Įeiti
Publikuoti: 2020-04-21. Atnaujinta: 2024-05-09

Tarybos veiklos rodikliai


​​​​Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose. Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens rinkos reguliavimo ir priežiūros programą.

Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės (2023 m.)

Vertinimo rodiklio kodasUždavinių, priemonių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai
Planas (SVP 2023-2025)Įvykdymo faktasĮvykdymo proc.​

1. Uždavinys. Diegti ir plėtoti išmaniuosius sprendimus.
R-03-001-11-01-01VERT teikiamų viešųjų paslaugų skaitmenizavimo indekso, apskaičiuojamo remiantis DESI metodologija augimas (procentai)>4500
1. uždavinio 1 priemonė: Informacinių sistemų ir registrų sukūrimas arba modernizavimas, informacinių technologijų priemonių plėtra, valdymas ir (arba) tvarkymas.
V-03-001-11-01-01-01Modernizuoti Elektros energijos kainų palyginimo informacinę sistemą (EEKPIS), kuri užtikrintų efektyvų elektros tiekėjų siūlomų planų palyginimą, reaguojant į teisės aktų ir rinkos pokyčius (modernizuotų EEKPIS funkcionalumų dalis lyginant su visu EEKPIS) (procentai)20​

50100
V-03-001-11-01-01-02Energinio efektyvumo projekto kūrimas ir diegimas (procentai)401025
1. uždavinio 2 priemonė: „Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos“ sukūrimas.
V-03-001-11-01-02-01Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos (EDAIS) kūrimas ir diegimas (procentai) 100100100
1. uždavinio 3 priemonė: Išmaniųjų techninių ir organizacinių sprendimų diegimas.
V-03-001-11-01-03-01Inovatyvių sprendimų naudojimas, atliekant energetikos objektų ir (ar) energetikos įrenginių patikrinimus (procentai) 2000
2. Uždavinys. Didinti VERT organizacinės veiklos efektyvumą.
R-03-001-11-02-01Užtikrinti efektyvų pažangių verslo priežiūros priemonių bei praktikų diegimą ir tolesnį taikymą („Švieslentės“ balas) >8,5-9NDND
2. uždavinio 1 priemonė: Vykdyti efektyvų ir sklandų VERT veiklos organizavimą ir kontrolę.
V-03-001-11-02-01-01VERT darbuotojų įsitraukimo indeksas *[1]59 –
V-03-001-11-02-01-02VERT atliekamų žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų vertės (procentai) 100100100
2. uždavinio 2 priemonė: Diegti ir palaikyti efektyvios organizacijos valdymo ir kokybės standartus, sistemas ir įrankius.
V-03-001-11-02-02-01Įdiegtas darbuotojų konsultavimo ir informavimo įrankis (procentai) 70100100
V-03-001-11-02-02-02Įdiegtas rizikų valdymo modelis (procentai) 60100100
2. uždavinio 3 priemonė: Vykdyti žmogiškųjų išteklių valdymo programą ir didinti VERT kaip darbdavio konkurencingumą.
V-03-001-11-02-03-01Personalo kaitos intensyvumas, ne daugiau nei (procentais) 1235,5100
V-03-001-11-02-03-02VERT vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio didėjimas lyginat su kitais reguliavimo institucijų sektoriais (procentai) *5.6²  –
3. Uždavinys. Užtikrinti visuomenės elgsenos formavimą, priimant informatyvius ir pagrįstus sprendimus.
R-03-001-11-03-01Rinkos dalyviai priima sprendimus atsižvelgdami į VERT įžvalgas (grįžtamojo ryšio apklausa) (procentai)52NDND
 3. uždavinio 1 priemonė: Užtikrinti VERT priimamų sprendimų viešinimą.
V-03-001-11-03-01-01Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos žinomumas (procentai)  70NDND
4. Uždavinys. Užtikrinti energetikos sistemų integravimą.
