Įeiti
Publikuoti: 2020-04-21. Atnaujinta: 2022-06-02

Tarybos veiklos rodikliai


​​​Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose. Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens rinkos reguliavimo ir priežiūros programą.


Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės (2022 m.)

Vertinimo rodiklio kodasUždavinių, priemonių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir ma​​tavimo vienetaiPlanas (SVP 2022-2024)Įvykdymo faktasĮvykdymo proc.
 1 uždavinys. Diegti ir plėtoti išmaniuosius sprendimus.
R-03-001-01-01Met​​inio VERT veiklos plano priemonių įgyvendinimas numatytais terminais, (proc. nuo planuotų priemonių).>7260,784,3
R-03-001-01-02VERT teikiamų viešųjų paslaugų skaitmenizavimo indekso, apskaičiuojamo remiantis DESI metodologija augimas, (proc.).>40NDND
1 uždavinio 1 priemonė: Informacinių sistemų ir registrų sukūrimas arba modernizavimas, informacinių technologijų priemonių plėtra, valdymas ir (arba) tvarkymas.
V-03-001-01-01-01Didmeninių sandorių priežiūrai (duomenų analizei) skirtų programinių priemonių diegimas (REMIT), (proc.).10000
V-03-001-01-01-02Modernizuoti Valstybinės energetikos inspekcijos informacinę sistemą (VEIIS), įdiegiant skaitmenines priemones duomenų kaupimui, analizei, ataskaitų rengimui, kurios užtikrintų efektyvią energetikos įmonių priežiūrą ir kontrolę (modernizuotų VEIIS funkcionalumų dalis lyginant su visu VEIIS), proc.2000
V-03-001-01-01-03Skaitmeninių įrankių pritaikymas efektyviam VERT darbuotojų funkcijų vykdymui pagal patvirtintą IT planą, (proc.).1007070
V-03-001-01-01-04Modernizuoti Elektros energijos kainų palyginimo informacinę sistemą (EEKPIS), kuri užtikrintų efektyvų elektros tiekėjų siūlomų planų palyginimą, reaguojant į teisės aktų ir rinkos pokyčius (modernizuotų EEKPIS funkcionalumų dalis lyginant su visu EEKPIS), proc.1050100
1 uždavinio 2 priemonė: „Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos“ sukūrimas.      
V-03-001-01-02-01Vykdyti Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos (EDAIS) kūrimą ir diegimą pagal patvirtintą grafiką, (proc.).100100100
2 uždavinys. Perteklinės naštos, kylančios iš VERT reguliavimo, mažinimas, taikant „vienas iš – vienas į“ principą.   
R-03-001-02-01Įsiteisėję teismo sprendimai yra palankūs VERT nuo visų per kalendorinius metus įsiteisėjusių teismo sprendimų (proc.).>827389
​2 uždavinio 1 priemonė: Tobulinti reguliuojamiems ūkio subjektams taikomą teisinį ir ekonominį reguliavimą.      
V-03-001-02-01-01VERT metiniame veiklos plane numatytais terminais metodikų keitimas (proc.).8259,772,8
V-03-001-02-01-02Norminių dokumentų projektai suderinami vienos viešosios konsultacijos metu (proc.).>8292100
V-03-001-02-01-03Ūkio subjektų skaičius, manančių, kad VERT teisės aktai yra išsamūs ir suprantami (grįžtamojo ryšio apklausa), proc.>65NDND 
V-03-001-02-01-04Ūkio subjektų skaičius, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo naudingų konsultacijų (grįžtamojo ryšio apklausa), proc.>75NDND
3 uždavinys. Vidinių procesų optimizavimas.
R-03-001-03-01Užtikrinti efektyvų pažangių verslo priežiūros priemonių bei praktikų diegimą ir tolesnį taikymą („Švieslentės“ balas), proc.>90NDND
R-03-001-03-02Įsakyme dėl įmonės planinio ar neplaninio patikrinimo nustatytas įmonės patikrinimo terminas pratęstas ne daugiau kaip du kartus, matuojant nuo visų tais kalendoriniais metais pabaigtų įmonių patikrinimų (proc.).>6200
R-03-001-03-03Atliktų planinių patikrinimų dalis, palyginti su visais kalendoriniais metais pradėtais patikrinimais (proc.).>6200
​3 uždavinio 1 priemonė: Užtikrinti tinkamą darbo užmokesčio ir kitų socialinių išmokų (pašalpų) apskaičiavimą bei išmokėjimą nustatytais terminais.      
V-03-001-03-01-01Pagrįstų nusiskundimų skaičius dėl klaidingai apskaičiuoto darbo užmokesčio, (proc.).00100
3 uždavinio 2 priemonė: Užtikrinti sklandžią VERT veiklą bei kokybiškas darbo sąlygas.
V-03-001-03-02-01Metinio VERT biudžeto dalis 1 darbuotojo etatui užtikrinant kokybiškas darbo sąlygas, neįskaitant darbo užmokesčio (proc.).50,24
3 uždavinio 3 priemonė: Tobulinti VERT darbuotojų kvalifikaciją, įskaitant informacijos saugumo bei duomenų apsaugos srityje.      
V-03-001-03-03-01Darbuotojų dalis, per metus kėlusių kvalifikaciją, įskaitant kvalifikacijos kėlimą informacijos saugumo bei duomenų apsaugos srityje (proc.).75100100
V-03-001-03-03-02VERT posėdžiui pateikti klausimai išnagrinėti pirmu teikimu, pažymoje pateikta išsami informacija ir duomenys, posėdžio metu išsakyti argumentai yra pakankami sprendimui priimti (proc.).>8599,1100
4 uždavinys. Energetikos sistemų integravimas.
R-03-001-04-01Elektros energijos ir gamtinių dujų mažmeninės rinkos koncentracijos lygis (HHI – Herfindahl–Hirschman Index) lygus rinkos dalyvio užimamos rinkos dalies kvadratų sumai pagal rinkos dalyvių skaičių; jeigu reikšmė mažiau negu 1000, lygis yra nedidelis. Jeigu artėja link 10 000 – lygis didelis).Elektros
energija:

