Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2021-01-25

Vidaus audito skyrius


 • Skyriaus veiklos tikslas – padėti Tarybos pirmininkui siekti Tarybos veiklos tikslo (-ų), tobulinant viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.
 • Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti Tarybos vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:
 • tirti ir vertinti Tarybos valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;
 • tirti ir vertinti Tarybos gautų pajamų iš energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių reguliavimo,  valstybinės energetikos priežiūros ir (jei skirta) valstybės biudžeto lėšų, administravimą;
 • tirti ir vertinti Tarybos gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;
 • teikti Tarybos pirmininkui rekomendacijas dėl Tarybos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
 • konsultuoti Tarybos pirmininką, Tarybos narius ir struktūrinių padalinių vadovus Tarybos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.
 • Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:
 • vertina, kaip Taryba:
 • laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;
 • vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;
 • valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį Tarybos veiklai;
 • valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;
 • užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;
 • užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;
 • vertina Tarybos gautų pajamų iš energetikos sektoriaus reguliavimo,  valstybinės energetikos priežiūros, (jei skirta) valstybės biudžeto lėšų, taip pat Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;
 • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • vertina kokybės vadybos sistemos atitiktį standarto (ISO 9001) reikalavimams;
 • rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Tarybos rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
 • atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;
 • rengia ir teikia konsultacijas Tarybos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais viešojo Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams ir struktūrinių padalinių vadovams;
 • rengia skyriaus veiklos planus ir metinę skyriaus veiklos ataskaitą;
 • nustatyta tvarka tvarko raštvedybą ir saugo dokumentus bei paruošia perdavimui į archyvą;
 • atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.