Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2020-09-23

Vandens skyrius


 • Rengia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo metodikas ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.

 • Analizuoja ir vertina pateiktus prašymus dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, vertina būtinąsias geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos plano įgyvendinimo sąnaudas ir įtaką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos augimui, vertina būtinąsias veiklos plano, susijusio su paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų abonentams organizavimo veikla, įgyvendinimo sąnaudas ir įtaką kainos augimui, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.

 • Kontroliuoja, kaip pagal Tarybos patvirtintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo nustatymo metodikas nustatytos kainos yra taikomos, nustačius pažeidimus teikia siūlymus Tarybos svarstymui, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.

 • Nagrinėja geriamojo vandens tiekėjų ir (arba) nuotekų tvarkytojų prašymus išduoti ar pakeisti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui. Tvarko išduodamų licencijų registravimo žurnalus. Atlieka licencijuojamų vandens sektoriaus įmonių vadybinio ir technologinio pajėgumo vertinimą.

 • Kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus organizuoja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse, rengia ir teikia pažymas bei nutarimų projektus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymo Tarybos posėdžiui.

 • Išduodant licencijas atlieka įmonių finansinio, vadybinio ir technologinio pajėgumo vertinimą, kontroliuoja, ar reguliuojamos įmonės atitinka licencijuojamos veiklos reikalavimus bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.

 • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia siūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.

 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams.

 • Analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Tarybai, tobulinant vandens sektoriaus kainodarą.

 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.

 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.

 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.

 • Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.

 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko, kuruojančio Tarybos nario ir Departamento direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.