Įeiti
Publikuoti: 2020-04-21. Atnaujinta: 2022-06-02

Tarybos veiklos rodikliai


​​Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose. Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens rinkos reguliavimo ir priežiūros programą.


1 pav. Vidutinio statistinio namų ūkio išlaidų dalis, tenkanti energetinėms paslaugoms įsigyti 
(procentas nuo vidutinio statistinio namų ūkio disponuojamų pajamų), proc.


Šaltinis - VERT

2 pav. Bendrojo vidaus produkto dalis, tenkanti energetinėms paslaugoms įsigyti (procentas nuo BVP), proc.


Šaltinis - VERT


Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės (2021 m.)

​Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

         Planas​​​​​​​

Įvykdyta

Įvykdymo proc.

Tikslas 1: Integruotis į ES reguliavimo sistemą ir padidinti Komisijos veiklos efektyvumą.

 

 

 

VERT priimtų teisės aktų, kurie įgyvendina Švarios energijos paketą ir gamtinių dujų bei elektros tinklų kodeksus, atitiktis Švarios energijos paketo ir gamtinių dujų bei elektros tinklų kodeksų nuostatoms (proc. nuo visų reikalingų patvirtinti Švarios energijos paketo bei tinklų kodeksų įgyvendinamųjų teisės aktų). 

>95

37

39[1]

Gerai vertinančių VERT konsultacijų kokybę vartotojų / ūkio subjektų skaičius nuo apklaustųjų (proc.). 

>83

54

65[2]

VERT bendrųjų funkcijų atitiktis LR finansų ministro nustatytiems bendrųjų funkcijų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijams (vidurkis nuo visų nustatytų siektinų reikšmių, (proc.).

>90

100

100

​1 tikslo 1 uždavinys: VERT veiklos efektyvumo ir jos viešumo didinimas

 

 

 

Metinio VERT veiklos plano priemonių įgyvendinimas numatytais terminais (proc. nuo planuotų priemonių).

>70

81

100

Bylų dėl procedūrinių posėdžio organizavimo pažeidimų, (proc.).

0

0

100

1 tikslo 2 uždavinys: Integruotis į ES ir regiono energetikos reguliavimo sprendimų priėmimo procesą.

 

 

 

Parengtos ir pateiktos pastabos / pasiūlymai dėl ES VERT darbo grupių ar tarptautinių organizacijų lygiu svarstomų dokumentų pozicijų VERT kompetencijos klausimais (proc. nuo visų VERT pateiktų pozicijų).

>95

100

100

1 tikslo 3 uždavinys: Vieningos reguliavimo aplinkos kūrimas, siekiant bendros regioninės elektros bei gamtinių dujų rinkos.

 

 

 

Parengti ir priimti elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriaus tinklų kodeksus įgyvendinantys teisės aktai (proc. nuo tinklų kodeksuose nustatytais terminais reikalingų patvirtinti teisės aktų).

100

100

100

Parengti ir priimti „Švarios energijos paketo“ dokumentų įgyvendinamieji teisės aktai (proc. nuo „Švarios energijos paketo“ dokumentų teisės aktuose nustatytais terminais reikalingų patvirtinti  teisės aktų).

100

11.1

11.1[3]

Tikslas 2: Užtikrinti prognozuojamą ir skaidrią verslo aplinką energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose.

 

 

 

Veiklą vykdančių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų skaičius nuo bendro nepriklausomą elektros energijos tiekimą turinčių teisę vykdyti tiekėjų skaičiaus (proc.).

>54

23

43[4]

Šilumos energijos gamybos konkuruojančių įrenginių išnaudojimo procentas šilumos sektoriaus gamybos procese (45-55 proc. rodo, kad į sektorių yra optimaliai investuota ir ūkio subjektai veikia konkurencijos sąlygomis). 

45-55

39.6

88[5]

Biokuro tiekėjų rinkos koncentracijos lygis (HHI lygus rinkos dalyvių kvadratų sumai; reikšmė mažiau negu 1000, laipsnis yra nedidelis).