Buitiniai
vartotojai:
>8000
Nebuitiniai
vartotojai
>2300
Gamtinės
dujos:

Buitiniai
vartotojai:
>9300
Nebuitiniai
vartotojai
>3300
Elektros
energija:

Buitiniai
vartotojai:
4154.
Nebuitiniai
vartotojai:
3217. 
Gamtinės dujos:     Buitiniai vartotojai: 9965. Nebuitiniai vartotojai: 3646.          
25
R-03-001-04-02Parengtos ir pateiktos pastabos / pasiūlymai dėl ES Tarybos darbo grupių ar tarptautinių organizacijų vadovų lygiu svarstomų dokumentų pozicijų VERT kompetencijos klausimais (proc. nuo visų VERT pateiktų pozicijų).>9098100
R-03-001-04-03Veiklą vykdančių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų skaičius nuo bendro nepriklausomą elektros energijos tiekimą turinčių teisę vykdyti tiekėjų skaičiaus (proc.).>5428,653
R-03-001-04-04Parengti ir priimti elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriaus tinklų kodeksus įgyvendinantys teisės aktai (proc. nuo tinklų kodeksuose nustatytais terminais reikalingų patvirtinti teisės aktų).100100100
R-03-001-04-05Šilumos energijos gamybos konkuruojančių įrenginių išnaudojimo dalis šilumos sektoriaus gamybos procese, proc. (45-55 proc. rodo, kad į sektorių yra optimaliai investuota ir ūkio subjektai veikia konkurencijos sąlygomis).45-5547100
R-03-001-04-06Biokuro tiekėjų rinkos koncentracijos lygis (HHI (Herfindahl–Hirschman Index) lygus rinkos dalyvio užimamos rinkos dalies kvadratų sumai pagal rinkos dalyvių skaičių; reikšmė mažiau negu 1000, lygis yra nedidelis).<1000515100
4 uždavinio 1 priemonė: Organizuoti tarptautinius renginius / konferencijas.
V-03-001-01-01-01Suorganizuoti suplanuoti tarptautiniai renginiai, kai VERT yra priimančioji organizacija (proc.).100100100
4 uždavinio 2 priemonė: Atlikti reguliuojamų ūkio subjektų sąnaudų patikrinimus.
V-03-001-04-02-01Ūkio subjektų reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimų dalis, kai VERT atstovai vyko rinkti informaciją į ūkio subjekto buveinę, palyginus su visais atliktais reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimais per metus (proc.).<300100
V-03-001-04-02-02Ūkio subjektų reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimas ne dažnesnis nei 1 kartą per 5 metus, jeigu dėl ūkio subjekto reguliuojamos veiklos sąnaudų pagrįstumo nėra objektyvių rizikos faktorių (proc.).>82100100
V-03-001-04-02-03Išteklių dalis, skirta patikrinimams, yra proporcingai mažesnė, nei išteklių dalis, skirta konsultavimui, prevencijai (proc.).<3021,2100
​4 uždavinio 3 priemonė: Derinti investicijų projektus, atsižvelgiant į reguliuojamuose sektoriuose diegiamas pažangias technologijas.      
V-03-001-04-03-01Teisės aktuose numatytais terminais suderintų į pažangias technologijas nukreiptų investicijų projektų skaičius kalendoriniais metais (proc.).>80100100
V-03-001-04-03-02Suderintų investicijų projektų, kurie yra neutralūs šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų atžvilgiu (ir mažinantys apyvartinių taršos leidimų poreikį), energetikos sektoriuje dalis nuo visų pateiktų derinti investicijų projektų (dalis nuo visų investicijų projektų), proc.>10<110