R-03-001-11-04-01Elektros energijos buitinių vartotojų  mažmeninės rinkos koncentracijos lygis (HHI –  Herfindahl-Hirschman Index) lygus rinkos dalyvio užimamos rinkos dalies kvadratų sumai pagal rinkos dalyvių skaičių; jeigu reikšmė mažiau negu 1000, lygis yra nedidelis. Jeigu artėja link 10 000 – lygis didelis) 70003749100
R-03-001-11-04-02Elektros energijos nebuitinių vartotojų  mažmeninės rinkos koncentracijos lygis (HHI) 2100284333,5
R-03-001-11-04-03Gamtinių dujų nebuitinių vartotojų  mažmeninės rinkos koncentracijos lygis (HHI) 33002251100
R-03-001-11-04-04Gamtinių dujų buitinių vartotojų  mažmeninės rinkos koncentracijos lygis (HHI) 910099674
R-03-001-11-04-05Gamtinių dujų didmeninės rinkos koncentracijos lygis (HHI) *3062 –
R-03-001-11-04-06Biokuro tiekėjų rinkos koncentracijos lygis (HHI) <1000551100
4. uždavinio 1 priemonė: Bendros Europos Sąjungos ir regioninės elektros energijos ir gamtinių dujų rinkos vystymas.
V-03-001-11-04-01-01Pateikta išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Lietuvos prisijungimo prie regioninės gamtinių dujų rinkos zonos ir tokio sprendimo ekonominės naudos šalies vartotojams (skaičius) 100
V-03-001-11-04-01-02Suderinta tarpsisteminio kompensavimo tvarka gamtinių dujų sektoriuje (skaičius) 100
V-03-001-11-04-01-03Parengti ir priimti elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriaus tinklų kodeksus įgyvendinantys teisės aktai (procentai nuo tinklų kodeksuose nustatytais terminais reikalingų patvirtinti teisės aktų) 100100100
V-03-001-11-04-01-04Parengti ir priimti „Švarios energijos paketo“ dokumentų įgyvendinamieji teisės aktai (procentai nuo „Švarios energijos paketo“ dokumentų teisės aktuose nustatytais terminais reikalingų patvirtinti teisės aktų) 100100100
V-03-001-11-04-01-05Pateikti pasiūlymai ar pastabos įstatymų pakeitimų projektams ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimų projektams dėl „Švarios energijos paketo“ dokumentų perkėlimo į nacionalinę teisę (procentai)100100100
V-03-001-11-04-01-06Parengti ir priimti „ES Žaliojo kurso“ dokumentų įgyvendinamieji teisės aktai (procentai nuo „ES Žaliojo kurso“ dokumentų teisės aktuose nustatytais terminais reikalingų patvirtinti teisės aktų) -00
4. uždavinio 2 priemonė: Techninio ir ekonominio reguliavimo tobulinimas ir harmonizavimas visuose reguliuojamuose sektoriuose, skatinant reguliuojamų ūkio subjektų veiklos efektyvumą.
V-03-001-11-04-02-01Suderintų investicijų projektų, kurie yra neutralūs šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų atžvilgiu (ir mažinantys apyvartinių taršos leidimų poreikį), energetikos sektoriuje dalis nuo visų pateiktų derinti investicijų projektų (dalis nuo visų investicijų projektų, procentai)>1200
V-03-001-11-04-02-02Suderintų inovacijų skatinančių investicijų projektų dalis nuo visų patiektų derinti investicijų projektų (dalis nuo visų investicijų projektų, procentai)>1200
V-03-001-11-04-02-03Parengti ir priimti su tinklų naudotojų prijungimo prie tinklų ir efektyvaus tinklų planavimo proceso gerinimu susiję teisės aktai (procentai) 100100100
4. uždavinio 3 priemonė: Reguliacinės aplinkos susijusios su atsinaujinančiųjų išteklių energetika (AIE), energijos kaupimu kūrimas bei gerinimas.
V-03-001-11-04-03-01Parengti ir priimti su uždaviniu susijusių teisės aktų pakeitimai (procentais)  100100100
4. uždavinio 4 priemonė: Didmeninės prekybos alternatyviaisiais degalais kontrolės užtikrinimas.