<1000

600

100

2 tikslo 1 uždavinys: Vykdyti energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių stebėseną ir skatinti konkurenciją, didinti skaidrumą, savireguliaciją ir technologinę pažangą.

 

 

 

Įmonių patikrinimai per įsakyme dėl įmonės planinio patikrinimo nustatytą terminą (proc. nuo visų einamaisiais kalendoriniais metais pabaigtų įmonių patikrinimų). 

>62

0

0

Įmonių patikrinimai per įsakyme dėl įmonės neplaninio patikrinimo nustatytą terminą (proc. nuo visų einamaisiais kalendoriniais metais pabaigtų įmonių patikrinimų). 

>62

0

0

Atliktų planinių patikrinimų dalis, palyginti su visais kalendoriniais metais pradėtais patikrinimais (proc.).

>62

63

100

VERT posėdžiui pateikti klausimai išnagrinėti pirmu teikimu, pažymoje pateikta išsami informacija ir duomenys, posėdžio metu išsakyti argumentai yra pakankami sprendimui priimti (proc.).

>85

99

100

Ūkio subjektų reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimų dalis, kai VERT atstovai vyko rinkti informaciją į ūkio subjekto buveinę, palyginus su visais atliktais reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimais per metus (proc.).

<30

0

100

Ūkio subjektų reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimas ne dažnesnis nei 1 kartą per 5 metus, jeigu dėl ūkio subjekto reguliuojamos veiklos sąnaudų pagrįstumo nėra objektyvių rizikos faktorių. 

>80

100

100

2 tikslo 2 uždavinys: Suformuoti ir taikyti proporcingas teisinio ir ekonominio reguliavimo priemones.

 

 

 

Įsiteisėję teismo sprendimai yra palankūs VERT nuo visų per kalendorinius metus įsiteisėjusių teismo sprendimų (proc.).

>80

69

86.25[6]

Norminių dokumentų projektai suderinami vienos viešosios konsultacijos metu (proc.). 

>90

94

100

Ūkio subjektų skaičius, manančių, kad VERT teisės aktai yra išsamūs ir suprantami (grįžtamojo ryšio apklausa, proc.). 

>60

33

55[7]

Ūkio subjektų skaičius, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo naudingų konsultacijų (grįžtamojo ryšio apklausa, proc.).

>70

67

96[8]

2 tikslo 3 uždavinys: Siekti didesnės atsinaujinančių energetikos išteklių integracijos į esamas energetikos sistemas.

 

 

 

Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, dalis bendrame elektros energijos balanse. 

31.5

48

100

Paskelbti ir suorganizuoti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai (proc. nuo Vyriausybės patvirtintų tvarkaraščių skaičiaus).

100

0

0

Tikslas 3: Sukurti energetinių paslaugų vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos sistemą.

 

 

 

Ne pagal VERT kompetenciją pateiktų skundų / ginčų skaičius (proc.).

<20

7

100

Vartotojų, žinančių, kokiais klausimais galima kreiptis ir kokias problemas gali išspręsti VERT, skaičius (proc. nuo apklaustų asmenų, besikreipusių į VERT).

>65

0

0

VERT pateiktų pagrįstų vartojimo ginčų dalis dėl ūkio subjektų veiklos (proc. nuo visų gautų ginčų). (rodiklis nusako, kad prižiūrimi ūkio subjektai teisingai supranta ir taiko teisės aktus).

<20

4

100

3 tikslo 1 uždavinys: Informuoti ir šviesti energetinių paslaugų vartotojus.

 

 

 

Susitikimai aktualiais klausimais su vartotojais, vartotojų teisių gynimo organizacijoms (skaičius).

2

51

100

Vartotojų dalis, kuri žino apie tai, kad savo pažeistas teises gali ginti ne teismine tvarka (proc.).

>65

67

100

3 tikslo 2 uždavinys: Vykdyti energetinių paslaugų vartotojų teisėtų interesų apsaugą.

 

 

 

Asmenų prašymų, kurie buvo išnagrinėti ir atsakyti per nustatytą terminą, dalis (proc.). 

