Įeiti
Publikuoti: 2021-12-23. Atnaujinta: 2021-12-23

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2020–2024 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA


​​


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. O1E-5

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020–2024 metų kovos su korupcija programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo" (toliau – Nacionalinė programa), Valstybės įstaigų korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100 „Dėl Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo" ir kitais teisės aktais.

2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) yra biudžetinė įstaiga – valstybės institucija, atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui, kuri reguliuoja energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atlieka valstybinę energetikos priežiūrą bei kontrolę. Taryba atlikdama jai pavestas funkcijas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais viešojo administravimo institucijų darbą, taip pat Tarybos nuostatais, patvirtintais 2002 m. lapkričio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo" ir kitais teisės aktais.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. vasario 14 d. priimtu Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161 , 19, 191 , 22, 23, 241 , 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341 , 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu Nr. XIII-1968 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos" 2019 m. liepos 1 d. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) buvo prijungta prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija). Po reorganizacijos Komisija perėmė visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Komisijos pavadinimas buvo pakeistas į Tarybą[1].

4. Programoje numatomos korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimo bei šalinimo, atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įgyvendinimo gairės, kurios taikomos Tarybos veikloje. Programoje išskiriamos prioritetinės kovos su korupcija sritys, kuriose yra didžiausia tikimybė pasireikšti korupcijai, daugiausia prielaidų ir sąlygų piktnaudžiauti tarnybine padėtimi.

5. Programa apima svarbiausias korupcijos prevencijos Tarybos veikloje nuostatas. Programa orientuota į korupcijos rizikos veiksnių (t. y. priežasčių, sąlygų, įvykių ir aplinkybių, dėl kurių gali būti padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas) mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikos veiksnių valdymą. Programa siekiama užtikrinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016-2019 metų kovos su korupcija programos, patvirtintos Komisijos pirmininko 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. O1-18 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016-2019 metų kovos su korupcija programos patvirtinimo", tęstinumą bei ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Tarybos veikloje 2020-2024 metais.

6. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas). Priemonių plane numatytos priemonės yra orientuotos į su korupcija susijusių problemų sprendimą, skirtos korupcijos sąlygoms ir rizikoms mažinti ir šalinti, taip pat korupcijos rizikos valdymo priemonės. Atsižvelgiant į nustatytas su korupcija susijusias problemas ir korupcijos rizikos veiksnius, numatomos priemonės, kuriomis didinamas viešumas ir atvirumas teikiant viešąsias ir administracines paslaugas ir priimant sprendimus; veiklos procedūrų skaidrumas ir aiškumas; užtikrinamas darbuotojų patikimumas, lojalumas ir sąžiningumas; gerinama valdymo kokybė; siekiama sumažinti naštą verslui; padidinamas pajamų ir išlaidų viešumas; turto tvarkymo skaidrumas; įdiegiamos kitos korupcijos prevencijos priemonės, atsižvelgiant į nustatytus korupcijos rizikos veiksnius.

7. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. LIETUVOS ANTIKORUPCINĖS APLINKOS ANALIZĖ

 

8. Nacionalinės programos 5 punkte pažymima, kad korupcija yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ar savivaldybių įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. Korupcija sietina su pernelyg dideliu biurokratijos ir reglamentavimo mastu, sprendimų diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu.

9. Vadovaujantis tarptautinės nevyriausybinės organizacijos Transparency International skelbiamais korupcijos suvokimu indekso (KSI) duomenimis, 2018 metais Lietuva buvo įvertinta 59 KSI balais iš 100 galimų KSI balų (100 balų – aukščiausias skaidrumo lygis, 0 – labai korumpuota) ir užėmė 38 vietą 180 šalių sąraše[2]. Kaip pažymima Transparency International Lietuvos skyriaus pranešime, Lietuvos rezultatai nesikeičia jau ketvirtus metus iš eilės – tiek 2017, tiek 2016 ir 2015 metais Lietuva gavo 59 balus[3]. Atsižvelgiant į Lietuvos įvertinimą, darytina išvada, kad Lietuva yra tarp šalių, kuri susiduria su kai kuriomis korupcijos apraiškomis, o pokyčiai šioje srityje vyksta nepakankamai sparčiai, korupcijos prevencija Lietuvoje turėtų būti vykdoma ir toliau.

