Įeiti
Publikuoti: 2020-01-30. Atnaujinta: 2022-07-18

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus


​Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje. Norint gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, Tarybai reikia pateikti:

​1. Leidimų išdavimo taisyklių priede nurodytos formos prašymą.
2. Tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją.
3. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją (pateikti nereikia, jeigu jeigu asmuo siekia tapti gaminančiu vartotoju ar planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuoja į elektros tinklus pateikti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 500 kW ir ne didesnė nei asmens objektui suteikta leistinoji naudoti galia, taip pat asmenims, planuojantiems gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus).
4. Perdavimo ar skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtinimą apie galimybę prijungti elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų tais atvejais, kai asmuo dalyvavo skatinimų kvotų paskirstymo aukcione ir jo nelaimėjo, bet elektros tinklų operatorius šiam asmeniui suteikė elektros tinklų galią ir pralaidumus, rezervuotus aukcionui.
5. Dokumentus, pagrindžiančius planuojamą prisijungimą prie veikiančios tiesioginės linijos, arba kartu pateikti prašymą išduoti leidimą tiesti tiesioginę liniją.
6. Laisvos formos pranešimą, kuriame nurodytas atsakingos institucijos galiojančio teigiamo sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, registravimo data ir numeris (kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, asmuo tai pažymi prašyme).
7. Laisvos formos pranešimą, kuriame nurodytas apskrities, kurioje planuojama ūkinė veikla, visuomenės sveikatos centro priimto sprendimo, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, registravimo data ir numeris (kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai vertinimo, asmuo tai pažymi prašyme).
8. Dokumentą (teritorijų planavimo dokumentą, topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiami sprendiniai dėl ketinamų statyti energetikos objekto (elektrinės) ar plėtoti elektros energijos gamybos įrenginių padėties, padėties artimiausių perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų atžvilgiu, numatomo energetikos objekto (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų taško ir nurodomos nuosavybės ribos, suderintos su elektros tinklų operatoriumi elektrinės išankstinėse prijungimo prie energetikos tinklų sąlygose, žemės sklypo ribos.
9. Dokumentą, kuriame grafiškai pažymėta numatomo elektros energijos gamybos įrenginio vieta statinyje, ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (fasado, stogo) (pateikti nereikia, kai elektros energijos gamybos įrenginį planuojama statyti ant žemės).
10. Rašytinį patvirtinimą, kad turimi technologiniai ir finansiniai pajėgumai leidžia įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, juos prijungti prie elektros tinklų ar tiesioginės linijos, taip pat vykdyti planuojamą elektros energijos gamybos ūkinę komercinę veiklą (pateikti nereikia, kai planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius, ir asmuo kartu su prašymu pateikia elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją).
11. Rašytinį patvirtinimą, kad yra paskirtas darbuotojas ar darbuotojai reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti, arba sutarčių su šias paslaugas teikiančiais ūkio subjektais kopijas (pateikti nereikia, kai prašymą teikia fizinis asmuo).
12. Laisvos formos pranešimą, kuriame nurodomi Vyriausybės nutarimo, kuriuo planuojamas statyti energetikos objektas, kuriame kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, Vyriausybės yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu, numeris ir priėmimo data.
13. Įgaliojimą, jeigu prašymą pateikia pareiškėjo įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo. Įgaliojimu turi būti suteikta teisė pateikti prašymą, dokumentus ir kitą informaciją pareiškėjo vardu bei juos pasirašyti, taip pat, gauti leidimą, kitą informaciją pareiškėjo vardu.
14. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

******

SVARBU. ​Apie veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijų ir leidimų išdavimą, paslaugos užsakymo būdus ir suteikimo trukmę skaitykite skyriuje „PASLAUGOS“.

LEIDIMAS PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS NEREIKALINGAS, jei:​

1. Asmuo numato statyti ar įrengti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip​ 100 kW, ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus.

2. Asmuo atitinka  Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 30 dalies nuostatas arba siekia tapti gaminančiu vartotoju ir numato statyti ar įrengti elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumus.

Toks asmuo apie planuojamą vykdyti veiklą privalo informuoti tinklų operatorių ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš tinklų operatoriaus elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas.

LEIDIMAS PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS išduodamas SUPAPRASTINTA TVARKA, jei asmuo numato plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir pateikti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus. Tokiu atveju reikia pateikti 1 ir 2 punkte nurodytus dokumentus.