Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2020-09-23

Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrius


 • Užtikrina kokybišką interesantų aptarnavimą Taryboje.

 • Teikia informaciją į Tarybą besikreipiantiems interesantams, nagrinėja interesantų prašymus ir skundus.

 • Konsultuoja į Tarybą telefonu besikreipiančius interesantus, esant reikalui tiesiogiai juos nukreipia į atitinkamus Tarybos struktūrinius padalinius.

 • Tarybos kompetencijos ribose išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja ginčus, kylančius tarp vartotojų ir energetikos įmonių bei geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų, abonentų ir vartotojų, Tarybos posėdyje pristato su ginču susijusią medžiagą ir įformina Tarybos sprendimą dėl ginčo esmės.

 • Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

 • Teikia metodinę pagalbą verslo asociacijoms, diegiančioms geros verslo praktikos kodeksus.

 • Organizuoja anoniminę Tarybos interesantų apklausą.

 • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.

 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.

 • Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais.

 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.

 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.

 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją ACER, CEER, ERRA, kitų valstybių nacionalinių reguliavimo institucijoms apie Lietuvos energetikos rinką ir bendradarbiauja su kitais Tarybos struktūriniais padaliniais rengiant ir teikiant šią informaciją.

 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko ir Administracijos direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.