10. Visuomenės nuomonės ir rinkų tyrimų centras „Vilmorus" 2018 m. gruodžio – 2019 m. sausio mėnesiais atliko tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2018" (toliau – Tyrimas), kurį inicijavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba[4]. Šiuo Tyrimu siekta įvertinti korupcinę situaciją Lietuvoje bei palyginti ją su ankstesnių metų rezultatais, taip pat įvertinti tikslinių grupių požiūrį į korupciją, korupcijos paplitimą įvairiose institucijose ir kitas su korupcija susijusias aplinkybes. Tyrime dalyvavo bei buvo apklausiami 18 m. ir vyresni Lietuvos gyventojai, verslo įmonių vadovai arba jų nurodyti įmonių atstovai ir valstybės tarnautojai.

11. Tyrimo duomenimis tarp Lietuvos gyventojams aktualių problemų korupcija užima 4-ą vietą po mažų atlyginimų, kylančių kainų, emigracijos. Kaip labai rimtą problemą, korupciją nurodė 40 % gyventojų (mažiau nei 2016 m., kuomet kaip labai rimtą problemą korupciją nurodė 56 %  gyventojų). Įmonių vadovai korupciją, kaip labai rimtą problemą, paminėjo 6-oje vietoje – 27 % (2016 m. – 35 %), o valstybės tarnautojai – 6-oje vietoje – 30 % (2016 m. – 32 % ). Visose tirtose grupėse, lyginant su 2016 m., korupcija minima rečiau. Apklausose dalyvavę verslininkai, korupciją nurodė kaip vieną iš problemų, stabdančių verslą, po tokių problemų kaip mokesčių dydžiai, administracinė našta verslui, emigracija ir kitų problemų. Korupciją paminėjo 12 % (2016 m. beveik dvigubai daugiau – 21 %). Iš Tyrimo duomenų matyti, kad lyginant su 2016 m. tyrimo duomenimis, sumažėjo gyventojų ir verslo įmonių vadovų, korupciją priskiriančių kaip labai rimtą problemą.

12. Nors pagal Tyrimo duomenis ir matyti, kad Tyrime dalyvavusių respondentų vertinimu korupcijos paplitimas bei problemos mastas mažėja, korupcija vis dar išlieka tarp pagrindinių problemų Lietuvoje, kurios sprendimui turi būti skiriamas didelis valstybės institucijų ir visuomenės dėmesys.

 

III. TARYBOS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 

13. Atliekant Tarybos aplinkos analizę, pažymėtina tai, kad nuo 2013 m. Tarybos pirmininko įsakymu yra sudaryta Tarybos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo komisija, kasmet Tarybos pirmininkui bei Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikia išvadą dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo. Šiose išvadose analizuojamos Tarybos veiklos sritys bei vykdomos funkcijos, detaliai aprašomos vykdomų funkcijų procedūros, pateikiamos išvados bei pasiūlymai, kuriais galėtų būti tobulinami su Tarybos funkcijomis susiję procesai.

14. Komisijos 2016-2019 metų kovos su korupcijos programoje, patvirtintoje Komisijos pirmininko 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. O1-18 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kovos su korupcija 2016-2019 metų programos patvirtinimo" buvo nustatyta, kad pagal Komisijos veiklos sritis ir vykdomas funkcijas, išskiriamos šios Komisijos vykdomų funkcijų grupės, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė:

1) valstybės reguliuojamų kainų nustatymas;

2) energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių veiklos kontrolė;

3) energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių licencijavimas;

4) energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių veiklos priežiūra;

5) skundų ir ginčų dėl energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių veiklos ar neveikimo nagrinėjimas.

Pažymėtina tai, kad nors ir buvo išskirtos Tarybos vykdomos funkcijos, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, atkreiptinas dėmesys, jog Tarybos priimamų sprendimų rengimo, derinimo, svarstymo, tvirtinimo ir apskundimo procedūra atliekant aukščiau nustatytas funkcijas yra įtvirtinta tiek įstatyminių lygmeniu, tiek Tarybos tvirtinamuose įstatymus įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, taip pat Taryboje įdiegtos vidinės kontrolės priemonės tokią galimybę sumažina iki minimumo. Todėl vertintina, kad šios, aukščiau nurodytos Tarybos funkcijos šiuo metu vertinamos, kaip Tarybos vykdomos funkcijos, kurias vykdant egzistuoja minimali korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. Komisija perėmė visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Inspekcijos vykdomas funkcijas, o Komisijos pavadinimas buvo pakeistas į Tarybą, prie Tarybos funkcijų, kurios priskiriamos prie funkcijų, kurias vykdant egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė priskiriamos šios Tarybos funkcijos atliekant valstybinę energetikos kontrolę ir priežiūrą:

1) energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūra;

2) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų išdavimas;

3) energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijų ir jų darbo sutrikimų tyrimai;

4) asmenų siekiančių veikti elektros energetikos sektoriuje (gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, tiesti tiesioginę liniją, eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės) leidimų išdavimas;

5) energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimas, energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reguliuojamosios veiklos kontrolė.

