų praktikoje suformuluotus reikalavimus. Pareiškėjo nuomone, Lietuvos Respublikos Seimas, 2013 m. sausio 17 d. priėmęs Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą, kuriuo buvo pakeista fiksuotų tarifų taikymo tvarka, pažeidė lex retro non agit principą. Taip pat šiomis pataisomis buvo pažeistos ir Pareiškėjo įgytos teisės bei teisėti interesai, paneigtas teisinio tikrumo, stabilumo, saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir konstitucinis teisinės valstybės principas. Pareiškėjo teigimu, dėl neteisėtų Seimo veiksmų Pareiškėjas patyrė žalą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 27 d. protokoline nutartimi pašalino Komisiją iš bylos.

13. Byla: UAB „Saulės jėgainė“ v. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau - Įstatymas) 20 straipsnio 6 dalies pakeitimų, įsigaliojusių 2013 m. vasario 1 d., prieštaravimas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 69 straipsnio 1 daliai ir teisinės valstybės principui.
Prašymas: Kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 6 dalies pakeitimai, įsigalioję 2013 m. vasario 1 d., neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 69 straipsnio 1 daliai ir teisinės valstybės principui; priteisti iš Lietuvos Respublikos valstybės žalos atlyginimą.
Motyvai: Pareiškėjo nuomone, Lietuvos Respublikos valstybė, veikdama per savo įgaliotą instituciją – Seimą, priėmusį Įstatymo nuostatas, galimai prieštaraujančias Konstitucijai, pažeidė teisėtų lūkesčių apsaugos principą bei tokiais neteisėtais veiksmais padarė žalą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 27 d. sprendimu Pareiškėjo UAB „Saulės jėgainė" skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiais administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimas.
Prašymas: kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo šioje byloje priėmimo; kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Įstatymo (2013 m. sausio 17 d. redakcija Nr. XII-169) 20 straipsnio 6 dalies nuostata neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 69 straipsnio 1 daliai ir teisinės valstybės principui; panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo Pareiškėjo skundas būtų patenkintas, priteisiant žalos atlyginimą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. liepos 31 d. nutartimi Pareiškėjos UAB „Saulės jėgainė" apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą paliko nepakeistą.

14. Byla: S. P. v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministerijos 2013 m. gegužės 28 d. išduoto leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Prašymas: Panaikinti Energetikos ministerijos išduoto gamybos leidimo dalį, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti Energetikos ministeriją gamybos leidime nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimui fiksuoti tarifai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš Lietuvos valstybės žalą.
Motyvai: Pareiškėjos teigimu, Energetikos ministerija, išduodama leidimą gaminti ginčijamoje dalyje, pagal kurią energijos supirkimo tarifas buvo fiksuojamas gamybos leidimo išdavimo dieną, neteisėtai jau susiklosčiusiems administraciniams teisiniams santykiams pritaikė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (toliau – Pakeitimo įstatymas) nuostatas ir tuo pažeidė konstitucinius lex retro non agit, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, saugumo bei sąžiningumo principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 6 d. sprendimu Pareiškėjos S. P. skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiais administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 6 d. sprendimas.
Prašymas: Kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Pakeitimo įstatymo 6 straipsnis tiek, kiek jis įtvirtino naują fiksuotu elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifų dydžių nustatymo principą, atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją; panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Pareiškėjos skundą tenkinti; priteisti iš Lietuvos valstybės žalos atlyginimą Pareiškėjos naudai; priteisti iš Lietuvos valstybės Pareiškėjos naudai visas bylinėjimosi išlaidas.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartimi Pareiškėjos S. P. apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 6 d. sprendimą paliko nepakeistą.

