Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2020-09-23

Veiklos valdymo skyrius


 • Koordinuoja Tarybos viešąją komunikaciją su žiniasklaida bei suinteresuotomis organizacijomis.

 • Rengia ir teikia viešąją informaciją apie Tarybos veiklą, priimtus sprendimus, vartotojams ir suinteresuotoms institucijoms.

 • Formuoja Tarybos interneto svetainės strategiją bei turinį.

 • Formuoja ir tvarko Tarybos archyvą.

 • Organizuoja Tarybos posėdžius, viešuosius svarstymus bei pasitarimus, rengia darbotvarkes, protokoluoja.

 • Organizuoja Tarybos nutarimų ir kitos reikiamos informacijos skelbimą Teisės aktų registre (TAR).

 • Apibendrina Tarybos struktūrinių padalinių pateiktus strateginio plano dalies projektus ir sudaro Tarybos strateginio veiklos plano projektą.

 • Rengia Tarybos investicijų projektus bei kontroliuoja jų vykdymą, teikia siūlymus dėl Tarybos ilgalaikių investicijų planų.

 • Dalyvauja rengiant Tarybos programos sąmatos projektą, analizuoja programos sąmatos naudojimo ataskaitas pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius bei teikia programos sąmatos koregavimo siūlymus, kad būtų užtikrintas išlaidų naudojimo ekonomiškumas, efektyvumas ir rezultatyvumas.

 • Apibendrina Tarybos struktūrinių padalinių metines ataskaitas, jas suredaguoja, išleidžia Tarybos metinę veiklos ataskaitą.

 • Apibendrina pateiktus struktūrinių padalinių veiklos plano projektus ir parengia Tarybos metinio veiklos plano projektą, prižiūri veiklos plano vykdymo kontrolę.

 • Tvarko personalo, vykstančio į užsienį, komandiruočių dokumentus, užsako viešbučius, kelionės bilietus ir kt.

 • Užtikrina kokybišką interesantų aptarnavimą Taryboje.

 • Priima interesantų prašymus ir skundus.

 • Vykdo dokumentų valdymo sistemos administratoriaus darbą.

 • Registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus, užtikrina dokumentų judėjimą Taryboje, vykdo pavedimų kontrolę.

 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja reprezentacinės atributikos, suvenyrų, vertimo, periodinių leidinių, spaudinių, viešinimo, maitinimo ir kitų Tarybos sklandžiam darbui užtikrinti reikalingų priemonių ir paslaugų įsigijimą.

 • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.

 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.

 • Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais.

 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.

 • Rengia švietimo programas ir įgyvendina priemones, skirtas vartotojų ir ūkio subjektų informuotumui didinti.

 • Dalyvauja rengiant įmokų už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su leidimų ir licencijų išdavimu, mokėjimo tvarką, teikia siūlymus Tarybai dėl įmokų už atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, išduodant leidimus ir licencijas bei vykdant reguliuojamos veiklos priežiūrą, dydžio.

 • Rengia Skyriaus metinį darbo planą bei metines veiklos ataskaitas.

 • Pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvui.

 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko ir Administracijos direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.