V-03-001-04-03-03Suderintų inovacijas skatinančių investicijų projektų dalis nuo visų patiektų derinti investicijų projektų (dalis nuo visų investicijų projektų), proc.>1000
4 uždavinio 4 priemonė: Taikyti suderintus sprendimus, siekiant bendros regioninės elektros bei dujų rinkos.
V-03-001-04-04-01Pateikta išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Lietuvos prisijungimo prie regioninės gamtinių dujų rinkos zonos ir tokio sprendimo ekonominės naudos šalies vartotojams, (skaičius).100
V-03-001-04-04-02Suderinta intersisteminio kompensavimo tvarka gamtinių dujų sektoriuje, (skaičius).100
4 uždavinio 5 priemonė: „Švarios energijos paketo“ dokumentų teisinių priemonių įgyvendinimas.
V-03-001-04-05-01Parengti ir priimti „Švarios energijos paketo“ dokumentų įgyvendinamieji teisės aktai (proc. nuo „Švarios energijos paketo“ dokumentų teisės aktuose nustatytais terminais reikalingų patvirtinti teisės aktų).100100100
V-03-001-04-05-02Pateikti pasiūlymai ar pastabos įstatymų pakeitimų projektams ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimų projektams dėl „Švarios energijos paketo“ dokumentų perkėlimo į nacionalinę teisę (proc.).100100100
4 uždavinio 6 priemonė: Tobulinti elektros ir dujų iš atsinaujinančių energetikos išteklių energijos gamintojams taikomas metodikas, atsižvelgiant į technologinius ir energetikos sistemos veikimo struktūrinius pokyčius.      
V-03-001-04-06-01Pateikti pasiūlymai ar pastabos įstatymų pakeitimų projektams dėl gamintojų iš atsinaujinančių energijos išteklių ir gaminančių vartotojų veiklos skatinimo (proc.).>90100100
​4 uždavinio 7 priemonė: Skelbti ir organizuoti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus.      
V-03-001-04-07-01Paskelbti ir suorganizuoti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai (proc. nuo Vyriausybės patvirtintų tvarkaraščių skaičiaus).10000
V-03-001-04-07-02Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, dalis galutiniame elektros energijos suvartojime (proc.).3022,775,7
5 uždavinys. Vartotojų įgalinimas.
R-03-001-05-01Metinis pakeistų tiekėjų indeksas nebuitinių vartotojų rinkoje pagal elektros kiekį (proc.).35NDND
R-03-001-05-02Metinis pakeistų tiekėjų indeksas buitinių vartotojų rinkoje pagal apskaitos taškų kiekį (proc.).321100
R-03-001-05-03Vartotojų dalis, pasitikinti VERT, kaip ne teismo būdu vartojimo ginčus nagrinėjančia institucija (proc.).>724663,9
R-03-001-05-04Vartotojų dalis, kuri žino apie tai, kad savo pažeistas teises gali ginti ne teismine tvarka (proc.).>722636,1
​5 uždavinio 1 priemonė: Vartotojų konsultavimas energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių klausimais.      
V-03-001-05-01-01Vartotojų dalis, palankiai vertinančių VERT suteiktas konsultacijas, (proc.).>826680,5
V-03-001-05-01-02Išnagrinėtų vartotojų prašymų dėl informacijos pateikimo dalis nuo VERT per einamuosius metus gautų prašymų (proc.).9295100