Pažymėtina, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. perimtos leidimų veiklos elektros energetikos sektoriuje bei atestatų išdavimo funkcijos (4 ir 5 funkcija) vykdomos taikant Tarybos vidaus teisės aktais reglamentuotas procedūras, o tai lemia, kad prašymo dėl leidimo/atestato nagrinėjimo procesuose dalyvauja keletas asmenų, kurie pagal Tarybos vidaus teisės aktus privalomai vizuoja siūlomus sprendimus, todėl nėra galimybės priimti sprendimų vienašališkai, vieno asmens nuožiūra ir korupcijos pasireiškimo tikimybė sumažinta iki minimumo. Tačiau rengiant Programos planą būtina atskirai numatyti priemones, užkertančias kelią pasireikšti korupcijai vykdant energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūrą, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų išdavimą bei energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijų ir jų darbo sutrikimų tyrimus. Numatytomis priemonėmis būtų didinamas sprendimų ir procedūrų skaidrumas, viešumas ir atskaitingumas visuomenei atliekant valstybinę energetikos kontrolę ir priežiūrą, kadangi ne visais atvejais atliekant šias funkcijas dalyvauja keletas asmenų, taip pat ne visais atvejais pakeistas teisinis reglamentavimas, įvertinant nuo 2019 m. liepos 1 d. įvykusius pasikeitimus (pvz., Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatuose, patvirtintuose Energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" nėra pakeistas reglamentavimas, numatantis sprendimų priėmimo procedūras įvykus reorganizacijai ir Tarybai perėmus avarijų tyrimo funkciją, t.y. nuostatuose nėra aiškiai numatyta, kad sprendimas dėl avarijos tyrimo turi būti priimamas kolegialaus organo ir pan.), todėl jas vykdant kyla didesnė rizika pasireikšti korupcijai.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, nustatyta, jog Tarybos vykdomos funkcijos atitinka 3 iš 7 korupcijos pasireiškimo tikimybių kriterijus, pagal kuriuos Tarybos veikloje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė:  

1) pagrindinės Tarybos funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas (Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punktas);

2) Tarybos veikla yra susijusi su leidimų išdavimu (Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punktas);

3) Taryba daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo (Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

15. Vertinant Tarybos situaciją bei visuomenės vertinimą antikorupciniu požiūriu, pažymėtina tai, kad Tarybos Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrius kasmet atlieka Tarybos aptarnavimo kokybės bei kitų, su asmenų aptarnavimu susijusių klausimų, vertinimo apklausą, kurios metu vartotojams pateikiama Tarybos aptarnavimo kokybės vertinimo anoniminė anketa. Pagal Tarybos taikomą apklausos metodiką, anketos pateikiamos tiems asmenims, kurie vertinamuoju laikotarpiu pasinaudojo Tarybos teikiamomis paslaugomis.

16. Asmenims pateikiamose anketose kartu su klausimais, susijusiais su Tarybos teikiamų paslaugų kokybe, pateikiami klausimai, susiję su asmenų vertinimu apie tai, ar Tarybos darbuotojams suteikiant paslaugas, asmenys pastebėjo Tarybos darbuotojų veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Pažymėtina tai, kad pagal gautus apklausų duomenis, kasmet didžioji dalis apklausų dalyvių nurodo nesusidūrę su Tarybos darbuotojų korupcijos apraiškomis ar veiksmais, turinčiais korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.

17. Pavyzdžiui, 2018 m. atliktos apklausos metu tik 6 procentai apklausoje dalyvavusių asmenų nurodė susidūrę su Tarybos darbuotojų veiksmais, turinčiais korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių[5]. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šie asmenys, apklausos metu nurodę, kad yra susidūrę su Tarybos darbuotojų veiksmais, turinčiais korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, nepateikė konkrečių datų bei faktinių aplinkybių, Tarybos darbuotojų veiksmų, kurie turėjo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.

18. Be kita ko, 2017 m. liepos mėnesį Tarybos užsakymu, rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Spinter tyrimai" atliko Visuomenės nuomonės tyrimą dėl informacijos trūkumo vartotojams apie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklą (toliau – Tyrimas)[6]. Pagal Tyrimo duomenis, 7 procentai respondentų kaip vieną iš priežasčių, lemiančių, kodėl nepasitiki Tarybos vykdoma veikla, nurodė korupciją ir kyšininkavimą.