V-03-001-11-04-04-01Degalų ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų (DAEI) sistemoje tinkamai pateiktų audito atskaitų vertinimas (procentai)100100100
V-03-001-11-04-04-02Vykdyti degalų ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų fizinį patikrinimą pagal nustatytus įpareigojimus (skaičius)  524100
4. uždavinio 5 priemonė: Didmeninės gamtinių dujų, elektros energijos, biokuro ir šilumos aukcionų rinkų priežiūros tobulinimas, siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą, vientisumą ir konkurencingumą.
V-03-001-11-04-05-01Didmeninių sandorių priežiūrai (duomenų analizei) skirtų programinių priemonių diegimas (REMIT) (procentai)100100100
V-03-001-11-04-05-02Paskelbti ir suorganizuoti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai (procentai nuo Vyriausybės patvirtintų tvarkaraščių skaičiaus)100100100
V-03-001-11-04-05-03Pateikti pasiūlymai / pastabos prekybos šilumos aukcionuose teisinio reglamentavimo tobulinimui, siekiant integruoti atliekinės šilumos panaudojimą bei mažinti iškastinio kuro naudojimą 100100100
4. uždavinio 6 priemonė: Užtikrinti saugų, patikimą ir efektyvų energetikos įrenginių ir sistemų eksploatavimą.
V-03-001-11-04-06-01SAIDI/SAIFI rodiklis44 min. / 0,66 vnt.120.77 min. / 1.35 kartai 0
V-03-001-11-04-06-02Rizikingiausių energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų dalis (procentai nuo visų patikrinimų)2442100
V-03-001-11-04-06-03Laiku pašalintų energetikos objektų ir įrenginių techninės būklės, efektyvumo, energijos išteklių valstybės ir rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo bei naudojimo pažeidimų, nustatytų patikrinimo metu (procentai)9696100
V-03-001-11-04-06-04Skaitmenizuoti tikrinamų energetikos objektų ir įrenginių atrankos ir patikrinimų procesus (procentai)2000
V-03-001-11-04-06-05Atlikta analizė dėl galimybės gauti duomenis apie energijos tiekimo patikimumą ir kokybę ar energetikos įrenginių techninę būklę, panaudojant išmaniuosius ar intelektualiuosius diagnostinius įrenginius (skaičius)  11100
5. Uždavinys. Tobulinti reguliuojamiems ūkio subjektams ekonominį ir techninį reglamentavimą.
R-03-001-11-05-01Teisės aktų, pakeistų įvertinant prisitaikymo prie reguliavimo naštos pokytį (procentai) -5050
5. uždavinio 1 priemonė: Užtikrinti prisitaikymo prie reguliavimo naštos mažinimą, taikant „vienas į – vienas iš“ principą.
V-03-001-11-05-01-01Sudarytas keistinų teisės aktų sąrašas, kurių nuostatos įtvirtina įpareigojimus, sukeliančius prisitaikymo prie reguliavimo naštą ūkio subjektams (skaičius) 11100
V-03-001-11-05-01-02Pakeisti teisės aktai (skaičius) faktinė reikšmė14 –
6. Uždavinys. Vartotojų įgalinimas ir apsauga.
R-03-001-11-06-01Vartotojų dalis, pasitikinti VERT, kaip ne teismo būdu vartojimo ginčus nagrinėjančia institucija (procentai) >74 NDND
R-03-001-11-06-01Vartotojų dalis, kuri žino apie tai, kad savo pažeistas teises gali ginti ne teismine tvarka (procentai) >74 NDND
6. uždavinio 1 priemonė: Vartotojų tinkamo informavimo užtikrinimas.
V-03-001-11-06-01-01Informuotumas apie tai, kokiais klausiamais galima kreiptis į Tarybą (procentais) 30NDND
V-03-001-11-06-01-02Taikiai išspręstų vartojimo ginčų, išnagrinėtų ne teismo tvarka, dalis (procentais)231252,2
6. uždavinio 2 priemonė: Mažmeninės elektros energijos ir gamtinių dujų rinkos priežiūros tobulinimas.​
V-03-001-11-06-02-01Duomenų atvėrimo mažmeninėje rinkoje užtikrinimas pagal VERT kompetenciją (procentais) 100100100​

