Įeiti
Publikuota: 2020.01.29. Atnaujinta: 2020.07.24

Licencija vykdyti elektros energijos skirstymą


Norint gauti licenciją vykdyti elektros energijos skirstymą, Tarybai reikia pateikti:​

1. Prašymą išduoti licenciją.
2. Dokumentus, įrodančius, kad turi pakankamus technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, nustatytus Ūkio subjektų technologinio, finansinio, vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. O3E-6:
2.1. Atestatą, suteikiantį teisę verstis atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimu arba sudarytos ilgalaikės sutarties dėl minėtų įrenginių eksploatavimo ir priežiūros su įmone, turinčia atestatą, suteikiančią teisę verstis šia veikla kopiją;
2.2. Aprašo 1 priedą;
2.3. Oficialius dokumentus, įrodančius objekto energetikos įrenginių, numatomų naudoti vykdant licencijuojamą veiklą tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį (Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą pažymą, neplaninio ar planinio patikrinimo išvadą ir kt.;
2.4. Reguliuojamos veiklos teritorijos potencialių atitinkamų reguliuojamų paslaugų optimistinę vartotojų poreikių prognozę, kuri turi būti atlikta atsižvelgiant į atliktas esamų ir (arba) potencialių vartotojų ir sistemos naudotojų apklausas;
2.5. Paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) ir audito išvadą, jei metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas pagal valstybės, kurioje Ūkio subjektas yra registruotas, teisės aktus (tik juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, kuris vykdė veiklą);
2.6. Aprašo 2 priedą;
2.7. Aprašo 5 priedą (tik fizinis asmuo);
2.8. Planuojamos veiklos verslo planą, kuriame būtų nurodyti ateinančių 3–5 metų Ūkio subjekto reguliuojamos veiklos pajamų ir pelno, pinigų srautų ir balanso prognozuojami duomenys (tik juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, kuris nevykdė veiklos iki prašymo pateikimo dienos);
2.9. Planuojamos veiklos 2 metų verslo planą, kuriame nurodytų reguliuojamos veiklos pajamas, sąnaudas, pinigų srautus bei reikalingas lėšas ir jų finansavimo šaltinius (tik fizinis asmuo, kuris veiklos nevykdė);
2.10. Aprašo 7 priedą (tik juridinis asmuo);
2.11. Aprašo 7 priede nurodytų darbuotojų pareigines instrukcijas arba sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais (tik juridinis asmuo);
2.12. Pažymėjimų kopijas, patvirtinančias, kad energetikos objektus, įrenginius statantys ir (arba) eksploatuojantys darbuotojai atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ energetikos darbuotojams keliamus reikalavimus (tik juridinis asmuo);
2.13. Informaciją apie darbuotojus vartotojams informuoti ir konsultuoti bei skundams dėl veiklos sąlygų nagrinėti (tik fizinis asmuo).
3. Juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra.
4. Grupių, su kuriomis juridinis asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla, konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus, sąrašą: dėl kiekvienos iš šių grupių – įmonių, besiverčiančių bent viena iš šių veiklų: elektros gamybos, perdavimo, tiekimo, sąrašą; šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą.
5. Juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai.
6. Juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;
7. Visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla.
8. Juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui: dėl kiekvieno iš jų – kitos profesinės veiklos apibūdinimą; dėl kiekvieno iš jų – deklaraciją, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios elektros energijos gamybos, tiekimo, perdavimo veiklas.
9. Įgaliojimą, jeigu prašymą pateikia pareiškėjo įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo. Įgaliojimu turi būti suteikta teisė pateikti prašymą, dokumentus ir kitą informaciją pareiškėjo vardu bei juos pasirašyti, taip pat, gauti leidimą, kitą informaciją pareiškėjo vardu.
10. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla (integruotai elektros energetikos įmonei) ir elektros energiją skirstančiam mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, dokumentų, nurodytų 3-8 punktuose pateikti nereikia.

******

SVARBU. ​Apie veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijų ir leidimų išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „PASLAUGOS“.