19. Siekiant valdyti korupcijos rizikos veiksnius ir iki minimumo sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę atitinkamose Tarybos veiklos srityse bei siekiant užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Tarybos darbuotojų veiklą, Taryboje įgyvendintos 2012-2013 m. ir 2016-2019 metų kovos su korupcija programos, kurios buvo patvirtintos atitinkamai Komisijos pirmininko 2012 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. O1-45 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kovos su korupcijos 2012-2013 metų programos patvirtinimo" bei 2016 m. kovo 15 d. Komisijos pirmininko įsakymu Nr. O1-18 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016-2019 metų kovos su korupcija programos patvirtinimo". Šiose programose buvo numatytos korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimo bei šalinimo, atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įgyvendinimo gairės. Programose buvo numatytos ilgalaikės priemonės, kuriomis būtų mažinama korupcijos pasireiškimo tikimybė ir vykdoma korupcijos prevencija, taip pat minėtos programos priede įvardinami asmenys atsakingi už numatytų priemonių įgyvendinimą, išskiriamos prioritetinės kovos su korupcija sritys, kuriose yra didžiausia tikimybė pasireikšti korupcijai, daugiausia prielaidų ir sąlygų piktnaudžiauti tarnybine padėtimi.

20. Įvertinus apklausų bei Tyrimo duomenis, ankstesnių Tarybos kovos su korupcija programų įgyvendinimo bei taikymo praktiką, darytina išvada, kad Tarybos veikloje tikslinga ir toliau vykdyti Tarybos kovos su korupcija programą, taikyti jau ir šiuo metu taikomas korupcijos pasireiškimo mažinimo priemones bei Tarybos veikloje įdiegti naujas kovos su korupcija priemones, mažinančias korupcijos pasireiškimo tikimybę Taryboje.

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

21. Programos strateginis tikslas – mažinti ir šalinti korupcijos atsiradimo ir (ar) pasireiškimo prielaidas ir sąlygas, padidinti skaidrumą ir atvirumą Tarybos veiklos srityse, kuriose nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė.  

22. Pagal Tarybos veiklos sritis išskiriami šie specialieji programos tikslai ir uždaviniai:  

22.1. tikslas – siekti didesnio valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, aiškesnio Tarybos veiklos teisinio reglamentavimo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio atsparumo korupcijai:

22.1.1. uždavinys: didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, mažinti korupcijos prielaidas skaidrinant teisinį reguliavimą, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai, išvengti Tarybos darbuotojų viešų ir privačių interesų konfliktų;

22.1.2. uždavinys: didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei atliekant valstybinę energetikos kontrolę ir priežiūrą;

22.2. tikslas – užtikrinti tinkamą Tarybos darbuotojų elgesį, vykdant Tarybai pavestas funkcijas, asmenų, pranešančių apie galimus teisės pažeidimus Taryboje, apsaugą, atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą:

22.2.1. uždavinys: didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą, asmenis pranešti apie galimus teisės aktų pažeidimus Taryboje;

22.3. tikslas - mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams:

22.3.1. uždavinys: didinti ūkio subjektų veiklos priežiūros skaidrumą ir operatyvumą bei mažinti ūkio subjektams tenkančią administracinę naštą;

22.4. tikslas: užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų įsigijimą vykdant viešuosius pirkimus:

22.4.1. uždavinys: didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo viešumą, skaidrumą ir kontrolę;

22.5. tikslas: didinti nepakantumą korupcijai ir skatinti asmenų/darbuotojų įsitraukimą į antikorupcinę veiklą:

22.5.1. uždavinys – dalyvauti antikorupcinio švietimo programų įgyvendinime.

 

V. SIEKIAMI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

 

23. Įgyvendinus Programos priemones, siekiama tokių rezultatų:  

23.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;  

23.2. padidinti nepakantumą korupcijai;  

23.3. padidinti visuomenės pasitikėjimą Tarybos veikla.

24. Kiekvienas konkretus Programos uždavinys ir priemonė vertinami pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

 

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

 

25. Programa įgyvendinama pagal Priemonių planą, kuriame numatyti Programos įgyvendinimo veiksmai ir priemonės, jų įvykdymo terminai bei vykdytojai. Priemonių planas yra neatskiriama Programos dalis.

26. Programos įgyvendinimą ir jos Priemonių plano vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas Tarybos narys.

27. Programa bei Priemonių planas peržiūrimi, keičiami ir (ar) papildomi Tarybos pirmininko ar jo įgalioto Tarybos nario sprendimu. Tarybos parengti Programos pakeitimo projektai, patvirtinta Programa, jos vykdymo ataskaita skelbiami viešai.