>70

 

91

100

Vartotojų dalis, kuri teigiamai vertina iš VERT gautos informacijos aiškumą, VERT interesantus aptarnaujančių asmenų kvalifikaciją, VERT interneto svetainėje pateikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą. 

>70

 

48

69[9]

Vartotojų dalis, pasitikinti VERT, kaip ne teismo būdu vartojimo ginčus nagrinėjančia institucija (reprezentatyvi apklausa, proc.).

>70

0

0[10]

Tikslas 4: Užtikrinti, patikimą, efektyvią ir saugią energijos išteklių ir energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą bei kontroliuoti valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas.

 

 

 

Rizikingiausių energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų dalis (proc. nuo visų patikrinimų).

23

29.04

100

Planinių patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius atskirų energetikos sektorių patikrinimų klausimus, dalis (proc. nuo visų patikrinimų). 

89

98.6

100

Laiku pašalintų energetikos objektų ir įrenginių techninės būklės, efektyvumo, energijos išteklių valstybės ir rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo bei naudojimo pažeidimų, nustatytų patikrinimo metu (proc.).

95

99.98

100

4 tikslo 1 uždavinys: Vykdyti valstybinę energetikos objektų ir įrenginių kontrolę, užtikrinant saugų ir patikimą energijos vartojimą.

 

 

 

Energetikos įrenginiuose įvykusių avarijų ir jų darbo sutrikimų ištyrimų dalis (proc.). 

100

100

100

Energijos išteklių valstybės ir rezervinių atsargų tikrinimų skaičius. 

80

81

100

Laiku išnagrinėtų fizinių ir juridinių asmenų prašymų išduoti leidimą veiklai elektros energetikos sektoriuje, dalis (proc. nuo visų pateiktų prašymų). 

100

100

100

Ūkio subjektų pateiktų ir VERT specialistų išanalizuotų deklaracijų dalis (proc. nuo visų pateiktų deklaracijų).

100

100

100


[1] VERT priėmė 100 proc. gamtinių dujų ir elektros tinklų kodeksuose numatytas metodikas. Švarios energijos pakete numatyta priimti 18 dokumentų, iš jų 2021 m. priimti 2. Planuojama, kad 2022 m. Darbo grupėje bus priimti sprendimai dėl 16 dokumentų.

[2] Dėl itin menko vartotojų/ūkio subjektų aktyvumo, apklausos duomenys nėra reprezentatyvūs.

[3] Švarios energijos pakete numatyta priimti 18 dokumentų, iš jų 2021 m. priimti 2. Planuojama, kad 2022 m. Darbo grupėje bus priimti sprendimai dėl 16 dokumentų. Vėlesni terminai susiję su tuo, jog Elektros energetikos įstatymas buvo priimtas tik 2021-ųjų metų pabaigoje, t. y. kitaip negu iš pradžių buvo planuojama.

[4] Pratęsus antrą elektros rinkos liberalizavimo etapą iki 2022 m. II pusmečio, vartotojai nepasirinkę nepriklausomo elektros tiekėjo, naudojasi visuomeniniu elektros energijos tiekimu. Tikėtina, kad pabaigus elektros rinkos liberalizacijos procesą 2022 m. gruodį, konkurencija turėtų išaugti.

[5] Kai kuriuose sistemose, šilumos poreikis yra mažesnis už šilumos kiekį, kurį gali pagaminti konkurencijoje dalyvaujantys įrenginiai, todėl dalis jų, dėl konkurencijos nedirba arba dirba ne pilnu pajėgumu.

[6] 2021 m. priimti 22 įsiteisėję sprendimai, iš kurių VERT palankūs 15, nepalankūs 7.

[7] Dėl itin menko ūkio subjektų aktyvumo apklausos duomenys nėra reprezentatyvūs.

[8] Dėl itin menko ūkio subjektų aktyvumo apklausos duomenys nėra reprezentatyvūs.

[9] Dėl itin menko vartotojų aktyvumo apklausos duomenys nėra reprezentatyvūs.

