Įeiti
Publikuota: 2020.01.29. Atnaujinta: 2020.07.24

Licencija vykdyti elektros energijos visuomeninį tiekimą


Norint gauti licenciją vykdyti elektros energijos visuomeninį tiekimą, Tarybai reikia pateikti:
​1. Prašymą išduoti licenciją;

2. Dokumentus, įrodančius, kad turi pakankamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, nustatytus Ūkio subjektų technologinio, finansinio, vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. O3E-6:
2.1. Dokumentus, patvirtinančius Ūkio subjekto turimas technines priemones, skirtas prisijungti prie perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatoriaus informacinio komplekso, atitinkamos programinės įrangos, kurios reikia reguliuojamai veiklai vykdyti, dokumentus ir nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų ryšio priemonių, reikalingų pranešimams iš rinkos dalyvių gauti ir jiems siųsti, patvirtinančius dokumentus;
2.2. Paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) ir audito išvadą, jei metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas pagal valstybės, kurioje Ūkio subjektas yra registruotas, teisės aktus (tik juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, kuris vykdė veiklą);
2.3. Aprašo 3 priedą;
2.4. Aprašo 5 priedą (tik fizinis asmuo);
2.5. Planuojamos veiklos verslo planą, kuriame būtų nurodyti ateinančių 3–5 metų Ūkio subjekto reguliuojamos veiklos pajamų ir pelno, pinigų srautų ir balanso prognozuojami duomenys (tik juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, kuris nevykdė veiklos iki prašymo pateikimo dienos);
2.6. Planuojamos veiklos 2 metų verslo planą, kuriame nurodytų reguliuojamos veiklos pajamas, sąnaudas, pinigų srautus bei reikalingas lėšas ir jų finansavimo šaltinius (tik fizinis asmuo, kuris veiklos nevykdė);
2.7. Aprašo 7 priedą (tik juridinis asmuo);
2.8. Aprašo 7 priede nurodytų darbuotojų pareigines instrukcijas arba sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais (tik juridinis asmuo);
2.9. Pažymėjimų kopijas, patvirtinančias, kad energetikos objektus, įrenginius statantys ir (arba) eksploatuojantys darbuotojai atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ energetikos darbuotojams keliamus reikalavimus (tik juridinis asmuo);
2.10. Informaciją apie darbuotojus vartotojams informuoti ir konsultuoti bei skundams dėl veiklos sąlygų nagrinėti (tik fizinis asmuo).
3. Įgaliojimą, jeigu prašymą pateikia pareiškėjo įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo. Įgaliojimu turi būti suteikta teisė pateikti prašymą, dokumentus ir kitą informaciją pareiškėjo vardu bei juos pasirašyti, taip pat, gauti leidimą, kitą informaciją pareiškėjo vardu.
4. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

******

SVARBU. ​Apie veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijų ir leidimų išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „PASLAUGOS“.