28. Už Programos ir jos Priemonių plano nuostatų įgyvendinimą atsakingi Tarybos struktūriniai padaliniai pagal jų kompetencijai Priemonių plane priskirtas antikorupcines priemones. Programos ir Priemonių plano įgyvendinimą organizuoja Tarybos Administracijos direktorius.

29. Tarybos Teisės departamentas vykdo Priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą. Teisės departamentas periodiškai, kartą per metus, tai yra iki einamųjų metų vasario 1 d., pateikia Priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo ataskaitą bei pasiūlymus Tarybos pirmininkui ar jo įgaliotam Tarybos nariui.

 

VII. PROGRAMOS ATNAUJINIMAS

 

30. Suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, Priemonių plano atnaujinimo gali teikti Tarybai per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį, net jei jie nedalyvauja vykdant Priemonių plane numatytas priemones.

31. Tarybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atsakingas už korupcijos prevenciją Taryboje, atsižvelgęs į gautus pasiūlymus dėl Programos įgyvendinimo prioritetų, naujų uždavinių nustatymą ar esamų uždavinių aktualumą, vykdant Programą, ir Priemonių planą, prireikus parengia Programos ir (ar) Priemonių plano pakeitimo projektą. Parengtas projektas pateikiamas tvirtinti Tarybos pirmininkui.

__________

Priedas:

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2020–2024 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

PRIEMONIŲ PLANAS

 

I. Tikslas – siekti didesnio valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, aiškesnio Tarybos veiklos teisinio reglamentavimo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio atsparumo korupcijai
Tikslo rezultato kriterijai:

1.Visuomenė teisės aktų nustatyta tvarka informuojama apie Tarybos gautas pajamas ir patirtas išlaidas, tarnybines komandiruotes bei tarnybinių automobilių naudojimą;

2. Išvengta bet kokių viešųjų ir privačių interesų konfliktų atvejų;

3. Tarybos interneto svetainėje paskelbti visi Tarybos priimti nekonfidencialūs sprendimai.

Uždavinys. Didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, mažinti korupcijos prielaidas skaidrinant teisinį reguliavimą, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai, išvengti Tarybos darbuotojų viešų ir privačių interesų konfliktų.

Eil. Nr.
Problema
Priemonė
Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo terminas
Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
​1.
​-
​Viešinti informaciją apie Tarybos pajamas, išlaidas elektroninėje erdvėje 
​Administracijos direktorius,
Finansų skyrius 

​Teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
parengus
reikiamus teisės aktus, nustatančius el. priemonėmis visuomenei skelbtinus duomenis ir informaciją apie valstybės ir savivaldybių įstaigų pajamas, pajamų šaltinius, išlaidas ir lėšų gavėjus)
​Pajamų ir išlaidų viešinimas teisės aktų nustatyta tvarka
​2. 
​-
​Užtikrinti asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaracijų tvarkymą, duomenų teisėtumo kontrolę ir atsakomybės taikymą

​Administracijos direktorius,
Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyrius

​2020-2024 m.

​Nenustatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto 
Tarybos pirmininko
2019 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. O1E-153, pažeidimų

​3.
​-
​Organizuoti praktinius viešųjų ir privačių interesų derinimo mokymus
​ Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyrius

​Kartą per metus

​Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius ne mažiau nei 80 proc. Tarybos darbuotojų.

4.​
​-
​Periodiškai informuoti Tarybos darbuotojus apie pareigą deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus pagal teisės aktų reikalavimus

​Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyrius

​2 kartus per metus

​Atnaujintų bei laiku pateikiamų privačių interesų deklaracijų pateikimas. Viešų ir privačių interesų konfliktų per metus 0 proc.

​5.
​-
​Viešinti informaciją apie Tarybos darbuotojų tarnybines komandiruotes, nurodant komandiruotės tikslą, išlaidas bei rezultatą
​Veiklos valdymo skyrius

​Nuolat
​Informacijos apie tarnybines komandiruotes   viešinimas Tarybos interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.  Pagrįstų nusiskundimų per metus 0 proc.

​6.
​-
​Viešinti informaciją apie tarnybinių automobilių naudojimą Taryboje
​Veiklos valdymo skyrius, Turto valdymo ir informacinių technologijų skyrius

​Teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai parengus informacijai apie tarnybinių automobilių naudojimą valstybės ir savivaldybių įstaigose viešai skelbti reikalingus teisės aktus)
​Informacijos apie tarnybinių automobilių naudojimą  viešinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Pagrįstų nusiskundimų per metus 0 proc. 
​7.
​-
​Tarybos priimamų sprendimų viešinimas
​Veiklos valdymo  skyrius

​2020-2024 m.