15. Byla: UAB „ITP E2“ v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministerijos 2013 m. birželio 28 d. išduoto leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, kuria nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Prašymas: Panaikinti Energetikos ministerijos išduoto gamybos leidimo dalį, kuria nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti Energetikos ministeriją gamybos leidime nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos fiksuoti tarifai ir fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumą išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš Lietuvos valstybės žalą.
Motyvai: Pareiškėjos teigimu, Energetikos ministerija, išduodama leidimus gaminti ginčijamose dalyse, pagal kurią energijos supirkimo tarifas buvo fiksuojamas gamybos leidimo išdavimo dieną, neteisėtai jau susiklosčiusiems administraciniams teisiniams santykiams pritaikė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatas ir tuo pažeidė konstitucinius lex retro non agit, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, saugumo bei sąžiningumo principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Pareiškėjos UAB „ITP E2" skundą atmetė kaip nepagrįstą.

16. Byla: UAB „Būgnelis“ v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.  
Objektas: Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 17R-1592 dalis, kuria pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 29 d. prašymas dėl išlaidų, susijusių su elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo buvo atmestas.  
Prašymas: (1) panaikinti Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 17R-1592 dalį, kuria pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 29 d. prašymas dėl išlaidų, susijusių su elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo buvo atmestas; (2) Įpareigoti Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisiją sprendimo dalyje, kurioje pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 29 d. prašymas dėl išlaidų kompensavimo buvo atmestas, priimti naują sprendimą – pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 29 d. prašymo dalį dėl išlaidų, susijusių su elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tenkinti ir kompensuoti pareiškėjui (neskelbiama) dydžio išlaidų, susijusių su prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus parengimu, (neskelbiama) pareiškėjo įmonės registravimo išlaidų ir (neskelbiama) išlaidų, susijusių su pareiškėjo įmonės vadovo ir vyr. finansininko darbo užmokesčiu.  
Motyvai: pareiškėjo teigimu, Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos sprendimas atmesti pareiškėjo prašymą dalyje dėl (neskelbiama) leidimų plėtrai gavimo, (neskelbiama) įmonės registracijos išlaidų, (neskelbiama) darbo užmokesčio išlaidų yra neteisėtas, nes neatitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo normų, todėl yra naikintinas. Taip pat pareiškėjas atsakovais nurodo institucijas, kurių atstovai sudaro Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos sudėtį.   
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo reikalavimą dėl atsakovų byloje pakeitimo patenkino ir vieninteliu atsakovu į bylą įtraukė Lietuvos valstybę.

17. Byla: UAB „Elbentas“ v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.  
Objektas: Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 17R-1595 dalis, kuria pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 29 d. prašymas dėl išlaidų, susijusių su elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo buvo atmestas.  
Prašymas: (1) panaikinti Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 17R-1595 dalį, kuria Pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 29 d. prašymas dėl išlaidų, susijusių su elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo buvo atmestas; (2) Įpareigoti Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisiją sprendimo dalyje, kurioje pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 29 d. prašymas dėl išlaidų kompensavimo buvo atmestas, priimti naują sprendimą – pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 29 d. prašymo dalį dėl išlaidų, susijusių su elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tenkinti ir kompensuoti pareiškėjui (neskelbiama) dydžio išlaidų, susijusių su prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus parengimu, (neskelbiama) pareiškėjo įmonės registravimo išlaidų ir (neskelbiama) išlaidų, susijusių su pareiškėjo įmonės vadovo ir vyr. finansininko darbo užmokesčiu.  
Motyvai: pareiškėjo teigimu, Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos sprendimas atmesti pareiškėjo prašymą dalyje dėl (neskelbiama) leidimų plėtrai gavimo, (neskelbiama) įmonės registracijos išlaidų, (neskelbiama)  darbo užmokesčio išlaidų yra neteisėtas, neatitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo normų, todėl yra naikintinas. Taip pat pareiškėjas atsakovais nurodo institucijas, kurių atstovai sudaro Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos sudėtį.   
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo reikalavimą dėl atsakovų byloje pakeitimo patenkino ir vieninteliu atsakovu į bylą įtraukė Lietuvos valstybę.

