Įeiti
Publikuoti: 2020-01-14. Atnaujinta: 2024-02-12

Energetikos valstybinė kontrolė ir priežiūra


​​​​​​​​​Taryba, siekdama užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią energijos ir energijos išteklių gamybą, tiekimą bei vartojimą, vykdo energetikos valstybinę kontrolę ir priežiūrą vadovaudamasi:
Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261;
Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarka, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-230.  

Energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinė kontrolė, vartotojų energetikos įrenginių ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūra atliekama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, neatsižvelgiant į jų nuosavybės valdymo formą.

Ne energetikos įmonių (įstaigų) energetikos įrenginius Taryba kontroliuoja nuo jų prijungimo prie energijos tiekimo tinklų (sistemų) vietos iki technologinio įrenginio (darbo mašinos). Šių įmonių (įstaigų) technologiniai įrenginiai kontroliuojami tik efektyvaus energijos vartojimo požiūriu.

Energetikos valstybinės kontrolės formos

Taryba, vykdydama valstybinę energetikos kontrolę, taiko šias pagrindines kontrolės formas:

• organizuoja energetikos darbuotojų atestavimą;

• kontroliuoja energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, energetikos įrenginių įrengimą ir eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą, vartojimo efektyvumą ir energetikos objektų statinių naudojimą;

• kontroliuoja energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymą, tvarkymą, kaupimą, taip pat, kaip laikomasi norminiuose teisės aktuose nustatytų energijos ir energijos išteklių kokybės reikalavimų;

• tikrina energetikos įmonių pasirengimą įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius ir išduoda atestatus juos įrengti ir eksploatuoti;

• pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole;

• tikrina energetikos įmonių pasirengimo verstis prekyba naftos produktais ir išduoda leidimus verstis prekyba naftos produktais;

• tikrina naujai statomų, įrengiamų, rekonstruojamų, modernizuojamų energetikos objektų ir energetikos įrenginių bei vartotojų energetikos įrenginių techninę būklę dėl šių energetikos objektų ir energetikos įrenginių atitikties energetikos objektų ar energetikos įrenginių įrengimo (statybos) projektui, esminiams statinio reikalavimams ir išduoda energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymas paleidimo ir derinimo laikotarpiui, kai suteikiama teisė atlikti paleidimo ir derinimo darbus šiems energetikos objektams ir energetikos įrenginiams:

1. Elektrinėms ir kaupimo įrenginiams:

1.1. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW;

1.2. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms, įrengtoms Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka;

1.3. iškastinį kurą naudojančioms elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;

1.4. iškastinį kurą naudojančioms elektrinėms, kurių leistina generuoti galia didesnė už nulį;

1.5. energijos kaupimo įrenginiams, kai įrengtoji galia yra didesnė kaip 100 kW.

2. Elektros tinklų operatorių ir tinklų naudotojų transformatorių pastotės, skirstyklos ir skirstomieji punktai;

3. Vartotojų aukštesnės kaip 1000 V įtampos elektros įrenginiams;

4. Katilinėms, kurių pagaminta šilumos energija tiekiama į integruotą tinklą, ir elektrinėms (šilumos daliai).

​• tikrina naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir energetikos įrenginių bei vartotojų energetikos įrenginių techninę būklę dėl šių energetikos objektų ir energetikos įrenginių atitikties energetikos objektų ar energetikos įrenginių įrengimo (statybos) projektui, esminiams statinio reikalavimams, galimybės saugiai, patikimai juos naudoti pagal paskirtį ir išduoda energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymas šiems energetikos objektams ir energetikos įrenginiams:

1. Katilinėms;

2. Elektros perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomiems 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklams ir jų technologiniams priklausiniams;

3. Elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomoms transformatorių pastotėms, skirstomiesiems punktams, 20 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklams ir jų technologiniams priklausiniams;

4. Vartotojų 1000 V ir aukštesnės įtampos įrenginiams;

5. Elektrinėms ir kaupimo įrenginiams:

5.1. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW;

5.2. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms, įrengtoms Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka;

5.3. iškastinį kurą naudojančioms elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;

5.4. iškastinį kurą naudojančioms elektrinėms, kurių leistina generuoti galia didesnė už nulį;

5.5. energijos kaupimo įrenginiams, kai įrengtoji galia yra didesnė kaip 100 kW.;

6. Lokaliesiems 1000 V ir aukštesnės įtampos elektros tinklams ir jų technologiniams priklausiniams;

7. Didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekiams ir jų įrenginiams (įskaitant ir mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginius);

8. Pastatų gamtinių dujų sistemoms, kai įrengto dujinio įrenginio vardinė galia yra 100 kW ar didesnė;

9. gamtinių dujų saugykloms;

10. Suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalams ir saugykloms;

11. Skystojo kuro ir alternatyviųjų degalų degalinėms;

12. Suskystintų naftos dujų degalinėms, suslėgtų gamtinių dujų degalinėms;

13. Degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemoms;

14. Suskystintų naftos dujų talpykloms, pilstymo stotims, postams, sandėliams;

15. Magistraliniams naftotiekiams, produktotiekiams;

16. Naftos perdirbimo įrenginiams;

17. Naftos ir naftos produktų terminalams bei saugykloms;

18. Šilumos tiekimo tinklams ir jų priklausiniams;

19. Statinio šilumos punktams ir šildymo bei karšto vandens sistemoms, išskyrus 1 ar 2 butų gyvenamuosius namus bei vienam juridiniam asmeniui priklausančius pastatus ar jų dalis, turinčius atskirą šilumos įvadą iš centralizuoto šilumos tiekimo tinklo ir kurių šilumos įrenginių galia mažesnė kaip 50 kW;

20. Pastatų katilinėms ar vietinio šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kai šilumos gamybos įrenginių bendra galia yra 500 kW ar didesnė;

21. Visuomeninės paskirties pastatuose, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės institucija, įrengtoms katilinėms ar šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kurių galia yra 30 kW ar didesnė.