​Pagrįstų nusiskundimų dėl Tarybos priimamų sprendimų viešinimo per metus 0 proc. 
​8.
​-
​Analizuoti ir tobulinti teisinį reglamentavimą, susijusį su Tarybos vykdomomis funkcijomis, kuriose nustatyta didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė 
​Tarybos struktūriniai padaliniai

​Nuolat

​Teisinio reguliavimo trūkumų nustatymas bei nustatytų trūkumų pašalinimas keičiant ar priimant naujus teisės aktus, pasiūlymų dėl nustatytų trūkumų teikimas teisės aktą priėmusiai institucijai. 
​9.1.
​-
​Parengti ir patvirtinti Tarybos teritorinių skyrių veiklos patikrinimų tvarkos aprašą 
​Koordinavimo ir analizės skyrius Teisėkūros ir teisinės analizės skyrius 
​Iki 2021 m. liepos 1 d. 

​Patvirtintas Tarybos teritorinių skyrių veiklos patikrinimų tvarkos aprašas
​9.2.

​-
​Organizuoti bei atlikti Tarybos teritorinių skyrių darbuotojų vykdomos veiklos patikrinimus, siekiant užtikrinti, kad teritorinių skyrių darbuotojams pavestos funkcijos būtų atliktos pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus
​Koordinavimo ir analizės skyrius

​Kartą per pusmetį. Patikrinimai pradedami atlikti nuo 2021 m. II pusmečio 

​Pagal aktualią tematiką kiekvieną pusmetį atliktas dviejų  Tarybos teritorinių skyrių (teritorinio skyriaus)  patikrinimas

​Uždavinys. Didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei atliekant valstybinę energetikos kontrolę ir priežiūrą
​10.
​-
​Bendradarbiaujant su Energetikos ministerija, inicijuoti energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijų ir jų darbo sutrikimų tyrimų tvarkos pakeitimus, kuriais būtų numatyta, kad į avarijų tyrimo komisijas nebūtų įtraukiami įmonių atstovai, o taip pat avarijos tyrimo išvados būtų tvirtinamos Tarybos posėdyje
​Koordinavimo ir analizės skyrius, Teisės departamentas

​Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

​Priimti Tarybos siūlomi pakeitimai

​11.
​-
​Nuolat tobulinti teisinį reglamentavimą, užtikrinant, kad išduodant energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymas būtų taikomas „keturių akių“ principas
​Teisėkūros ir teisinės analizės skyrius, Koordinavimo ir analizės skyrius

​Nuolat

​Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų, išduotų pažeidžiant teisės aktų reikalavimų, 0 proc.
​12.
​-
​Priimti Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos pakeitimus, kuriais būtų nustatoma kaip Tarybos įgaliotiems darbuotojams formuojami pavedimai tikrinti energetikos objektus ir įrenginius, vartotojų energetikos įrenginius ir vykdyti energetikos objektų statinių naudojimo priežiūrą bei tvarka, nustatanti Tarybos įgaliotų darbuotojų surašomų privalomų vykdyti nurodymų terminus ir jų pratęsimą
​Teisėkūros ir teisinės analizės skyrius, Koordinavimo ir analizės skyrius

​Iki 2020 m. II ketv. pabaigos

​Priimti pakeitimai, numatantys, kaip Tarybos įgaliotiems darbuotojams formuojami pavedimai tikrinti energetikos objektus ir įrenginius, vartotojų energetikos įrenginius ir vykdyti energetikos objektų statinių naudojimo priežiūrą bei tvarka, nustatanti Tarybos įgaliotų darbuotojų surašomų privalomų vykdyti nurodymų terminus ir jų pratęsimą

II. Tikslas – užtikrinti tinkamą Tarybos darbuotojų elgesį, vykdant Tarybai pavestas funkcijas, asmenų, pranešančių apie galimus teisės pažeidimus Taryboje, apsaugą, atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą
Tikslo rezultato kriterijai:

1. Nenustatyta pagrįstų pranešimų/skundų dėl Tarybos darbuotojų galimo piktnaudžiavimo, netinkamo funkcijų atlikimo ir (ar) darbuotojų elgesio;

2. Nenustatyta pagrįstų pranešimų/skundų dėl Taryboje taikomų priemonių, susijusių su pranešėjams taikoma apsauga bei priemonėmis pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą.