18. Byla: UAB „Buveinis“ v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.  
Objektas: Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 17R-1596 dalis, kuria pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 29 d. prašymas dėl išlaidų, susijusių su elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo buvo atmestas.  
Prašymas: (1) panaikinti Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 17R-1596 dalį, kuria pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 29 d. prašymas dėl išlaidų, susijusių su elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo buvo atmestas; (2) Įpareigoti Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisiją sprendimo dalyje, kurioje pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 29 d. prašymas dėl išlaidų kompensavimo buvo atmestas, priimti naują sprendimą – pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 29 d. prašymo dalį dėl išlaidų, susijusių su elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tenkinti ir kompensuoti pareiškėjui (neskelbiama) dydžio išlaidų, susijusių su prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus parengimu, (neskelbiama) pareiškėjo įmonės registravimo išlaidų ir (neskelbiama) išlaidų, susijusių su pareiškėjo įmonės vadovo ir vyr. finansininko darbo užmokesčiu.  
Motyvai: pareiškėjo teigimu, Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos sprendimas atmesti pareiškėjo prašymą dalyje dėl (neskelbiama) leidimų plėtrai gavimo, (neskelbiama)  įmonės registracijos išlaidų, (neskelbiama) darbo užmokesčio išlaidų yra neteisėtas, neatitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo normų, todėl yra naikintinas. Taip pat pareiškėjas atsakovais nurodo institucijas, kurių atstovai sudaro Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijos sudėtį.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo reikalavimą dėl atsakovų byloje pakeitimo patenkino ir vieninteliu atsakovu į bylą įtraukė Lietuvos valstybę.

19. Byla: UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministerijos 2013 m. birželio 20 d. ir 25 d. išduotų leidimų gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, kuriose nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Prašymas: Panaikinti Energetikos ministerijos išduotų gamybos leidimų dalis, kuriose nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti Energetikos ministeriją gamybos leidimuose nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimui fiksuoti tarifai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; priteisti iš Lietuvos valstybės žalą.
Motyvai: Pareiškėjos teigimu, Energetikos ministerija, išduodama leidimus gaminti ginčijamose dalylyse, pagal kurias energijos supirkimo tarifas buvo fiksuojamas gamybos leidimo išdavimo dieną, neteisėtai jau susiklosčiusiems administraciniams teisiniams santykiams pritaikė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 12-560) nuostatas ir tuo pažeidė konstitucinius lex retro non agit, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, saugumo bei sąžiningumo principu.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 12 d. sprendimu Pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto fondas" skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiais administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 12 d. sprendimas.
Prašymas: kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo šioje byloje priėmimo; kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Įstatymo (2013 m. sausio 17 d. redakcija Nr. XII-169) 20 straipsnio 6 dalies nuostata neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 69 straipsnio 1 daliai ir teisinės valstybės principui; panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo Pareiškėjo skundas būtų patenkintas, priteisiant žalos atlyginimą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi Pareiškėjos UAB „Nekilnojamojo turto fondas" apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 12 d. sprendimą paliko nepakeistą.

20. Byla: UAB „SOLTEC Europe Industries“ v. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 6 dalies pakeitimų, įsigaliojusių 2013 m. vasario 1 d., prieštaravimas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 69 straipsnio 1 daliai ir teisinės valstybės principui.
Prašymas: Kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 6 dalies pakeitimai, įsigalioję 2013 m. vasario 1 d., neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 69 straipsnio 1 daliai ir teisinės valstybės principui; priteisti iš Lietuvos Respublikos valstybės žalos atlyginimą.
Motyvai: Pareiškėjo nuomone, Lietuvos Respublikos valstybė, veikdama per savo įgaliotą instituciją – Seimą, priėmusį Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos nuostatas, galimai prieštaraujančias Konstitucijai, pažeidė teisėtų lūkesčių apsaugos principą bei tokiais neteisėtais veiksmais padarė žalą.
Prašymas: kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo šioje byloje priėmimo; kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Įstatymo (2013 m. sausio 17 d. redakcija Nr. XII-169) 20 straipsnio 6 dalies nuostata neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 69 straipsnio 1 daliai ir teisinės valstybės principui; panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo Pareiškėjo skundas būtų patenkintas, priteisiant žalos atlyginimą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. sausio 19 d. nutartimi Pareiškėjos UAB „SOLTEC Europe Industries" apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą paliko nepakeistą.