5 uždavinio 2 priemonė: Vartotojų skundų ir ginčų, kylančių tarp vartotojų ir energetikos įmonių VERT kompetencijai priskirtais klausimais, nagrinėjimas.      
V-03-001-05-02-01Taikiai išspręstų vartojimo ginčų, išnagrinėtų ne teismo tvarka, dalis (proc.).2222100
V-03-001-05-02-02VERT gautų ginčų, skundų ir prašymų, kurie VERT buvo išnagrinėti per nustatytą terminą, dalis (proc.).908695,6
6 uždavinys: Patikimas ir efektyvus energetikos įrenginių ir sistemų eksploatavimas.
R-03-001-06-01SAIDI/SAIFI rodiklis.45 min./ 0,67 vnt.98,5 min/ 1,13 kartai0
R-03-001-06-02Patikrinimų metu, nustatytų pažeidimų šalinimas, jų nepašalinus – pradėti administracinio nusižengimo nagrinėjimo procesai, (proc.).100100100
R-03-001-06-03Energetikos įrenginiuose įvykusių avarijų ir jų darbo sutrikimų ištyrimų dalis (proc.).100100100
R-03-001-06-04Laiku pašalintų energetikos objektų ir įrenginių techninės būklės, efektyvumo, energijos išteklių valstybės ir rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo bei naudojimo pažeidimų, nustatytų patikrinimo metu (proc.).9595100
6 uždavinys 1 priemonė: Vykdyti energetikos objektų ir energetikos įrenginių partikrinimus.
V-03-001-06-01-01Vykdyti energetikos objektų ir įrenginių patikrinimus pagal patvirtintą planą (proc. nuo visų einamaisiais kalendoriniais metais suplanuotų patikrinimų).8597100
V-03-001-06-01-02Rizikingiausių energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų dalis (proc. nuo visų patikrinimų).2341100
V-03-001-06-01-03Planinių patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius atskirų energetikos sektorių patikrinimų klausimus, dalis (proc. nuo visų patikrinimų).89100100
​6 uždavinys 2 priemonė: Vykdyti leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje, prekybos suskystintomis naftos dujomis ir prekybos nefasuotais naftos produktais išdavimą.      
V-03-001-06-02-01Laiku išnagrinėtų fizinių ir juridinių asmenų prašymų išduoti leidimą veiklai elektros energetikos sektoriuje, dalis (proc. nuo visų pateiktų prašymų).100100100
V-03-001-06-02-02Ūkio subjektų pateiktų ir VERT išanalizuotų deklaracijų dalis (proc. nuo visų pateiktų deklaracijų).100100100
7 uždavinys. Visuomenės elgsenos formavimas, priimant informatyvius ir pagrįstus sprendimus.
R-03-001-07-01Rinkos dalyviai priima sprendimus atsižvelgdami į VERT įžvalgas (grįžtamojo ryšio apklausa) (proc.).50NDND
7 uždavinys 1 priemonė: Užtikrinti VERT priimamų sprendimų viešinimą, atstovavimą įvairiose institucijose.
V-03-001-07-01-01Rinkos dalyviai VERT įžvalgas laiko naudingomis (grįžtamojo ryšio apklausa) (proc.).70NDND
8 uždavinys: Užtikrinti mažmeninės ir didmeninės prekybos alternatyviaisiais degalais kontrolę.
R-03-001-08-01Degalų ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų (DAEI) sistemoje tinkamai pateiktų audito atskaitų vertinimas (proc.).NDND
8 uždavinio 1 priemonė: Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių dalies vertinimas.
V-03-001-08-01-01 Vykdyti degalų ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų fizinį patikrinimą pagal nustatytus įpareigojimus, vnt.518100