3. Apklausų metu nustatyta visuomenės nuomonė ir pasitikėjimas dėl korupcijos pasireiškimo Komisijos veikloje masto siektų ne mažiau kaip 70 proc.

Uždavinys. Didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą, asmenis pranešti apie galimus teisės aktų pažeidimus Taryboje
​13.
​-
​Operatyvus asmenų skundų/pranešimų dėl Tarybos darbuotojų ir (ar) valstybės tarnautojų galimo piktnaudžiavimo tyrimas ir sprendimų priėmimas
​Tarybos pirmininkas ar Tarybos pirmininko įsakymu įgaliotas Tarybos darbuotojas

​2020-2024 m.

​Inicijuoti ir vykdyti skundų/pranešimų tyrimą ir atitinkamų priemonių taikymą, numatytą Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977, ar Viešojo administravimo įstatyme. Nustačius teisės aktų pažeidimus, pranešti kompetentingoms institucijoms
​14.
​-
​Atliekant Anonimines apklausas įvertinti visuomenės požiūrį į korupcijos pasireiškimo Taryboje veikloje sąlygų ir prielaidų tikimybės dydį bei įvertinti visuomenės pasitikėjimą Taryba ir jos priimamais sprendimais
​Veiklos valdymo skyrius

​Kartą per metus, iki gruodžio 31 d.

​Visuomenės nuomonės apie korupcijos lygį Tarybos veikloje nustatymas ir pasitikėjimo institucijos veikla masto įvertinimas, suorganizuojant 1 apklausą per metus
​15.
​-
​Užtikrinti ataskaitos, susijusios su Taryboje gautais pranešimais bei jų nagrinėjimu pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus, viešinimą
​Tarybos pirmininko įsakymu įgaliotas Tarybos darbuotojas, Administracijos direktorius

​Nuolat, kartą per metus, iki vasario 28 d. Tarybos tinklalapyje paskelbti ataskaitą apie Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimą

​Užtikrinant pranešėjų konfidencialumą, ataskaitos, susijusios su Taryboje gautais pranešimais bei jų nagrinėjimu, viešinimas Tarybos interneto svetainėje. Pagrįstų nusiskundimų, susijusių su Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme numatytų priemonių taikymu, per metus 0 proc.
​16.
​-
​Peržiūrėti ir apibendrinti iš asmenų gautus įvairius nusiskundimus (skundus) dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos bei pateikti Tarybos primininkui ar jo įgaliotam Tarybos nariui trumpą gautų skundų skaičių, pobūdžio ir veiksmų, kurių buvo imtasi, ataskaitą-suvestinę
​Tarybos pirmininko įsakymu įgaliotas Tarybos darbuotojas

​Kartą per metus, iki kitų metų sausio 31 d.

​Pagrįstų nusiskundimų (skundų) dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, per metus 0 proc.

III. Tikslas – mažinti veiklos priežiūrą ir administracinę naštą ūkio subjektams
Tikslo rezultato kriterijai:

1. Didinti administracinių paslaugų elektroniniu būdu teikimą.

​Uždavinys. Didinti ūkio subjektų veiklos priežiūros skaidrumą ir operatyvumą bei mažinti ūkio subjektams tenkančią administracinę naštą
​17.
​-
​Didinti elektroniniu būdu teikiamų (elektroniniai valdžios vartai, DSAIS ir kt.) paslaugų skaičių Taryboje
​Tarybos struktūriniai padaliniai
​2020-2024 m.

​Skaidrus ir supaprastintas paslaugų teikimo ir administravimo procesas

​18.
​-
​Peržiūrėti ir išanalizuoti galimybes supaprastinti administracinių paslaugų ir kitų Tarybos atliekamų funkcijų vykdymo procedūras
​Tarybos struktūrinių padalinių vadovai, Administracijos direktorius

​Kartą per metus, iki gegužės 31 d.

​Prireikus, parengti pasiūlymai dėl jų tobulinimo

​19.
​-
​Sudaryti technines sąlygas, leidžiančias Tarybos įgaliotiems darbuotojams, atliekantiems energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimą ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūrą, nuvykus į tikrinamą energetikos objektą, patikrinimo vietoje surašyti energetikos objekto patikrinimo aktą ar kitus dokumentus, kuriais įforminami patikrinimo rezultatai, kartu užtikrinant, kad šie dokumentai tikrinamo objekto savininkui ar kitam jo įgaliotam asmeniui būtų pasirašytinai įteikti iš karto po atlikto patikrinimo
​Administracijos direktorius, Tarybos teritorinių skyrių vedėjai

​Iki 2021 m. gruodžio 31 d.

