Įeiti
Publikuoti: 2020-04-21. Atnaujinta: 2021-05-03

Tarybos veiklos rodikliai


Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose. Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens rinkos reguliavimo ir priežiūros programą.



Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės (2020 m.)

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai         PlanasĮvykdytaĮvykdymo proc.
Tikslas 1: Integruotis į ES reguliavimo sistemą ir padidinti Komisijos veiklos efektyvumą.      

Gerai vertinančių Tarybos konsultacijų kokybę vartotojų / ūkio subjektų skaičius nuo apklaustųjų (proc.).

>82

93

100

Tarybos bendrųjų funkcijų atitiktis LR finansų ministro nustatytiems bendrųjų funkcijų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijams (vidurkis nuo visų nustatytų siektinų reikšmių, (proc.). 

>9070.478.2[1]
1 tikslo 1 uždavinys: Tarybos veiklos efektyvumo ir jos viešumo didinimas      
Metinio Tarybos veiklos plano priemonių įgyvendinimas numatytais terminais (proc. nuo planuotų priemonių). >7077100

Bylų dėl procedūrinių posėdžio organizavimo pažeidimų, (proc.).

00100
1 tikslo 2 uždavinys: Integruotis į ES ir regiono energetikos reguliavimo sprendimų priėmimo procesą.      

Parengtos ir pateiktos pastabos / pasiūlymai dėl ES Tarybos darbo grupių ar tarptautinių organizacijų lygiu svarstomų dokumentų pozicijų Tarybos kompetencijos klausimais (proc. nuo visų Tarybai pateiktų pozicijų). 

>9599100
1 tikslo 3 uždavinys: Vieningos reguliavimo aplinkos kūrimas, siekiant bendros regioninės elektros bei gamtinių dujų rinkos.      

Parengti ir priimti elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriaus tinklų kodeksus įgyvendinantys teisės aktai (proc. nuo tinklų kodeksuose nustatytais terminais reikalingų patvirtinti teisės aktų).

100

8

100

Parengti ir priimti „Švarios energijos dokumentų paketo" įgyvendinamieji teisės aktai (proc. nuo „Švarios energijos dokumentų paketo" teisės aktuose nustatytais terminais reikalingų patvirtinti  teisės aktų). 10000[2]
Tikslas 2: Užtikrinti prognozuojamą ir skaidrią verslo aplinką energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose.      

Veiklą vykdančių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų skaičius nuo bendro nepriklausomą elektros energijos tiekimą turinčių teisę vykdyti tiekėjų skaičiaus (proc.).

>53

25

47[3]

Šilumos energijos gamybos konkuruojančių įrenginių išnaudojimo procentas  šilumos sektoriaus gamybos procese (45-55 proc. rodo, kad į sektorių yra optimaliai investuota ir ūkio subjektai veikia konkurencijos sąlygomis).

45-5545
100

Biokuro tiekėjų rinkos koncentracijos lygis (HHI lygus rinkos dalyvių kvadratų sumai; reikšmė mažiau negu 1000, laipsnis yra nedidelis).

<1000708.48100
2 tikslo 1 uždavinys: Vykdyti energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių stebėseną ir skatinti konkurenciją, didinti skaidrumą, savireguliaciją ir technologinę pažangą.      

Įmonių patikrinimai per įsakyme dėl įmonės planinio patikrinimo nustatytą terminą (proc. nuo visų einamaisiais kalendoriniais metais pabaigtų įmonių patikrinimų).

>6090100

Įmonių patikrinimai per įsakyme dėl įmonės neplaninio patikrinimo nustatytą terminą (proc. nuo visų einamaisiais kalendoriniais metais pabaigtų įmonių patikrinimų).

>6070100
Atliktų planinių patikrinimų dalis, palyginti su visais kalendoriniais metais pradėtais patikrinimais (proc.). >6055.292[4]
Tarybos sprendimai dėl ginčų ar vartojimo ginčų nagrinėjimo, bylos šalims nusprendus ginčą nagrinėti teisme, įsiteisėjusiais teismo sprendimais nėra keičiami (proc.). >87100100

Tarybos posėdžiui pateikti klausimai išnagrinėti pirmu teikimu, pažymoje pateikta išsami informacija ir duomenys, posėdžio metu išsakyti argumentai yra pakankami sprendimui priimti (proc.).