• kontroliuoja  vartotojų suskystintų naftos dujų įrenginius bei elektros, gamtinių dujų įrenginius, prižiūri šių įrenginių įrengimo darbus atliekančius rangovus;

• kontroliuoja valstybės energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą;

• teikia išvadas statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimo komisijai dėl atestatų išdavimo ypatingų statinių (energetikos objektų ir įrenginių) projektavimo ir montavimo darbams, kontroliuoja šiuos atestatus turinčias įmones, kaip jos laikosi norminių teisės aktų nustatytų specialiųjų reikalavimų energetikos įrenginių įrengimo (statybos) ir rekonstravimo metu;

• tiria energetikos objektų, įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe pagal raštišką Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą;

• taiko kitas energetikos valstybinės kontrolės formas, nustatytas teisės aktuose.

Energetikos objektų ir įrenginių patikrinimai

• Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas:

Naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas atliekamas vadovaujantis Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231 

Daugiau apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „Paslaugos". DĖMESIO! Dažniausios prašymo dėl energet ikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pateikimo klaidos​ .

DĖMESIO! Aktualu projektuotojams. Naujai st​​atomų suskystintųjų naftos dujų (SND) statinių klasifikavimas​​.​


Planiniai ir neplaniniai energetikos objektų ir įrenginių patikrinimai atliekami vadovaujantis  Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarka, patvirtinta Valst​ybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-230:

- planiniai patikrinimai atliekami pagal patvirtintą energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų metinį planą ir vadovaujantis ūkio subjekto energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akte (klausimyne) pateiktais klausimais. Metinis patikrinimų planas ir kontroliniai klausimynai –  energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktai skelbiami interneto svetainės skyriuje „Administracinė informacija", srityje „Ūkio subjektų priežiūra".

- neplaniniai patikrinimai atliekami esant pagrįstam fizinių ar juridinių asmenų prašymui, tiriant pagal kompetenciją skundus, avarijas ar sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetikos įrenginiais ar energijos vartojimu, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nurodymu ir (arba) Tarybos pavedimu.​

Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimas

​Energetikos įrenginių avarijų ar sutrikimų tyrimo tikslas – nustatyti avarijų, sutrikimų priežastis, numatyti priemones panašiems atvejams išvengti, įvertinti energetikos įrenginių veikimo patikimumą, saugumą, darbuotojų veiksmus.

Elektros, šilumos, dujų, naftos ir (ar) naftos produktų įrenginiuose įvykusios avarijos ir  sutrikimai tiriami vadovaujantis Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80.

Energetikos objekto ar įrenginio (-ių) avarijos ar darbo sutrikimo tyrimo akto forma patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo Tarybos 2021-02-12 įsakymu O1E-35 „​Dėl energetikos objekto ar įrenginio (-ių) avarijos ar darbo sutrikimo tyrimo akto formos patvirtinimo".

Tyrimo akto forma

2023 m​. energetikos įrenginiuose įvykę sutrikimai ir avarijos​
2022 m​. energetikos įrenginiuose įvykę sutrikimai ir avarijos
2021 m​. energetikos įrenginiuose įvykę sutrikimai ir avarijos
2020 m. energetikos įrenginiuose įvykę sutrikimai ir avarijos
2019 m. energetikos įrenginiuose įvykę sutrikimai ir avarijos

Nelaimingų atsitikimų buityje tyrimas

​Tyrimo tikslas – atlikti tyrimą, kad būtų surinkti duomenys apie mirtiną ar sunkų buitinį nelaimingą atsitikimą, susijusį su elektros, šilumos, dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, ir nustatytos šio įvykio aplinkybės, priežastys bei numatytos prevencinės priemonės.

Taryba, gavusi raštišką Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus su asmenimis, kuriuos sieja darbo santykiai.

Dėl energetikos įrenginio avarijos ar sutrikimo įvykę nelaimingi atsitikimai darbe tiriami vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais LietuvosRespublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118, įvertinus avariją ar sutrikimą tiriančios komisijos išvadas.

​Energetikos objektų ir (ar) įrenginių patikrinimas statybos užbaigimo proceso metu​
Valstybinės energetikos reguliavimo Tarybos Techninės priežiūros departamento specialistams, atlikus patikrinimą statybos užbaigimo procedūrų metu, užpildyti Statinių (energetikos objektų ir (ar) įrenginių) atitikties statinio projekto sprendiniams patikrinimo aktą O1E-291 paskelbti jį IS „Infostatyba“.​​