2023 M. TIKSLAI ELEKTROS ENERGETIKOS IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ SEKTORIUJE:

 • ​paskelbti ir suorganizuoti du jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursus, kurių laimėtojams būtų suteikta teisė plėtoti po 700 MW leistinos generuoti galios elektrines, ir tai prisidės prie strateginių tikslų atsinaujinančios energetikos srityje įgyvendinimo; 

 • modernizuoti Elektros energijos kainų palyginimo informacinę sistemą (EEKPIS), įgalinant vartotoją palyginti kintamosios kainos pasiūlymus bei suteikiant galimybę labai mažoms ir mažoms įmonėms įvertinti joms teikiamus elektros energijos pasiūlymus;

 • diegti didmeninių sandorių priežiūrai (duomenų analizei) skirtas programines priemones, siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą ir vientisumą bei piktnaudžiavimo rinkoje prevenciją (REMIT); 

 • parengti ir priimti elektros energetikos sektoriaus tinklų kodeksus įgyvendinančius teisės aktus, kurie prisidės prie vieningos bei integruotos regioninės bei Europos Sąjungos rinkos sukūrimo;

 • vykdyti nepriklausomų elektros energijos tiekėjų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal pasikeitusius tiekėjų veiklos vertinimo reikalavimus. ​


2023 M. TIKSLAI GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE:

 • ​kurti bendrą Baltijos ir Suomijos šalių regioninę gamtinių dujų rinką, kuri teiktų ekonomines naudas Lietuvos vartotojams;
 • kurti reguliavimo aplinką, skatinančią konkurencingą ir efektyvų gamtinių dujų infrastruktūros išnaudojimą; 
 • užtikrinti, kad Vyriausybės patvirtintos kompensacijos, skirtos gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams mažinti būtų panaudotos tikslingai, kaip numato teisės aktų reikalavimai; 
 • diegti didmeninių sandorių priežiūrai (duomenų analizei) skirtas programines priemones, siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą ir vientisumą bei piktnaudžiavimo rinkoje prevenciją (REMIT).​