>8597100
Ūkio subjektų reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimų dalis, kai Tarybos atstovai vyko rinkti informaciją į ūkio subjekto buveinę, palyginus su visais atliktais reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimais per metus (proc.). <300100

Ūkio subjektų reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimas ne dažnesnis nei 1 kartą per 5 metus, jeigu dėl ūkio subjekto reguliuojamos veiklos sąnaudų pagrįstumo nėra objektyvių rizikos faktorių.

>80100100
2 tikslo 2 uždavinys: Suformuoti ir taikyti proporcingas teisinio ir ekonominio reguliavimo priemones.      

Įsiteisėję teismo sprendimai yra palankūs Tarybai nuo visų per kalendorinius metus įsiteisėjusių teismo sprendimų (proc.).

>8087100

Norminių dokumentų projektai suderinami vienos viešosios konsultacijos metu (proc.).

>7098100

Ūkio subjektų skaičius, manančių, kad Tarybos teisės aktai yra išsamūs ir suprantami (grįžtamojo ryšio apklausa, proc.).

>602033[5]

Ūkio subjektų skaičius, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo naudingų konsultacijų (grįžtamojo ryšio apklausa, proc.).

>7080100
2 tikslo 3 uždavinys: Siekti didesnės atsinaujinančių energetikos išteklių integracijos į esamas energetikos sistemas.      

Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, dalis bendrame elektros energijos balanse.

3048100
Paskelbti ir suorganizuoti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai (proc. nuo Vyriausybės patvirtintų tvarkaraščių skaičiaus).1001100
Tikslas 3: Sukurti energetinių paslaugų vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos sistemą.      

Ne pagal Tarybai kompetenciją pateiktų skundų / ginčų skaičius (proc.).

<2020.597.5

Vartotojų, žinančių, kokiais klausimais galima kreiptis ir kokias problemas gali išspręsti Taryba, skaičius (proc. nuo apklaustų asmenų, besikreipusių į Tarybą).

>56--[6]

Tarybai pateiktų pagrįstų vartojimo ginčų dalis dėl ūkio subjektų veiklos (proc. nuo visų gautų ginčų). (rodiklis nusako, kad prižiūrimi ūkio subjektai teisingai supranta ir taiko teisės aktus).

<2011.75100
3 tikslo 1 uždavinys: Informuoti ir šviesti energetinių paslaugų vartotojus.      

Susitikimai aktualiais klausimais su vartotojais, vartotojų teisių gynimo organizacijoms (skaičius).

200[7]

Vartotojų dalis, kuri žino apie tai, kad savo pažeistas teises gali ginti ne teismine tvarka (proc.).

>6585100
3 tikslo 2 uždavinys: Vykdyti energetinių paslaugų vartotojų teisėtų interesų apsaugą.      

Asmenų prašymų, kurie buvo išnagrinėti ir atsakyti per nustatytą terminą, dalis (proc.).

>8290100

Vartotojų dalis, kuri teigiamai vertina iš Tarybos gautos informacijos aiškumą, Taryboje interesantus aptarnaujančių asmenų kvalifikaciją, Tarybos interneto svetainėje pateikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą.

>8283100

Vartotojų dalis, pasitikinti Taryba, kaip ne teismo būdu vartojimo ginčus nagrinėjančia institucija (reprezentatyvi apklausa, proc.).

>70--[8]

Tikslas 4: Užtikrinti, patikimą, efektyvią ir saugią energijos išteklių ir energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą bei kontroliuoti valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas.    

Rizikingiausių energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų dalis (proc. nuo visų patikrinimų).

2229.47100

Planinių patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius atskirų energetikos sektorių patikrinimų klausimus, dalis (proc. nuo visų patikrinimų).

8999.84100

Laiku pašalintų energetikos objektų ir įrenginių techninės būklės, efektyvumo, energijos išteklių valstybės ir rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo bei naudojimo pažeidimų, nustatytų patikrinimo metu (proc.).

9591.596.3
4 tikslo 1 uždavinys: Vykdyti valstybinę energetikos objektų ir įrenginių kontrolę, užtikrinant saugų ir patikimą energijos vartojimą.      