21. Byla: UAB „Rescada v. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Energetikos ministerijos 2013 m. gegužės 28 d. išduoto leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Prašymas: Panaikinti Energetikos ministerijos išduoto gamybos leidimo dalį, kurioje nustatyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija prekiaujama teisės aktų, galiojančių energijos gamybos metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti Energetikos ministeriją gamybos leidime nustatyti, kad elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimui fiksuoti tarifai yra nustatomi teisės aktų, galiojusių leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo metu, nustatyta tvarka ir sąlygomis; įpareigoti Energetikos ministeriją per teismo nustatytą laiką – 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą Pareiškėjui UAB „Rescada“ taikyti 2012 metų elektros energijos supirkimo tarifus, pavedant būtinųjų dokumentų surašymą AB „Lesto“.
Motyvai: Pareiškėjo teigimu, Energetikos ministerija, išduodama leidimą gaminti ginčijamoje dalyje, pagal kurią energijos supirkimo tarifas buvo fiksuojamas gamybos leidimo išdavimo dieną, neteisėtai jau susiklosčiusiems administraciniams teisiniams santykiams pritaikė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatas ir tuo pažeidė konstitucinius lex retro non agit, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, saugumo bei sąžiningumo principus.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 3 d. sprendimu Pareiškėjo UAB „Rescada“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiais administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimas.
Prašymas: Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Pareiškėjo skundą patenkini.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. vasario 4 d. nutartimi Pareiškėjos UAB „Rescada“ apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimą paliko nepakeistą.

22. Byla: UAB „Trakena“ v. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Komisija – trečiasis suinteresuotas asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) priimtas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui (toliau – Pakeitimo įstatymas) bei Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymas (toliau – Įgyvendinimo įstatymas).
Prašymas: Priteisti iš Lietuvos valstybės Pareiškėjos naudai patirtą turtinę žalą.
Motyvai: Pareiškėjos teigimu, Seimo priimtas Pakeitimo Įstatymas bei Įgyvendinimo įstatymas pažeidžia konstitucinius lex retro non agit, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio apibrėžtumo ir tikrumo principus. Pareiškėjos teigimu, dėl neteisėtų Seimo veiksmų – staigaus įstatyminio reglamentavimo pakeitimo, kuriuo buvo atimtos Pareiškėjai jau suteiktos teisės ir nustatyti nauji reikalavimai – Pareiškėja buvo priversta nutraukti elektrinių plėtros darbus, statybos planus bei patyrė žalą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 17 d. sprendimu Pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