[1] Reikšmė stebima (anksčiau šis rodiklis nebuvo skaičiuojamas ir stebėsenai nenaudotas, siekiant identifikuoti rodiklio stebėsenai reikalingų duomenų prieinamumą).

[2] VERT vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio didėjimas 2023 m. sudarė 5,6 proc. Dėl skirtingai skelbiamų duomenų palyginti vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio didėjimo su kitais reguliavimo institucijų sektoriais nėra galimybių.

ND – nėra duomenų. ​​


2023 M. TIKSLAI ELEKTROS ENERGETIKOS IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ SEKTORIUJE:

 • ​paskelbti ir suorganizuoti du jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursus, kurių laimėtojams būtų suteikta teisė plėtoti po 700 MW leistinos generuoti galios elektrines, ir tai prisidės prie strateginių tikslų atsinaujinančios energetikos srityje įgyvendinimo; 

 • modernizuoti Elektros energijos kainų palyginimo informacinę sistemą (EEKPIS), įgalinant vartotoją palyginti kintamosios kainos pasiūlymus bei suteikiant galimybę labai mažoms ir mažoms įmonėms įvertinti joms teikiamus elektros energijos pasiūlymus;

 • diegti didmeninių sandorių priežiūrai (duomenų analizei) skirtas programines priemones, siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą ir vientisumą bei piktnaudžiavimo rinkoje prevenciją (REMIT); 

 • parengti ir priimti elektros energetikos sektoriaus tinklų kodeksus įgyvendinančius teisės aktus, kurie prisidės prie vieningos bei integruotos regioninės bei Europos Sąjungos rinkos sukūrimo;

 • vykdyti nepriklausomų elektros energijos tiekėjų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal pasikeitusius tiekėjų veiklos vertinimo reikalavimus. ​


2023 M. TIKSLAI GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE:

 • ​kurti bendrą Baltijos ir Suomijos šalių regioninę gamtinių dujų rinką, kuri teiktų ekonomines naudas Lietuvos vartotojams;
 • kurti reguliavimo aplinką, skatinančią konkurencingą ir efektyvų gamtinių dujų infrastruktūros išnaudojimą; 
 • užtikrinti, kad Vyriausybės patvirtintos kompensacijos, skirtos gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams mažinti būtų panaudotos tikslingai, kaip numato teisės aktų reikalavimai; 
 • diegti didmeninių sandorių priežiūrai (duomenų analizei) skirtas programines priemones, siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą ir vientisumą bei piktnaudžiavimo rinkoje prevenciją (REMIT).​