​Vykdant energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimą ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūrą, patikrinimo vietoje surašytų energetikos objektų patikrinimo aktų ar kitų dokumentų skaičius ne mažesnis nei 90 proc. per metus nuo visų patikrinimo aktų ar kitų dokumentų skaičiaus

​20.
​-
​Peržiūrėti Tarybos interneto svetainę ir užtikrinti, kad joje pateikiama informacija būtų aiški ir lengvai pasiekiama
​Veiklos valdymo  skyrius, kiti Tarybos struktūriniai padaliniai

​2020-2024 m.

​Tarybos interneto svetainės turinio atitiktis 100 proc. teisės aktų reikalavimams
​IV. Tikslas – užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų įsigijimą vykdant viešuosius pirkimus
​ ​ ​ ​ ​
Tikslo rezultato kriterijai:

1. Atnaujintos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos nuostatos, siekiant išvengti piktnaudžiavimo atvejų.

2. Nenustatyta jokių interesų konfliktų pažeidimų, vykdant viešųjų pirkimų organizavimo procedūras.

Uždavinys. Didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo viešumą, skaidrumą ir kontrolę
​21.
​-
​Peržiūrėti, analizuoti ir nuolat tobulinti Tarybos viešųjų pirkimų organizavimo tvarką ir jų organizavimo priežiūrą
​Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyrius, Teisės departamentas

​2020-2024 m.

​Pateikti siūlymai Tarybos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos ir jų organizavimo priežiūros tobulinimui 
​22.
​-
​Informacijos viešinimas apie Tarybos vykdomus viešuosius pirkimus 

​Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyrius
​2020-2024 m.

​Teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbti informaciją apie Tarybos vykdomus viešuosius pirkimus
​23.
​-
​Siekiant užkirsti kelią pirkimuose kylantiems interesų konfliktams, prižiūrėti, kad perkančiosios organizacijos ar pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, pirkimo iniciatoriai, organizatoriai, komisijos nariai, Tarybos nariai, ekspertai, stebėtojai dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, pirkimo procedūrose dalyvautų ar susijusius sprendimus priimtų tik prieš tai susipažinę su Viešojo pirkimo įstatyme nustatyta intereso konflikto sąvoka, pateikę privačių interesų deklaraciją, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą, nepriekaištingos reputacijos deklaraciją ir nešališkumo deklaraciją. 
​Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyrius

​2020-2024 m.

​Tinkamas privačių interesų, konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų užpildymo ir pateikimo procedūros įgyvendinimas pagal teisės aktų reikalavimus

​V. Tikslas - didinti nepakantumą korupcijai ir skatinti asmenų/darbuotojų įsitraukimą į antikorupcinę veiklą
Tikslo rezultato kriterijai:

Korupcijos prevencijos renginių skaičius (ne mažiau vienas renginys per metus).

​Uždavinys. Dalyvauti antikorupcinio švietimo programų įgyvendinime
​24.
​-
​Bendradarbiaujant su Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija ir kitomis įstaigomis ar organizacijomis  vykdyti antikorupcinį švietimą Tarybos darbuotojams stiprinant jų žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityse
​Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyrius, Tarybos pirmininko įsakymu įgaliotas Tarybos darbuotojas

​2020-2024 m.

​Tarybos valstybės  tarnautojai ir darbuotojai bus supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis. Dalyvavusių asmenų skaičius per metus ne mažiau nei 30 proc.

​25.
​-
​Įvertinti LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos įdiegimo naudą, parengti šios sistemos įdiegimo Taryboje detalųjį planą.
​Veiklos Valdymo skyrius, Teisės departamentas

​Iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

​Įvertinta LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos įdiegimo nauda, parengtas šios sistemos įdiegimo Taryboje detalusis planas

______________[1] Atsižvelgiant į Energetikos įstatymo pakeitimus įstaigų pavadinimai „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija" ir „Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos" atitinka institucijos pavadinimą „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba", pareigų pavadinimą „Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas" – pareigų pavadinimas „Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas"

[2] https://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2019/01/KSI_2018_skaidres.pdf

[3] https://www.transparency.lt/korupcijos-suvokimo-indeksas-lietuvoje-reiksmingu-pokyciu-neivyko/

[4] https://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2961

[5] https://www.regula.lt/SiteAssets/vartotojams/2018%20m.%20interesant%c5%b3%20apklausa.pdf

[6] https://www.regula.lt/SiteAssets/naujienu-medziaga/2018/2018-lapkritis/Ataskaita%20-%20VKEKK%20201707.pdf