Įeiti
Publikuota: 2020.01.29. Atnaujinta: 2020.07.27

Leidimas gaminti elektros energiją


Leidimas gaminti elektros energiją išduodamas fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje. Norint gauti leidimą, Tarybai reikia pateikti:

​1. Leidimų išdavimo taisyklių priede nurodytos formos prašymą.

2. Prašyme nurodyti dokumento, patvirtinančio, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma), išdavimo datą ir registracijos numerį.
3. Statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kai užbaigiama naujo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statyba arba esamo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, rekonstravimas, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai, užbaigus energetikos objekto (elektrinės) statybą ar rekonstravimą, neprivaloma surašyti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą.
4. Dokumentus, pagrindžiančius elektros energijos gamybos įrenginių pajėgumą kaupti ar palaikyti rezervinio kuro atsargas, jeigu technologiniai elektros energijos gamybos pajėgumai viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 5 MW galią (nereikia pateikti, jeigu yra naudojami elektros energijos gamybos įrenginiai, naudojantys vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius, kurie elektros energijos gamybos procese nėra deginami energijai išgauti).
5. Elektros energijos gamybos įrenginiuose naudojamo kuro gamintojo ar tiekėjo išduotą kokybės pažymėjimą (sertifikatą, pasą) ir dokumentus, patvirtinančius naudojamo kuro atitiktį teisės aktuose nustatytiems Lietuvos Respublikoje vartojamo kuro privalomiesiems kokybės reikalavimams (nereikia pateikti, jeigu yra naudojami elektros energijos gamybos įrenginiai, naudojantys vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius, kurie elektros energijos gamybos procese nėra deginami energijai išgauti; taip pat, nustatyti reikalavimai netaikomi įrenginiams, naudojantiems biokurą, jeigu šiam kurui netaikomi teisės aktuose nustatyti biokuro kokybės reikalavimai).
6. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje numatytos kompensacijos, skirtos daliai investicijų ir kitų išlaidų, reikalingų nacionalinio saugumo funkcijų vykdymui užtikrinti, sumokėjimo sutarties patvirtintą kopiją ir dokumentą, patvirtinantį šios prievolės įvykdymo užtikrinimą, jeigu vėjo elektrinė yra teritorijoje, kurioje, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo klausimus, taikomi apribojimai (nereikia pateikti, jeigu elektros energija bus gaminama ne vėjo jėgainėje).
7. Laisvos formos pranešimą, kuriame nurodomi Vyriausybės nutarimo, kuriuo energetikos objektas, kuriame kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, Vyriausybės yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu, numeris ir priėmimo data (nereikia pateikti, jeigu kaip kuras energijai gaminti bus naudojamos ne komunalinės atliekos).
8. Dokumentą, kuriuo leidimo gaminti elektros energiją turėtojas įsipareigoja nugriauti elektrinę ar išmontuoti elektros energijos gamybos įrenginius, jų prijungimui reikalingus elektros tinklus ir nugriovimą ar išmontavimą vykdyti pagal tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas griovimo ar išmontavimo projektui rengti, jeigu įsigalioja Tarybos nutarimas panaikinti leidimą gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių.
9. Įgaliojimą, jeigu prašymą pateikia pareiškėjo įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo. Įgaliojimu turi būti suteikta teisė pateikti prašymą, dokumentus ir kitą informaciją pareiškėjo vardu bei juos pasirašyti, taip pat, gauti leidimą, kitą informaciją pareiškėjo vardu.
10. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Asmuo, kuriam leidimas gaminti elektros energiją išduodamas nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais perėmus valdyti veikiantį energetikos objektą (elektrinę), įgytą iš kito iki tol nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdžiusio energetikos objektą (elektrinę) asmens, turinčio galiojantį leidimą gaminti elektros energiją, per 30 kalendorinių dienų po elektros energijos gamybos įrenginio (elektrinės) įgijimo privalo pateikti prašymą, kuriame nurodomi nuosavybės teisės ar kiti teisėto valdymo pagrindų registracijos duomenys. Tuo atveju, kai nėra privaloma įregistruoti nuosavybės teisių ar kitų teisėto valdymo pagrindų Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka, kartu su prašymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius teisėtą veikiančio energetikos objekto (elektrinės) valdymą nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais.

******

SVARBU. ​Apie veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijų ir leidimų išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „PASLAUGOS“.

LEIDIMAS GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ NEREIKALINGAS, jei:

1. Asmuo numato gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose.
2. Asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginiuose.

Tuo atveju, jeigu asmuo ketina patiekti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus, nustatyta tvarka jis turi gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimą gaminti elektros energiją SUPAPRASTINTA TVARKA.

​Leidimas gaminti elektros energiją paskirstytosios gamybos atveju, tai yra kai elektros energijos gamybos įrenginiai jungiami prie elektros skirstomųjų tinklų ir elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduodamas SUPAPRASTINTA TVARKA, Tarybai pateikus nurodytos formos prašymą, kuriame nurodoma dokumento, patvirtinančio, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma), išdavimo data ir registracijos numeris.