23.  UAB „Vitaitė“, UAB „Inveja“, UAB „Plungės energija“ v. Komisija. Tretieji suinteresuotieji asmenys – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB „PG Food“, UAB „Vejinta“, UAB „Vejerga“, UAB „Jėgainių parkas“, UAB „Vėjo jėgainių projektai“, UAB „Energeta“, UAB „Vindas“, UAB „Vėjo parkas“, UAB „Grenasa“, UAB „Voltensa“, UAB „Italian Baltic engineering & construction“, UAB „Venerga“, UAB „Tarista“, UAB „Vejera“, UAB „Lebora“, UAB „Alungu“, UAB „Energo ventum“, I. Unguvaitienės IĮ, L. Bučnienės IĮ, UAB „Vėjo broliai“, UAB „Milonitas“, UAB „Vildara“, R. Pakalniškienės IĮ, D. P., M. M., A. K..  
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. O3-332 „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukciono vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie elektros tinklo, sustabdymo“ (toliau – Nutarimas).
Prašymas: Panaikinti Komisijos Nutarimą; įpareigoti Komisiją atnaujinti 2013 m. gegužės 6 d. paskelbto skatinimo kvotų paskirstymo aukciono vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo, procedūras.
Motyvai: Pareiškėjų teigimu, įstatymo leidėjas, formuluodamas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 5 dalį, neįvardijo teisės Komisijai sustabdyti pradėtą skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną. Pareiškėjos manymu, įstatymo leidėjas, tvirtindamas taikytiną teisinį reguliavimą, neturėjo valios suteikti atsakingai institucijai (Komisijai) teisęstabdyti teisėtai pradėtą aukcioną dėl skatinimo kvotų paskirstymo.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartimi sustabdė bylą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-07-04 nutarimo Nr. 810 1.1. punkto ir šio nutarimo 2 punktu patvirtinto Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų regionų ir jiems priskirtų skatinimo kvotų sąrašo 1 punkto nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punktui (2013-01-17 įstatymo Nr. XII-169 redakcija, galiojanti nuo 2013-02-01). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi atnaujino bylos nagrinėjimą.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimu Pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimas.
Prašymas: Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: 1) panaikinti Komisijos Nutarimą; 2) įpareigoti Komisiją atnaujinti 2013 m. gegužės 6 d. paskelbto skatinimo kvotų paskirstymo aukciono vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimi Pareiškėjų skundus atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą paliko nepakeistą.

24. Byla: UAB „Pabalnotas vėjas“, UAB „Vėjo gama“ v Komisija, tretieji suinteresuoti asmenys Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, AB „Lesto“ , UAB „Baltpool“.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2014 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. O3-91 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013-03-28 nutarimo Nr. O3-104 „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, laimėtojų patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatos; Komisijos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. O3-136 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. O3-104 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, laimėtojų patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatos; Komisijos 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. O3-172 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. O3-91 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. O3-104 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, laimėtojų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ nuostatos.
Prašymas: Panaikinti skundžiamų nutarimų nuostatas.
Motyvai: Pareiškėjams laimėjus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus, Komisija nustatė, jog Pareiškėjai dalyvaudami aukcione, Komisijai nurodė klaidingą informaciją, t. y. kad nėra pasinaudoję nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programa ir (ar) savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programa. Atsižvelgiant į tai, Komisija skundžiamais nutarimais panaikino ankstesnius sprendimus, patvirtinančius Pareiškėjus aukciono laimėtojais bei įpareigojo  Pareiškėjus VIAP lėšų administratoriui grąžinti nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos išmokėtas VIAP lėšas. Pareiškėjų teigimu, skundžiami nutarimai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, taip pat Pareiškėjai nesutinka su dvigubo finansavimo draudimo nuostatų aiškinimu.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 16 d. sprendimu visiškai patenkino pareiškėjų skundus ir panaikino Komisijos priimtus administracinius aktus. Teismo vertinimu, Komisija administracinius aktus priėmė pasibaigus teisės aktuose nustatytiems terminams, todėl juos priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimas.
Prašymas: Komisija apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Komisija pažymėjo, jog teismo sprendimas yra nemotyvuotas bei priimtas pažeidžiant materialinės teisės normas.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. vasario 2 d. nutartimi apeliacinį skundą patenkino iš dalies ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 14 d. sprendimu atmetė pareiškėjų skundus kaip nepagrįstus. Teismas pažymėjo, jog teisės aktuose įtvirtintas dvigubo finansavimo draudimo principas, todėl projektai, dėl kurių sudarytos paramos sutartys, negali būti finansuojami iš kitų šaltinių, įskaitant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytas fiksuotų tarifų paramos schemas.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinis teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimas.
Prašymas: Pareiškėjai prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, bei priimti naują sprendimą – panaikinti Komisijos ginčijamų nutarimų nuostatas.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 29 d.sprendimu patenkino pareiškėjų apeliacinį skundą ir panaikino Komisijos priimtų nutarimų nuostatas. Teismo vertinimu Komisijos ginčijami nutarimai priimti neturint tokiems nutarimams priimti teisės aktuose įtvirtintų įgaliojimų.