Energetikos įrenginiuose įvykusių avarijų ir jų darbo sutrikimų ištyrimų dalis (proc.).

100100100

Energijos išteklių valstybės ir rezervinių atsargų tikrinimų skaičius.

80101100

Laiku išnagrinėtų fizinių ir juridinių asmenų prašymų išduoti leidimą veiklai elektros energetikos sektoriuje, dalis (proc. nuo visų pateiktų prašymų).

100100100

Ūkio subjektų pateiktų ir Tarybos specialistų išanalizuotų deklaracijų dalis (proc. nuo visų pateiktų deklaracijų).

100100100

[1] LR Finansų ministro rodikliai nustatyti 2013 metais, todėl rodikliai darbo užmokesčio srityje nekoreliuoja su mokamu darbo užmokesčiu rinkos sąlygomis. Po Tarybos reorganizacijos vis dar išlieka problema, kad parengiama sąlyginai daug ne elektroninių dokumentų. Minėtos problemos bus sprendžiamos tvirtinant naujus bendrųjų funkcijų atitikties rodiklius bei tęsiant informacinių sistemų tarpusavio integraciją.

[2] „Švarios energijos dokumentų paketas" įsigaliojo 2019 m. viduryje, būtina dviejų paketo dokumentų – Elektros direktyvos bei Atsinaujinančių išteklių direktyvos - nuostatas perkelti į nacionalinę teisę.

[3] Nuo 2021 m. buitiniai vartotojai palaipsniui privalės atsisakyti monopolinių visuomeninio tiekimo paslaugų.

[4] Nuo 2020 m. pradžios įsigaliojo griežtesnė SND balionų naudojimo tvarka; siekiant didesnio gyventojų saugumo naudojant SND balionus, Taryba kartu su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba visoje Lietuvoje tikrino, ar prekiaujama techniškai tvarkingais, saugiais ir tinkamai paženklintais SND balionais.

[5] Taryba sieks, kad teisės aktai būtų keičiami kompleksiškai, įvertinus visų rinkos dalyvių pastabas bei pasiūlymus.

[6] Atsižvelgiant į tai, kad Taryba darbą pradėjo nuo 2019 m.  liepos  1  d., 2020 metais į apklausą šis klausimas nebuvo įtrauktas dėl pereinamojo laikotarpio vartotojų informuotumui didinti.

[7] Dėl šalyje paskelbto visuotinio karantino fiziniai  susitikimai nebuvo organizuojami. Vartotojai konsultuojami telefonu ir elektroniniu paštu.

[8] Atsižvelgiant į tai, kad Taryba darbą pradėjo nuo 2019 m.  liepos  1  d., 2020 metais į apklausą šis klausimas nebuvo įtrauktas dėl pereinamojo laikotarpio vartotojų informuotumui didinti.

 

2021 m. prioritetiniai darbai:

ES integracijos srityje:

  • ES elektros energetikos ir gamtinių dujų sektorių tinklų kodeksų įgyvendinimas ir priežiūra.
  • Vieningos reguliavimo aplinkos kūrimas, siekiant bendros regioninės Baltijos šalių ir Skandinavijos elektros bei Baltijos šalių, Suomijos ir Lenkijos gamtinių dujų rinkos.
  • Švarios energijos dokumentų paketo"  teisinių pasiūlymų įgyvendinimas.


Reguliavimo taikymas nacionaliniu lygmeniu:

  • Didmeninės gamtinių dujų, elektros energijos, biokuro rinkos priežiūra, siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą, vientisumą ir konkurencingumą.
  • Aiškiais ir sistemiškais principais pagrįstos reguliavimo aplinkos kūrimas, siekiant nuoseklaus, darnaus, veiksmingo, tačiau į rinkos pokyčius reaguojančio energetikos bei geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektorių reguliavimo.
  • Kainodarinių principų įgyvendinimas, skatinant ūkio subjektus diegti pažangias technologijas, sukuriant naudą energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams.
  • Inovatyvių ir laiku atliktų energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės priemonių įgyvendinimas.
  • Leidimų verstis prekyba naftos produktais išdavimas ūkio subjektams.