Įeiti
Publikuota: 2014.02.12. Atnaujinta: 2019.05.23

Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrius


​• Užtikrina kokybišką interesantų aptarnavimą Komisijoje.
• Teikia informaciją į Komisiją besikreipiantiems interesantams, nagrinėja interesantų prašymus ir skundus.
• Konsultuoja į Komisiją telefonu besikreipiančius interesantus, esant reikalui tiesiogiai juos nukreipia į atitinkamus Komisijos struktūrinius padalinius.
• Komisijos kompetencijos ribose išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja ginčus, kylančius tarp vartotojų ir energetikos įmonių bei ginčus, kylančius tarp geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų, abonentų ir vartotojų, Komisijos posėdyje pristato su ginču susijusią medžiagą ir įformina Komisijos sprendimą dėl ginčo esmės.
• Rengia švietimo programas ir įgyvendina priemones, skirtas vartotojų ir ūkio subjektų informuotumui didinti.
• Teikia metodinę pagalbą verslo asociacijoms, diegiančioms geros verslo praktikos kodeksus.
• Organizuoja anoniminę Komisijos interesantų apklausą.
• Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Komisijai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
• Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Komisijos nariams bei Komisijos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.•  Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais.
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
• Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją ACER, CEER, ERRA, kitų valstybių nacionalinių reguliavimo institucijoms apie Lietuvos energetikos rinką ir bendradarbiauja su kitais Komisijos struktūriniais padaliniais rengiant ir teikiant šią informaciją.
• Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko ir Administracijos direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.