[10] Dėl itin menko vartotojų aktyvumo apklausos duomenys nėra reprezentatyvūs.


VERT tikslai 2022 m. 

2022 m. tikslai elektros energetikos ir atsinaujinančių išteklių sektoriuje: 

 • patvirtinti Švarios energijos paketo įgyvendinamuosius teisės aktus (planuojami 25 teisės aktai, kurie prisidės prie vartotojų įgalinimo, energijos kaupimo įrenginių bei operatorių užsakomų papildomų (sisteminių) ir lankstumo paslaugų vystymo);
 • modernizuoti EEKPIS, siekiant sudaryti vartotojams sąlygas skaidriai įsivertinti nepriklausomų tiekėjų pasiūlymus ir objektyviai pasirinkti tiekėją;
 • patvirtinti teisės aktus, susijusius su jūrinio vėjo energetikos plėtra Lietuvoje, kurie prisidės prie strateginių tikslų atsinaujinančios energetikos srityje įgyvendinimo;
 • diegti didmeninių sandorių priežiūrai (duomenų analizei) skirtas programines priemones, siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą ir vientisumą bei piktnaudžiavimo rinkoje prevenciją (REMIT);
 • parengti ir priimti elektros energetikos sektoriaus tinklų kodeksus įgyvendinančius teisės aktus (planuojami 8 teisės aktai), kurie prisidės prie vieningos bei integruotos regioninės bei Europos Sąjungos rinkos sukūrimo.

2022 m. tikslai gamtinių dujų sektoriuje:

 • kurti bendrą Baltijos ir Suomijos šalių regioninę gamtinių dujų rinką, kuri teiktų ekonomines naudas Lietuvos vartotojams;
 • kurti reguliavimo aplinką, skatinančią konkurencingą ir efektyvų gamtinių dujų jungties su Lenkija išnaudojimą;
 • atsižvelgiant į gamtinių dujų rinkos pokyčius ir SGD terminalo strateginį vaidmenį regione užtikrinant tiekimo saugumą, pakeisti SGD terminalo teikiamų paslaugų kainodarą, kuri taip pat sudarys sąlygas reaguojant į rinkos pokyčius mažinti naštą Lietuvos vartotojams, mokantiems tiekimo patikimumo saugumo dedamąją; 
 • inicijuoti teisės aktų pakeitimus, siekiant užtikrinti efektyvesnį perdavimo sistemos ir SGD terminalo infrastruktūros panaudojimą ir bendradarbiaujant su Baltijos šalių reguliavimo institucijomis teikti siūlymus politiką formuojančioms institucijoms, kad būtų užtikrintas gamtinių dujų tiekimo saugumas Baltijos šalių regione;

 • ​diegti didmeninių sandorių priežiūrai (duomenų analizei) skirtas programines priemones, siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą ir vientisumą bei piktnaudžiavimo rinkoje prevenciją (REMIT).


2022 m. tikslai šilumos sektoriuje: 

Šilumos gamybos aukciono modelio peržiūra

 • peržiūrėti ir patikslinti šilumos gamybos aukciono modelį, leidžiant šilumos gamintojams priimti lankstesnius dalyvavimo šilumos gamybos aukcionuose sprendimus.

Šilumos kainodaros lankstumo didinimas

 • kainodaros priemonių, leisiančių įvertinti biržose susiformuojančių energetikos išteklių (pavyzdžiui, elektros energijos) kainų pokyčius, peržiūra;
 • papildomų šilumos kainų dedamųjų sąrašo išplėtimas dėl šilumos kainų nustatymo metu nenumatytų pokyčių;
 • šilumos tiekimo įmonių finansinį gyvybingumą užtikrinančių priemonių įvertinimas;
 • šilumos sektoriaus lyginamųjų rodiklių nustatymo ir taikymo metodikos peržiūra.

