Įeiti
Publikuoti: 2020-08-11. Atnaujinta: 2020-08-11

Koks įstatymas (ar kitas teisės aktas) reglamentuoja daugiabučio namo šilumos tiekimo ir karšto vandens vamzdynų techninės priežiūros ir eksploatavimo paslaugos teikimą?


Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra ir eksploatacija reglamentuojama:

  • Šilumos ūkio įstatyme Nr. IX-1565 (aktuali redakcija nuo 2019-07-01);
  • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229;
  • Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111;
  • Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297.