2023 M. TIKSLAI ŠILUMOS SEKTORIUJE:

 • Šilumos gamybos aukciono modelio peržiūra: patikslinti šilumos gamybos aukciono modelį, leidžiant šilumos gamintojams priimti lankstesnius dalyvavimo šilumos gamybos aukcionuose sprendimus, siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamyboje, šilumos vartotojų teisę gauti šilumą pagrįstomis būtinosiomis sąnaudomis ir skatinti atliekinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumai gaminti;
 •  Šilumos kainodaros lankstumo didinimas: galimybių sudarymas įmonėms lengviau atlikti būtinas investicijas;
 •  papildomų šilumos kainų dedamųjų sąrašo išplėtimas dėl šilumos kainų nustatymo metu nenumatytų pokyčių;
 • šilumos tiekimo įmonių finansinį gyvybingumą užtikrinančių priemonių įvertinimas;
 • šilumos sektoriaus lyginamųjų rodiklių nustatymo ir taikymo metodikos peržiūra;
 • apskaitos ir reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo mokymų organizavimas, šilumos įmonių darbuotojų konsultavimas;
 • šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo bei perskaičiavimo projektų rengimą palengvinančių informacinių priemonių atnaujinimas ir mokymų šilumos tiekimo įmonėms rengimas;
 • informacijos apie reguliuojamosios veiklos sąnaudas ir kainas atvėrimas visuomenei, panaudojant interaktyvius automatizuotus analitinius įrankius (šilumos kainų žemėlapio atnaujinimas ir automatizavimas).​

2023 M. TIKSLAI VANDENS SEKTORIUJE:

 • ​kainodaros priemonių, leisiančių užtikrinti vandens įmonių finansinį gyvybingumą, įgyvendinimas; · duomenų apie nelicencijuotus geriamojo vandens tiekėjus rinkimas pagal Valstybės kontrolės rekomendacijas (bendras terminas iki 2024 m.);
 • licencijų neturintiems ūkio subjektams, pateikus prašymą geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo licencijai gauti, licencijų išdavimas ar neišdavimas;
 • priemonių, užtikrinančių paslaugų teikimą ir reikalavimų vykdymą, jei vandentvarkos įmonei panaikinama licencija, įgyvendinimas (garantinis tiekimas);
 • pagrįstų vandens įmonių investicijų į saugų ir kokybišką paslaugų teikimą derinimas valstybės reguliuojamoms kainoms nustatyti;
 • 2 procentų mokesčio skaičiavimas regione veikiantiems geriamojo vandens tiekėjams;
 • apskaitos ir reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo mokymų organizavimas, vandens įmonių personalo konsultavimas;
 • bazinių ir perskaičiuotų bazinių kainų projektų rengimo mokymų organizavimas, ataskaitų ir projektų rengimo programinių priemonių įgyvendinimas.​

2023 M. TIKSLAI ATLIEKŲ TVARKYMO SEKTORIUJE:

 •  nustatyti pirmąsias regionines kainas 10 regioninių atliekų tvarkymo centrų; 
 • nustatyti atliekų deginimo įrenginio valdytojų po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinę ribą 3 ūkio subjektams;
 • patvirtinti regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų informacijos teikimo VERT taisykles;
 • patvirtinti reguliuojamosios veiklos komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus ataskaitų patikros Techninę užduotį.


2023 M. TIKSLAI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ PRIEŽIŪROS SRITYJE:

 • įvertinti degalų tiekėjų pateiktas audituotas ataskaitas dėl Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme nustatytų įpareigojimų degalų tiekėjams vykdymo už 2022 metus;
 • patikslinti teisės aktus, reglamentuojančius alternatyviųjų degalų (degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir energijos šaltinių, kuriais transporto sektoriuje galima pakeisti naftos degalus: elektros energija, vandenilio dujos, sintetiniai degalai ir parafininis kuras, suslėgtos ir suskystintos gamtinės dujos) panaudojimo skatinimą. 

2023 M. TIKSLAI UŽTIKRINANT SAUGŲ, PATIKIMĄ IR EFEKTYVŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ IR SISTEMŲ EKSPLOATAVIMĄ: 

 • ​įvertinti su energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų procesu susijusio reglamentavimo pakankamumą, aiškumą;
 • patikslinti teisės aktus ir peržiūrėti klausimynus, naudojamus energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų metu;
 •  vykdyti investicijų projektą, užtikrinant vieningą, kokybišką energetikos darbuotojų atestavimo procesą nuo 2024 m.;
 • vertinti ir analizuoti iš energetikos įmonių gaunamus duomenis ir plėsti galimybę gauti duomenis apie energijos tiekimo patikimumą ir kokybę.