Šilumos sektoriaus įmonių kompetencijos didinimas reguliavimo apskaitos ir kainodaros srityse, duomenų atvėrimas visuomenei

 • apskaitos ir reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo mokymų organizavimas, šilumos įmonių personalo konsultavimas;
 • šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo bei perskaičiavimo projektų rengimą palengvinančių informacinių priemonių atnaujinimas;
 • informacijos apie reguliuojamosios veiklos sąnaudas ir kainas atvėrimas visuomenei, panaudojant interaktyvius automatizuotus analitinius įrankius (šilumos kainų žemėlapio atnaujinimas ir automatizavimas).

 

2022 m. tikslai vandens sektoriuje:

Įmonių finansinio gyvybingumo užtikrinimo priemonių įgyvendinimas

 • kainodaros priemonių, leisiančių užtikrinti vandens įmonių finansinį gyvybingumą, įgyvendinimas.

Valstybės kontrolės rekomendacijos dėl nelicencijuotų vandens tiekėjų veiklos (bendras terminas iki 2024 m.)

 • duomenų apie nelicencijuotus geriamojo vandens tiekėjus rinkimas;
 • licencijų neturintiems ūkio subjektams, pateikus prašymą geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo licencijai gauti, licencijų išdavimas ar neišdavimas.

Priemonių, užtikrinančių paslaugų teikimą ir reikalavimų vykdymą, jei vandentvarkos įmonei panaikinama licencija, įgyvendinimas (garantinis tiekimas, jei būtų priimtas naujas įstatymas)

 • Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo rengimas;
 • garantinio geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų paskyrimas;
 • 2 procentų mokesčio skaičiavimas regione veikiantiems geriamojo vandens tiekėjams.

Pagrįstų investicijų į saugų ir kokybišką paslaugų teikimą derinimas valstybės reguliuojamoms kainoms nustatyti

 • vandens įmonių investicijų derinimas.

Vandens sektoriaus įmonių kompetencijos didinimas reguliavimo apskaitos ir kainodaros srityse

 • apskaitos ir reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo mokymų organizavimas, vandens įmonių personalo konsultavimas;
 • bazinių ir perskaičiuotų bazinių kainų projektų rengimo mokymų organizavimas, ataskaitų ir projektų rengimo programinių priemonių įgyvendinimas.

Alternatyviųjų degalų įstatymo įgyvendinimas

VERT, vadovaudamasi Alternatyviųjų degalų įstatymu, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir UAB „Baltpool“, prižiūrės, ar kiekvienais kalendoriniais metais degalų tiekėjai ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjai įgyvendina įpareigojimus, kad kiekviename vidaus rinkai patiekto benzino ir dyzelino litre būtų įmaišyta įstatyme reglamentuota biodegalų dalis, skaičiuojant pagal bendrą degalų ir biodegalų mišinio energinę vertę. Degalų tiekėjams ir (ar) transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams, nevykdantiems ar neįvykdžiusiems Alternatyviųjų degalų įstatyme nurodytų įpareigojimų, VERT taikys sankcijas.

Atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos Seimui 2021 m. gruodžio 23 d. priėmus Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, VERT pavesta tvirtinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos regioninę kainą ir nustatyti viršutinę atliekų deginimo 1 tonos įkainio ribą. Taip bus eliminuota galima rizika nepagrįstai kelti atliekų deginimo kainas. VERT 2022 metais turi patvirtinti įgyvendinamuosius poįstatyminius teisės aktus. Taip pat įsteigti naują struktūrinį padalinį, organizuoti darbuotojų atrankos konkursus, aprūpinti darbuotojus materialiniais ištekliais.​

2022 m. instituciniai tikslai:

 • VERT kompetencijų panaudojimas, siekiant pažangos reguliuojamuose sektoriuose.
 • Informacijos viešinimas visuomenei aktualiais energetikos klausimais, priimant vartotojams svarbius sprendimus.
 • VERT veiklos efektyvumo užtikrinimas, orientuojantis į aukščiausius veiklos standartus, gerąsias tarptautines praktikas.
 • Aktyvi VERT lyderystė tarptautinėse organizacijose.
 • Aktyvus dalyvavimas valstybės institucijose, teikiant ekspertinę poziciją reguliuojamų sektorių klausimais.