2023 M. TIKSLAI ŠILUMOS SEKTORIUJE:

 • Šilumos gamybos aukciono modelio peržiūra: patikslinti šilumos gamybos aukciono modelį, leidžiant šilumos gamintojams priimti lankstesnius dalyvavimo šilumos gamybos aukcionuose sprendimus, siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamyboje, šilumos vartotojų teisę gauti šilumą pagrįstomis būtinosiomis sąnaudomis ir skatinti atliekinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumai gaminti;
 •  Šilumos kainodaros lankstumo didinimas: galimybių sudarymas įmonėms lengviau atlikti būtinas investicijas;
 •  papildomų šilumos kainų dedamųjų sąrašo išplėtimas dėl šilumos kainų nustatymo metu nenumatytų pokyčių;
 • šilumos tiekimo įmonių finansinį gyvybingumą užtikrinančių priemonių įvertinimas;
 • šilumos sektoriaus lyginamųjų rodiklių nustatymo ir taikymo metodikos peržiūra;
 • apskaitos ir reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo mokymų organizavimas, šilumos įmonių darbuotojų konsultavimas;
 • šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo bei perskaičiavimo projektų rengimą palengvinančių informacinių priemonių atnaujinimas ir mokymų šilumos tiekimo įmonėms rengimas;
 • informacijos apie reguliuojamosios veiklos sąnaudas ir kainas atvėrimas visuomenei, panaudojant interaktyvius automatizuotus analitinius įrankius (šilumos kainų žemėlapio atnaujinimas ir automatizavimas).​

2023 M. TIKSLAI VANDENS SEKTORIUJE:

 • ​kainodaros priemonių, leisiančių užtikrinti vandens įmonių finansinį gyvybingumą, įgyvendinimas; · duomenų apie nelicencijuotus geriamojo vandens tiekėjus rinkimas pagal Valstybės kontrolės rekomendacijas (bendras terminas iki 2024 m.);
 • licencijų neturintiems ūkio subjektams, pateikus prašymą geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo licencijai gauti, licencijų išdavimas ar neišdavimas;
 • priemonių, užtikrinančių paslaugų teikimą ir reikalavimų vykdymą, jei vandentvarkos įmonei panaikinama licencija, įgyvendinimas (garantinis tiekimas);
 • pagrįstų vandens įmonių investicijų į saugų ir kokybišką paslaugų teikimą derinimas valstybės reguliuojamoms kainoms nustatyti;
 • 2 procentų mokesčio skaičiavimas regione veikiantiems geriamojo vandens tiekėjams;
 • apskaitos ir reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo mokymų organizavimas, vandens įmonių personalo konsultavimas;
 • bazinių ir perskaičiuotų bazinių kainų projektų rengimo mokymų organizavimas, ataskaitų ir projektų rengimo programinių priemonių įgyvendinimas.​

2023 M. TIKSLAI ATLIEKŲ TVARKYMO SEKTORIUJE:

 •  nustatyti pirmąsias regionines kainas 10 regioninių atliekų tvarkymo centrų; 
 • nustatyti atliekų deginimo įrenginio valdytojų po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinę ribą 3 ūkio subjektams;
 • patvirtinti regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų informacijos teikimo VERT taisykles;
 • patvirtinti reguliuojamosios veiklos komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus ataskaitų patikros Techninę užduotį.


2023 M. TIKSLAI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ PRIEŽIŪROS SRITYJE:

 • įvertinti degalų tiekėjų pateiktas audituotas ataskaitas dėl Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme nustatytų įpareigojimų degalų tiekėjams vykdymo už 2022 metus;
 • patikslinti teisės aktus, reglamentuojančius alternatyviųjų degalų (degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir energijos šaltinių, kuriais transporto sektoriuje galima pakeisti naftos degalus: elektros energija, vandenilio dujos, sintetiniai degalai ir parafininis kuras, suslėgtos ir suskystintos gamtinės dujos) panaudojimo skatinimą. 

2023 M. TIKSLAI UŽTIKRINANT SAUGŲ, PATIKIMĄ IR EFEKTYVŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ IR SISTEMŲ EKSPLOATAVIMĄ: 

 • ​įvertinti su energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų procesu susijusio reglamentavimo pakankamumą, aiškumą;
 • patikslinti teisės aktus ir peržiūrėti klausimynus, naudojamus energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų metu;
 •  vykdyti investicijų projektą, užtikrinant vieningą, kokybišką energetikos darbuotojų atestavimo procesą nuo 2024 m.;
 • vertinti ir analizuoti iš energetikos įmonių gaunamus duomenis ir plėsti galimybę gauti duomenis apie energijos tiekimo patikimumą ir kokybę.